Znajdź nas na

FAKTY

Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim pilnie poszukiwany!

Wykształcenie wyższe magisterskie z dziedziny sztuk plastycznych, historii sztuki, kulturoznawstwa, co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy, udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu lub realizacji wydarzeń bądź projektów w obszarze działalności kulturalnej, wystawienniczej lub kuratorskiej, a także złożona w formie pisemnej koncepcja organizacyjno-programowa Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim uwzględniającej bieżące funkcjonowanie i rozwój Biura Wystaw Artystycznych w perspektywie 3 lat – to tylko niektóre z wymagań, jakie spełnić musi kandydat na dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Oferty można składać do 10 września. Czy to intratna posada? Zgodnie z oświadczeniem majątkowym z 22 kwietnia 2021 roku, Jolanta Chwałek, dotychczasowa dyrektor BWA, zarobiła 122 886,26 zł. To o 49 488,21 zł więcej niż w roku 2019.

Ostrowiecki Browar Kultury, to w nim mieści się m.in. Biuro Wystaw Artystycznych, czy Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Zarządzenie prezydenta w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim znalazło się w Biuletynie Informacji Publicznej pod koniec lipca. Czytamy w nim, że „W celu przeprowadzenia konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa – w drodze odrębnego zarządzenia.”

 Kandydat na  stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych  w Ostrowcu Św. powinien m.in. posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z dziedziny sztuk plastycznych, historii sztuki, kulturoznawstwa, co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy, udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu lub realizacji wydarzeń bądź projektów w obszarze działalności kulturalnej, wystawienniczej lub kuratorskiej, powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać  z pełni praw publicznych, nie może być skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Zarządzenie Nr V/298/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło: BIP BWA Ostrowiec Św.

Powinien wykazać się także znajomością  przepisów prawa, dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi – obowiązujących w tych instytucjach, znajomość przepisów w zakresie prawa pracy, udzielania zamówień publicznych, znajomość ustawy o samorządzie gminnym, posiadać umiejętności organizatorsko-menedżerskie, w tym w zakresie zarządzania zespołem pracowników, znać problematykę i będącą przedmiotem działalności Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim, znać specyfikę kulturalno-społeczną Ostrowca Świętokrzyskiego. Ponadto być odpornym na stres, a także powinien wykazać się umiejętnością podejmowania decyzji. Kandydat powinien mieć także doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi, udokumentowane osiągnięcia w działalności wystawienniczej oraz promocyjnej w zakresie sztuki, wysoką kulturę osobistą, a także znać przynajmniej jeden  język obcy  na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji.

Fragment treści Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr V/298/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2021 r.
Źródło: BIP BWA Ostrowiec Św.

Osoby starające się o pracę na tym stanowisku muszą także złożyć pisemną  koncepcję organizacyjno-programową Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim uwzględniającej bieżące funkcjonowanie i rozwój Biura Wystaw Artystycznych w perspektywie 3 lat. Powinna zawierać przynajmniej: diagnozę obecnej sytuacji Biura Wystaw Artystycznych, misję, wizję, cele i planowane źródła finansowania, plan współpracy instytucji z lokalnym środowiskiem artystycznym oraz z innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi, również w zakresie działalności edukacyjnej, plan promocji Biura Wystaw Artystycznych, plan wykorzystania bazy lokalowej i zasobów instytucji.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku obejmie:  kierowanie działalnością Biura Wystaw Artystycznych, w tym realizacja zadań wynikających z Kodeksu pracy, zarządzanie finansami oraz mieniem instytucji, realizacja zadań statutowych, pozyskiwanie środków finansowych innych niż dotacje organizatora, reprezentowanie instytucji na zewnątrz, współpraca z instytucjami kultury funkcjonującymi w ramach Ostrowieckiego Browaru Kultury, współdziałanie z instytucjami kultury i instytucjami oświatowymi oraz środowiskami kultury mające na celu rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalno-oświatowych społeczeństwa, promocja działalności Biura Wystaw Artystycznych, nadzór nad całokształtem działalności BWA w szczególności w zakresie ustalania kierunków jego rozwoju i planów działalności merytorycznej.

Oferty składać można do 10 września do  godziny 15.30

Fragment oświadczenia majątkowego Jolanty Chwałek z 22 kwietnia 2021 roku
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.
Fragment oświadczenia majątkowego Jolanty Chwałek z 8 maja 2020 roku
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Przypomnijmy, że aktualnie funkcję dyrektora Biura Wystaw Artystycznych pełni Jolanta Chwałek, która według oświadczenia majątkowego z 22 kwietnia 2021 roku w roku 2020 zarobiła 122 886, 26 zł. To o 49 488,21 zł więcej niż w roku 2019, kiedy to, jak wynika z jej oświadczenia majątkowego z 8 maja 2020 roku  zarobiła  73 398, 05 zł.

Oświadczenia majątkowe Jolanty Chwałek dostępne są tutaj.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this