Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

9 radnych za lokalizacją kasyna! Pełnomocnik Ireny Tarnowskiej: Nie wydaje mi się za uprawnione, aby wbrew woli właściciela podejmować uchwałę!

– Oświadczam, że nie wyrażam zgody na objęcie przedmiotowymi uchwałami należącej do mnie nieruchomości, z uwagi na to, że wnioskodawcy przedmiotowych uchwał nie posiadają ważnego tytułu prawnego do stanowiącej moją własność nieruchomości, ani jej części – to fragment oświadczenia Ireny Tarnowskiej, jakie odczytane zostało podczas wtorkowej sesji (19 lipca) Rady Miasta Ostrowca Św. W porządku obrad znalazły się bowiem 3 uchwały dotyczące lokalizacji kasyna gry, które znajdować miałoby się w należącym do niej – Hotelu Pałac Tarnowskich. Pomimo prośby właścicielki o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwał, po zasięgnięciu opinii radcy prawnego urzędu, radni jednak zagłosowali. „Za” projektami uchwał zagłosowali: Stanisław Choinka, Marek Giemza, Kamil Kutryba, Mariusz Łata, Andrzej Pałka, Aron Pietruszka, Irena Renduda-Dudek, Włodzimierz Sajda i Kamil Stelmasik.

Foto: Hotel Pałac Tarnowskich. Zdjęcie ze spacerku krajoznawczo-Historycznego po Kuźni, zorganizowanego przez centrum Krajoznawczo-Historyczne im. profesora Mieczysława Radwana w Ostrowcu Św. w 2019 roku fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

W poniedziałek, 18 lipca informowaliśmy o trzech projektach uchwał, jakie znalazły się w porządku obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Ostrowca Św., zaplanowanej na wtorek (19 lipca). Dotyczyły wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. Według informacji w nich zawartych kasyno miałoby powstać w Hotelu Pałac Tarnowskich przy ulicy Kuźnia 54 w Ostrowcu Św. Okazuje się jednak, że o planach trzech Spółek, starających się o uzyskanie koncesji, a także związanych z lokalizacją kasyna gry projektach uchwał, właścicielka nieruchomości dowiedziała się z mediów. Podczas sesji odczytane zostało również jej oficjalne oświadczenie, w którym wyraźnie podkreślała, że nie wyrażam zgody na objęcie przedmiotowymi uchwałami należącej do niej nieruchomości.  

– Ja niżej podpisana Irena Tarnowska, właściciel nieruchomości zabudowanej przy ulicy Kuźnia 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim, w której prowadzony jest Hotel Pałac Tarnowskich, co wynika z wypisu księgi wieczystej, w związku z opublikowanym porządkiem obrad planowanej w dniu 19 lipca 2022 sesji Rady Miasta Ostrowca Św., zawierającym trzy projekty uchwał w przedmiocie lokalizacji kasyna gry w należącym do mnie budynku Hotelu Pałac Tarnowskich ulica Kuźnia 54 w Ostrowcu Św. dla Spółek Zjednoczone Przedsiębiorstwa  Rozrywkowe S.A., AMINOTTO Spółka z o.o. oraz MEDELLA Spółka z o.o. odpowiednio w punkcie trzecim punkty 7,8,9 proponowanego porządku posiedzenia, niniejszym oświadczam, że nie wyrażam zgody na objęcie przedmiotowymi uchwałami należącej do mnie nieruchomości,  z uwagi na to, że wnioskodawcy przedmiotowych uchwał nie posiadają ważnego tytułu prawnego do stanowiącej moją własność nieruchomości, ani jej części. Po drugie, umowa najmu nieruchomości zawarta w dniu 1 maja 2020 roku pomiędzy mną, a właścicielem – panią Marzeną Osuchowską została rozwiązana w dniu 12 listopada 2021 roku (oświadczenie o rozwiązaniu w załączeniu). W związku z tym, pani Marzena Osuchowska nie jest uprawniona do zajmowania, korzystania, czy też rozporządzania lub obciążania przedmiotowej nieruchomości, co oznacza, iż nie jest również uprawniona do zawierania z wnioskodawcami opisanych uchwał, umów najmu, mających za przedmiot nieruchomość stanowiącą moją własność. Pani Marzena Osuchowska aktualnie korzysta z przedmiotowej nieruchomości w sposób bezumowny. Mając to wszystko na uwadze wnoszę o zdjęcie z porządku obrad punktów dotyczących głosowania nad projektami uchwał  w przedmiocie lokalizacji kasyna gry, w stanowiącym moją własność budynku Hotelu Pałac Tarnowskich przy ulicy Kuźnia 54 w Ostrowcu Św. – oświadczenie Ireny Tarnowskiej odczytała Irena Renduda-Dudek, przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Św., otwierając dyskusję.    

Wątpliwości co do dalszego procedowania uchwał mieli m.in. Aron Pietruszka i Kamil Stelmasik.  

– Mam wrażenie, że na temat tej sytuacji powinien wypowiedzieć się radca prawny, bo jesteśmy w jakiejś takiej patowej sytuacji. Bo nawet gdybym chciał głosować „za” – powiedzmy, no to nie mogę głosować „za”, jakby wbrew woli właściciela obiektu. A poza tym  w moim przypadku rodzi to jakieś poważne wątpliwości dlaczego w ogóle te projekty uchwał „stanęły na radzie” skoro wiemy to, co wiemy, po odczytaniu pisma przez panią przewodniczącą  – mówił Kamil Stelmasik.

Zdjęcie ilustracyjne. Sesja Rady Miasta Ostrowca Św. z 22 czerwca 2022 roku.
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Mateusz Czeremcha pytał z kolei czy w związku z tym, że wnioskodawcy (trzy spółki) nie posiadają tytułu prawnego, ani umowy na korzystanie z nieruchomości, jakie dokumenty przedłożyli do rady miasta, z których wynikałoby takie prawo.

– Czy tutaj doszło do jakiegoś nieporozumienia? Jak to się stało, chciałbym się dowiedzieć – mówił Mateusz Czeremcha.

Włodzimierz Stec zasugerował, aby obecni na sali obrad przedstawiciele Spółek, zabrali głos. Jednak zanim to nastąpiło swoją opinię w tej kwestii przedstawił radca prawny urzędu.   

– Chciałbym wyjaśnić, że są dwa etapy procedowania takiego wniosku. Pierwszy, wniosek o kasyno, to jest składany wniosek przez dany podmiot o pozytywną opinię rady miasta na temat lokalizacji kasyna  w danym mieście, natomiast dopiero drugim etapem jest złożenie wniosku o koncesję do ministra i rada miasta zajmuje się opinią co do lokalizacji, natomiast wnioskodawca, jeżeli posiada taką opinię, może składać swój wniosek do ministra i wówczas powinien spełnić wszystkie przesłanki określone w przepisie ustawy o grach hazardowych. I tam m.in. jedną z przesłanek jest wskazanie, jaką ma formę władania daną nieruchomością. Na etapie składania wniosku do rady miasta nie ma wymogów żadnych w zasadzie, co do tego, czy powinien posiadać tytuł prawny do danego miejsca, lokalu, czy spełniać jakiekolwiek inne przesłanki. A rada miasta nie powinna zajmować się innymi przesłankami określonymi w tych przepisach, oprócz kwestii lokalizacji. Natomiast w kwestii lokalizacji rada miasta bierze pod uwagę np. odległość od szkół, jakiś takich obiektów użyteczności publicznej, takie informacje rada miasta bada. Natomiast innych kwestii nie bada, stąd żadnych dokumentów taki wnioskodawca nie musi przedkładać. W tym momencie, jeżeli taka informacja o tym, że nie posiada zgody na lokalizację kasyna  w danym miejscu od właściciela nieruchomości się pojawia, to teoretycznie nie jest to przeszkodą do podjęcia uchwały przez radę miasta na temat pozytywnej lub negatywnej opinii na temat lokalizacji w danym mieście. Natomiast każda uchwała, która jest podejmowana, powinna mieć oczywiście określone uzasadnienie i powinny być określone pewne przesłanki, którymi kierowała się rada wydając opinię pozytywną lub negatywną  – mówił.   

Zdjęcie ilustracyjne. Sesja Rady Miasta Ostrowca Św. z 22 czerwca 2022 roku. fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Filip Kaczmarski, pełnomocnik trzech spółek wnioskodawców  przyznał, że jest zdziwiony całą sytuacją.  Uczestniczył bowiem w posiedzeniach komisji poprzedzających sesję i referował radnym tematy dotyczące lokalizacji, a także całej procedury w Ministerstwie Finansów, dotyczącej pozyskania koncesji.   

– Z informacji, które tutaj na sesji pani przewodnicząca odczytała – to oświadczenie, też jesteśmy na tyle zdziwieni, bo kontaktuje się w tej chwili praktycznie na gorąco z właścicielką, mam na myśli panią Marzenę Osuchowską, która tak jak tutaj też są informacje, że jak najbardziej od trzech lat prowadzi działalność i jest z panią Tarnowską po umowie kupna-sprzedaży,  podpisania przedwstępnego aktu notarialnego itd., też zapłacenia pewnych zaliczek i pieniędzy. I to są jak gdyby informacje, które tutaj na sms-ach praktycznie dostaję, bo nie ma właścicielki z państwem, więc ciężko jest rozmawiać o kimś, kogo nie ma na sali.  Natomiast rzeczywiście idąc dalej co do kwestii prawnych, czyli prawa do lokalu, no jak najbardziej w tej chwili procedujemy umowę najmu, tą którą mamy złożyć do Ministerstwa Finansów – mówił Filip Kaczmarski, dodają, że sytuacja wygląda tak, jak nakreślił ją radca prawny urzędu. Dodał, że jest w stałym kontakcie z Marzeną Osuchowską, która posiada podpisany akt notarialny z opcją wpłacenia w odpowiednich terminach kwot, co do zaliczek i wartości pieniężnych, co do nabycia nieruchomości. 

Maciej Lebiedziński, pełnomocnik Ireny Tarnowskiej podkreślał, że oświadczenie, które otrzymała rada jest zgodne ze stanem faktycznym. Przed sesją rozmawiał z Ireną Tarnowską, która jest zbulwersowana całą sytuacją i uważa, że ktoś próbuje zrobić coś za jej plecami.

– Pani Irena Tarnowska miała podpisaną umowę najmu z panią Marzeną Osuchowską, która powołuje się na tytuł prawny do nieruchomości hotelowej, Natomiast ta umowa została rozwiązana. Oświadczenie o rozwiązaniu macie państwo jako załącznik do tego wniosku. Oprócz umowy najmu, która wiązała strony była też zawarta przedwstępna umowa sprzedaży tego hotelu na rzecz pani Osuchowskiej, jednakże ta umowa nie doszła do skutku, a termin do zawarcia umowy przyrzeczonej już minął, w związku z tym, że pani Osuchowska nie posiadała środków finansowych na zakup i nie dostała kredytu.  Od tamtej pory istnieje pomiędzy panią Tarnowską, a panią Osuchowską spór. Pani Osuchowska bezumownie od kilku miesięcy zajmuje hotel, ponieważ wygasła jej umowa najmu, a umowa sprzedaży hotelu nie doszła do skutku. Pani Osuchowska w rozmowie z różnymi podmiotami, osobami przedstawia się w sposób nieuprawniony, jako właścicielka tego hotelu, dobrze wiedząc, że umowa, na co zresztą posiadam odpowiednie dokumenty, jestem w stanie je państwu nawet teraz przedstawić, umowa przedwstępna wygasła, co jest stwierdzone aktem notarialnym przez notariusza, że w danym terminie, do którego miała być zawarta umowa przyrzeczona, nie została zawarta w związku z  tym, może pan radna tutaj stwierdzić, jaki jest skutek wtedy. Skutek jest taki, że po prostu tej umowy sprzedaży przedwstępnej nie ma. Nie dochodzi ona do  skutku. W związku z tym, że pani Osuchowska nie posiada ani umowy najmu, ani umowy zakupu nieruchomości, nie posiada żadnego tytułu prawnego do tej nieruchomości – wyjaśniał Maciej Lebiedziński, dodając, że o planowanych projektach uchwał Irena Tarnowska dowiedziała się z… mediów.  Dodał, że Irena Tarnowska nie wyraża zgody, aby Marzena Osuchowska dysponowała jej lokalem nie mając do niego tytułu prawnego,  do tego podpisywała  umowy z firmami hazardowymi, dotyczącymi jej hotelu.  Powołał się również na rozwiązaną już umowę najmu, z której wynika, że najemca nie może  bez zgody wynajmującego oddać osobie trzeciej przedmiotu najmu w najem, czy używanie.

Sesja Rady Miasta z 22 czerwca 2022 roku na zdjęciu: od lewej: Kamil Stelmasik, Kamil Kutryba, Włodzimierz Stec, Bożenna Morycińska i Andrzej Pałka.
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

– Nie wydaje mi się za uprawnione, aby wbrew woli właściciela podejmować uchwałę, dotyczącą jego nieruchomości kiedy państwo macie już jego jasne, dzisiejsze, aktualne oświadczenie, że on nie wyraża na to zgody. Co innego, gdyby wysoka rada nie miała takiego stanowiska, gdyby nie wiedziała o tym, że jest taka sytuacja, że właściciel nie wyraża zgody, że jest spór, ale to już państwo wiecie bo odpowiednie dokumenty zostały złożone – mówił Maciej Lebiedziński, dodają, że uchwała powinna brać stan rzeczy z chwili jej wydawania. 

Pomimo przedstawionej przez pełnomocnika Ireny Tarnowskiej aktualnej sytuacji prawnej i woli właściciela nieruchomości, Aron Pietruszka stwierdził, że schlebia mu, że Ostrowcem Św. interesują się spółki związane z grami.

– Znaczy mamy trochę scenkę kabaretu, która godzi w imię rady miasta, tak mi się wydaje. Nie jesteśmy komisją śledczą, aby dochodzić tutaj jakiś niesnasek między właścicielem, a wynajmującym. Mamy zaopiniować uchwałę. Dostaliśmy tutaj od pana radcy wykładnię prawną, że możemy pochylić się nad taką uchwałą. Jeżeli mamy prowadzić dyskusję, to ja teraz zabiorę głos. Będę głosował „za”. Schlebia mi to, że takim miastem, naszym miastem  Ostrowcem Świętokrzyskim jest zainteresowane przedsiębiorstwa gier. Bo nawet w takiej, często przywoływanej Stalowej Woli, u nas na sesjach, jest takie kasyno. Nie będę wymieniał nazwy, ale takie kasyno jest i ma się bardzo dobrze.  Także ja będę głosował na pewno „za” tymi trzema uchwałami – deklarował Aron Pietruszka. 

Grażyna Maj z kolej przypomniała, że ustawa  o grach hazardowych mówi wyraźnie, że nie należy kasyna gry lokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie ze szkołami. Dodała, że Hotel Pałac Tarnowskich sąsiaduje ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego i znajduje się na terenie dawnego studium nauczycielskiego.

Od lewej: wiceprzewodnicząca rady Marta Woźnicka-Kuzdak, przewodnicząca Irena Renduda-Dudek i wiceprzewodnicząca Joanna Pikus. Sesja z 22 czerwca 2022 r.
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

– To jest obszar, który jest rozdzielony tylko wyłącznie płotem (..) Jak ma się ustawa do obecnej lokalizacji – pytała radna.  

Dariusz Kaszuba stwierdził , że sytuacja jest kuriozalna, zwłaszcza że radni  usłyszeli wyrażenie wolę  właściciela, a także opinię jej pełnomocnika. 

– Wydaje mi się, że przyjmując w ogóle te uchwały pod głosowanie, robimy coś, czego nie powinniśmy. Bo tak naprawdę do czasu wyjaśnienia kwestii lokalizacji, kwestii własności, to te projekty uchwał powinny być zdjęte i przesunięte na następną sesję. Jeżeli obie strony, to znaczy i właściciel, i przedstawiciele będą zainteresowani dalej współpracą pod tym adresem, związaną z lokalizacją kasyna gry, wówczas powinniśmy powrócić do tematu. Bo w chwili obecnej niejako „dzielimy skórę na niedźwiedziu”, a więc rozporządzamy, wyrażając wolę nie na swoim terenie, jest to własność prywatna, co innego, gdyby to kasyno mogłoby być, ale chyba nie może, zlokalizowane w budynku należącym do gminy, ale jest to chyba na razie niemożliwe – podkreślał Dariusz Kaszuba.

Za projektami uchwał zagłosowali: Stanisław Choinka, Marek Giemza, Kamil Kutryba,  Mariusz Łata, Andrzej Pałka, Aron Pietruszka, Irena Renduda-Dudek, Włodzimierz Sajda i Kamil Stelmasik.  Przeciwko była: Joanna Pikus. Od głosu wstrzymało się zaś 7 radnych: Mateusz Czeremcha, Renata Duda, Dariusz Kaszuba, Grażyna Maj, Włodzimierz Stec, Marta Woźnicka-Kuzdak i Jerzy Wrona. 

Aktualnie kasyno znajduje się w Kielcach. Koncesję jednak wkrótce wygaśnie. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych w danym województwie na 650 tys. mieszkańców może być tylko jedno kasyno, w przypadku województwa świętokrzyskiego takie kasyno może być  jedno. Otwartym pozostaje pytanie dlaczego spółki zainteresowały się lokalizacją w Ostrowcu Św. Czy chodzi tylko o zdobycie koncesji? 

Do tematu powrócimy. Sesję obejrzeć można TUTAJ

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this