Znajdź nas na

FAKTY

Świętokrzyskie przejmuje prezydencję nad Konwentem Marszałków Województw RP

Przez najbliższe pół roku województwo świętokrzyskie będzie przewodniczyć i koordynować prace Konwentu Marszałków Województw RP. Dziś we Włocławku marszałek województwa kujawsko – pomorskiego Piotr Całbecki przekazał Laskę Marszałkowską na ręce marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

– Dla mnie, jako marszałka województwa świętokrzyskiego, poziom obrad prowadzonych na Kujawach był bardzo wysoki i mam nadzieję, że województwo świętokrzyskie sprosta temu zadaniu równie profesjonalnie. Przewodnictwo nad Konwentem Marszałków Świętokrzyskie obejmuje już po raz trzeci. Poprzednie obrady miały miejsce w 2005 i 2014 roku. Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich marszałków do odwiedzenia pięknej i gościnnej ziemi świętokrzyskiej, licząc na to, że przeminie zagrożenie pandemiczne i wszyscy będziemy mogli spotkać się już osobiście w Kielcach, czy Sandomierzu – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski przyjmując z rąk Piotra Całbeckiego, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, Buławę Marszałkowską.

Od czerwca 2021 roku przewodnictwo w konwencie sprawowało województwo kujawsko – pomorskie, które ostatniego dnia III konwentu, odbywającego się we Włocławku, przekazało prezydencję województwu świętokrzyskiemu. W okresie świętokrzyskiego półrocznego przewodnictwa odbędą się trzy konwenty – dwa w Kielcach oraz jeden w Sandomierzu.

Na ostatnim z nich prezydencja zostanie przekazana województwu lubelskiemu.

Konwent Marszałków Województw RP jest ciałem opiniotwórczo – doradczym, które reprezentuje interesy wszystkich 16 polskich województw. Powstał on w 1998 roku, a każde z województw przejmuje w nim prezydencję na określony czas, który obecnie wynosi 6 miesięcy. Podczas obrad konwentu, którym przewodniczy marszałek województwa sprawującego aktualnie prezydencję, marszałkowie, przedstawiciele samorządów lokalnych, reprezentanci administracji rządowej i przedstawiciele instytucji centralnych analizują propozycje zmian w przepisach dotyczących samorządów, omawiają aktualne zagadnienia związane z działalnością samorządów i współpracują ze sobą dla wspólnego dobra własnych regionów i całego kraju.

Obrady we Włocławku

Głównymi tematami spotkania marszałków szesnastu polskich województw we Włocławku były: potrzeba wzmocnienia roli samorządów województw w procesie planowania przestrzennego na poziomie regionalnym, rola samorządów województw w procesie modernizacji terenów wiejskich przy udziale środków Wspólnej Polityki Rolnej, rola i zadania Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w rozwoju usług społecznych w kontekście nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, w tym zagadnienia związane z teleopieką oraz projekt stworzenia ogólnopolskiej mapy defibrylatorów.

Zgromadzonych na konwencie gości powitał marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, po czym głos zabrał dr hab. Michał Białkowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który wygłosił prelekcję na temat szczególnego znaczenia Włocławka i regionu kujawsko-pomorskiego w życiu błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Z miastem tym związany był również poprzez swoją męczeńską śmierć błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko.

Wzmocnienie roli samorządów województw w procesie planowania przestrzennego

Kolejnym punktem obrad było omówienie tematu „Potrzeby wzmocnienia roli samorządów województw w procesie planowania przestrzennego na poziomie regionalnym” W przytoczonej tematyce głos zabrali: Mariusz Leszczyński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, mgr inż. arch. Janusz Sepioł, ekspert w zakresie planowania przestrzennego (Generalny Projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego), Iga Zupok-Gierwatowska, zastępca dyrektora Departamentu Strategii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Łukasz Marciniak, zastępca dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa to najważniejszy, obok strategii rozwoju województwa dokument, będący narzędziem planowania przestrzennego koordynującym zamierzenia rozwojowe samorządu na szczeblu wojewódzkim, realizującym także na tym szczeblu ponadregionalne zamierzenia administracji rządowej. Wraz ze strategią stanowi integralny element systemu planowania rozwoju regionu, pełniąc rolę koordynacyjną wobec wszystkich podejmowanych w jego obszarze.

Obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie planowania przestrzennego są mało przejrzyste.  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zapowiada wielką reformę planowania i zagospodarowania przestrzennego, która ma na celu zwiększenie jakości i przejrzystości systemu planowania przestrzennego. Resort planuje przyjęcie nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz powiązanych ustaw, określających obowiązek sporządzenia przez gminę dla całego swojego terytorium dokumentu planistycznego.

Planowane zmiany wiążą się przede wszystkim ze stopniowym odejściem od przygotowywania dwóch niezależnych dokumentów odnoszących się do rozwoju społeczno-gospodarczego i kwestii przestrzennych, na rzecz jednej zintegrowanej strategii oraz towarzyszących jej dokumentów planistycznych. Projekt nowej ustawy został skierowany do parlamentu w październiku 2021 r., a całość prac nad tą ustawą powinna zostać ukończona w pierwszym kwartale 2023 roku.

Modernizacji terenów wiejskich przy udziale środków Wspólnej Polityki Rolnej

Następnym omawianym zagadnieniem była „Rola samorządów województw w procesie modernizacji terenów wiejskich przy udziale środków Wspólnej Polityki Rolnej”. Swoje stanowisko przedstawili: Elżbieta Siemiątkowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Anna Gembicka, Sekretarz Stanu, Joanna Gierulska, dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wanda Klepacka, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju.

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 to podstawowy dokument, który określa cele i działania polityki państwa w dziedzinie wsi i rolnictwa, w założeniu zgodny z kierunkami europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej i rozwiązaniami Europejskiego Zielonego Ładu. Wskazuje też sposób, w jaki inwestowane będą europejskie środki dla polskiego rolnictwa.

Diagnoza stanu obszarów wiejskich w Polsce potwierdza, że niezbędne jest dalsze inwestowanie w poprawę wyposażenia obszarów wiejskich w podstawową infrastrukturę drogową, infrastrukturę gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego, usług opiekuńczych i ochrony zdrowia, kulturalną i turystyczno-rekreacyjną. Samorządy zwracają uwagę na konieczność podejmowania wspólnych działań zmierzających do wspierania zrównoważonego rozwoju polskiej wsi za pomocą środków Wspólnej Polityki Rolnej

Strona samorządowa wskazuje, że przedstawiona do zaopiniowania aktualna wersja dokumentu niemal całkowicie eliminuje możliwość wsparcia w jego ramach rozwoju i modernizacji wiejskiej infrastruktury, ale też pozbawia samorządy województw możliwości kreowania rozwoju terenów pozamiejskich. Funkcjonujący obecnie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), z segmentami zarządzanymi przez marszałków województw, jest źródłem finansowania modernizacji i rozbudowy wiejskich sieci drogowych i wodno-kanalizacyjnych oraz lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie kultury oraz kultury fizycznej i rekreacji.

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w nowej perspektywie

Kolejni prelegenci omówili „Rolę i zadania Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w rozwoju usług społecznych w kontekście nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027“, w tym zagadnienia związane z teleopieką. W przytoczonym zagadnieniu głos zabrali: Adam Szponka, dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu oraz Justyna Pawlak, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

System związany z teleopieką to różnego rodzaju rozwiązania, których zadaniem jest zapewnienie pomocy osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania. Najczęściej dotyczy to samotnych osób starszych, lub niepełnosprawnych. Teleopieka zapewnia podopiecznym bezpieczeństwo odciążając ich bliskich od wielu zmartwień. Zdalna Opieka Medyczna to usługa telemedyczna, która pozwala na stały monitoring stanu zdrowia pacjentów oraz wykonanie badań profilaktycznych i kontrolnych poza środowiskiem szpitalnym. Taki sposób świadczenia opieki jest możliwy dzięki przenośnym urządzeniom medycznym, rejestrującym określone parametry życiowe. Wyniki badań są przesyłane do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie automatycznie poddawane są analizie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości personel medyczny kontaktuje się z pacjentem, a w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia lub – wzywa pogotowie ratunkowe.

Ogólnopolska mapa defibrylatorów

Projekt stworzenia ogólnopolskiej mapy defibrylatorów przedstawiła Kinga Kurcz, członek Zarządu Fundacji Kultury Bezpieczeństwa. Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Kultura Bezpieczeństwa, która na początku naniosła na mapę Google kilkanaście defibrylatorów z gminy Goleniów.  Aby uzyskać dostęp do mapy defibrylatorów wystarczy w mapę Google wpisać: AED GOLENIÓW. Pokażą się wówczas punkty z informacją o dokładnej lokalizacji sprzętu, który ratuje życie. Członkowie Fundacji podkreślają, że zależy im, by także inne miasta szły za ich przykładem i zgłaszały chęć wzięcia udziału w tej kampanii. W Polsce defibrylatorów w przestrzeni publicznej jest coraz więcej, a dzięki możliwości ich szybkiego zlokalizowania statystyczny chory potrzebujący pomocy ma możliwość zlokalizowania najbliżej dostępnego sprzętu ratującego życie.

Na zakończenie merytorycznej części spotkania Martyna Otłowska reprezentująca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiła projekty grantowe dla parków narodowych i krajobrazowych na zwiększenie dostępności pn. „Obszar chroniony-obszar dostępny”.Udostępnij na FacebookUdostępnij na Twitter

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this