Znajdź nas na

FAKTY

O skargi dotyczące Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. zapytaliśmy Rzecznika Praw Pacjenta!

W latach 2020 – 2021 do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło w sumie 6 spraw, dotyczących Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. Dotyczyły m.in. zastrzeżenia do przebiegu porodu, zakażenia szpitalnego, skargi na brak zbadania dziecka na szpitalnym oddziale ratunkowym (2020 r.), czy skargi na nieetyczne zachowanie się lekarza. W jednym przypadku (rok 2021) potwierdzono naruszenie praw pacjenta, a szpital wykonał zalecenia. W dwóch przypadkach z roku 2020 ze względu na zawiłość sprawy, postępowania nadal trwają. Rzecznika Praw Pacjenta zapytaliśmy o ilość i rodzaj skarg, jakie do niego wpłynęły, a które dotyczyły ostrowieckiego szpitala w latach 2020-2021, a także jakie prawa ma pacjent i gdzie może uzyskać pomoc.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Do Rzecznika Praw Pacjenta w latach 2020 – 2021 wpłynęło w sumie 6 spraw, dotyczących Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. 

– W roku 2020 prowadziliśmy 3 postępowania wyjaśniające. Sprawy dotyczyły zastrzeżenia do przebiegu porodu, zakażenia szpitalnego oraz skargi na brak zbadania dziecka na szpitalnym oddziale ratunkowym. W jednym przypadku stwierdziliśmy naruszenie praw pacjenta. Szpital wykonał zalecenia. W dwóch przypadkach, z uwagi na zawiłość spraw, postępowania nadal trwają. W roku 2021 – 3 sprawy. 1 postępowanie dotyczące zdarzenia niepożądanego – upadek pacjentki, 1 wystąpienie do szpitala w sprawie odejścia lekarzy ze szpitalnego oddziału ratunkowego oraz skarga na nieetyczne zachowanie się lekarza, sprawa zakończyła się pouczeniem. W jednym przypadku potwierdziliśmy naruszenie praw pacjenta, szpital wykonał zalecenia. W 2021 roku odebraliśmy również 6 zgłoszeń telefonicznych na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta (Telefoniczną Informację Pacjenta). Zgłoszenia dotyczyły odmowy przyznania transportu sanitarnego, braku możliwości telefonicznego skontaktowania się z rejestracją czy kwestionowanie wypisów – zakończenia hospitalizacji –  wyjaśnia Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. 

W ww. sprawach Rzecznik Praw Pacjenta (RPP)  nie kierował sprawy do sądu, nie wnosił też o ukaranie lekarza. Polecił wdrożyć działania naprawcze, aby w przyszłości nie dochodziło do naruszeń praw pacjenta.

W latach 2020 i 2021 RPP nie uczestniczył w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta z udziałem wskazanego podmiotu leczniczego, nie prowadził także postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, w stosunku do tego pomiotu.

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina także, że każdemu pacjentowi, zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Każdy lekarz natomiast ma obowiązek wykonywać swój zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
Źródło: gov.pl/web/rpp/fotografie-rzecznika-praw-pacjenta

– Rzecznik jest organem właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów jakie zostały zapisane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta nie jest umocowany do oceny prawidłowości procesu diagnostycznego i leczniczego. Tym samym nie posiada uprawnień, aby stwierdzić, czy postępowanie lekarza, który udzielał pacjentowi pomocy było prawidłowe i czy nie popełniono zaniechania w leczeniu. Niemniej pacjentom, którzy do nas zgłaszają swoje sprawy zawsze wskazywane są przysługujące w danej sytuacji środki prawne. W przypadku uzyskania informacji co najmniej uprawdopodabniających naruszenie praw pacjenta, Rzecznik wszczyna postępowanie wyjaśniające. Postępowanie może być wszczęte również z urzędu.

Wówczas występuje m.in. do świadczeniodawców z prośbą o wyjaśnienia, może również przeprowadzić – nawet bez uprzedzenia – zbadanie sprawy na miejscu w placówce medycznej, lub zwrócić się o zbadanie sprawy lub jej części do właściwych organów, w szczególności organów nadzoru, prokuratury, kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej, zgodnie z ich kompetencjami. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw pacjenta, Rzecznik w stosunku do placówki, wobec której prowadzone było postępowanie wydaje zalecenia naprawcze w celu uniknięcia niepożądanych zdarzeń w przyszłości. W przypadku, gdy sprawa dotyczy zgodności zastosowanego postępowania diagnostyczno-leczniczego z aktualnym stanem wiedzy, Rzecznik może zwrócić się o wydanie stosownej opinii przez konsultanta wojewódzkiego lub krajowego z danej dziedziny medycyny. Jeśli prowadzone przez Rzecznika Praw Pacjenta postępowanie zakończy się stwierdzeniem naruszenia prawa, Rzecznik może wystąpić do placówki medycznej o wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do pracownika winnego zaniedbania lub do organu założycielskiego o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do zarządzającego placówką. Aby Rzecznik mógł podjąć takie działania pacjent powinien złożyć do Rzecznika Praw Pacjenta wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego – tłumaczy Bartłomiej Chmielowiec.

Dodaje, że skierowany do Biura wniosek jest wolny od opłat administracyjnych i niezbędny, aby Rzecznik mógł wszcząć postępowanie wyjaśniające w danej sprawie oraz wykorzystać narzędzia przewidziane w ww. ustawie. Wniosek powinien zostać podpisany przez pacjenta i przesłany na adres Biura – pocztą, e-mailem na adres kancelaria@rpp.gov.pl lub przez formularz kontaktowy. Zarówno wzór wniosku jak i dane kontaktowe do Biura znajdują się na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta (www.gov.pl/rpp) w zakładce „Kontakt”.

Pacjenci mają swoje prawa!

W razie pytań lub wątpliwości pacjent zawsze może skontaktować się z Biurem za pośrednictwem bezpłatnej Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 lub przez czat dostępny na stronie internetowej. Dyżurujący specjaliści na bieżąco udzielają informacji, jak w danej sytuacji postąpić, wskazują odpowiednie przepisy prawne, a w razie potrzeby podejmują interwencję lub wskazują pacjentowi właściwą drogę dochodzenia swoich praw.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

– Pacjent może również dochodzić swoich praw poprzez:  zwrócenie się do Dyrektora placówki medycznej z prośbą o wyjaśnienie postępowania lekarza. Najlepiej jeśli zrobi to pisemnie ponieważ wtedy Dyrektor również powinien udzielić odpowiedzi na piśmie. Świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za udzielanie lub za zaniechanie udzielania świadczeń przez osoby przez siebie zatrudnione lub udzielające świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osoby, którym udzielanie świadczeń powierzył, oraz odpowiada za szkody powstałe, także u osób trzecich, w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń. Pacjent może również umówić się na rozmowę z Dyrektorem. Każda placówka ochrony zdrowia powinna umieścić w widocznym miejscu informację o dniach i godzinach, w których pacjent może zgłosić się w sprawach skarg i wniosków – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta.  

Przypomina, że pacjent może także zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy znajdującego się przy Okręgowej Izbie Lekarskiej, skierować sprawę z powództwa cywilnego do Sądu, a także  złożyć  zawiadomienie do organów ścigania.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this