Znajdź nas na

FAKTY

Co łączyło aktualnego dyrektora naczelnego ostrowieckiego szpitala, AMG Centrum Medyczne i szpital w Rawie Mazowieckiej?

Pod koniec ubiegłego roku dotarliśmy do Wystąpień Pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, która dotyczyła – Realizacja przez Strony obowiązków wynikających z umowy dzierżawy nieruchomości i wyposażenia Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Jednostką kontrolowaną było AMG Centrum Medyczne Spółka z o.o. Oddział w Rawie Mazowieckiej, a kierownikami kontrolowanej jednostki, zgodnie z informacjami zawartymi w Wystąpieniu Pokontrolnym – Jacek Nowakowski – Prezes Zarządu. Do dnia 27 kwietnia 2016 r. zaś Prezesem Zarządu był Tomasz Kopiec, aktualnie dyrektor naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. Kontrola przeprowadzona przez NIK wykazała wówczas pewne nieprawidłowości. W Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia zapytaliśmy o wykaz kontroli świadczeniodawcy AMG Centrum Medyczne Spółka Z o. o. z lat 2014-2016, kiedy to zgodnie z Centralną Informacją Krajowego Rejestru Sądowego funkcję prezesa Spółki pełnili Tomasz Kopiec i Jacek Nowakowski.

Tomasz Kopiec, dyrektor naczelny ZOZ w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Jak czytamy w Wystąpieniach pokontrolnych  NIK-u,  „w latach 2014-2015 NFZ przeprowadził w AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział w Rawie Mazowieckiej osiem kontroli dotyczących realizacji umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. W dwóch kontrolach stwierdzono realizację świadczeń zgodnie z zawartą umową, w sześciu pozostałych – udzielanie świadczeń niezgodnie z zawartymi umowami z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ (ŁOW NFZ), w wyniku czego nałożono kary finansowe w łącznej wysokości 20,2 tys. zł. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi świadczeniodawcę zobowiązano m.in. do zwrotu nienależnie pobranych środków w wysokości 28,2 tys. zł; umieszczenia na zewnątrz i wewnątrz budynku brakujących informacji tak, aby były widoczne dla pacjenta, przestrzegania zgłaszania na piśmie do ŁOW NFZ nieobecności lekarzy (urlopy, zwolnienia lekarskie) oraz informacji o podjętych działaniach w związku z nieobecnością w pracy lekarzy, dokonywanie aktualizacji w załączniku „Harmonogram-zasoby” zgodnie ze stanem faktycznym najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie a w przypadkach losowych – niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, prowadzenie dokumentacji medycznej z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, udzielanie świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie harmonogramie pracy, dostosowanie wyposażenia poradni w sprzęt RTG dla poradni ortopedycznej oraz aparatu USG dla wszystkich kontrolowanych zakresów”. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. – opisy badań wykonywanych w zakresie tomografii komputerowej sporządzane były przez innego lekarza niż wskazany w umowie z NFZ, – od sierpnia 2015 roku po godzinie 15.00  nie był dostępny lekarz radiolog, – badania z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywane były na podstawie umowy zlecenia przez firmę zewnętrzną, mimo że zgodnie z warunkami kontraktu z NFZ miała je wykonywać wskazana w umowie lekarz radiolog. Jak zeznała w toku kontroli ww. lekarz radiolog, przyczyną niewykonywania i nieopisywania badań z zakresu tomografii komputerowej był brak z jej strony doświadczenia w tym zakresie. Brak w LSZ było 24-godzinnej dostępności lekarza wykonującego badania ultrasonograficzne jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej w okresie maj – czerwiec 2016 r., co było niezgodne z warunkami kontraktu z NFZ i skutkowało niewykonywaniem ww. badań. Badania takie w tym okresie wykonywał sporadycznie jeden lekarz w razie obecności w pracy.  

Kontrola NIK-u wykazała szereg nieprawidłowości

Nierealizowanie działań inwestycyjnych ujętych w obowiązującym, zgodnie z Umową dzierżawy, harmonogramie rzeczowo-finansowym, w tym robót budowlanych i wykończeniowych nowego pawilonu (budynku) Szpitala. Szacunkowa wartość inwestycji wraz z wyposażeniem określona została na 20 000 tys. zł, a działania inwestycyjne zakończyć się miały na przełomie pierwszego i drugiego półrocza 2016 r. Faktycznie opracowano jedynie dokumentację projektową dla nowego pawilonu (budynku).

Nieprzedstawianie SPZOZ (Wydzierżawiającemu) dowodu opłacenia składek najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem okresu ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy od skutków zdarzeń losowych oraz innych zdarzeń (§7 Umowy) oraz ich opłacanie po terminie, wynikającym z umów ubezpieczenia (od 14 dni do 6 miesięcy). Dowody opłacenia składek przedstawiono dopiero w toku kontroli NIK, w kwietniu i czerwcu 2016 r.

Dokonywanie płatności czynszu dzierżawnego niezgodnie z Umową dzierżawy, tj. z opóźnieniem (od 3 do 208 dni), w wysokości niższej niż ustalona lub ich nieuiszczanie. Spółka płatności z tytułu czynszu dzierżawnego za okres 2014 – I połowa 2015 dokonywała z opóźnieniem. Natomiast płatności za okres czerwiec 2015 – styczeń 2016 dokonywane były częściowo i także z opóźnieniem, zaś w przypadku płatności za listopad i grudzień 2015 r. oraz styczeń 2016 r. w ogóle nie zostały uiszczone. Zadłużenie z tytułu czynszu dzierżawnego zostało zrestrukturyzowane dopiero za sprawą zawarcia Układu ratalnego z SPZOZ. Należy zaznaczyć, że terminowa i w pełnej, wymaganej wysokości opłata czynszu dzierżawnego jest jednym z podstawowych obowiązków wynikających z Umowy dzierżawy. Niewnoszenie jej przez co najmniej dwa pełne okresy płatności, (co miało miejsce), zgodnie z §18 ust. 3 pkt 1 Umowy dzierżawy, stanowi podstawę jej rozwiązania przez Wydzierżawiającego w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Spółka, poza zaległościami z tytułu czynszu dzierżawnego (622,6 tys. zł + odsetki), w okresie objętym kontrolą, posiadała także bezsporne zobowiązania na rzecz SPZOZ z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 17,16 tys. zł, kosztów mediów – 14,15 tys. zł, kosztów świadczonych badań profilaktycznych pracowników – 2,54 tys. zł oraz odsetek niezapłaconych w terminie – 2,82 tys. zł i odsetek ustawowych od ww. należności – 0,66 tys. zł. Całość ww. zobowiązań również objęta została Układem ratalnym.

Nieprzekazanie SPZOZ ,wymaganych zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 2 Umowy dzierżawy, sprawozdań finansowych za 2014 i 2015 r., składanych przez Dzierżawcę do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

Fragment z przeprowadzonej przez NIK kontroli (S/16/004 – Realizacja przez Strony obowiązków wynikających z umowy dzierżawy nieruchomości i wyposażenia Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej). Jednostka kontrolowana: AMG Centrum Medyczne Spółka z o.o., Oddział w Rawie Mazowieckiej, kierownik jednostki kontrolowanej: Jacek Nowakowski – Prezes Zarządu. Poprzednio do dnia 27 kwietnia 2016 r. Prezesem Zarządu był Tomasz Kopiec.

W związku nieprawidłowościami, o których w Wystąpieniu Pokontrolnym poinformował NIK, a także w związku z informacją iż prezesem Spółki AMG Centrum Medyczne Oddział w Rawie Mazowieckiej (do dnia 27 kwietnia 2016) był wówczas także Tomasz Kopiec, aktualny dyrektor naczelny Zespołu opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi zapytaliśmy o kontrole świadczeniodawcy AMG Centrum Medyczne Spółka Z o.o. w zakresie: ratownictwa medycznego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, izby  przyjęć. 

– Zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego funkcję prezesa zarządu spółki we wskazanym okresie (2014-2016 przyp. red.) pełnili: Tomasz Kopiec, Jacek Nowakowski – czytamy w odpowiedzi na nasz wniosek, pod którym podpisał się Artur Olsiński, dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Z kontroli przeprowadzonych w latach 2014-2016 wynika, że kontrola  realizacji umowy-świadczenia w zakresie poradni onkologicznej (w zakresie: 1. organizacji i sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępności; 2. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 3. dokumentacji medycznej, dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – porównanie danych sprawozdanych do systemu informatycznego ŁOW NFZ z dokumentacją medyczną; 4. weryfikacji danych posiadanych przez ŁOW NFZ z oferty konkursowej oraz potencjału elektronicznego świadczeniodawcy ze stanem faktycznym, w miejscu realizacji świadczeń w związku z przeniesieniem praw i obowiązków na podmiot AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o.) wykazała: 1. Niewywieszanie przez świadczeniodawcę informacji określonych w § 11 ust. 2 i 3 Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 2. Niewywieszanie wewnątrz budynku siedziby i jednostek organizacyjnych informacji określonych w § 11 ust. 4 pkt 1-5 i pkt 7-10 Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 3.Powiadomienie oddziału wojewódzkiego Funduszu o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń w danym zakresie w terminie krótszym niż określony w § 9 ust. 2 Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 4. Przerwa w udzielaniu świadczeń w okresie obowiązywania umowy bez powiadomienia na piśmie OW Funduszu. 

Zalecono:  1. Umieścić brakujące informacje na zewnątrz oraz wewnątrz budynku, tak aby były widoczne dla pacjentów, 2. Przestrzegać zgłaszania na piśmie do ŁOW NFZ nieobecności lekarzy (urlopy, zwolnienia lekarskie) oraz informacji o podjętych działaniach w związku z nieobecnością w pracy lekarzy, 3. Dokonywać zmian w załączniku do umowy „Harmonogram-zasoby” zgodnie ze stanem faktycznym, najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo – w przypadkach losowych – niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia,

4. Prowadzić dokumentacje medyczną z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 5. Należy przestrzegać zgłaszania na piśmie do ŁOW NFZ nieobecności lekarzy (urlopy,  zwolnienia lekarskie) oraz informacji o podjętych działaniach w związku z nieobecnością w pracy lekarzy.

Nałożono 855, 43 zł kary. Pismem z dnia 21.11.2014 r. świadczeniodawca poinformował NFZ o wykonaniu zaleceń pokontrolnych. Rozliczono kary umowne.

Kontrola realizacji umowy-świadczenia w zakresie poradni gruźlicy i chorób płuc (1.Niewywieszanie wewnątrz budynku siedziby i jednostek organizacyjnych informacji określonych w § 11 ust. 4 pkt. 1-5 i pkt 7-10 Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 2.Powiadomienie oddziału wojewódzkiego Funduszu o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń w danym zakresie w terminie krótszym niż określony w § 9 ust. 2 Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 3. Udzielanie świadczeń w czasie i terminach niezgodnych z harmonogramem pracy określonym w umowie (harmonogram pracy placówki niezgodny z harmonogramem wykazanym do umowy w sytuacji gdy zmiany harmonogramu skutkują ograniczeniem dostępności do świadczeń) wykazała nieprawidłowości: 1.Niewywieszanie wewnątrz budynku siedziby i jednostek organizacyjnych informacji określonych w § 11 ust. 4 pkt. 1-5 i pkt 7-10 Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 2.Powiadomienie oddziału wojewódzkiego Funduszu o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń w danym zakresie w terminie krótszym niż określony w § 9 ust. 2 Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

3.Udzielanie świadczeń w czasie i terminach niezgodnych z harmonogramem pracy określonym w umowie (harmonogram pracy placówki niezgodny z harmonogramem wykazanym do umowy w sytuacji gdy zmiany harmonogramu skutkują ograniczeniem dostępności do świadczeń).  

Nałożono karę 1451,77 zł. Zalecono: 1. Umieścić brakujące informacje wewnątrz budynku,

2. Dokonywać zmiany w załączniku do umowy „Harmonogram-zasoby” zgodnie ze stanem faktycznym, najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo – w przypadkach losowych – niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, 3. Przestrzegać zgłaszania na piśmie do ŁOW NFZ nieobecności lekarzy (urlopy, zwolnienia lekarskie) oraz informacji o podjętych działaniach w związku z nieobecnością w pracy lekarzy, 4. Dokonywać aktualizacji danych poprzez dedykowany serwis internetowy, 5. Prowadzić dokumentację medyczną z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pismem z dnia 21.11.2014 r. świadczeniodawca poinformował NFZ o wykonaniu zaleceń pokontrolnych. Rozliczono kary umowne.

Kontrola realizacji umowy-świadczeń w Zakresie Poradni Leczenia Bólu (w zakresie:  1. organizacji i sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępności; 2. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 3. dokumentacji medycznej, dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – porównanie danych sprawozdanych do systemu informatycznego ŁOW NFZ z dokumentacji medyczną; 4. weryfikacja danych posiadanych przez ŁOW NFZ z oferty konkursowej oraz potencjału elektronicznego świadczeniodawcy ze stanem faktycznym, w miejscu realizacji świadczeń w związku z przeniesieniem praw i obowiązków na podmiot AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o). Wykazała (przyczyny nałożenia kary) 1.Udzielanie świadczeń w czasie i terminach niezgodnych z harmonogramem pracy określonym w umowie (harmonogram pracy placówki niezgodny z harmonogramem wykazanym do umowy w sytuacji gdy zmiany harmonogramu skutkują ograniczeniem dostępności do świadczeń, 2.Jednoczesne udzielanie świadczeń przez personel zgłoszony do umowy w dwóch różnych miejscach: – w innej jednostce organizacyjnej u tego samego świadczeniodawcy, 3. Niewywieszanie wewnątrz budynku siedziby i jednostek organizacyjnych informacji określonych w § 11 ust. 4 pkt 1-5 i pkt 7-10 Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 4.Niewywieszanie przez świadczeniodawcę informacji określonych w § 11 ust. 2 i 3 Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 5. Powiadomienie oddziału wojewódzkiego Funduszu o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń w danym zakresie w terminie krótszym niż określony w § 9 ust. 2 Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Nałożono 229, 15 zł kary. Zalecono: 1. Umieścić na zewnątrz budynku tablicę ze znakiem graficznym NFZ zgodną ze wzorem ustalonym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia jednoznacznie wskazującą, który podmiot udziela świadczeń na podstawie umowy,

2. Umieścić brakujące informacje na zewnątrz oraz wewnątrz budynku tak, aby były widoczne dla pacjentów, 3. Dokonywać zmiany w załączniku do umowy „Harmonogram-zasoby” zgodnie ze stanem faktycznym, najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo – w przypadkach losowych – niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia,

4. Przestrzegać, aby osoby wykazane w zał. nr 2 do umowy w godzinach pracy poradni leczenia bólu nie udzielały świadczeń w innej jednostce, 5. Przestrzegać zgłaszania na piśmie do ŁOW NFZ nieobecności lekarzy (urlopy, zwolnienia lekarskie) oraz informacji o podjętych działaniach w związku z nieobecnością w pracy lekarzy, 6. Dokonywać aktualizacji danych poprzez dedykowany serwis internetowy. 7. Prowadzić dokumentację medyczną z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Pismem z dnia 21.11.2014 r. świadczeniodawca poinformował NFZ o wykonaniu zaleceń pokontrolnych. Rozliczono kary umowne.

Kontrola realizacji świadczeń w zakresie: Świadczenia w zakresie leczenia bólu (Sprawdzenie dostępności do świadczeń, zgodności z warunkami wymaganymi.  Weryfikacja danych z oferty konkursowej oraz potencjału świadczeniodawcy ze stanem faktycznym. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych określonych w wystąpieniu pokontrolnym w ramach postępowania nr 76/AOS/DSk/2014), wykazała: brak pełnego zestawu sprzętu i aparatury zgłoszonej do umowy. 

Nałożono 41, 80 zł kary. 

Zalecono: 1. Wyposażyć poradnię zgodnie z umową, 2. Umieścić na zewnątrz budynku tablicę ze znakiem graficznym NFZ zgodną z wzorem ustalonym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia jednoznacznie wskazującą, który podmiot udziela świadczeń na podstawie umowy, 3. Dokonywać zmian w załączniku do umowy „Harmonogram-zasoby” zgodnie ze stanem faktycznym, najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo – w przypadkach losowych – niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, 4. Dokonywać aktualizacji danych poprzez dedykowany serwis internetowy, 5. Prowadzić dokumentację medyczną z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 6. Uzupełnić wpis w księdze rejestrowej dotyczący posiadania gabinetu diagnostyczno-zabiegowego dla poradni leczenia bólu, 7. Skorygować błędne wpisy w dokumentacji medycznej.

Brak realizacji zaleceń pokontrolnych – oświadczenie Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14.12.2015 r. o rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia umowy o sygnaturze: 053/230170/02/010/15/3. Rozliczono kary umowne.

Kontrola realizacji świadczeń w zakresie: Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, świadczeń w zakresie onkologii, świadczeń w zakresie okulistyki, świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci (Sprawdzenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodności z warunkami wymaganymi. Weryfikacja danych z oferty konkursowej oraz potencjału świadczeniodawcy ze stanem faktycznym). 

Stwierdzono (przyczyny nałożenia kary) 1. Udzielanie świadczeń w czasie i terminach niezgodnych z harmonogramem pracy, 2. Udzielanie świadczeń w warunkach nieodpowiadających warunkom określonym w umowie, 3. Niewywieszanie przez świadczeniodawcę informacji określonych w § 11 ust. 2 i 3 Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zalecono: 1. Umieścić na zewnątrz budynku tablicę ze znakiem graficznym NFZ zgodną z wzorem ustalonym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia jednoznacznie wskazującą, który podmiot udziela świadczeń na podstawie umowy, 2. Udzielać świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem pracy, 3. Dokonywać zmian w załączniku do umowy „Harmonogram-zasoby” zgodnie ze stanem faktycznym, najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo – w przypadkach losowych – niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, 4. Przestrzegać zgłaszania na piśmie do ŁOW NFZ nieobecności lekarzy skutkujących przerwą w udzielaniu świadczeń oraz informacji o podjętych działaniach w związku z nieobecnością w pracy lekarzy, 5. Dostosować wyposażenie poradni w sprzęt do ustaleń zawartych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wymagań zawartych w przepisach szczegółowych (dotyczy aparatu RTG dla poradni ortopedycznej oraz aparatu USG dla wszystkich kontrolowanych zakresów), 6. Prowadzić z należytą starannością dokumentację potwierdzającą kwalifikacje personelu zatrudnionego w poradni onkologicznej.  

Nałożono 9 193,35 zł kary

Pismem z dnia 23.12.2015 r. świadczeniodawca poinformował NFZ o wykonaniu zaleceń pokontrolnych. Rozliczono kary umowne.

Sprawdzenie sposobu realizacji umów zawartych z ŁOW NFZ na lata 2015-2016 (Kontrola realizacji świadczeń w zakresie: IZBA PRZYJĘĆ). 

Nałożono: 19 624 zł kary.  Stwierdzono brak zapewnienia całodobowej realizacji badań USG. Zalecono: Świadczenia zdrowotne realizować zgodnie z podpisaną umową, zapewnić całodobową realizację badań USG.

Pismem z dnia 23.09.2016 r. świadczeniodawca poinformował NFZ o wykonaniu zaleceń pokontrolnych. Rozliczono kary umowne.

Od AMG Centrum Medyczne po EDEN w upadłości…

Zgodnie z Centralną Ewidencją Krajowego Rejestru Sądowego (stan na dzień 17.01.2022 r. z godz. 20:17) odpisem pełnym z rejestru przedsiębiorców, AMG Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zmieniła nazwę na EDEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , która aktualnie znajduje się w upadłości.

Spółka przez lata zmieniała swoją siedzibę. Zaczęła w Lublinie potem były Ryki, następnie Sosnowiec, potem Kiełczów, Lublin, Ryki, Sosnowiec i znowu Kiełczów. W Centralnej Ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego podana jest także strona internetowa: www.szpitalryki.pl (aktualnie pod adresem tym znajduje się blog z informacji o laserowym leczeniu prostaty i usuwaniu kamieni nerkowych). 

W Centralnej Ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego podana jest także strona internetowa: www.szpitalryki.pl (aktualnie pod adresem tym znajduje się blog z informacji o laserowym leczeniu prostaty i usuwaniu kamieni nerkowych).

Oddziałem Spółki było AMG Centrum Medyczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Rawie Mazowieckiej. 

Wśród wspólników wymieniono: Jacka Radosława Osowskiego, AMG Finanse Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Centrum Dializa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

W skład organu wchodzili: Tomasz Kopiec (był prezesem Zarządu), Piotr Tarnawski (był wiceprezesem Zarządu) ,Maciej Zabelski (był wiceprezesem Zarządu), Stanisław Pituch (był wiceprezesem Zarządu), Jacek Nowakowski (był prezesem Zarządu), Konrad Nowakowski (był prezesem Zarządu), Witold Rozmarynowicz.

Prokurentami byli natomiast: Beata Markowska, prokura łącznie z członkiem zarządu, Maciej Juszczyk (prokura łącznie z członkiem zarządu), Daniel Aptapski (prokura łącznie z członkiem zarządu), Nowakowski Jacek (prokura samoistna).

Obecnie jedynym wspólnikiem będącej w upadłości Spółki EDEN jest „Centrum Dializa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Stan na dzień 17.01.2022 godz. 20:24:52 Numer KRS: 0000460523).

Spółka wielokrotnie zmieniała adres.
Źródło: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.01.2022 godz. 20:17:20 Numer KRS: 0000460523 Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
Źródło: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.01.2022 godz. 20:17:20 Numer KRS: 0000460523 Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
Źródło: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.01.2022 godz. 20:17:20 Numer KRS: 0000460523 Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this