Znajdź nas na

FAKTY

Zastępcy dyrektorów ostrowieckich DPS-ów byli zatrudnieni niezgodnie z wymaganymi kwalifikacjami?

– Osoba zatrudniona na stanowisku zastępcy dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim nie posiada wymaganego ustawą o pomocy społecznej, co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej, posiada natomiast specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, z kolei osoba zatrudniona na stanowisku zastępcy dyrektora DPS-u na osiedlu Słonecznym 49 nie posiada zarówno wymaganego ustawą o pomocy społecznej, co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej, jak też nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej – to wyniki przeprowadzonych kontroli doraźnych w domach pomocy społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, o jakie zapytaliśmy w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Jak przeczytać można w oświadczeniach majątkowych zamieszczonych na stronach BIP Urzędu Miasta Ostrowca Św. na stanowisku zastępcy dyrektora DPS-u przy ulicy Grabowieckiej w czasie trwania kontroli zatrudniony był Włodzimierz Stec, w DPS-ie na Grabowieckiej funkcję tę pełniła Marta Woźnicka-Kuzdak.

DPS przy ulicy Grabowieckiej 7 w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Kontrole w ostrowieckich Domach Pomocy Społecznej przeprowadzone zostały 24 czerwca 2021 r. i dotyczyły sprawdzenia zgodności zatrudnienia zastępców dyrektorów domów pomocy społecznej, tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, z wymaganymi kwalifikacjami. 

– Zakres kontroli obejmował sprawdzenie, czy osoby zajmujące stanowiska zastępcy dyrektora w domach pomocy społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy ul. Grabowiecka 7 i na os. Słonecznym 49, spełniają wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych wskazanych w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej1, tj. posiadanie, co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacji z zakresu pomocy społecznej – czytamy w odpowiedzi na nasz wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej, jaki otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Fragment odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odnośnie przeprowadzonej kontroli doraźnej w DPS-ach w Ostrowcu Św.

Kontrolę w DPS-ie przy ulicy Grabowieckiej 7 przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Kontrolą objęto lata 2020 i 2021 (stan aktualny na dzień kontroli). W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że osoba zatrudniona na stanowisku zastępcy dyrektora DPS-u przy ulicy Grabowieckiej 7 nie posiada wymaganego ustawą o pomocy społecznej, co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej, posiada natomiast specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Jak czytamy w protokole z kontroli doraźnej, zastępca dyrektora, o którym mowa został zatrudniony 13 stycznia 2020 roku. Jego kandydatura wyłoniona została w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora.  Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej (art. 122 ust. 1) osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (jakimi są DPS-y) są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. 

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Z analizy dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, znajdujących się w aktach osobowych Zastępcy Dyrektora DPS, przedstawionych inspektorom kontrolującym, jak również z rozmowy przeprowadzonej przez dyrektora DPS, Panią Karolinę Nowak, podczas kontroli doraźnej wynika, że Pan nie posiada wymaganego stażu w pomocy społecznej. Posiada natomiast specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, ukończoną w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej „Pomerania” w Chojnicach. Zastępca dyrektora DPS-u przy ulicy Grabowieckiej 7 posiada wykształcenie wyższe licencjackie na kierunku ekonomia (…) – czytamy w protokole z kontroli doraźnej. 

Jeśli zaś chodzi o DPS na os. Słonecznym 49 w Ostrowcu Św. ustalono, że osoba zatrudniona na stanowisku zastępcy dyrektora tego DPS-u nie posiada wymaganego ustawą o pomocy społecznej co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej, jak również nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. 

Zastępca dyrektora DPS-u na os. Słonecznym 49 wybrany został 17 sierpnia 2020 roku w wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

Z analizy dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, znajdujących się w aktach osobowych Zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, przedstawionych inspektorom kontrolującym, jak również z rozmowy przeprowadzonej z dyrektorem DPS-u  – Ewą Orłowską podczas kontroli doraźnej wynika, że aktualny zastępca dyrektora nie posiada wymaganego stażu pracy ani też specjalizacji z zakresu organizacji  pomocy społecznej. 

– Osoba zatrudniona na stanowisku Zastępcy Dyrektora DPS posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku finanse i bankowość. Zatrudniona była w ZUS (oddział w Kielcach) od 3.07.1995 do 18. 08.2020 r. – ostatnio na stanowisku starszy specjalista  – czytamy w protokole z kontroli doraźnej przeprowadzonej  w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. 

W piśmie datowanym na 14 października 2021 roku, pod którym podpisała się Karolina Nowak, adresowanym do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach czytamy, że dyrektor DPS-u przy ulicy Grabowieckiej 7 „podtrzymuje swój pogląd w kwestii wydanych zaleceń pokontrolnych tj. błędnych interpretacji przepisu art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, czego wyrazem jest złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach”. 

– Niezależnie od powyższego informuję, iż podjęto czynności związane  realizacją zaleceń pokontrolnych Wojewody Świętokrzyskiego. Ze względu na określone normy prawne , aby móc w pełni wykonać zlecenia Wojewody koniecznym było wprowadzenie zmian w regulaminie organizacyjnym jednostki.  Projekt regulaminu organizacyjnego został przedłożony do Zarządu Powiatu Ostrowieckiego zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym. Dopiero po zatwierdzeniu regulaminu przez Zarząd Powiatu możliwe stanie się dokonanie dalszych czynności i całościowe zrealizowanie zaleceń Wojewody tak, aby wszystkie te czynności nie były obarczone wadą prawną, a zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami –  w korespondencji ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach napisała Karolina Nowak. 

W podobnym tonie utrzymana jest odpowiedź Ewy Orłowskiej, dyrektora DPS-u na OSiedlu Słonecznym 49.

– (…) informuję iż podjęła stosowne kroki dotyczące realizacji  zaleceń pokontrolnych poprzez przygotowanie i złożenie do organu prowadzącego –Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, Projektu Uchwały Zarządu Powiatu Ostrowieckiego w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej os. Słoneczne 49 w Ostrowcu Świętokrzyskim, dotyczącego m.in likwidacji stanowiska Zastępcy Dyrektora – czytamy w piśmie do Wojewody Świętokrzyskiego, pod którym podpisała się Ewa Orłowska. Dyrektor poinformowała także, że złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, zaskarżając w całości zalecenia pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego, wydane w wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej.  

Pismo skierowane przez Karolinę Nowak, dyrektora DPS-u przy ulicy Grabowieckiej 7 do Wojewody Świętokrzyskiego
Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

  

Dyrektorzy DPS otrzymali bowiem zalecenia pokontrolne doprowadzenia do zgodności zatrudnienia na stanowiskach zastępców dyrektorów domów pomocy społecznej, osób posiadających kwalifikacje wymagane ww. ustawą – art. 122 ust. 1 tj., co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej (w przypadku obu zastępców dyrektorów DPS) oraz specjalizację z zakresu organizacji społecznej (w przypadku zastępcy dyrektora DPS os. Słoneczne 49), z terminem realizacji zaleceń do 31 grudnia 2021 r.

Pismo skierowane do Wojewody Świętokrzyskiego przez Ewę Orłowską, dyrektora DPS-u na os. Słonecznym 49 w Ostrowcu Św. Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

– Zgodnie z art. 129 ust 1 ustawy o pomocy społecznej „W przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 128, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych istotnych uchybień lub nieprawidłowości w zakresie działań i usług objętych standardami, świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej albo kontrolowane jednostki, wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki” oraz zgodnie z art. 130 ust. 1 cyt. wyżej ustawy, „Kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł.” – czytamy w odpowiedzi z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

Przypomnijmy, że zgodnie  z informacjami zawartymi w oświadczeniu majątkowym z 20 kwietnia 2021 roku na stanowisku zastępcy dyrektora DPS-u na os. Słonecznym 49 zatrudniona była Marta Woźnicka-Kuzdak, która zgodnie z oświadczeniem majątkowym w 2020 roku zarobiła  – 76 007 zł. Marta Woźnicka-Kuzdak pełni także funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miasta Ostrowca Św. Jako radna Rady Miasta  Ostrowca Św. z KWW Jarosława Górczyńskiego otrzymała w 2020 roku dietę w wysokości 21 741,48 zł. Włodzimierz Stec, zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora DPS-u przy ulicy Grabowieckiej, według oświadczenia majątkowego z 27 kwietnia 2021 roku z tytułu umowy o pracę zarobił natomiast 78 910, 43 zł. Włodzimierz Stec jest także radnym  Rady Miasta Ostrowca Św. z KWW Jarosława Górczyńskiego. Z tytułu diety radnego, a także diety przewodniczącego Rady Osiedla w 2020 roku otrzymał  22 333, 56 zł.  

Oświadczenia majątkowe dostępne są TUTAJ

Do tematu zastępców dyrektorów DPS-ów powrócimy. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this