Znajdź nas na

FAKTY

Prowadziła licytację charytatywnie, w zamian… napisano na nią skargę?

Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ćmielowie wpłynęła skarga na Wiolettę Rogalę-Mazur, dyrektora Domu Kultury w Ćmielowie. Osoba skarżąca w swoim piśmie skierowanym do burmistrza miasta i gminy Ćmielów, jak i przewodniczącej rady miejskiej, żaliła się na zachowanie dyrektora domu kultury podczas ostatniego finału WOŚP. Według skarżącej dyrektor w sposób kpiący, wyśmiewając się z przekazanego przez jej firmę vouchera, prowadziła licytację. Problem w tym, że Wioletta Rogala-Mazur licytację prowadziła charytatywnie, poza godzinami pracy, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia. Skarga nie powinna zatem wpłynąć do Komisji Skarg, Wniosków i petycji. Finały WOŚP mają to do siebie, że swoim charakterem nie przypominają stypy, a spontaniczne, radosne i pełne żartów wydarzenie. Co zatem kierowało osobą skarżącą?

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Pismo, w którym burmistrz Ćmielowa  oficjalnie odniosła się do skargi, trafiło do rąk Krystyny Zdonek, przewodniczącej Rady Miasta Ćmielowa, a także Witolda Pernaka,  przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, podczas piątkowego (7 luty) posiedzenia komisji. Czytamy w nim m.in, że:

– W związku z doręczeniem 24 stycznia 2020 roku pisma od skarżącej, dotyczącej skargi na dyrektora domu kultury, panią Wiolettę Rogalę-Mazur, wyjaśniam co następuje. Przedmiotowym pismem skarżąca poinformowała przewodniczącą Rady Miejskiej w Ćmielowie oraz burmistrza Ćmielowa, iż jej zdaniem w dniu 12 stycznia 2020 roku podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dyrektor Domu Kultury imienia Witolda Gombrowicza w Ćmielowie, pani Wioletta Rogala-Mazur cytuję: „w sposób kpiący, wyśmiewający się z przekazanego przez moją firmę vouchera, szyderczo prowadziła licytację” oraz podniosła, iż pani dyrektor rzekomo nie potrafi docenić gestu jej firmy, a zachowanie jej było nieadekwatne do stanowiska, które zajmuje. Skarżąca wniosła jednocześnie o podjęcie przez przewodniczącą Rady Miejskiej w Ćmielowie oraz burmistrza Ćmielowa stosownych działań, mających na celu cytuję: „wyeliminowanie podobnego zachowania w przyszłości”. W tym miejscu podkreślam, że ani gmina Ćmielów, ani Dom Kultury imienia Witolda Gombrowicza w Ćmielowie nie byli organizatorami imprezy, która była w dniu 12 stycznia bieżącego roku pod nazwą 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a jedynie zgodnie z tradycją lat poprzednich Dom Kultury udostępnił na zorganizowanie tej imprezy pomieszczenia sali widowiskowe,j znajdującej się ćmielowskim domu kultury – przypomniała Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa.  

Po zapoznaniu się z treścią pisma skarżącej, burmistrz poprosiła dyrektora Domu Kultury w Ćmielowie o wyjaśnienie podniesionych w nim kwestii. 

– Pani Wioletta Rogala-Mazur podobnie jak pozostałe osoby obsługujące to wydarzenie  uczestniczyła w tej imprezie jako osoba prywatna, nie jako pracownik Domu Kultury tj. dyrektor. Nie otrzymała ode mnie polecenia służbowego do wykonywania tego typu czynności, nie otrzymała z tytułu zajęć wykonywanych w tym dniu wynagrodzenia z kasy Domu Kultury oraz czas poświęcony na prowadzenie licytacji nie został jej wliczony do czasu związanego z jej zatrudnieniem w Domu Kultury. Z tego wynika, że pani Wioletta Rogala-Mazur tego dnia prowadziła imprezę charytatywnie. Biorąc pod uwagę przepis artykułu 227 KPA (Kodeks Postępowania Administracyjnego), iż przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie, nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw oraz fakt, że w dniu 12 stycznia 2020 pani Wioletta Rogala-Mazur nie występowała w charakterze Domu Kultury w Ćmielowie jako burmistrz Ćmielowa nie mam podstaw do podejmowania jakichkolwiek działań wobec niej – podsumowała Joanna Suska. 

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info


Na ręce przewodniczącej Krystyny Zdonek wpłynęło także pismo od Wioletty Rogali-Mazur, która tłumaczy w nim, że  prowadząc licytacje przedmiotów przekazanych na rzecz WOŚP-u, wykonywała czynności społecznie na rzecz sztabu lokalnego WOŚP-u, nie jako pracownik samorządowy,  czy dyrektor domu kultury. 

– Głównym organizatorem finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest Fundacja WOŚP-u, natomiast wydarzenia organizowane w ramach lokalnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w miastach całej Polski są przygotowywane przez lokalne sztaby orkiestry, działając na rzecz fundacji. Impreza przeprowadzona  w dniu 12 stycznia 2020 roku, zorganizowana w Domu Kultury w Ćmielowie była przeprowadzana pod patronatem sztabu WOŚP-u numer 90 ZHP Hufiec Ostrowiec Św. Skoro skarga dotyczy mojego zachowania podczas wykonywania czynności na rzecz WOŚP-u, artykuł 227 KPA nie będzie miał zastosowania, a zgodnie z tym artykułem przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników. Naruszenie praworządności lub interesu skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. W dniu 12 stycznia 2020 nie działałam jako pracownik samorządowy, nie realizowałam żadnych zadań gminy. Podnoszę również, że wyznaczony mi termin trzy dni na złożenie wyjaśnień jest zbyt krótki i uniemożliwia mi wystarczające przedstawienie sprawy biorąc pod uwagę fakt, że w dniu 4 lutego 2020 przebywałam na urlopie wypoczynkowym. Dziwi mnie fakt, że nie zostałam zaproszona na posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji, której przedmiotem będzie wypracowanie stanowiska w sprawie niniejszej skargi. Takie działanie uniemożliwia mi złożenie szczegółowych wyjaśnień oraz przedstawienie sprawy – wyjaśniał w piśmie Wioletta Rogala-Mazur.

Do odpowiedzi dołączona została także informacja przygotowana przez  radcę prawnego, a dotycząca skargi. Wynika z niej, że według przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego artykuł 221 par 1 i 2: „Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.§ 2. Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.”

Oznacza to, że przedmiot skargi nie dotyczył właściwych organów lub ich pracowników oraz realizowanych przez nich zadań. Wioletta Rogala-Mazur prowadząc  licytację nie wykonywała tych zadań w ramach obowiązków służbowych. Skarżąca swoich roszczeń może domagać się jedynie na drodze cywilno-prawnej. 

Krystyna Zdonek odniosła się także, do krótkiego terminu pomiędzy doręczeniem skargi, a możliwości odpowiedzi na nią przez dyrektora Domu Kultury w Ćmielowie.

– Rozmawiałam z panią radcą, że właśnie pismem się pani odniesie w stosunku do tej skargi.  Nie było mowy na zaproszenie pani na posiedzenie dzisiejszej komisji – podsumowała Krystyna Zdonek. 

Ostatecznie radni jednogłośnie ustalili, że skarga nie powinna być przedmiotem obrad komisji. Rada miejska w Ćmielowie nie jest bowiem  organem właściwym, żeby taką sprawę rozpoznać.

Przypomnijmy, że obowiązek utworzenia Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji wprowadzono ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130 ze zm., dalej u.z.n.u.).

To co może budzić pytania i wątpliwości, to fakt, że informacja o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie pojawiła się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów, co spowodowało utrudnienie dostępu do tej informacji mieszkańcom gminy. Co ciekawe na BiP-ie pojawiła się natomiast informacja, że 6 lutego 2020 roku /czwartek/ o godzinie 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie. Dlaczego zatem informacje o jednych komisjach pojawiają się na BIP-ie, o innych już nie. O to dlaczego zabrakło tej informacji tuż po piątkowych obradach komisji zapytaliśmy Krystynę Zdonek.

– O posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji było wywieszone ogłoszenie trzy dni przed posiedzeniem komisji na tablicy ogłoszeń. Na 6 komisje były wywieszone i na 7 była wywieszona – wyjaśnia Krystyna Zdonek. 

O to czy informacja taka nie powinna pojawić się także na stronie internetowej  BIP-u Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów zapytamy w Urzędzie Wojewódzkim. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this