Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Temat dyżurów aptek powrócił na sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego! Radny Paweł Walesic miał sporo wątpliwości!

Na wczorajszej (piątek, 4 lutego) sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego powrócił projekt uchwały, dotyczący ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego. Poprzednia uchwała (podejmowana 10 grudnia 2021 roku) unieważniona została przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Stwierdzono bowiem jej niezgodność z prawem. Zgodnie z najnowszym projektem uchwały dyżury nocne, w niedziele, święta, a także inne dni wolne od pracy pełnić będą apteki z miasta Ostrowca Św. z wyłączeniem aptek z terenu gmin z powiatu ostrowieckiego. Wątpliwości, co do treści uchwały miał Paweł Walesic, radny powiatowy z Klubu Prawo i Sprawiedliwość, który zastanawiał się czy uchwała nie wprowadza dualizm w traktowaniu podmiotów gospodarczych. – Ustawa jest taką samą ustawą dla wszystkich, więc dziwię się, jak ta analiza była prowadzona i w oparciu o co. Dla mnie jest to co najmniej zaskakujące – mówił radny.

Tablice informacyjne na budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Jak już informowaliśmy Wojewoda Świętokrzyski stwierdził także nieważność uchwały z 10 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2022 rok. Przedmiotowa uchwała została doręczona Wojewodzie Świętokrzyskiemu 16 grudnia 2021 r. Na skutek analizy prawnej stwierdzono, niezgodność uchwały z prawem. Organ nadzoru skierował do Rady Powiatu zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego. W odpowiedzi Rada Powiatu zakwestionowała stanowisko Organu nadzoru i podtrzymała swoje stanowisko wyrażone w uchwale. Wojewoda przypomniał, że podmioty prowadzące apteki jak i organy jednostek samorządu terytorialnego nie są uprawnione do swobodnego określania godzin pracy aptek, ale muszą spełnić wymogi wynikające z art. 94 ust. pr. farm., tj. zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Podjęta przez radnych uchwała nie zapewniała takiego dostępu.

Pisaliśmy o tym tutaj:

– Państwo podaliście tutaj informację i sprecyzowaliście, że przy określeniu nakładu godzin pracy aptek ja tutaj cytuję: „nie bierze się pod uwagę tylko istniejących potrzeb ludności w sytuacjach zwykłych, ale również konieczność zapewnienia potrzeb nietypowych, w sytuacjach nadzwyczajnych. I oznacza to, iż fakt, że mieszkańcy powiatu rzeczywiście nie korzystają z usług aptek w porze nocnej lub dokonują zakupu leków mniejszej wagi, które mogły zostać zakupione w punktach sprzedaży pozaaptecznej, nie zwalnia rady powiatu, raz jeszcze podkreślam, nie zwalnia rady powiatu, z obowiązku zapewnienia dostępności do usług farmaceutycznych na terenie powiatu również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Jak to się wobec tego ma do tego projektu, który rada miała przedłożony i tej uchwały, którą przyjmowaliśmy i która również była przyjmowana i przygotowywana przez wydział pana naczelnika, gdzie wcześniej takiej informacji, że nie zwalnia to rady powiatu, jak gdyby nie dyskutowaliśmy i nie było na ten temat żadnej mowy. Pytałem również na komisji o to czy zmieniły się przepisy w tym zakresie. Okazuje się, że przepisy w tym zakresie absolutnie się nie zmieniły, więc tak naprawdę jesteśmy jako radni zaskakiwani, albo też wprowadzani w błąd. Bo jeżeli przepisy się nie zmieniły w tym zakresie i wcześniej proponowaliście państwo jako Zarząd projekt uchwały, który mówił o tym, że możemy na zasadzie tzw. kompromisu, takie tutaj padły słowa, że to był kompromis między Izbą Aptekarską. A z tego co przywołujecie państwo w uzasadnieniu uchwały, to nie ma tutaj mowy o kompromisie, tylko orzecznictwo sądowo-administracyjne wskazuje, że wchodzi  to w zakres ustawowy zadań apteki i te apteki, które funkcjonują mają  niestety taki obowiązek. Ja rozumiem kwestie dotyczące problemów aptekarzy i Izby Aptekarskiej i je podzielam. Niemniej jednak obwiązują nas zapisy prawne. W związku z czym jeżeli te przepisy się nie zmieniły, to rozumiem, że zostaliśmy w tym momencie niejako wprowadzeni w błąd i nie powinniśmy mówić o jakimkolwiek kompromisie i nie byliśmy uprawnieni do tego, aby podejmować taką uchwałę, w takim zakresie, żeby zwolnić apteki z takich dyżurów – mówił podczas wczorajszej (4 lutego) sesji Paweł Walesic, radny powiatowy z Klubu PiS, nawiązując do projektu uchwały z grudnia 2021 roku.    

Zdjęcie ilustracyjne. Przy mikrofonie Paweł Walesic, radny powiatowy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

    

Uchwała dotycząca ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego  „powróciła” w zmienionej formie na wczorajszej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego. Czytamy w niej m.in. że na terenie powiatu ostrowieckiego w 2022 roku działać będzie 27 aptek ogólnodostępnych i 3 punkty apteczne, na terenie miasta Ostrowca Św. działają natomiast 23 apteki ogólnodostępne. W porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy dyżury pełnić będą jedynie apteki z miasta Ostrowca Św., z wyłączeniem aptek z terenu innych gmin, co jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały: „jest uzasadnione ze względów logistycznych (trudność dojazdu mieszkańców do lokalnych miejscowości, brak pozamiejskiej komunikacji nocnej).”  „ Dodatkowa analiza korzystania z aptek zlokalizowanych na terenach miejscowości-siedzib gmin Bałtów, Ćmielów, Kunów, Waśniów w czasie dyżurów za lata 2020 i 2021 wykazała, że mieszkańcy powiatu bardzo sporadycznie korzystali z zakupów w tych aptekach w porze dyżuru. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wyłączeniem dyżurów aptek ościennych jest ograniczony zasób leków, którymi dysponują te apteki.”

Radny Paweł Walesic miał wątpliwości co do treści projektu uchwały, prosił także o dane z przeprowadzonej analizy, dotyczącej zapotrzebowania i wykazu mieszkańców powiatu, którzy korzystali z usług  aptek w poszczególnych gminach na terenie powiatu ostrowieckiego.

Projekt uchwały, dotyczącej uchwały, dotyczący ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego
Projekt uchwały, dotyczący ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego
Projekt uchwały, dotyczący ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego
Projekt uchwały, dotyczący ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego
uchwały, dotyczący ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego

– Mówimy teraz o projekcie uchwały, w którym mamy zapis odnoszący się do terenu Ostrowca Świętokrzyskiego. Wykaz aptek, który został tutaj pokazany mówi o aptekach na terenie Ostrowca Św. Zgadzam się o to chcę też podkreślić z tym, że rzeczywiście najkorzystniejszym położeniem dla mieszkańców, w sytuacjach pracy godzin nocnych (…) jest rzeczywiście Ostrowiec. Niemniej jednak drodzy państwo, jak to się ma do sytuacji prawnej? Czy my możemy znowu iść na jakiś dziwny kompromis i czy to będzie zgodne z prawdą, albo też nie będzie  powodem do tego, aby została podważona uchwała, którą ewentualnie będziemy podejmowali w tej kwestii, że jedne apteki możemy potraktować tak, a inne są, że tak powiem, tym kompromisem objęte. Mało tego, budzi to prosze państwa inne konsekwencje. Bo apteki, na które nakładamy jako rada taki obowiązek na terenie Ostrowca, mogą powiedzieć: przepraszam bardzo, a dlaczego w Waśniowie, czy Kunowie to mi  wolno zrobić taki numer, a w Ostrowcu to mi nie wolno, bo w Ostrowcu to ja muszę takie świadczenia w porze nocnej świadczyć. Ustawa jest taką samą ustawą dla wszystkich, więc dziwię się, jak ta analiza była prowadzona i w oparciu o co. Bo dla mnie jest to co najmniej zaskakujące. Rozumiem pewne uwarunkowania, które dotyczą braku personelu, środków finansowych, absolutnie z tym nie dyskutuję i zgadzam się z argumentami również Izby Aptekarskiej, które tutaj padały – mówił Paweł Walesic.    

Dodał, że ma wątpliwość, co do „dowolnego” traktowania aptek, które funkcjonują na terenie powiatu i które zwolnione zostaną z obowiązku świadczenia nocnych  i świątecznych dyżurów,  podczas gdy w Ostrowcu Św. aptekarze nie są z tego obowiązku zwolnieni. Nie przekonuje go także  argument lepszej dostępności komunikacyjnej aptek w Ostrowcu Św. Radny mówił o dualizmie  w traktowaniu podmiotów gospodarczych. Prosił o wyjaśnienie wątpliwości.

Zdjęcie ilustracyjne. Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki podkreśliła, że nie zgadza się ze stwierdzeniem radnego, że radni  wprowadzeni zostali w błąd. Dodała, że na sesji, na której była podejmowana uchylona uchwała, radni byli  poinformowani jakie są zasady, jakie stanowisko Izby Aptekarskiej i jakie jest obłożenie w aptekach pełniących dyżury nocne. 

–  Izba Aptekarska miała stosowne dane. Chcę państwu powiedzieć, że tego typu uchwała była podejmowana na 2021 rok i nie została uchylona. Nie było najmniejszych skarg na to, że apteki nie są czynne całą noc i to jakby się sprawdziło. W tym roku zaproponowaliśmy również taki rozkład, jaki był w roku poprzednim. Tak, uważając, że to jest pewnego rodzaju kompromis, ponieważ przepisy, jak państwo pamiętacie, co również było mówione wtedy na sesji, wymagają magistra farmacji akurat na ten dyżur w aptece – mówił Paweł Walesic. 

Dodała, że powiat ostrowiecki nie jest jedynym samorządem, który przyjął takie rozwiązanie. Otrzymała bowiem informację, że podobna uchwała w powiecie kieleckim również została uchylona przez wojewodę. Starosta tłumaczyła, że przy tworzeniu nowego projektu uchwały pod uwagę brane było rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. Opinia środowiska aptekarskiego jest negatywna. Projekt uchwały został natomiast pozytywnie zaopiniowany przez prezydenta miasta Ostrowca Św., burmistrza Ćmielowa, burmistrza miasta i gminy w Kunowie, wójtów gmin: Bałtów, Bodzechów i Waśniów. 

Głos zabrał także radca prawny mówiąc, że nie ograniczono nikomu w ten sposób działalności w ten sposób, że pracować będą jedynie apteki z Ostrowca Św. Dodała, że przeprowadzone były spotkania ze środowiskiem aptekarskim zarówno z aptek ostrowieckich, jak i aptek poza ostrowieckich. Nie naruszono Ustawy prawo przedsiębiorców, ani Ustawy prawo farmaceutyczne w tym, że ustalone zostały dyżury aptek tylko z Ostrowca Św.   

– Czy jeżeli my, jako radni podejmiemy taką uchwałę, to ja się obawiam tylko jednej rzeczy, że jeżeli np. trafi taka uchwała do wojewody, to wojewoda powie tak: „jeżeli my ograniczyliśmy się do tego, a mówimy to o czym państwo napisaliście w uzasadnieniu: „nie zwalnia rady powiatu z obowiązku zapewnienia dostępności do usług farmaceutycznych na terenie powiatu również w porze nocnej, w niedziele święta i dni wolne od pracy”. Na terenie powiatu, a my robimy daną uchwałę, która mówi tylko o Ostrowcu Św. i jeżeli taka wątpliwość się pojawi, ja się obawiam czy nie będzie uchyl6na ta uchwała – mówił Paweł Walesic.   

Wynik głosowania nad uchwałą ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego
Źródło: portal. posiedzenia.pl

Radca prawny podkreślała, że Ostrowiec Świętokrzyski znajduje się na terenie powiatu, a tego typu uchwała była już podjęta w przeszłości  i wówczas nie została stwierdzona jej nieważność. 

Paweł Walesic dodał, że zgadza się z samą formułą, rozumie wszystkie uwarunkowania, jednak chodzi mu o sam zakres procedowanej uchwały. 

– To, że nie zostało w 2019 roku uchylone, to również w tamtym roku, jak wspomniała pani starosta, nikt nie uchylił uchwały, którą my podjęliśmy, dotyczącą dyżurów aptek. I zgadzam się z wszystkimi argumentami Izby Aptekarskiej, żeby była jasność, nie jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania, ale mam obawę, że jeżeli podejmiemy taką uchwałę, to skoro rozstrzygnięcie nadzorcze pana wojewody, jak się okazuje nie tylko naszego powiatu, ale i innych, bo tu pan naczelnik był przerażony, że to tylko nasz powiat ostrowiecki jest tak traktowany, a tak nie jest, to w takiej sytuacji jeśli rozstrzygnięcie nadzorcze było i nakazał wojewoda, żeby procedować to w takiej formie, to jeżeli podejmiemy taką uchwałę, to być może okaże się, że za chwilę uchyli nam tę uchwałę –  mówił Paweł Walesic. 

Ponownie głos zabrała starosta Marzena Dębniak. 

– Przepis wyraźnie mówi na terenie powiatu, a miasto Ostrowiec Św. jest częścią składową powiatu, więc ta została zachowana zasada i ja tu nie widzę jakichkolwiek podstaw do uchylenia. Ale gdyby np. komuś to przyszło na myśl, to ja się nie czuję zobowiązana wówczas do wytłumaczenia np. mieszkańcowi Ćmielowa dlaczego ma jechać do apteki w Waśniowie, szczególnie jak nie ma środków komunikacji.   Tutaj ustawodawca jakby dał  tą kompetencję rady powiatu, bo my znamy teren. Wiemy gdzie najszybciej można dotrzeć, jeżeli ta apteka ma być czynna w nocy, całą noc, to musi być jakiś sens logistyczny. Jeszcze raz powtarzam miasto Ostrowiec jest częścią składową powiatu – powtórzyła starosta. 

Za podjęciem uchwały głosowało: 18 radnych, wstrzymało się  3  radnych (Paweł Walesic, Mirosław Rogoziński i Marek Bilski z Klubu PiS). 

1 Comment

1 Comment

 1. Mariusz

  7 lutego, 2022 at 15:05

  Preferuję powołać się na art 94 który został podważony przez prawników Wojewódzkich oraz art. 86 i art. 87 rozgraniczyć czy są i do jakiego zakresu pracy i w jakim czasie zostały powołane apteki ogólnodostępne a apteki szpitalne i apteki zakładowe!!!!!!!!

  art. 87 p. 1 dzieli na trzy rodzaje aptek 1. ogólnodostępna, 2.szpitalna całodobowa, 3.zakładowa całodobowa
  Z czego szpitalne i zakładowe są powołane wyraźnie do pracy całodobowej a ogólnodostępna na zasadach rynkowych a dlaczego zadajcie sobie pytanie?

  Jaskrawy przykład: Piekarnie nie muszą piec chleba w nocy a to robią ponieważ rynek decyduje o tym jakie jest zapotrzebowanie na pieczywo w piekarniach w danym regionie i podobnie jest w aptekach ogólnodostępnych.
  Inną sytuacją jest szpital z apteką szpitalną dlaczego całodobowa ponieważ w każdej chwili może pogotowie przywieść pacjenta do szpitala i będzie zapotrzebowanie na leki ratujące życie.

  oraz
  art. 86 p.2a . Usługi farmaceutyczne za które samorząd nie płaci i nie wycenia solidarnie podobnie jak lekarzom na dyżurach w szpitalach !!!!!!!!!!!!!!!

  Apteka ogólnodostępna to jak szpital z lekarzem czyi personelem wykwalifikowanym.
  To jest infrastruktura, utrzymanie i personel wykwalifikowany wszyscy dziwnym zbiegiem zmowy milczenia nikt nie wspomina tego faktu, który narazi finanse publiczne.
  Dodatkowo można dodać, aby utrzymać aptekę nocną na lekach urzędowych, które to mają na dyżurach nocnych ratować życie trzeba podnieść marża 3,5% średnio do co najmniej o 00000% ?????

  Do opieki zdrowia w okresie świątecznym i nocnym są powołane jednostki pogotowia ratunkowego i szpitale z apteką szpitalną całodobową dlaczego tak jest????

  Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o scedowanie kosztów związanych z prowadzeniem aptek szpitalnych i utrzymaniem personelu farmaceutycznego w szpitalu powiatowym za który powiat płaci zarówno za prąd, wodę, wywóz nieczystości i inne, ale również personel medyczny i personel lekarski a chodzi o przeniesienie kosztów na apteki ogólnodostępne i mieszkańców.

  Zachęcam sędziów i pomocników do zgłębienia tematu i patrzenia na problem szerzej ponieważ dotychczas wyroki, które są wydawane są co najmniej do zakwestionowania……

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this