Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Mieszkańcy gminy Ćmielów wypowiadają się w sprawie granic parku kulturowego! Czy ktoś próbuje „zamknąć im usta”?

– Wzywam Panią zatem do niezwłocznego wycofania z obiegu prawnego i publicznego omawianych powyżej obwieszczenia, zarządzenia i ankiety, jako dokumentów niemogącym służyć rzeczywistym konsultacjom społecznym w sprawie Powołania Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną – czytamy we fragmencie pisma, jakie do Joanny Suski, burmistrza Ćmielowa wystosował Andrzej Przychodni, dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. Czy to „pokłosie” cieszących się ogromną popularnością, przeprowadzanych zgodnie z ustawą i uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie – konsultacji społecznych? Część zaniepokojonych mieszkańców pyta czy dyrektor muzeum próbuje wpłynąć na decyzję burmistrza, a także zabrać im jedyną możliwość wypowiedzenia się w tak ważnej kwestii, jaką są granice parku kulturowego?

Mieszkańcy gminy Ćmielów chętnie biorą udział w rozpoczętych 12 lipca, konsultacjach społecznych fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

– Dla mnie, jako burmistrza dla ludzi, najważniejsi są mieszkańcy. Burmistrza wybierają nie radni, rady miejskiej, a mieszkańcy w bezpośrednich wyborach. Zawsze o nich pamiętam i nie mogę ich pominąć, w tak ważnej kwestii, jakim są granice przyszłego parku kulturowego. Mając na uwadze te trzy dni trwających konsultacji, widzimy jaka jest skala zainteresowania ze strony mieszkańców, jak wiele kopert już zostało wrzuconych do urny. Patrząc na to jak mieszkańcy się dopytują, twierdząc, że właśnie teraz zrozumieli o co chodzi, bo dotychczas słyszeli niepełne informacje i absolutnie nie chcę obrysowania parkiem kulturowym całej gminy, a szczególnie górnego Ćmielowa, licząc się z zagrożeniami. Jedna z  mieszkanek, która przyszła do mnie, do gabinetu powiedziała, że mieszka w centralnym Ćmielowie i stawiając zamiast komórki, garaż –  musiała przejść ścieżkę proceduralną we wszelkich  uzgodnieniach i wydanych postanowieniach przez konserwatora zabytków, bo to jest teren typowo chroniony  w obrębie rynku w Ćmielowie. Nikt nie chce mieć utrudnień w życiu, a tylko usprawnienia i ułatwienia – mówi Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa. 

Przypomina, że konsultacje, jakie rozpoczęły się 12 lipca, nie są to pierwszymi  w gminie Ćmielów. W 2019 roku mieszkańcy w ten sposób decydowali już o nazwach rond. Ówczesne konsultacje pokazały, że warto korzystać z tego ustawowego instrumentu, który pozwala także wypowiedzieć się mieszkańcom. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych określa uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie, a także ustawa –  akt wyższego rzędu. 

– Opinia mieszkańców pomoże radnym, których przecież ci sami mieszkańcy wybrali do reprezentowania ich interesów, w podjęciu decyzji co do obszaru parku kulturowego. Kogo jak nie swoich wyborców powinni słuchać radni – pyta Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa.

Wygląda na to, że pomysł przeprowadzenia konsultacji społecznych nie „przypadł do gustu” dyrektorowi Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św., który w piśmie z 9 lipca 2021 roku sugeruje, że obwieszczenie burmistrza o przeprowadzeniu konsultacji, zarządzenie burmistrza, jak i załączona do niego ankieta są sprzeczne z sygnowanymi przez burmistrza dokumentami: Listem Intencyjnym z 14 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną. 

– Ankieta, zarządzenie i obwieszczenie wprowadzają w błąd mieszkańców gminy Ćmielów, co do nazwy i koniecznego zakresu granic parku kulturowego, spełniającego postawione stronie polskiej wymogi dotyczące ustalenia warunków ochrony dla Dobra Światowego Dziedzictwa, a także odnośnie instytucji, która może parkiem zarządzać, gdyż została ona przewidziana już w Planie Zarządzania Kamionkowskim Regionem Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego wpisanym na Listę UNESCO w dniu 06.07.2019 r. (strona 101 Planu Zarządzania) – czytamy w piśmie podpisanym przez Andrzeja Przychodniego, dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św.

Otwartym pozostaje pytanie czy osoba odpowiedzialna za Plan Zarządzania, zanim go sporządziła, zorganizowała spotkania z mieszkańcami gminy Ćmielów, radnymi, burmistrzem, podczas których mogli wypowiedzieć się na temat potencjalnych granic parku kulturowego, czy dziś postawieni są przed faktem dokonanym? 

W swoim piśmie dyrektor Muzeum przypomina także burmistrzowi Ćmielowa, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jej obowiązkiem jest „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, a także zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”.  Dyrektor uważa także, że w ankiecie przedstawionej przez burmistrza pominięto Rudę Kościelną i Stoki Stare.

Wzór ankiety. W wariancie 1 wyraźnie wskazano tereny Rudy Kościelnej i Stoków
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie

– Pominięcie w ww. ankiecie terenu wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa jako komponent 1 Kamionkowskiego Regionu  Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego, wskazuje na chęć celowego uchylenia się od wypełnienia wskazanego powyżej obowiązku ustawowego. Burmistrz Ćmielowa nie posiada bowiem delegacji do ustaleń, które zabytki archeologiczne na terenie gminy są „strategiczne”, a które można pominąć, jako mniej „strategiczne”, co wskazuje także na wadliwość oświadczenia wydanego przez Panią 11. 06.2021 roku i opublikowanego przez portal naOSTRO. Wzywam Panią zatem do niezwłocznego wycofania z obiegu prawnego i publicznego omawianych powyżej obwieszczenia, zarządzenia i ankiety, jako dokumentów niemogącym służyć rzeczywistym konsultacjom społecznym w sprawie Powołania Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną – czytamy w piśmie. 

Dyrektor dodaje, że liczy na powrót gminy Ćmielów do rzeczywistych prac na rzecz powołania parku. Podkreśla, że „na obecnym etapie nie ma podstaw formalnych do obejmowania tych dokumentów konsultacjami społecznymi”.

W statucie Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św.  w Rozdziale IV wśród wymienionych kompetencji dyrektora, który podlega nadzorowi Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, nie ma informacji o tym, że pełni także funkcję zwierzchnika nad reprezentującymi samorządy gmin – burmistrzami, wójtami, czy prezydentami. Nie ma także informacji odnośnie kompetencji w dziedzinie doradztwa wójtom, burmistrzom, czy prezydentom. Skąd więc sugestia zawarta w piśmie że  „na obecnym etapie nie ma podstaw formalnych do obejmowania tych dokumentów konsultacjami społecznymi”?

Jedno z ogłoszeń, w którym Stowarzyszenie MOST użyło terminologii „konsultacji społecznych”, opublikowane na fanpage-u Stowarzyszenia. Przypomnijmy, że ustawa i przepisy prawa mówią o tym, kto jest uprawniony do przeprowadzania konsultacji w jakiej formie i jak powinny się zakończyć.

W piśmie dyrektor muzeum nawiązuje także do spotkań, jakie Stowarzyszenie MOST prowadziło w gminach pod hasłem „konsultacji społecznych”. Przypomnijmy, że ustawa i przepisy prawa mówią o tym, kto jest uprawniony do przeprowadzania konsultacji w jakiej formie i jak powinny się zakończyć. Termin ten mógł zatem wprowadzać opinię publiczną w błąd, na co uwagę zwróciła burmistrz Ćmielowa podczas spotkania, jakie odbyło się 11 czerwca w Domu Kultury imienia Witolda Gombrowicza w Ćmielowie. 

Pisaliśmy o tym tutaj:

– (…) Za niedopuszczalne należy natomiast uznać interpretowanie jako próby wejścia w kompetencje Urzędu Miasta i Gminy, czy Burmistrza, być może nieszczęśliwego stwierdzenia „o konsultacjach społecznych”, które stowarzyszenie czy muzeum użyły w mediach społecznościowych wyłącznie pragnąc zachęcić mieszkańców gminy do udziału w spotkaniu – czytamy w piśmie z 9 lipca.

Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa w piśmie skierowanym do Muzeum przypomina, że zgodnie z artykułem 5a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym „W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji  z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy […]”.

Taką Uchwałę 29 stycznia 2019 roku podjęli radni Rady Miejskiej w Ćmielowie. Burmistrz informuje także, że kwestia utworzenia parku kulturowego na obszarze gminy Ćmielów jest sprawą ważną dla gminy, a mieszkańcy gminy Ćmielów winni mieć prawo i możliwość wypowiedzenia się w temacie utworzenia parku kulturowego oraz jego ewentualnego obszaru. Konsultacje społeczne umożliwiają mieszkańcom także zgłaszanie wszelkich uwag i opinii.

Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie z 29 stycznia 2019 roku w w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ćmielów Źródło: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl
Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie z 29 stycznia 2019 roku w w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ćmielów Źródło: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl

– Ponadto wskazuję, że w żaden sposób nie narusza się ustawowych obowiązków, dotyczących ochrony czy opieki nad zabytkami. Wszelkie podejmowane przez burmistrza działania umotywowane są umożliwieniem mieszkańcom Gminy i Miasta Ćmielów wypowiedzenia się w przedmiocie granic Parku Kulturowego. Powyższe jest konieczne z uwagi na fakt, iż to na terenie należącym m.in do mieszkańców Gminy Ćmielów planuje się utworzenie Parku Kulturowego, a zatem pozbawienie obywateli możliwości wypowiedzenia się w tym temacie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Co więcej decyzja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych wynika z licznych zgłoszeń, uwag i zastrzeżeń co do granic Parku Kulturowego, kierowanych przez mieszkańców gminy bezpośrednio do Burmistrza Ćmielowa. Ponadto, za przeprowadzeniem konsultacji społecznych przemawia fakt licznych obowiązków, obciążeń, spoczywających nie tylko na organach gminy, lecz również na samych mieszkańcach gminy Ćmielów, które to są niewspółmierne do ewentualnych i wątpliwych korzyści płynących z utworzenia ww. parku – czytamy do Muzeum.

Burmistrz przypomina także, że w ankiecie, którą wypełniają mieszkańcy w wariancie 1 wyraźni wskazano obszar zarówno Rudy Kościelnej, jak i Stoków Starych.

– (..) a zatem brak jest podstaw jakichkolwiek podstaw do uznania, iż doszło do pominięcia tychże terenów w treści ankiety – pisze burmistrz. Przypomina także, że Muzeum nie posiada kompetencji do kwestionowania zasadności przeprowadzenia konsultacji, a także chybiona jest sugestia, że procedura konsultacji społecznych są sprzeczne z Listem Intencyjnym, czy Porozumieniem z 1 lutego 2021 roku.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this