Znajdź nas na

FAKTY

List otwarty Zbigniewa Pękali i Zbigniewa Pawlika w sprawie szlaku Gromadzice – Gromadzice „Środkowego dorzecza Kamiennej”!

Wracamy do tematu żółtego szlaku rowerowego w Gromadzicach. Z naszą redakcją skontaktowali się bowiem Zbigniew Pękala, najpierw wieloletni członek Zarządu Oddziału PTTK przy Hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim, później Członek Zarządu Oddziału im Mieczysława Radwana PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim i jego wiceprezes. Swoim listem odpowiada Centrum Krajoznawczo-Historycznemu imienia profesora Mieczysława Radwana w Ostrowcu Św., a także Zbigniew Pawlik, w latach 1992-2008 prezes Zarządu Oddziału PTTK im Mieczysława Radwana PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Zbigniew Pękala
w l.1977-1979 członek Zarządu Oddziału PTTK przy Hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu
Świętokrzyskim;
w l.1979-1992; prezes Zarządu Oddziału PTTK przy Hucie im. M. Nowotki /od 1983 r. im
Mieczysława Radwana PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim;
w l.1992-2009 Członek Zarządu Oddziału im Mieczysława Radwana PTTK w Ostrowcu
Świętokrzyskim;
w l.2009-2014 wiceprezes Zarządu Oddziału im Mieczysława Radwana PTTK w Ostrowcu
Świętokrzyskim;
Członek honorowy PTTK.
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Ogrody 24 m.61
Zbigniew Pawlik
w l.1992-2008 prezes Zarządu Oddziału PTTK im Mieczysława Radwana PTTK w Ostrowcu
Świętokrzyskim.

Zarząd
Stowarzyszenia Centrum Krajoznawczo-Historycznego
im. prof. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Henryka Sienkiewicza 66/59

W artykule „Kto zmienił oznakowanie żółtego szlaku rowerowego w Gromadzicach?
Monika Bryła-Mazurkiewicz interweniuje w gminie Bodzechów!”
skreślonym piórem
Marzeny Gołębiowskiej opublikowanym na portalu internetowym naOSTRO.info w dniu 12
października br., Monika Bryła-Mazurkiewicz prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum
Krajoznawczo-Historycznego im. profesora Mieczysława Radwana w Ostrowcu
Świętokrzyskim (dalej: Centrum Krajoznawczo-Historyczne) rzeczowo i wyczerpująco
wyjaśniła działania Centrum Krajoznawczo-Historycznego w temacie zadanego w tytule
artykułu pytania. Cytuję: „Szlak Krzemionki – Krzemionki im. prof. Stefana
Krukowskiego koloru żółtego ma długość 64 km, to dawny szlak Gromadzice –
Gromadzice „Środkowego dorzecza Kamiennej”, zaprojektowany w 2005 r., a
wyznaczony w terenie w 2006 r., od 2018 znajduje się pod opieką Stowarzyszenia
Centrum Krajoznawczo-Historycznego im. prof. Mieczysława Radwana z siedzibą w
Ostrowcu Świętokrzyskim.
W latach 2021-2022 dzięki środkom uzyskanym z Województwa Świętokrzyskiego, w
drodze otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie turystyki
i krajoznawstwa, szlak został przez nasze stowarzyszenia w całości odnowiony. W
trakcie wykonywania prac znakarskich na niektórych odcinkach został nieznacznie
zmieniony przebieg szlaku uwzględniający nowe drogi, przecinki leśne, kwestie
bezpieczeństwa, a także walory widokowe i krajobrazowe. W 2021 r. szlak otrzymał
imię prof. Stefana Krukowskiego – badacza neolitycznych kopalni krzemienia
pasiastego w Krzemionkach. Zaprowadzone przez nas zmiany zostały uwzględnione
w wydanym przez nasze stowarzyszenie w 2021 r. przewodniku „Ostrowieckie szlaki
rowerowe”, współfinansowanym przez Województwo Świętokrzyskie . W 2022 r., w
związku z Rokiem Krzemionkowskim ogłoszonym przez Powiat Ostrowiecki,
zmieniliśmy nazwę szlaku na Krzemianki – Krzemionki. Informacje na ten temat
znajdują się FB naszego stowarzy-szenia – wyjaśniła Monika Bryła-Mazurkiewicz,
prezes Centrum Krajoznawczo-Historycznego imienia profesora Mieczysława
Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim.”
zadając pytanie – chyba retoryczne „Kto
zmienił oznakowanie żółtego szlaku rowerowego w Gromadzicach?

Toż to z powyższej informacji jasno wynika, że szlak rowerowy krajoznawczo – turystyczny
Środkowego dorzecza Kamiennej, długości 64 km, wyznaczony znakami koloru żółtego,
rozpoczynający się i kończący w Gromadzicach (dalej: szlak Środkowego dorzecza
Kamiennej), cytuję jw. (…) na niektórych odcinkach został nieznacznie zmieniony (…),
że (…) W 2021 r. szlak otrzymał imię prof. Stefana Krukowskiego (…), że (…) W 2022 r.,
w związku z Rokiem Krzemionko-wskim ogłoszonym przez Powiat Ostrowiecki,
zmieniliśmy nazwę szlaku na Krzemianki – Krzemionki. (…)
, koniec cytatu, i że – jak
wynika z tegoż cytatu, dokonało tego Centrum Krajoznawczo-Historyczne, reprezentowane
przez Monikę Bryła-Mazurkiewicz prezesa Zarządu tegoż Centrum. Toteż wszystko jest
jasne i oczywiste, a więc o co pyta Monika Bryła-Mazurkiewicz, prezes Zarządu Centrum
Krajoznawco-Historycznego? Zakładając, że Monika Bryła-Mazurkiewicz tego nie wie, a
Zarząd Centrum Krajoznawco-Historycznego też nie jest tego świadomy „Kto zmienił
oznakowanie żółtego szlaku rowerowego w Gromadzicach? – wyjaśniamy, że wszelkie
zmiany szlaku Środkowego dorzecza Kamiennej, w tym zmiany w jego przebiegu, zmiana
miejsca jego rozpoczęcia i zakończenia, nazwy szlaku oraz rozpowszechnianie tych zmian
jako szlaku Krzemionki – Krzemionki im. prof. Stefana Krukowskiego, zostały dokonane
przez Centrum Krajoznawco-Historycznego. I dodajemy, że Centrum
Krajoznawczo-Historyczne kierowane przez Monikę Bryła-Mazurkiewicz dokonało tych
zmian z naruszeniem praw autorskich Zbigniewa Pękali i Zbigniewa Kotwicy poprzez
dokonanie zmiany ich dzieła, jakim jest szlak Środkowego dorzecza Kamiennej
rozpoczynający się i kończący w Gromadzicach – wprowadzając zmiany tego dzieła w
zakresie nazwy szlaku, jego przebiegu, miejsca jego rozpoczęcia i zakończenia, a także w
zakresie rozpowszechniania nazwy tegoż dzieła bez ujawniania jego autorów, cytuję jw. (…)
dawny szlak Gromadzice – Gromadzice „Środkowego dorzecza Kamiennej”,
zaprojektowany w 2005 r., a wyznaczony w terenie w 2006 r. (…)
, koniec cytatu.
O czym, Monika Bryła-Mazurkiewicz prezes Centrum Krajoznawczo-Historycznego
doskonale wiedziała i wie kto jest inicjatorem – twórcą tegoż szlaku – dzieła, gdyż przez
wiele lat Monika Bryła-Mazurkiewicz była członkiem PTTK Oddziału im. M. Radwana i nie
tylko członkiem jako takim, ale jednocześnie członkiem funkcyjnym działając w strukturach
kierowniczych tegoż Oddziału – w tym m.in. pełniąc funkcję Prezesa Komisji Rewizyjnej.
Ponadto Monika Bryła-Mazurkiewicz powinna wiedzieć też jako prezes Centrum
Krajoznawczo-Historycznego, że w składzie Zarządu Centrum jest Tadeusz Krawętkowski,
który zagadnienie powstawania szlaku Środkowego dorzecza Kamiennej, zna doskonale,
gdyż jako długoletni członek PTTK Oddziału im. M. Radwana, w latach 2004 – 2006
tj. w okresie gdy w strukturze PTTK Oddziału im. M. Radwana tworzony był szlak
Środkowego dorzecza Kamiennej, pełnił funkcję wiceprezesa ds. statutowych tegoż
Oddziału. W kontekście artykułu – pytania, zamieszczonego na portalu internetowym
naOSTRO.info 12 października br. „Kto zmienił oznakowanie żółtego szlaku rowerowego
w Gromadzicach? odnosimy się też do konstatacji:
cytujemy, że (…) dawny szlak
Gromadzice – Gromadzice „Środkowego dorzecza Kamiennej”, zaprojektowany w
2005 r., a wyznaczony w terenie w 2006 r., od 2018 znajduje się pod opieką
Stowarzyszenia Centrum Krajoznawczo-Historycznego im. prof. Mieczysława
Radwana z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. (…)
koniec cytatu,
Toteż w kwestii tej zapytujemy – na jakiej podstawie Centrum Krajoznawczo-Historyczne jako
samoistny podmiot prawny – nie będące spadkobiercą mienia PTTK Oddziału im.
M. Radwana – również samoistnego podmiotu prawnego, szlak Środkowego dorzecza
Kamiennej „przejęło w opiekę” pod swoje władztwo i dysponując jego dziedzictwem –
mieniem dokonało bezprawnej zmiany tegoż szlaku, zarządza i dysponuje nim, w tym
wykorzystując ten szlak do pozyskiwania środków – m. in. z Urzędu Marszałkowskiego
województwa świętokrzyskiego, na swoją działalność. W kwestii tej wyjaśniamy, że
dysponowanie tym szlakiem – będącym dziełem autorskim Zbigniewa Pękali i Zbigniewa
Kotwicy, stanowiącym dziedzictwo – PTTK Oddziału im. M. Radwana – mienie PTTK musi
być efektem procedury prawnej – w tym przypadku dokonanej pomiędzy Centrum
Krajoznawczo-Historycznym, a PTTK. Bowiem, niedopełnienie takich czynności jest
równoznaczne z przywłaszczeniem mienia i pogwałceniem przez Centrum
Krajoznawczo-Historyczne praw autorskich, które to czyny w prawie definiowane są jako
zabronione i karane. W konkluzji – stanowczo sprzeciwiamy się działaniom Centrum
Krajoznawczo-Historycznego, prowadzonym z naruszeniem zasad moralnych, norm ładu
społecznego, prawa własności i praw autorskich. Również stanowczo sprzeciwiamy się
prowadzeniu działań z bezprawnym wykorzystywaniem mienia i dziedzictwa PTTK Oddziału
im. M. Radwana.

W kontekście powyższych wyjaśnień domagamy się o:


● przeznakowanie – na własny koszt, tych odcinków przedmiotowego szlaku
Środkowego dorzecza Kamiennej, które — cytuję z artykułu opublikowanego na
portalu internetowym naOSTRO.info w dniu 12 października, W latach 2021-2022
dzięki środkom uzyskanym z Województwa Świętokrzyskiego, —
stowarzyszenie Centrum Krajoznawczo-Historyczne odnawiając szlak, W
trakcie wykonywania prac znakarskich na niektórych odcinkach został
nieznacznie zmieniony przebieg szlaku
”, tj. przeznakowanie szlaku w takim
zakresie, aby ślad szlaku na całym jego przebiegu był zgodny z jego pierwotnym
wytyczeniem, tj. z wytyczeniem w roku 2006. Przy czym, czynności przeznakowania szlaku powinny być
bezwzględnie uzgodnione z autorami projektu szlaku Zbigniewem Pękalą i Zbigniewem
Kotwicą.


● nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o tym, że szlak Środkowego
dorzecza Kamiennej, to jakoby – dawny szlak Gromadzice – Gromadzice
„Środkowego dorzecza Kamiennej”, a obecny, to szlak „Krzemionki – Krzemionki
im. prof. Stefana Krukowskiego koloru żółtego ma długość 64 km, – cytuję z
artykułu opublikowanego na portalu internetowym naOSTRO.info w dniu 12
października, : „Szlak Krzemionki – Krzemionki im. prof. Stefana Krukowskiego
koloru żółtego ma długość 64 km, to dawny szlak Gromadzice – Gromadzice
„Środkowego dorzecza Kamiennej”.

W kwestii tej wyjaśniamy, że szlak Środkowego dorzecza Kamiennej, był wytyczony i funkcjonuje nie jako „dawny” szlak Gromadzice – Gromadzice „Środkowego dorzecza
Kamiennej”, lecz jako szlak, który był i jest od 2006 r. jako szlak krajoznawczo – turystyczny
Środkowego dorzecza Kamiennej, długości 64 km, wyznaczony znakami koloru żółtego,
rozpoczynający się i kończący w Gromadzicach;


● dokonanie wszelkich sprostowań w dokumentach, opracowaniach, materiałach
promocyjnych, na stronach internetowych, na Facebooku, w agendach PTTK,
urzędach, w tym urzędzie marszałkowskim województwa świętokrzyskiego, urzędzie
gminy Bodzechów, w których to publikatorach, stowarzyszeniach i instytucjach w
efekcie działań Centrum Krajoznawczo – Historycznego, znalazły się – wprowadzone
zostały informacje o szlaku tak, aby w powszechnym odbiorze i przekonaniu było
oczywiste – zresztą zgodnie z prawdą, że szlak Środkowego dorzecza Kamiennej to
nie szlak „Szlak Krzemionki – Krzemionki im. prof. Stefana Krukowskiego
koloru żółtego ma długość 64 km”
— lecz szlak krajoznawczo – turystyczny
Środkowego dorzecza Kamiennej, długości 64 km, wyznaczony znakami koloru
żółtego, rozpoczynający się i kończący w Gromadzicach;


● niewykorzystywanie szlaku Środkowego dorzecza Kamiennej — ani też szlaków
rowerowych: im. Mieczysława Radwana i im. Witolda Gombrowicza, szlaków
będących mieniem PTTK — w procedurach pozyskiwania środków, w tym w urzędzie
marszałkowskim województwa świętokrzyskiego, na działalność Centrum
Krajoznawczo-Historycznego.
Podsumowując, oczekujemy, iż o podjętych działaniach niwelujących wszelkie
nieprawidłowości i uchybienia, jakie powstały wokół szlaku Środkowego dorzecza Kamiennej
za sprawą Stowarzyszenia Centrum Krajoznawczo-Historycznego im. prof. Mieczysława
Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zarząd Stowarzyszenia powiadomi nas pisemnie.
Zbigniew Pękala
Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 28 listopada 2023 roku.

Otrzymują:
1.Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski.
2.Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Arkadiusz Bąk.
3.Starosta Ostrowiecki, Marzena Dębniak.
4.Wójt Gminy Bodzechów Jerzy Murzyn.
5.Zarząd Główny PTTK, likwidator PTTK Oddziału im. Mieczysława Radwana
w Ostrowcu Świętokrzyskim, Jacek Trzoch.
6.Zainteresowani, byli członkowie PTTK Oddziału im. Mieczysława Radwana
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
7.Redakcja portalu internetowego naOSTRO.info, redaktor Marzena Gołębiowska

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this