Znajdź nas na

FAKTY

Na sesji sejmiku o programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, o zapobieganiu narkomanii i ważnej inwestycji drogowej!

Podczas XXXVIII zdalnej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, którą prowadził przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, radni zamanifestowali swoje poparcie dla służb mundurowych broniących polskich granic. Przyjęli też m. in. Program współpracy samorządu Województwa Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025, wsparli przebudowę drogi wojewódzkiej 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także projekty edukacyjne i regionalne połączenia kolejowe.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Radni nie przyjęli uchwały dotyczącej przyjęcia projektu uchwały w sprawie statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Skierowano ją do dalszych prac w komisji.

Sejmik udzielili pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego w związku z realizacją dwóch projektów edukacyjnych. Pierwszy obejmuje pomoc rzeczową w postaci zestawów sprzętu oświetleniowego dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla 20 szkół znajdujących się na ich terenie, zaangażowanych w projekt pn. Teatr Działa! – realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Województwem Świętokrzyskim. W związku z rezygnacją z udziału w projekcie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim w jego miejsce zakwalifikowano kolejną placówkę, tj. Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach w Gminie Łopuszno. Druga inicjatywa, pn. „Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki”, realizowana w ramach projektu „Nauczanie Dwujęzyczne”, prowadzonego również przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, we współpracy z Województwem Świętokrzyskim, jest adresowana do 20 przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Łączna kwota planowanej pomocy rzeczowej w postaci materiałów dydaktycznych dla 20 placówek to ok. 22 000 zł. Projekty obydwu uchwał przedstawił członek Zarządu województwa świętokrzyskiego Tomasz Jamka.

Dwie uchwały Sejmiku dotyczyły dofinansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, służących mieszkańcom województwa świętokrzyskiego. Radni zdecydowali o udzieleniu Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji połączeń na linii Kraków-Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2021/2022. Z dniem 11 grudnia dobiega końca realizacja tego zadania związanego z dotowaniem regionalnych przewozów na odcinku od Sędziszowa do granicy województwa świętokrzyskiego, realizowanych w ramach umowy między dwoma województwami. Dotacja dla Województwa Małopolskiego na kolejny rok wyniesie prawie 1 miliona 255 tysięcy złotych. Na podobnych zasadach radni zdecydowali o powierzeniu na kolejny rok Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich na linii Sandomierz – granica województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego. Kwota dotacji na ten cel to ponad 63 tys. zł.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Radni wyrazili zgodę na zmianę zasad udzielania dotacji z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego. Jak wyjaśnił marszałek województwa Andrzej Bętkowski, rekomendujący projekt radnym, potrzeba modyfikacji zasad wynika z konieczności korekt, jakie wynikają ze zmian ustawowych. Pomoc Sejmiku w zakresie wspierania prac konserwatorskich będzie kontynuowana.

Podczas sesji przyjęto również Program Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok. Przedstawiła go wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik. Program wyznacza politykę województwa wobec organizacji pozarządowych i ma na celu kontynuację dotychczasowej współpracy, a także profesjonalizację oraz standaryzację reguł współpracy pomiędzy samorządem województwa a wszystkimi podmiotami aktywnymi w regionie. Program wyznacza kierunki działań służących poprawie warunków życia i aktywności mieszkańców województwa oraz przewiduje środki na ich realizację w wysokości ok. 5 mln 225 tys. zł, czyli o ponad 233 tys. zł więcej niż w roku obecnym. Kwota ta nie uwzględnia jeszcze puli środków, które będą pochodzić z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Radni uchwalili też Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025. Jego założenia przedstawił wicemarszałek województwa Marek Bogusławski. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniając cele operacyjne określone w Narodowym Programie Zdrowia, stanowi część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej i opiera się na założeniach Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030. Na realizację zadań wynikających z Programu przeznaczone są środki ujęte w budżecie Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi. Finansowanie zadań przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego objętych Programem zależne jest od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w każdym roku budżetowym.

Dwie przyjęte uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kije, w obrębie Umianowic, na potrzeby realizacji dwóch dużych  przyrodniczych projektów: „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” oraz „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w miejscowości Umianowice, gmina Kije”. Projekty obu uchwał przedstawił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca. Środki na te cele zostały zagwarantowane w budżetach projektów, które są finansowane ze środków unijnych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Radni przyjęli m. in. uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla marszałka województwa świętokrzyskiego. Sejmik dokonał też zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041 oraz w tegorocznym budżecie województwa. Dzięki przesunięciom wygospodarowano kwotę ok. 4,5 mln zł na wkład własny do projektu przebudowy drogi wojewódzkiej 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim, planowanego do realizacji w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this