Znajdź nas na

FAKTY

Skarga na dyrektora PSP nr 1 w Ostrowcu Św. trafiła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji!

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, którą zaplanowano na piątek, 30 grudnia radni rozpatrywać będą skargę na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr w Ostrowcu Świętokrzyskim. 26 października do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynęła skarga na działalność dyrektora placówki, jednak organem właściwym do rozpatrywania skarg na kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest Rada Miasta. I tak 22 listopada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała ją za bezzasadną. Czy podczas jutrzejszej sesji pozostali radni będą mieli podobne zdanie?

Zdjęcie ilustracyjne. Sesja Rady Miasta Ostrowca Św. z 22 czerwca 2022 roku. fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Jak wynika z projektu uchwały, a także jej uzasadnienia, 26 października 2022 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynęła skarga z dnia 24 października 2022 roku na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Pismem z 2 listopada skarga ta została przekazana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach do Przewodniczącej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do rozpatrzenia według właściwości. 7 listopada przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Św. przekazała ją do zbadania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Tak też się stało na posiedzeniu 22 listopada 2022 roku. 

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. 

Osoba skarżąca wskazywała na: 1) zawarcie umowy o zastępstwo procesowe po samodzielnym złożeniu przez Szkołę odpowiedzi na pozew o przywrócenie do pracy; 2) zawarcie umowy o zastępstwo procesowe nastąpiło z datą 11.10.2021 r., a więc po samodzielnym sporządzeniu i wniesieniu pozwu, w dodatku zaledwie na kilka godzin przed rozprawą i wyrokowaniem; 3) brak w obu umowach terminu wymagalności; 4) niepokrywanie się (w obu przypadkach) zakresu umowy z zakresem udzielonego pełnomocnictwa, co w przypadku sprawy IV P-Pm 42/21 powodowało, że zewnętrzny podmiot reprezentował Szkołę w postępowaniu odwoławczym mimo braku właściwej podstawy prawnej – regulującej to zlecenie umowy; 5) brak na obu umowach kontrasygnaty głównej księgowej, co zgodnie z zakresem udzielonego pełnomocnictwa stanowi o bezskuteczności złożonego oświadczenia woli, a tym samym czyni umowy nieważnymi. 

Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Do skargi odniosła się dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1.Wyjaśniła, że: zawarcie umowy o zastępstwo procesowe w sprawie IV P 41/20 nastąpiło po samodzielnym złożeniu przez PSP Nr 1 odpowiedzi na pozew o przywrócenie do pracy, lecz przy sporządzaniu odpowiedzi Szkoła korzystała ze wsparcia merytorycznego mecenasa. Odnosząc się do drugiego zarzutu skargi, Dyrektor placówki stwierdziła, że: zawarcie umowy o zastępstwo procesowe w sprawie IV P 42/21 nastąpiło z datą 11 października 2021 r., tj. po samodzielnym sporządzeniu i wyjaśnieniu pozwu – podobnie jak w sprawie IV P 41/21 przy sporządzaniu pozwu Szkoła korzystała ze wsparcia merytorycznego mec. Odnosząc się do trzeciego zarzutu skargi, Dyrektor placówki wyjaśniła, że: brak w umowach terminu wymagalności – umowy dotyczyły zlecenia prowadzenia sprawy sądowej, wobec czego, zgodnie z art. 744 Kodeksu cywilnego, wynagrodzenie było wymagalne po wykonaniu zlecenia, tj. po wydaniu prawomocnego wyroku w sprawie. Odnosząc się do czwartego zarzutu skargi, Dyrektor placówki stwierdziła, że: mec. wystawił fakturę w dniu 7 lipca 2022 roku i wówczas nastąpiło uregulowanie należnego mu wynagrodzenia – PSP Nr 1 nie miała podstawy do wypłacenia owego wynagrodzenia „bezpośrednio po wykonaniu zadania”, mogła to zrobić dopiero po otrzymaniu faktury od zleceniobiorcy. Mec. reprezentował Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, obejmującego wszystkie instancje sądowe. Odnosząc się do piątego zarzutu skargi, Dyrektor placówki wyjaśniła, że w myśl art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, główna księgowa dokonała wstępnej kontroli poprzez złożenie podpisu na dokumencie dotyczącym danej operacji, czyli fakturze z dnia 6 lipca 2022 roku (nr faktury 20/2022) na kwotę 3 600 zł, zgodnie z zawartą umową. Bezzasadny jest również zarzut dotyczący nieprawidłowego zasądzenia na rzecz PSP Nr 1 kosztów zastępstwa procesowego – zarzut ten powinien zostać skierowany do sądu, który wydał w tym zakresie prawomocne orzeczenie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Rady  Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uznała skargę za bezzasadną i zobowiązała Przewodniczącą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

Czy podobnego zdania będą pozostali Radni Rady Miasta Ostrowca Św.?

O PSP nr 1 pisaliśmy również tutaj.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this