Znajdź nas na

FAKTY

W ostrowieckim urzędzie miasta zapytaliśmy o Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych!

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczy aż 15 członków. Wysokość ich wynagrodzenia ustala się jako iloczyn liczby posiedzeń, w których uczestniczyli w ciągu miesiąca rozliczeniowego oraz kwoty stanowiącej równowartość: 160 zł dla członka Komisji i 185 zł dla jej przewodniczącego. Wynagrodzenie przewodniczącego otrzymuje również jego zastępca, jeśli prowadzi posiedzenie Komisji, jeśli nie – otrzymuje kwotę przewidzianą dla członka Komisji. Aktualnie funkcję przewodniczącego pełni Jan Bernard Malinowski, jego zastępca jest Małgorzata Kraus. W 2019 roku komisja spotkała się na 71 posiedzeniach, w 2020 roku – 59, 2021 – 64, 2022 – 65, a w roku 2023 – 66. Czym się zajmowała?

ilustracja: naOSTRO.info

Ilu członków liczy aktualnie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? Jaki jest jej aktualny skład? Kto pełni funkcję jej przewodniczącego i jego zastępcy. Czy za uczestniczenie w komisji członkowie pobierają wynagrodzenie, ekwiwalent pieniężny. Jeżeli tak w jakiej wysokości został ustalony dla przewodniczącego komisji, wiceprzewodniczącego i członków Komisji? Na jakiej podstawie i z jaką częstotliwością jest wypłacany? Skąd pochodzą środki na wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji? Jakie są główne cele działań komisji? Jakie problemy alkoholowe w Ostrowcu Św. (zgodnie z nazwą komisji) udało się rozwiązać w roku 2019, 2020, 2021, 2022, 2023? (prosiliśmy o podanie konkretnych przykładów). W jaki sposób rekrutowani byli członkowie komisji? Jakie czynniki, wytyczne, kompetencje brane były pod uwagę – to tylko niektóre z pytań, jakie skierowaliśmy do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Zgodnie z odpowiedzią, której udzieliła nam Anna Niedbała, Sekretarz Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została zarządzeniem prezydenta Ostrowca Św. z 14 lutego 2019 roku (Zarządzenie Nr V/121/2019) liczyła wówczas 11 osób. Jej przewodniczącym został Jan Bernard Malinowski, wiceprzewodniczącym zaś – Małgorzata Kraus. W jej skład weszli: Zbigniew Moskalewicz, Krystyna Dziewięcka, Krzysztof Hapczyn, Ryszard Łojek, Leszek Pasek, Monika Gałązkiewicz, Urszula Uba, Dariusz Majewski, Monika Widerska-Irek. Zgodne z Zarządzeniem, kadencja Komisji odpowiadała kadencji prezydenta Ostrowca Św. 29 maja 2019 roku do składu Komisji dołączyły kolejne dwie osoby: Andrzej Pałka i Hanna Szczepanek (Zarządzenie Nr V/281/2019). 31 lipca 2019 roku dodano kolejną osobę: Annę Wasilewską (Zarządzenie Nr V/392/2019). Zarządzeniem z 1 lutego 2021 roku (Zarządzenie Nr V/78/2021) powołano Bożenę Kotowską do składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, a zarządzeniem z 28 lipca 2022 roku ( Zarządzenie V/331/2022)  zmieniono zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i określenia trybu jej pracy.

Zarządzenia dostępne są TUTAJ.

Aktualnie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) liczy 15 członków. Jej przewodniczącym jest nadal Jan Bernard Malinowski, a jego zastępcą – Małgorzata Kraus. W skład komisji wchodzą: Zbigniew Moskalewicz, Krystyna Dziewięcka, Krzysztof Hapczyn, Ryszard Łojek, Leszek Pasek, Monika Gałązkiewicz, Urszula Uba, Dariusz Majewski, Monika Widerska, Andrzej Pałka, Hanna Szczepanek, Anna Wasilewska, Bożena Kotowska.

Zasady wynagradzania członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych. – Wynagrodzenia członków GKRPA ustalane są na podstawie uchwały Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Nr LX/24/2022 z dnia 18 marca 2022 roku  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Wysokość wynagrodzenia członków Komisji ustala się jako iloczyn liczby posiedzeń, w których uczestniczyli w ciągu miesiąca rozliczeniowego oraz kwoty stanowiącej równowartość: 160 zł dla członka Komisji i 185 zł dla jej przewodniczącego. Zastępca Przewodniczącego jeśli prowadzi posiedzenie Komisji otrzymuje wynagrodzenie Przewodniczącego Komisji, jeśli występuje jako członek – wynagrodzenie Członka Komisji pochodzące ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – mówi Anna Niedbała. 

W odpowiedzi jaką otrzymaliśmy dodaje, że w skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Kierując nasze pytania do Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. pytaliśmy czy w skład Komisji wchodzą lekarze, psychologowie, terapeuci uzależnień? Jeżeli tak, prosiliśmy o wskazanie poszczególnych osób, a także kierunków studiów, które kończyły. 

– W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą m.in. psycholog, terapeuci uzależnień, nie ma w składzie komisji lekarzy. Urząd Miasta nie posiada informacji o wykształceniu i kierunkach studiów członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie bowiem z art. 4 pkt 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w skład komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przepisy nie wymagają więc określonego poziomu wykształcenia czy danego kierunku studiów i urząd nie zbiera takich informacji od członków komisji. Każdy z nich legitymuje się natomiast wymaganym powyższymi regulacjami przeszkoleniem w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wyjaśnia Anna Niedbała. 

Ile razy w ciągu ostatnich pięciu lat spotkała się Komisja?

W 2019 roku odbyło się ogółem 71 posiedzeń (23 posiedzenia w pełnym składzie i 48 ustalonym składzie Komisji), w 2020 roku  – 59 posiedzeń (15 posiedzeń w pełnym składzie, 44 w ustalonym składzie Komisji), w 2021 roku – 64 (18 posiedzeń w pełnym składzie, 46 w ustalonym składzie Komisji), w 2022 – 65 posiedzeń (19 posiedzeń w pełnym składzie, 46 w ustalonym składzie Komisji), w 2023 roku – 66 posiedzeń (18 posiedzeń w pełnym składzie, 48 w ustalonym składzie Komisji).    

Czym zajmowała się Komisja w 2023 roku? 

– Referat ds. społecznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrejestrował do końca grudnia 2023 roku  147 nowych spraw związanych z leczeniem odwykowym. GKRPA prowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące z 338 wezwanymi (niemal wszystkie osoby wzywane były na posiedzenie Komisji kilka razy) oraz niektórymi członkami ich rodzin bądź pracownikami DPS (17 osób). Łącznie Komisja rozpatrzyła dokumenty 721 wezwanych. Komisja w 2023 roku w przypadku 15 osób zakończyła procedurę postępowania w sprawie leczenia na podstawie zaświadczeń o ukończonym leczeniu zespołu uzależnienia od alkoholu. Komisja skierowała 134 osoby do zespołu biegłych sądowych (psychiatrów i psychologów) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Biegli po dokonaniu badania osób, które zgłosiły się w wyznaczonym terminie stwierdzili, że: 33 osoby są uzależnione od alkoholu, 6 osób nadużywa alkoholu, 25 osób nie jest uzależnionych. Nie zgłosiło się na badanie w wyznaczonym terminie 70 osób. Na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim skierowano 75 osób, z kompletem  wymaganych dokumentów, w sprawie nałożenia obowiązku leczenia odwykowego – wylicza Anna Niedbała.

Działania Komisji z poprzednich lat publikujemy w dokumencie poniżej.

W Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św. zapytaliśmy również czy z posiedzeń komisji tworzone są protokoły? Jeżeli tak czy są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Ostrowcu Św.? Jeżeli nie są udostępnione – prosiliśmy o wyjaśnienie dlaczego. Prosiliśmy także o przesłanie protokołów z roku 2023 po ich wcześniejszej anonimizacji. Wygląda na to, że otrzymamy je dopiero po wyborach samorządowych, bo 9 kwietnia 2024 roku. 

– Jednocześnie informuję, że z posiedzeń komisji są tworzone protokoły oraz, że stosownie do art. 13 ust. 2 o dostępie do informacji publicznej wyznacza się nowy termin na rozpatrzenie pozostałej części wniosku dotyczącej protokołów wskazując dzień 9 kwietnia 2024 roku. Jest to niezbędne z uwagi na konieczność podjęcia dodatkowych czynności związanych z zakresem żądanej informacji – pisze Anna Niedbała.

Skoro protokoły zostały sporządzone (wytworzone),  co stoi na przeszkodzie, aby już teraz je udostępnić? 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this