Znajdź nas na

FAKTY

500 mln zł na walkę z COVID-19!

O działaniach Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w walce z epidemią COVID-19 mówili podczas dzisiejszej konferencji prasowej online marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski i przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. Skupiły się one głównie na trzech obszarach: ochrony zdrowia, ochrony rynku pracy oraz utrzymaniu gotowości i ciągłości pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i jednostek podległych. Na koniec spotkania marszałek Andrzej Bętkowski zaapelował do mieszkańców województwa o przestrzeganie wszelkich zaleceń sanitarnych.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

– Do tej pory Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ze środków europejskich i budżetu województwa na działania związane z walką z koronawirusem wyasygnował kwotę ponad 500 milionów złotych – mówił marszałek Andrzej Bętkowski. I jak dodał: – Mam przekonanie, że decyzje podjęte przy pierwszej fali koronawirusa o przekazaniu środków na obszary związane z ochroną zdrowia i rynkiem pracy skutkują tym, że nasze województwo funkcjonuje w miarę normalnie.

Ochrona zdrowia

O działaniach i środkach finansowych jakie zostały przeznaczone na wsparcie i działalność dla placówek medycznych podległych samorządowi województwa mówił wicemarszałek Marek Bogusławski. – Do jednostek trafiło 68,5 mln zł, z czego 60 mln zł z Unii Europejskiej, a 8, 5 mln zł z budżetu województwa świętokrzyskiego. Ponad 47,6 mln zł zostało przeznaczone na rozszerzenie zakresów rzeczowych projektów realizowanych już wcześniej przez szpitale wojewódzkie: w Czerwonej Górze, Morawicy, a także Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii oraz szpitale powiatowe w Staszowie, Sandomierzu i Końskich. Dzięki rozszerzeniu projektów niezbędny sprzęt medyczny trafił do wszystkich lecznic w województwie świętokrzyskim. Przeprowadzane są także niezbędne prace remontowe (które mają podnieść poziom bezpieczeństwa sanitarnego i zapewnić miejsca izolacji, tzw. strefy buforowe) oraz wyposażane laboratoria do diagnostyki COVID-19.

21 października Zarząd Województwa podjął uchwałę o dofinansowaniu szpitali z przeznaczeniem na organizację tzw. „stref buforowych” czyli miejsc izolacji chorych na koronawirusa. Łącznie kwota na to działanie wyniosła 6,4 mln zł. Ponadto Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach otrzymało kwotę 350 tys. zł na zakup aparatu USG.

W ramach projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego powstały laboratoria do diagnostyki COVID-19 w: Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze, a dla wszystkich szpitali zakupiono niezbędny sprzęt medyczny.

Za zgodą Komisji Europejskiej zwiększone zostało również o kwotę 9,7 mln zł finansowanie projektu budowy kliniki Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, co również jest elementem przygotowania tej placówki medycznej do walki z COVID w dłuższej perspektywie czasu.
Uzyskano ponadto wstępną zgodę na przeznaczenie kolejnych 2 mln zł na dofinansowanie zakupu sprzętu do laboratorium w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym oraz organizację stref buforowych. Warto dodać, że do dnia dzisiejszego w laboratorium RCNT wykonano ok. 50 tysięcy testów w kierunku wykrywania koronawirusa.

Wsparcie przedsiębiorstw

– Największa ilość środków unijnych, jaką przekazaliśmy to środki na wsparcie naszej lokalnej gospodarki i przedsiębiorstw. To w sumie 320 mln zł w różnej formie: pożyczek, doradztwa, działań promocyjnych czy dotacji obrotowych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem – podkreślił podczas konferencji marszałek Andrzej Bętkowski.

Z funduszy unijnych 233 mln zł przeznaczono na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, które pozwolą im utrzymać się na rynku w dobie kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią koronawirusa. Z powyższej puli 80 mln zł znalazło się w dyspozycji konsorcjum, którego liderem jest Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego. Pozytywną decyzję otrzymało już 136 wniosków na łączną wartość 45,76 mln zł. Świętokrzyscy przedsiębiorcy, których firmy ucierpiały z powodu pandemii koronawirusa, mogą do końca tego roku ubiegać się również o pożyczki inwestycyjno-obrotowe w wysokości do 1 mln zł. Na ten cel zarezerwowano 150 mln zł., które są w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uzyskaliśmy również wstępną zgodę Komisji Europejskiej na zwiększenie puli środków na pożyczki o kwotę blisko 8 mln zł.

W ramach już realizowanego projektu Popytowy System Innowacji – rozwój Małych Średnich Przedsiębiorstw w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczono 11 mln zł – na vouchery. Z tego „covidowego” wsparcia skorzystało już 190 świętokrzyskich przedsiębiorstw.

Planowane jest także przeznaczenie kwoty blisko 3 mln zł na kampanię promującą świętokrzyską gospodarkę, w szczególności w zakresie turystyki.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wygospodarowano ponadto 44 mln zł na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw w tym osób prowadzących jednoosobową działalność, które w wyniku pandemii odnotowały spadek obrotów. Jednocześnie uzyskaliśmy wstępną zgodę Komisji Europejskiej na przeznaczenie kolejnych 21 mln zł na to działanie. Łącznie środki w wysokości 65 mln zł trafią do około 1700 świętokrzyskich przedsiębiorców.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Walka z pandemią

Do działań podjętych przez Zarząd Województwa odniósł się przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, mówiąc, że w jego odczuciu wszystkie są podejmowane adekwatnie do sytuacji i możliwości finansowanych. Podkreślił także ważną rolę środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na walkę z pandemią w kwocie 121 mln zł.

Do najistotniejszych przedsięwzięć realizowanych z tych środków należą:

Projekt własny Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.

Projekt o wartości blisko 30,2 mln zł unijnego dofinansowania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy ludziom z „pierwszej linii frontu” walki z koronawirusem. Obejmuje 5 placówek ochrony zdrowia:

  1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – 6,8 mln zł unijnego wsparcia (7,2 mln zł z wkładem własnym),
  2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze – 2,7 mln zł wsparcia (2,9 mln zł z wkładem własnym),
  3. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy – 287 tys. zł wsparcia (372 tys. zł z wkładem własnym),
  4. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – 1 mln zł wsparcia (1,1 mln zł z wkładem własnym),
  5. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego – 9,9 mln zł – najwyższa kwota wsparcia w projekcie (10,5 mln zł z wkładem własnym).

W projekcie zarezerwowano także ponad 2,4 mln zł unijnego dofinansowania do dyspozycji Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Kwota jest przeznaczona na zakupy środków ochrony osobistej pracowników służby zdrowia. Ponadto Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, otrzymało 4 mln zł unijnego dofinansowania, dzięki czemu będzie mogło doposażyć swoje laboratorium w sprzęt i wyroby medyczne do wykonywania testów oraz zatrudnić i przeszkolić dodatkowy personel medyczny.

W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie planowane jest zwiększenie dofinansowania projektu dodatkową kwotą 2 mln 730 tys. zł. Będą to pieniądze przekazane do dyspozycji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze i Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.

Wsparcie powiatów w walce z Covid-19

Wiosną tego roku uruchomiono nadzwyczajny nabór projektów zaadresowanych do wszystkich 14 świętokrzyskich powiatów. Pod koniec maja podpisane zostały umowy na dofinansowanie projektów o łącznej wartości 41, 9 mln zł.
Pomoc w postaci środków ochronnych trafiła m.in. do szpitali powiatowych, jednostek policji i straży pożarnej, placówek pogotowia ratunkowego, przychodni, stacji sanitarno-epidemiologicznych, schronisk i noclegowni, zakładów opiekuńczo-leczniczych.

We wrześniu udało się także wygospodarować dodatkowe środki – 2, 2 mln zł, dzięki którym starostwa mogły rozszerzyć katalog kupowanego sprzętu i wyposażenia.

Dodatkowo wsparto szereg działań mających na celu zwalczanie skutków rozprzestrzeniania się COVID-19, w tym:

  • 4,6 mln zł – zwiększenie dofinansowania dla obecnie realizowanych projektów w ramach Osi 8 i 9 RPO WŚ.
  • 42 mln zł – wsparcie miejsc pracy w regionie świętokrzyskim. Pieniądze zostały przekazane do WUP Kielce, który w ramach naboru projektów pozakonkursowych rozdysponował je pomiędzy Powiatowe Urzędy Pracy w regionie. Za pośrednictwem PUP – ów środki trafiły do przedsiębiorstw, negatywnie dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa i zostały przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kończąc konferencję prasową marszałek Andrzej Bętkowski zwrócił się z apelem do mieszkańców

– Podczas tej pandemii najważniejsza jest odpowiedzialna postawa nas wszystkich! Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń sanitarnych, które są pomocne w profilaktyce zapobiegania zakażeniu koronawirusem. Odpowiedni dystans społeczny, maseczki w przestrzeni publicznej oraz dezynfekcja dłoni – to absolutne minimum. Pamiętajmy o pozostałych obostrzeniach i stosujmy się do zaleceń!

Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim służbom zaangażowanym w walkę z tą pandemią. W szczególności osobom z pierwszej linii frontu walki z koronawirusem – lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, technikom medycznym, diagnostom oraz pozostałej kadrze placówek ochrony zdrowia.

Podziękowania kieruję także do pracowników Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu, którzy wykonali już ok. 50 tys. testów pracując każdego dnia na trzy zmiany.

Służby medyczne toczą trudną walkę o nasze zdrowie i bezpieczeństwo i my – wszyscy mieszkańcy Świętokrzyskiego jesteśmy Wam za to wdzięczni.

Chciałbym też zaapelować do osób, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe, o oddawanie swojego osocza. Zwiera ono przeciwciała i jest jednym ze sposobów walki z koronawirusem. Ten, kto zwalczył zakażenie, może teraz pomóc w wyzdrowieniu innym, dlatego proszę ozdrowieńców o zgłaszanie się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this