Znajdź nas na

FAKTY

Dom Kultury w Ćmielowie będzie musiał zrezygnować z realizacji niektórych wydarzeń? Sześciu radnych sprzeciwiło się bowiem zmianie w statucie!

Czy mieszkańcy gminy Ćmielów już wkrótce „na własnej skórze” odczują decyzję sześciu radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie (Andrzej Bonarek, Katarzyna Nikodem, Piotr Paszyński, Halina Wójtowicz, Michał Szczęsny i Krystyna Zdonek), którzy zagłosowali przeciw Uchwale dotyczącej zmian w statucie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury imienia Witolda Gombrowicza w Ćmielowie? Wprowadzenie nowego zapisu pozwoliłoby bowiem na pozyskanie środków w ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. – Pani dyrektor ponieważ mamy wykaz imprez, które będa robione, bardzo proszę skrupulatnie się zastanowić, z której imprezy zrezygnujemy dla mieszkańców, ponieważ nie będzie mogła pani tych 30 tys wykorzystać – podsumowała podczas sesji, 24 lutego radna z Piasków Brzóstowskich – Ewelina Cieślikowska.

Zdjęcie ilustracyjne fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Jeden zapis, który dodany do statutu Domu Kultury imienia Witolda Gombrowicza w  Ćmielowie, pozwoliłby na zgodne z prawem prowadzenie działalności pozakulturalnej i pozyskiwanie środków m.in. na wydarzenia  w ramach  realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, podzielił radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie podczas sesji, jaka odbyła się 24 lutego w sali widowiskowej ćmielowskiego domu kultury. 

– W statucie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury imienia Witolda Gombrowicza w Ćmielowie, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie XLIII/1334/2014 z dnia 2 października 2014 roku w sprawie nadania statutu  samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIII/141/2016  z dnia 22 czerwca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: W paragrafie 7 dodaje się punkt 10 o następującej brzmieniu: 1. prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora, który powinien zawierać także postanowienia dotyczące także prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić – wyjaśniła Wioletta Rogala-Mazur, dyrektor Domu Kultury im. Witolda Gombrowicza w Ćmielowie.   

Fragment Statutu Miasta i Gminy Ćmielów
Źródło: BiP Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów

Dodała, że mówi o tym art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

– Jak wynika z orzecznictwa, o ile instytucja kultury obok podstawowego celu statutowego może bądź zamierza prowadzić inną działalność, to rodzaj tej działalności musi jednak wynikać z postanowień statutu, bowiem tryb realizacji zadań z zakresu kultury uregulowany został w sposób zupełny w art. 13  ust. 2 pkt 6 Ustawy o działalności kulturalnej. I o tym mówi wyrok sądu WSA w Gliwicach z 17 września 2018 roku – podkreśliła dyrektor.  

Przypomniała  także, że  celem statutowym  instytucji kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej, ale w szerszym ujęciu, to jest także realizacja działań w dziedzinie  wychowania i edukacji.  

–  Działalność polegająca na realizacji programu  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych można więc potraktować jako działalność edukacyjną.  Jest ona czymś innym niż działalność kulturalna więc powinna znaleźć się w statucie instytucji kultury – podsumowała Wioletta Rogala-Mazur.

Radni nie mieli pytań ani uwag do  projektu uchwały. Także na wspólnym posiedzeniu komisji stałych rady, które odbyło się  23 lutego, pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały: 5 głosami „za”, 4 „przeciw” przy  dwóch „wstrzymujących się”. 

Źródło: Zrzut ekranu Youtube Gmina Ćmielów

Wynik głosowania nad projektem uchwały podczas sesji był jednak zgoła inny, a do tego  niejednoznaczny: 6 radnych zagłosowało bowiem „za” projektem uchwały, 6 „przeciw”,  przy 3 „wstrzymujących się”.  

Za uchwałą zagłosowali: Zbigniew Kolasa, Jacek Bryła, Ewelina Cieślikowska, Piotr Małek, Józef Nowak, Witold Pernak; przeciwko zagłosowali: Andrzej Bonarek, Katarzyna Nikodem, Piotr Paszyński, Halina Wójtowicz, Michał Szczęsny i Krystyna Zdonek. Wstrzymali się: Jerzy Sykała, Ewelina Otolińska i Dariusz Maruszczak.

– Wynik głosowania wskazuje, że uchwała nie została podjęta –  stwierdził Karol Ziemba,  radca prawny reprezentujący Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie. 

Orzecznictwo w  takich przypadkach nie jest jednak jednoznaczne. W Statucie Miasta i Gminy Ćmielów w Rozdziale 6 tryb Pracy Rady, znajduje się podpunkt dotyczący procedury głosowania. Czytamy w nim m.in. : „głosowania zwykłą większością głosów oznacza, że  przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę  głosów „za”  niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grupy głosujących. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych lub wstrzymujących się. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydaturą, przewyższająca połowę ustawowego składu rady a zatem tej połowie najbliższą.”

Fragment Statutu Miasta i Gminy Ćmielów
Źródło: BiP Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów

Statut Miasta i  Gminy Ćmielów reguluje także przypadek równej liczby głosów za i przeciw w przypadku głosowania tajnego. Wówczas takie głosowanie powtarza się, a jeśli wynik głosowania nie jest rozstrzygający, powtarza się je na kolejnej sesji.

– W imieniu swoim, pracowników domu kultury i przede wszystkim mieszkańców gminy Ćmielów, którzy korzystają z działalności kulturalnej instytucji, jaką jest  Dom Kultury w Ćmielowie dziękuję tym państwu radnym, którzy zagłosowali „za” . Przypominam, że w styczniu podczas sesji budżetowej to państwo obcięliście dotację na dom kultury w wysokości 30 tysięcy złotych i również pani wiceprzewodnicząca Katarzyna Nikodem zaproponowała, żeby pieniądze z komisji alkoholowej zostały wykorzystane przez Dom Kultury w Ćmielowie –  podkreśliła Wioletta Rogala-Mazur. 

Zaznaczyła także, że aby takie pieniądze można było wykorzystać, trzeba w statucie domu kultury wprowadzić  odpowiedni zapis. 

– Faktycznie tak zaproponowałam, tego nie da się ukryć, natomiast teraz zapytam w jaki sposób korzystają szkoły z tego programu, przeciwalkoholowego  – pytała Katarzyna Nikodem.

Fragment Statutu Miasta i Gminy Ćmielów
Źródło: BiP Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów

Tomasz Neyman, sekretarz gminy  Ćmielów wyjaśnił, że szkoły korzystaj z programu w różnoraki sposób:  oglądają teatrzyki o tematyce profilaktycznej, które odbywają się najczęściej w siedzibie domu kultury, a także biorą udział w różnego rodzaju działaniach profilaktycznych. 

– Natomiast bezpośrednio w formie dotacji tylko wtedy jeżeli zostanie konkretne działanie, jakby konkretny program zaakceptowany przez komisję – wyjaśnił  Tomasz Neyman. 

Katarzyna Nikodem dopytywała jednak: – Czy jeżeli pani dyrektor domu kultury złoży jakiś wniosek na konkretne działanie to dostanie odmowę? 

Jarosław Nowak, skarbnik gminy Ćmielów zaznaczył, że są to dwie odrębne instytucje: szkoły to jednostki budżetowe, które bezpośrednio utrzymują się z budżetu, w przypadku domu kultury sytuacja wygląda jednak inaczej.  

– Dom kultury ma osobowość prawną, jest jednostką okołobudżetową i tutaj w statucie musi być jakieś umocowanie  – mówił skarbnik, jednak wypowiedź przerwała mu wiceprzewodnicząca rady, pytając czy dyrektor domu kultury może skorzystać ze środków na działalność np. przedstawienie o tematyce przeciwalkoholowej.

Wioletta Rogala-Mazur, dyrektor Domu Kultury im. Witolda Gombrowicza w Ćmielowie
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Głos w sprawie  zabrał także radca prawny.

– Tak jak wspominałem wczoraj dom kultury jako gminna jednostka organizacyjna czy osoba prawna składając wniosek o dofinansowanie do podmiotu trzeciego na jakiś program, czy to będzie urząd wojewódzki, czy urząd marszałkowski, czy jakikolwiek inny organ, który ma środki zewnętrzne musi wypełnić odpowiednie warunki  udziału w tym programie.  W zasadzie w większości przypadków na etapie składania tego wniosku na dofinansowanie nie jest to aż tak dokładnie badane przez organ, który to dofinansowanie udziela. Z reguły są to oświadczenia. Natomiast w razie późniejszego realizowania tego programu i ewentualnej późniejszej kontroli wykorzystania tych środków, być może będzie taka sytuacja, że w wyniku braku tego zapisu w statucie będzie nałożona korekta związana z koniecznością zwrotu tych środków. To co mówiłem wczoraj, podtrzymuję to teraz. Nie ma tu żadnej przeszkody, żeby taki zapis w statucie był, bo to jest zapis tak naprawdę redakcyjny, a on w razie ewentualnej kontroli wykorzystania tych środków dotacyjnych, pozwoli uniknąć korekty finansowej, jeżeli oczywiście takie będa wymogi programu. Tego nie wiemy – wyjaśnił Karol Ziemba. 

Wioletta Rogala-Mazur przypomniała, że odczytała wyrok sądu z  2018 roku, z którego wynika jasno, że każda działalność pozakulturalna, prowadzona przez dom kultury w Ćmielowie, musi być zapisana w statucie.  

– Od dwóch lat jest problem z instytucją kultury, jaką jest Dom Kultury w Ćmielowie. Myślę, że może pan mecenas kiedyś  spotka się z radnymi i wytłumaczy może raz na zawsze, w jaki sposób został powołany, w jaki sposób działa, jakie ustawy obowiązują tylko i wyłącznie dom kultury w Ćmielowie – dodała dyrektor ćmielowskiego  domu kultury.  

Ponownie głos w dyskusji zabrała Katarzyna Nikodem: 

– Pani dyrektor prosze korzystać ze srodków z programu alkoholowego, narkotykowego, w taki sposób, że myślę, że  jak pani skorzysta, bo pani jest naprawde osobą solidną, tak pani napisze program, że nikt, żadna kontrola  tego nie zakwestionuje – podsumowała.

 – Czy w tym momencie pani wiceprzewodnicząca namawia mnie do łamania prawa? Ale to tak wygląda, jeżeli ja nie mam w statucie czegoś wpisanego, to ja w tym momencie złamię prawo. Wezmę trzydzieści tysięcy z komisji alkoholowej, a w przyszłym roku przyjdzie do tego, że dom kultury będzie musiał oddawać, a później państwo zarzuca no jak pani to zrobiła, no przecież pani tego nie miała w statucie   – zaznaczyła Wioletta Rogala-Mazur. 

Katarzyna Nikodem stwierdziła natomiast, że to Joanna Suska,  burmistrz Ćmielowa podczas poprzedniej sesji  zaproponowała rezygnację z dotacji 30 tysięcy zł na dom kultury. 

– Szkoda tylko, że ta przerwa nie była transmitowana na żywo – podsumowała Wioletta Rogala-Mazur.  

Radny Jacek Bryła uważa z kolei,  że radni powinni się wstydzić tego głosowania. Zwrócił też uwagę Katarzynie Nikodem, że poprzednią  dyrektor domu kultury chciała rozliczać z… papieru do ksero. Poinformował, że radni są po to, aby wspierać tego typu instytucje, a nie utrudniać im pracę.  

Na konsekwencje decyzji 6 radnych uwagę zwróciła też Ewelina Cieślikowska: 

– Pani dyrektor ponieważ mamy wykaz imprez, które będą robione, bardzo proszę skrupulatnie się zastanowić, z której imprezy zrezygnujemy dla mieszkańców, ponieważ nie będzie mogła pani tych 30 tysięcy  wykorzystać – dodała Ewelina Cieślikowska. 

Głos w dyskusji zabrał także radny Józef Nowak: 

– Pani radna Nikodem, jeżeli pani nie rozumie takich prostych spraw, to ja panią rozumiem. A jeżeli pani, to knuje i robi celowo, to się nazywa podłość – podsumował. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this