Znajdź nas na

FAKTY

Czy ewentualna zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Ruda Kościelna naraziłaby gminę Ćmielów na koszty?

Tematy granic parku kulturowego, a także potencjalnej kopalni, która powstać miałaby na terenie sołectwa Ruda Kościelna wciąż są żywe w rozmowach mieszkańców gminy Ćmielów. Jedne krytykują powstanie hipotetycznej kopalni, inne negatywnie odnoszą się do granic parku kulturowego. Do dyskusji włączają się też radni miejscy z gminy Ćmielów. W swojej interpelacji z 25 lipca Piotr Małek, radny z Brzóstowej pyta m.in. czy utworzenie parku kulturowego na terenie sołectw Ruda Kościelna i Stoki Stare wiąże się z koniecznością zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tych terenów, a także czy gmina Ćmielów narażona zostanie na ewentualne koszty ze strony właścicieli gruntów jeśli na terenie tych sołectw utworzony zostanie park kulturowy?

Mapa gminy Ćmielów fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Nie milkną głosy w sprawie potencjalnej kopalni w Rudzie Kościelnej, a także granic parku kulturowego na terenie gminy Ćmielów. Co ciekawe tematy te, choć dotyczące dwóch zupełnie odrębnych pojęć, często są ze sobą łączone. Do dyskusji włączają się nowe osoby, przeciwnicy kopalni robią sobie zdjęcia w koszulkach „Stop Kopalni”, swoją niechęć do potencjalnej inwestycji wyrażają też przez wywieszenie banerów sprzeciwiających się powstaniu kopalni na płotach swoich posesji. O ewentualne konsekwencje finansowe zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectwa Ruda Kościelna w interpelacji z 25 lipca zapytał Piotr Małek, radny Rady Miejskiej w Ćmielowie.

– Czy ewentualne utworzenie Parku Kulturowego na terenie sołectw Ruda Kościelna i Stoki Stare wiąże się z koniecznością zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tych terenów i czy w związku z tym na na mocy uchwały Rady Miejskiej z marca 2003 roku obecni właściciele tych gruntów mogliby rościć sobie prawa do odszkodowań od gminy Ćmielów z tytułu utraty wartości gruntu? Jako radny chcę mieć pełną wiedzę o konsekwencjach podejmowanych przeze mnie decyzji – pyta Piotr Małek.

Interpelacja Piotra Małka, radnego Rady Miejskiej w Ćmielowie
Źródło: BIP Miasta i Gminy Ćmielów

Zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Rada Gminy po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie uchwały, może utworzyć park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy, sporządza się obowiązkowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

– Zatem dla obszarów, które znajdą się w granicach „Parku Kulturowego” musi zostać uchwalony „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego”. Ustawa z 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera mechanizmy chroniące właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, w tym przedsiębiorców, przed niekorzystnymi skutkami finansowymi działań planistycznych gminy. Na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, leżących na terenie uchwalonego lub zmienionego planu zagospodarowania przestrzennego, mają możliwość skorzystania z ochrony prawnej zagwarantowanej przez wskazaną ustawę. Mowa o przypadku kiedy uchwalenie lub zmiana planu zagospodarowania przestrzennego spowoduje, że korzystanie z tej nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone – czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego, pod którą podpisał się Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa.
Burmistrz przypomina także, że uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie z 13 marca 2003 roku na części obszaru Ruda Kościelna uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla wydobycia złoża wapieni jurajskich.

– W sytuacji przyjęcia uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego i objęcia nim części sołectwa Ruda Kościelna, gm. Ćmielów, przeznaczona do wydobycia złoża wapieni, obowiązkowym będzie zmiana istniejącego MPZP. Wówczas wskazanym podmiotom przysługuje prawo żądania od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, bądź żądania wykupienia nieruchomości lub jej części (art. 36 ust. 1 upzp). W przypadku wyboru odszkodowania, trzeba zaznaczyć, że roszczenie to odnosi się do rzeczywistej szkody, jaką poniósł uprawniony, a nie do utraconych korzyści. Wówczas podmiot uprawniony musi wykazać wysokość szkody, jak również związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy jej powstaniem, a podjęciem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tj zmiany przeznaczenia nieruchomości) – wyjaśnia burmistrz.

Dodaje, że wartość szkody wycenia się poprzez zestawienie przeznaczenia danej nieruchomości w aktualnie obowiązującym planie miejscowym, z jej przeznaczeniem określonym w planie poprzednio obowiązującym. Właściciel danej nieruchomości musi także udowodnić, że wskutek wejścia w życie uchwały o wprowadzeniu planu miejscowego lub jego zmiany, dotychczasowe korzystanie z nieruchomości zostało ograniczone lub uniemożliwione. Oceniając tę przesłankę bierze się pod uwagę zarówno dotychczasowe, rzeczywiste wykorzystanie nieruchomości, jak i ewentualne możliwości jej wykorzystania.

Źródło: BIP Miasta i Gminy w Ćmielowie
Źródło: BIP Miasta i Gminy w Ćmielowie

W przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego właściciel lub użytkownik wieczysty tej nieruchomości, który ją zbywa lub nie skorzystał z roszczeń, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości tej nieruchomości.

Wartość odszkodowania stanowi różnicę pomiędzy wartością nieruchomości, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego, a jej wartością określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego zanim została dokonana zmiana miejscowego planu przestrzennego, bądź faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem – czytamy w odpowiedzi na interpelacje radnego.

Przypomnijmy, że dostępna jest uchwała nr 41/XII/20 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich z 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 48/XVII/09 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich z 30 stycznia 2009 roku w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej.

Uzasadnienie do uchwały nr 41/XII/20 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich z 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 48/XVII/09  Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich z 30 stycznia 2009 roku w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą  park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej.

W Uzasadnieniu uchwały przeczytać można m.in: „jednym z istotnych argumentów przemawiającym za uchyleniem Uchwały jest fakt, iż do Związku Gmin Karkonoskich wpływają skargi właścicieli gruntów, położonych w granicach Parku, stwierdzające iż cytowana wyżej uchwała narusza ich konstytucyjne prawo do swobodnego dysponowania tymi gruntami, co może skutkować procesami odszkodowawczymi.”

Czy zatem ćmielowscy radni decydując się w przyszłości na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Ruda Kościelna, narażą gminę na straty finansowe?

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this