Znajdź nas na

FAKTY

Na północy gminy Ćmielów nie chcą farm fotowoltaicznych! Burmistrz zaapelowała do parlamentarzystów! Jest odpowiedź Ministra Klimatu i Środowiska!

Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa zaapelowała do świętokrzyskich parlamentarzystów w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących budowy wieloobszarowych farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (magazyny energii). To ukłon w stronę mieszkańców północnej części gminy, którzy na swoim terenie nie chcą tego typu infrastruktury. W odpowiedzi jaką otrzymał samorząd, Minister Klimatu i Środowiska tłumaczy, że zmiana prawa w tym zakrese nie jest aktualnie rozważana. Burmistrz jednak „nie kruszy kopii” i deklaruje, że znajdzie rozwiązanie zgodne z prawem, a przede wszystkim głosem mieszkańców.

Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Freepik

– Kierując się dobrem lokalnej społeczności a także obawami dotyczącymi inwestycji budowy wielopowierzchniowych farm fotowoltaicznych, a przede wszystkim budowy magazynów energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. wież odgromowych itp. w imieniu swoim jak też Mieszkańców północnej części Gminy Ćmielów zwracam się do Państwa z inicjatywą doprecyzowania, znowelizowania przepisów prawa w tym zakresie obowiązujących, które w obecnym stanie nie chronią i nie zabezpieczają interesu prawnego mieszkańców – tak brzmi fragment apelu, jaki do świętokrzyskich parlamentarzystów wystosowała Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa.

Podkreśla w nim, że aktualnie obowiązujące przepisy prawa są bardzo ogólne, co daje szerokie pole działania inwestorom, którzy chcą budować magazyny energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu domostw ludzi, którzy obawiają się o swoje zdrowie, a nawet i życie.

Joanna Suska przytacza również Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w którym m. in. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zaliczono jedynie zabudowę przemysłową, w tym zabudowę systemami fotowoltaicznymi lub magazynową wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: – 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody lub w otulinach forum ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 1-3 tej ustawy, – 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.

Na zaproszenie Joanny Suski, burmistrza Ćmielowa do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, 2 marca, przybyli mieszkańcy północnej części gminy
fot. Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

–  W świetle tak obowiązujących przepisów brak jest podstaw do żądania od inwestora konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko, który stanowiłby podstawę do rozpatrywania wniosku, gdzie wówczas organem współuczestniczącym w procesie wydawania decyzji byłby Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który jako organ posiadający wszelką wyspecjalizowaną wiedzę w zakresie ochrony środowiska i oceny oddziaływania danej inwestycji na nie mógłby mieć swój decydujący głos. Ponadto przepisy winny określać zachowanie bezpiecznej minimalnej odległości ulokowywania takiej inwestycji od zabudowań mieszkalnych. W związku z toczącymi się postępowaniami administracyjnymi w opisanym wyżej zakresie Burmistrz Ćmielowa jako organ właściwy do wydania decyzji jest zobligowany do rozpatrzenia wniosku w oparciu o istniejące przepisy prawa, które w danych okolicznościach budzą wiele kontrowersji wśród lokalnej społeczności w miejscach gdzie takie inwestycje są możliwe do zrealizowania bo zezwala na to prawo. Najtrudniejsze jest to że Burmistrz w takiej sytuacji prowadząc takie postępowania musi zachować bezstronność, do czego obligują go przepisy, a sam sprzeciw mieszkańców nie stanowi niestety podstawy do negatywnego rozpatrzenia wniosku, bądź jego odrzucenia, gdyż wniosek bada się pod kątem prawnym, a przepisy prawa dają możliwość inwestorom do budowania magazynów energii, które w świetle wspomnianego Rozporządzenia nie są uznawane za znacząco oddziałujące na środowisko i mogą powstawać w bardzo bliskim sąsiedztwie domostw. Wobec tak niedoprecyzowanych przepisów prawa urzędy mają bardzo ograniczone możliwości ochrony środowiska a przede wszystkim swoich mieszkańców – wyjaśnia Joanna Suska, dodając, że liczy na pomoc parlamentarzystów, która znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmianie przepisów prawa, tak aby mieszkańcy odczuli, że ich bezpieczeństwo jest najwyższą wartością.

Spotkanie w sprawie farm fotowoltaicznych odbyło się m.in. 5 marca w Borii
fot. Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

Minister Klimatu i Środowiska – odpowiada!

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska interweniował Andrzej Kryj, Poseł na Sejm RP, jednak z odpowiedzi jaką otrzymał wynika, że zmiany prawa w tym zakresie nie są aktualnie rozważane. 

– Odnosząc się do pytania o ewentualne zmiany legislacyjne rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należy wyjaśnić, że zaostrzenie kryteriów w zakresie powierzchni systemów fotowoltaicznych nie jest aktualnie rozważane – poinformowała z upoważnienia Ministra Klimatu i Środowiska, Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu.    

Również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach wydała postanowienie w zakresie uzgodnień dotyczących budowy farm w Stokach Dużych. 

– (…) dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. Posiadane na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia, jak również elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania, pozwalają na tym etapie ocenić jego oddziaływanie na środowisko i określić warunki jego realizacji – wyjaśnia Aldona Sobolak, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.    

Jak zapewnia Joanna Suska nie rezygnuje z walki o dobro swoich mieszkańców. Zapewnia, że już niebawem przedstawi rozwiązanie respektujące prawo, a przede wszystkim, szanujące głos mieszkańców północnej części gminy Ćmielów.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this