Znajdź nas na

FAKTY

Montaż monitoringu, wykonanie przejścia dla pieszych, czy strefy płatnego parkowania! W jakich sprawach interpelują radni miejscy z Ostrowca Św.?

W sprawie zaprojektowania i wybudowania oświetlenia, wykonania przejścia dla pieszych, budowy wiaty przystankowej, zamontowania monitoringu, przyłączenia budynków mieszkalnych do Miejskiej Energetyki Cieplnej, naprawienia wjazdu do szkoły, czy doposażenia placu zabaw – to tylko niektóre z tegorocznych interpelacji Radnych Rady Miasta Ostrowca Św., jakie znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej. Pod lupę wzięliśmy interpelację radnych miejskich od stycznia do 21 września 2020 roku.

Zdjęcie ilustracyjne/sesja Rady Miasta Ostrowca Św. 2019 rok. fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Interpelacja to przysługujący z mocy statutu danej jednostki samorządu terytorialnego środek kontrolno-interwencyjny, za pomocą którego radny ma prawo domagać się określonych działań, w tym udzielenia informacji na interesujący go temat.

W Ustawie o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku czytamy, że „radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia.” 

Jak to wygląda w praktyce? Radni miejscy coraz częściej czują się bezradni. Pytają, interweniują, proszą, jednak i tak często nic z tego nie wynika. Jedną z najczęściej powtarzających się odpowiedzi jest: „W chwili obecnej Gmina Ostrowiec Świętokrzyski nie posiada środków finansowych na realizację przedmiotowego wniosku”

Statystycznie więcej interpelacji w 2020 roku złożyli radni z KWW Jarosława Górczyńskiego. tegorocznym rekordzistą jest Joanna Pikus, która tylko w bieżący roku interpelowała 22 razy.

Zakres spraw, w jakich interpelują radni jest bardzo szeroki, od postawienia koszy na śmieci, poprzez zamontowanie monitoringu, na remontach ulic kończąc.  

W 2020 roku Stanisław Choinka, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego złożył jedną interpelację 4 lutego która, dotyczyła zaprojektowania i wybudowania oświetlenia w ul. Bałtowskiej. 

Radni Rady Miasta Ostrowca Św.
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

W sumie od początku kadencji (2018 roku) złożył 7 interpelacji.

Mateusz Czeremcha z Klubu Prawa i Sprawiedliwości w 2020 roku złożył dwie interpelacje: z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wykonania przejścia dla pieszych w sąsiedztwie sklepu „Delikatesy Centrum” przy ul. Ostrowieckiej na terenie osiedla Denków. oraz w sprawie wykonania wiaty na przystanku autobusowym przy ul. Ostrowieckiej w Denkowie w sąsiedztwie cmentarza.

W sumie od początku kadencji radny z Klubu PiS złożył 9 interpelacji. 

Renata Duda, radna z Klubu Prawa i Sprawiedliwości złożyła w tym roku cztery interpelacje:  26 sierpnia 2020 r. w sprawach: 1) zamontowania monitoringu w parku na osiedlu „Spółdzielców” wokół fontanny, 2) wybudowania altanki śmietnikowej przy wieżowcach nr 66 oraz 68 położonych przy ul. Polnej, 3) remontu pomieszczenia na śmieci w bloku nr 68 przy ul. Polnej, z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyłączenie budynków mieszkalnych położonych przy ul. Relaksowej w Ostrowcu Świętokrzyskim do Miejskiej Energetyki Cieplnej.

Od początku kadencji 7 interpelacji. 

Marek Giemza radny z KWW Jarosława Górczyńskiego w 2020 roku złożył 7 interpelacji: 29 lipca 2020 r. w sprawie: 1) skoszenia trawy w rejonie przepustu przy ul. Dunalka, 2) wyrównania ulicy Zwierzynieckiej kruszywem od ul. Miodowej do ośrodka „Gutwin”, a także z dnia 6 marca 2020 r. w sprawach: 1) udrożnienia rowu melioracyjnego od ul. Akacjowej do ul. Rzeczki, 2) udrożnienia rowu melioracyjnego od ul. Iłżeckiej do ul. Zwierzynieckiej, 3) wyrównania kruszywem drogi od  ul. Zwierzynieckiej do ul. Migdałowej, 4) wykonania nakładki asfaltowej na ul. Akacjowej, 5) wykonania nakładki asfaltowej na ul. Siennieńskiej, a tymczasowo wyrównania drogi kruszywem.

Artur Głąb i Mateusz Czeremcha, radni z Klubu PiS
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Od początku kadencji (2018 roku)  21 interpelacji. 

Artur Głąb, radny z Klubu Prawa i Sprawiedliwości w 2020 roku złożył jedną interpelację z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie włączenia basenów zewnętrznych „Rawka Od Nowa” do Programu „Ostrowiecka Rodzina 3+”.

W sumie od początku kadencji złożył 10 interpelacji. 

Dariusz Kaszuba, radny z Klubu Prawa i Sprawiedliwości w 2020 roku nie złożył ani jednej interpelacji. 

W sumie od początku kadencji pod jego nazwiskiem na BiP-ie pojawiło się 13 interpelacji. 

Kamil Kutryba radny z KWW Jarosława Górczyńskiego w 2020 roku nie złożył ani jednej interpelacji. W sumie od początku kadencji (2018 roku)  8 interpelacji.

Mariusz Łata, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Mariusz Łata, radny zKWW Jarosława Górczyńskiego złożył w 2020 roku 9  interpelacji:  z dnia 8 września 2020 r. w sprawie naprawy nawierzchni ulicy W. Reymonta ze zwróceniem szczególnej uwagi na skrzyżowanie tej drogi z ulicą M. Konopnickiej, z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawach: 1) naprawy nawierzchni jezdni na odcinku ul. J. Kochanowskiego od ODK do ul. M. Kopernika, 2) wybudowania chodnika dla pieszych pomiędzy ODK i garażami (łączącego ul. Wspólną z dojazdem do garaży na ul. J. Kochanowskiego), 3) montażu lustra przy wyjeździe z ul. Czerwonego Krzyża w ul. Siennieńską;  z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawach: 1) wykonanie przeglądu urządzeń zabawowych oraz stanu powierzchni gruntu na terenie osiedla Sienkiewiczowskiego z uwzględnieniem terenu Parku Jordanowskiego przy ul. Kopernika, 2) remont nawierzchni ul. Wspólnej oraz budowę miejsc parkingowych na wysokości ODK przy ul. Wspólnej 5 oraz rozważenie zmiany organizacji ruchu polegającej na zakazie parkowania w ul. Wspólnej, 3) poprawa stanu boiska przy CAO, 4) modernizacja oświetlenia na terenie osiedla Sienkiewiczowskiego, 5) rewitalizacja skweru za blokiem przy ul. Sienkiewicza 82.

Od początku kadencji złożył 14 interpelacji. 

Grażyn Maj, radna z Klubu Prawa i Sprawiedliwości w 2020 roku złożyła dwie interpelacje:  z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zainstalowania oświetlenia na ulicy Borowikowej (od ulicy Fredry), z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie naprawienia wjazdu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego od ulicy S. Żeromskiego.

Od początku kadencji złożyła 10 interpelacji. 

Marcin Marzec, radny niezależny
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Marcin Marzec, radny niezrzeszony w 2020 roku złożył 4 interpelacje: z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawach: 1) zamontowania lustra drogowego na ul. J. Słowackiego vis a vis wjazdu/wyjazdu do Przedszkola Specjalnego „Promyk” ul. J. Słowackiego 19, 2) likwidacji nieaktywnych słupów oświetleniowych zlokalizowanych przy blokach nr: 4,3 i 2 na os. Ogrody od strony Al. Jana Pawła II, 3) ustawienia znaków/tablic informacyjnych zakazujących dokarmianie ptactwa w pobliżu pomników i miejsc kultu na terenie miasta, 4) zamontowania tzw. pętli indukcyjnej dla osób słabo słyszących w ramach planowanego remontu Kina „Etiuda”.

Od początku kadencji Marcin Marzec złożył 6 interpelacji. 

Bożenna Morycińska radna z KWW Jarosława Górczyńskiego od początku kadencji nie złożyła ani jednej interpelacji. 

Aron Pietruszka, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego w 2020 roku złożył 3 interpelacje: z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawach: 1) udzielenie informacji o pomocy dla Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego i organy instytucji rządowych w związku z pandemią koronawirusa, 2) udzielenie informacji czy na dzień 30 kwietnia 2020 r. Miasto Ostrowiec Świętokrzyski, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzymała wsparcie finansowe od rządu na działania związane z pandemią koronawirusa, 3) przekazanie informacji dotyczących pomocy udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na rzecz Powiatu Ostrowieckiego, Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i gmin Powiatu Ostrowieckiego.

Aron Pietruszka, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego
Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Od początku kadencji złożył 18 interpelacji. 

Joanna Pikus, radna z KWW Jarosława Górczyńskiego w 2020 roku złożyła 22 interpelacje: z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawach: 1) naprawy urządzeń zabawowych na placu zabaw na osiedlu Stawki pomiędzy blokami 19-20, 2) zmiany instalacji kamery zamontowanej na  bloku nr 32 na osiedlu Ogrody, 3) udzielenia informacji w sprawie budynku znajdującego się na ulicy Polnej przy bloku 3a; z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawach: 1) doposażenia placu zabaw na Osiedlu Ogrody w urządzenie zabawowe dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, 2) ustawienia toalety na placu zabaw na Osiedlu Ogrody; z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie dostawienia pojemników na odpady segregowane, metale i tworzywa sztuczne na Osiedlu Ogrody przy bloku nr 15; z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawach: 1) wyznaczenia i oznakowania miejsca dla osoby niepełnosprawnej na parkingu na Os. Ogrody, 2) uprzątnięcia okolicy dużego placu zabaw na Os. Ogrody, 3) udzielenia informacji, czy w projekcie „Ogród zdrowia na Ogrodach” ujęto urządzenia zabawowe dla dzieci niepełnosprawnych, 4) przycięcia gałęzi drzew na drodze od bloku nr 15 na Os. Ogrody, 5) uzupełnienia ubytków w drodze osiedlowej  za blokiem nr 15 na Os. Ogrody, 6) zasypanie dołu znajdującego się przy chodniku obok bloku nr 36 na Os. Ogrody, 7) porządkowanie oraz koszenie terenów zielonych na Os. Stawki oraz Os. Ogrody, 8) odchwaszczenie chodników przy PSP Nr 5; z 3 lutego 2020 roku w sprawie uprzątnięcia terenu wokół cmentarza przy ul. Denkowskiej; z 3 lutego 2020 roku w sprawie obsadzenia roślinami iglastymi płotu granicznego przy cmentarzu na ul. Denkowskiej; z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie usunięcia banerów wyborczych z terenu miasta; z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie udrożnienia studzienek kanalizacyjnych; z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie uprzątnięcia terenu na os. Stawki w okolicy bloku nr 81; z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustabilizowania znaku z nazwą ulicy „ul.  E. Dziewulskiego”, z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie chodnika osiedlowego na os. Ogrody, z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wstawienia znaku zatrzymywania się i postoju na ul. dr E. Dziewulskiego.

Marta Woźnicka-Kuzdak, Irena Renduda-Dudek i Joanna Pikus, prezydium Rady Miasta Ostrowca Św.
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Od początku kadencji złożyła 50 interpelacji. 

Andrzej Pałka, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego w 2020 roku złożył 7 interpelacji:  z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawach: 1) wykoszenia trawy, jej zebranie oraz wypoziomowania dna rowu biegnącego równolegle do ulicy Kolonia Robotnicza, 2) pilnego wykoszenia wysokiej suchej trawy na prywatnej działce przy ulicy Spacerowej; z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawach: 1. zwiększenia częstotliwości patroli drogowych na ulicy Las Rzeczki, 2. poprawy bezpieczeństwa dla użytkowników drogi przy Rondzie Batalionów Chłopskich – przycięcia żywopłotu; z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie usunięcia wyrwy na przystanku przy ul. Kolonia Robotnicza w pobliżu zatoki autobusowej (jadąc w kierunku wysypiska „Janik”, z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawach: – usunięcia drzewa owocowego (śliwka mirabelka) rosnącego przy chodniku na ul. Grzybowej w pobliżu ul. Borowej, – wybudowania odcinka drogi łączącej ul. H. Sienkiewicza za Szpitalem Powiatowym z uwzględnieniem pól parkingowych; z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawach: -wymiany wiaty przystankowej przy Rondzie Narodowych Sił Zbrojnych, –  zgrabienia liści wzdłuż ulicy Grzybowej, – poprawy stanu nawierzchni drogi w okolicy bloku przy ul. Siennieńskiej 31.

W sumie od początku kadencji  Andrzej Pałka na swoim koncie ma 41 interpelacji. 

Irena Renduda-Dudek, radna z KWW Jarosława Górczyńskiego, przewodnicząca Rady Miejskiej w Ostrowcu Św w 2020 roku złożyła dwie interpelacje:  z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawach: 1) remontu nawierzchni ulicy bocznej Zygmuntówka od nr 105 do nr 115, 2) zakupu podnośnika montażowego do pracy na wysokości tzw. zwyżki dla Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Od początku kadencji na swoim koncie ma 8 interpelacji. 

Włodzimierz Sajda, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego w 2020 roku złożył: z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wykonania oświetlenia ulicznego na ul. Zygmuntówka –  uliczki boczne; z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawach: 1. wyznaczenia stosownych stref płatnego parkowania oraz ustawienia odpowiednich parkomatów do pobierania opłat, 2. wykonania nowej nawierzchni asfaltowej ul. Zamłynie, 3.  dokończenie remontu chodnika oraz naprawy nawierzchni ul. Kościuszki, 4. naprawy nawierzchni ul. St. Staszica przy parkingu, 5. wykonania remontu ul. Świętokrzyskiej od Ronda Solidarności do ul. St. Żeromskiego, 6. remontu/wymiany nawierzchni jezdni ul. Klimkiewiczowskiej. 

Od początku kadencji Włodzimierz Sajda złożył 12 interpelacji.

Włodzimierz Stec, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego w 2020 roku nie ma na swoim koncie ani jednej interpelacji. Od początku kadencji z możliwości tej skorzystał 8 razy.

Grażyna Maj, Jerzy Wrona z Klubu PiS i Karol Wójcik, radny niezrzeszony
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Kamil Stelmasik, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego w 2020 roku złoży 3 interpelacje: z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie: 1)usunięcia słupka w ciągu ścieżki rowerowej przy ul. Gościniec, 2)usunięcia pozostałości fragmentów betonu po ławkach na terenie ośrodka wypoczynkowego „Gutwin”, 3) usunięcia wraków samochodów osobowych z przestrzeni miasta.

Od początku kadencji na swoim koncie ma 11 interpelacji. 

Daniel Strojny, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego, w 2020 roku na swoim koncie ma  z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawach: 1. uzupełnienia zagłębień chodników wzdłuż ul. J. Kilińskiego, 2.  uzupełnienia oraz odbudowy chodników wzdłuż ul. F. Focha, – uzupełnienia zagłębień chodników wzdłuż ul. J. Kilińskiego, 3. utworzenia parkingu tymczasowego z nieczynnego boiska przy PSP Nr 14, 4. ustawienia progów zwalniających na ul. Szczyglej, 5.  zamontowania lustra drogowego przy cmentarzu w Denkowie.

Włodzimierz Stec, Bożenna Morycińska, Andrzej Pałka i Włodzimierz Sajda – radni z KWW Jarosława Górczyńskiego
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Od początku kadencji interpelował 12 razy. 

Marta Woźnicka-Kuzdak, radna z KWW Jarosława Górczyńskiego i wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Św. w 2020 roku napisała dwie interpelacje: z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawach: 1) wprowadzenia na terenie miasta łąk kwietnych (w szczególności w pasach drogowych), 2) przycięcie gałęzi drzew znajdujących się przy ul. Siennieńskiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Polną a Aleją Jana Pawła II.

Od początku kadencji na swoim koncie ma 11 interpelacji.

Karol Wójcik, radny niezrzeszony w 2020 roku nie napisał ani jednej interpelacji. W sumie na koncie ma 5 interpelacji. 

Jerzy Wrona, radny z Klubu Prawa i SPrawiedliwości od początku kadencji nie złożył ani jednej interpelacji. 

Artur Zawadzki radny z KWW Jarosława Górczyńskiego interpelował tylko raz  15 października 2019 r. w sprawie zagospodarowania terenu przy ulicy Dąbrówki na ogrodzony plac zabaw dla dzieci.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this