Znajdź nas na

FAKTY

Do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynęła skarga na Krystynę Zdonek, przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie! Wojewoda uznał ją za zasadną!

5 stycznia 2022 r. do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynęła skarga na Krystynę Zdonek, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ćmielowie, dotycząca ograniczeń w uczestnictwie w sesji Rady Miejskiej oraz niezgodnego ze Statutem Miasta i Gminy w Ćmielowie procedowania uchwał i prowadzenia sesji. Wojewoda wszczął postępowanie wyjaśniające. – Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym oraz wyjaśnieniami Przewodniczącej Rady Miejskiej nadesłanymi w dniu 17.01.2022 r. (zgodnie z wyznaczonym przez organ nadzoru terminem na przesłanie odpowiedzi), Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 24.01.2022 r. udzielił odpowiedzi skarżącemu uznając skargę za zasadną – czytamy w odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zdjęcie ilustracyjne Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie, 17 września 2021 rok. Od lewej: Katarzyna Nikodem, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie, Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa, Krystyna Zdonek, przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Na początku stycznia 2022 rok do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wpłynęła skarga na przewodniczącą Rady Miejskiej w Ćmielowie (funkcję tą pełni Krystyna Zdonek). Dotyczyła, zdaniem osoby skarżącej  niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym sposobu zwołania oraz procedowania sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie, jaka odbyła się 9 grudnia 2021 roku, a konkretnie faktu, że w obradach sesji z 9 grudnia 2021 roku wziąć udział mogli jedynie radni i pracownicy merytoryczni. Tak wynika bowiem z informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,  jak i materiałów, dostarczonych radnym. Osoba pisząca skargę przytoczyła zapis, jaki umieszczony został pod porządkiem obrad, a który brzmiał: 

„Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ogranicza się liczbę uczestników sesji tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie i pracowników merytorycznych. Zachęcamy państwa do śledzenia obrad sesji poprzez jej transmisję na żywo – serwis YouTube, kanał użytkownika Gmina Ćmielów.”

O tym, że uczestnictwo w obradach sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie jest mocno ograniczone pisaliśmy już w lutym 2021 roku.  

Ze skargi dowiadujemy się także, że zdaniem osoby, która ją napisała, uniemożliwienie wstępu, bądź jego ograniczenie na obrady organów kolegialnych jest nielegalne, gdyż pogwałca art. 61. Ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 3 ust. 1 pkt 3  Ustawy o dostępie do informacji publicznej.  Akty niższego rzędu (uchwały, regulaminy, rozporządzenia) nie mogą zmieniać brzmienia ustawy, czy Konstytucji RP, a także praw z nich wynikających.

Treść skargi
Treść skargi

– Zatem powoływanie się na stan zagrożenia epidemiologicznego czy zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego nie stanowi podstawy prawnej do ograniczeń w uczestnictwie podczas sesji Rady Miasta. Ograniczenie udziału w sesji rady miasta ponadto godzi w jawność i transparentność działania organów uchwałodawczych gminy. Brak fizycznej obecności na sali obrad pozbawia też możliwości zadawania pytań czy ogólnie zabrania głosu. Sam fakt transmisji na żywo nie spełnia wymogu stanowionego przez Konstytucję, a jedynie jest dodatkiem wynikającym z odrębnej ustawy o samorządzie gminnym. art. 20 ust 1 b. Niestety pomimo wykluczenia możliwości udziału nie stworzono choćby warunków dających sposobność komunikacji elektronicznej  czy zadawania pytań. (…) Szczególne kontrowersyjne dla lokalnej społeczności wzbudza ta sytuacja w odniesieniu do uchwał, jakie zostały podjęte na tejże sesji. Mianowicie chodzi o uchwałę dotyczącą wysokich podwyżek diet dla radnych.  Bardzo dobrze i precyzyjnie określa to art. 18 ust. 3 oraz ust. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej – czytamy w uzasadnieniu skargi. Znajduje się w nim także odniesienie do Wyroku Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 października 2016 r. (III Sa/Kr  523/16).

Ze skargi dowiadujemy się również, że (zdaniem osoby, która ją napisała) procedowanie uchwał odbyło się niezgodnie ze Statutem Gminy Ćmielów. 

– Podczas trwania sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie w dniu 9.12.2021 r. przy procedowaniu każdej z uchwał Przewodnicząca Rady Miejskiej, ani razu nie wypowiedziała słów: „otwieram dyskusję”, lecz rozpoczęła procedurę głosowania nad poszczególnymi uchwałami (bez przeprowadzenia dyskusji) – czytamy w treści skargi.

Jak ustaliliśmy w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach skarga na  Krystynę Zdonek, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ćmielowie, dotycząca ograniczeń w uczestnictwie w sesji Rady Miejskiej oraz niezgodnego ze Statutem Miasta i Gminy w Ćmielowie procedowania uchwał i prowadzenia sesji do biura wojewody wpłynęła 5 stycznia 2022 roku.  Wojewoda Świętokrzyski na podstawie art. 229 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego polecił wszcząć postępowanie wyjaśniające zasadność podniesionych w skardze zarzutów.

Do skargi, pismem datowanym na 1 stycznia 2022 roku odniosła się także Krystyna Zdonek, przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie, wnosząc o jej odrzucenie w całości.

Odpowiedź na skargę
Odpowiedź na skargę
Odpowiedź na skargę

Rada Miejska oświadcza, iż przestrzega wszelkich norm mających na celu umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do informacji publicznej, w tym do dokumentów, czy wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Wskazać jednak należy, iż obecnie na władzach państwowych, jak i samorządowych spoczywa obowiązek walki z pandemią wirusa SARS-CoV-2, w celu ograniczenia transmisji koronawirusa. W związku z powyższym podjęto decyzję o ograniczeniu liczby uczestników  sesji, tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie oraz pracowników merytorycznych, zachęcając jednocześnie do śledzenia obrad sesji poprzez jej transmisję na żywo za pośrednictwem platformy internetowej YouTube – czytamy w odpowiedzi na skargę. Dowiadujemy się z niej również, że „podjęte przez Radę Gminy działania miały jedynie charakter informacyjny”, jakiekolwiek organy Gminy Ćmielów nie uniemożliwiły mieszkańcom gminy uczestnictwa w obradach sesji rady miejskiej, a wszelkie osoby, które chciały wziąć udział w obradach sesji miały do tego prawo i możliwość.

– Powyższe działania wynikały jedynie z troski o zdrowie zarówno pracowników urzędu, radnych,  jak i mieszkańców – czytamy w odpowiedzi. 

Krystyna Zdonek, przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie odniosła się też do drugiego z poruszonych w skardze, zarzutów. 

Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

– (…) Wskazać należy, iż przebieg posiedzeń rady miejskiej jest niezmiernie dynamiczny, co w konsekwencji mogło doprowadzić, iż Przewodnicząca Rady Miejskiej nie wypowiedziała ww. słów („otwiera dyskusję” przyp. red.). Jednakże powyższe w żaden sposób nie oznacza, iż przewidzianej w Statucie Gminy Ćmielów dyskusji nie przeprowadzono. Uczestnicy mieli możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, a zatem umożliwiono im aktywny udział w sesji rady miejskiej w dniu 9 grudnia 2021 roku – wyjaśniała Krystyna Zdonek.  

Wyjaśnienia przewodniczącego Rady Miejskiej w Ćmielowie nie przekonały Wojewody.    

– Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym oraz wyjaśnieniami Przewodniczącej Rady Miejskiej nadesłanymi w dniu 17.01.2022 r. (zgodnie z wyznaczonym przez organ nadzoru terminem na przesłanie odpowiedzi), Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 24.01.2022 r. udzielił odpowiedzi skarżącemu uznając skargę za zasadną – wyjaśnia Anna Jaworska-Dąbrowska, dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this