Znajdź nas na

FAKTY

Doręczanie listów, koszenie trawy! Jakie jeszcze usługi świadczy ostrowiecki ZUM? Zapytaliśmy o umowy zlecenia!

Doręczanie listów ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, czy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św., usługa regularnego koszenia wraz z transportem i utylizacją urobku boiska sportowego wraz z terenem przylegającym przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, to tylko niektóre z umów, jakie od 2019 roku zawarte miał ostrowiecki Zakład Usług Miejskich z poszczególnymi podmiotami z terenu miasta i powiatu.

Zdjęcie ilustracyjne fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

6 lipca poprosiliśmy o przesłanie nieprzetworzonych dokumentów: kopii wszystkich umów zleceń, na podstawie których Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Św. świadczył usługi zarówno na terenie powiatu ostrowieckiego jak i Ostrowca Św. w 2019 roku, 2020 roku, a także świadczy je aktualnie – w roku 2021. Na odpowiedź musieliśmy czekać około 52  dni (bez niedziel), ponieważ 20 lipca ZUM poinformował nas, że:

– „ W związku z wnioskiem z dnia 6 lipca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim powiadamia, że stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) wyznacza się nowy termin na rozpatrzenie wniosku, wskazując dzień 6 września 2021 r. Jest to niezbędne z uwagi na konieczność podjęcia dodatkowych czynności związanych z zakresem Żądanej informacji – czytamy w piśmie pod którym podpisał się Łukasz Dybiec, dyrektor Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pismo, jakie otrzymaliśmy 20 lipca z Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Św.

Odpowiedź na nasze pytanie „przyszła” w poniedziałek, 6 września. Przeglądając kopie zleceń przesłanym przez ZUM  znaleźć można usługi świadczone zarówno dla  jednostek z powiatu, jak i spółek miejskich.

I tak według umowy z 30 grudnia 2019 roku zawartej pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, reprezentowanym przez Łukasz Witkowskiego, Sekretarza Powiatu Ostrowieckiego, a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Św. reprezentowanym przez Łukasza Dybca, dyrektora ZUM-u, po przeprowadzeniu postępowania z zastosowaniem § 4 „Wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim” (załącznik do Zarządzenia Nr Or.I:120.1.33.2016 z dnia 11.08.2016 r.) po uzyskaniu zgody Starosty Ostrowieckiego znak Or.I.272.2.26.2019 i sporządzeniu notatki z wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 23.12.2019 r. została zawarta umowa o następującej treści: Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności: „Doręczanie listów za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego”.

Fragment umowy z 30 grudnia 2019 roku

Z treści umowy dowiadujemy się także, że „Za wykonanie czynności wymienionych w § 1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za 300 doręczonych listów w wysokości 1 200,00 zł netto plus podatek VAT 23 proc, co daje kwotę 1 476,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych) miesięcznie. 2. Za każdy następny doręczony list Zleceniodawca zapłaci 4,00 zł netto plus podatek VAT, co daje kwotę 4,92 zł brutto (słownie: cztery złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze). Wartość umowy nie przekroczy 15 000,00 zł. 3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni, od dnia doręczenia do Starostwa Powiatowego prawidłowo wystawionej faktury. 4. Faktura zostanie sporządzona po rozliczeniu się z pobranej korespondencji.”

Umowa zlecenie zawarta została na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Kolejna umowa zawarta została 1 sierpnia 2019 roku pomiędzy Spółką  Miejskie Wodociągi  i Kanalizacja w Ostrowcu Świętokrzyskim, reprezentowaną przez Artura Łakomca, prezesa Zarządu Spółki, a gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Dariusza Starucha, zastępcy Dyrektora Zakładu Usług Miejskich.

„ Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na wykonywaniu prac porządkowych wewnątrz budynków Wydziałów • ul. Długa l4: Wydział Eksploatacji i usług; • ul. Mostowa 72: Wydział Oczyszczalni Ścieków, Wydział Sprzętu i Transportu; • ul. Kąty Denkowskie: Wydział Energetyki, Automatyki i ujęć wody ”.

Fragment umowy z 1 sierpnia 2019 roku

 Z umowy dowiadujemy się, że Usługa realizowana będzie od 01.08.2019 r. do 30.09.2019 r. „Za wykonaną usługę Zleceniobiorca otrzyma następujące wynagrodzenie brutto wynikające z iloczynu stawki godzinowej w wysokości brutto 26,32 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych 32/100) oraz uzgodnionej liczby godzin: • miesiąc sierpień 2019 – 13 dni x 8h x 26,32 = 2737,28 zł;  miesiąc wrzesień 2019 – 13 dni x 8h x 26,32 = 2737,28 zł¨

Umowa zawarta 2 stycznia 2019 roku pomiędzy Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św., reprezentowanym przez Stanisława Adamskiego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a gminą Ostrowiec Świętokrzyski, Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Św., reprezentowanym przez Łukasza Dybca, dyrektora ZUM-u. Według umowy „zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:, „Doręczanie listów za zwrotnym, potwierdzeniem odbioru na potrzeby Powiatowego inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2019 roku”.

Fragment umowy z 2 stycznia 2019 roku

Za wykonanie czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2 zł netto za jeden rozniesiony listy, w sytuacjach nagłych zaś (Zleceniobiorca będzie dyspozycyjny w sytuacjach nagłych wymagających pilnego doręczenia pisma, Zleceniobiorca jest zobowiązany do odebrania korespondencji w czasie 4 godzin od chwili zawiadomienia o konieczności wykonania tej czynności) – 3 złote netto za jeden rozniesiony list. 

Umowa zawarta została do 31 grudnia 2019 roku.

29 lipca 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, reprezentowanym przez Marzenę Dębniak, starostę Powiatu Ostrowieckiego i Andrzeja Jabłońskiego, wicestarostę, a Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Św., reprezentowanym przez  Dariusza Starucha, zastępcy Dyrektora Zakładu Usług Miejskich.

Po przeprowadzeniu postępowania z zastosowaniem § 4 „Wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim” (załącznik do Zarządzenia Nr Or.I:120.1.33.2016 z dnia 11.08.2016 r.) po uzyskaniu zgody Starosty Ostrowieckiego znak Or.I.272.2.26.2019 i sporządzeniu notatki z wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 25.07.2019 r. została zawarta umowa o następującej treści: Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności: „ Doręczanie listów ze zwrotnym potwierdzenie odbioru na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego”. 

Fragment umowy z 29 lipca 2019 roku

Za wykonanie czynności wymienionych w § 1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za 300 doręczonych listów w wysokości 600,00 zł netto plus podatek VAT 23 proc., co daje kwotę 738,00 zł brutto (słownie: siedemset trzydzieści osiem złotych) miesięcznie. 2. Za każdy następny doręczony list Zleceniodawca zapłaci 2,00 zł netto plus podatek VAT, co daje kwotę 2,46 zł brutto (dwa złotych czterdzieści sześć groszy).

Strony ustaliły, że umowa zlecenie została zawarta na okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Kolejna umowa zawarta została 2 stycznia 2020 roku pomiędzy Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Stanisława Adamskiego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a gminą Ostrowiec Świętokrzyski, Zakład Usług Miejskich Ostrowcu Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Łukasza Dybca, dyrektora ZUM-u na doręczanie listów ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2020 roku”. 

Fragment umowy zawartej 2 stycznia 2020 roku

Za wykonanie czynności wymienionych w § 1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie netto 3,00 zł (słownie: trzy zł 00/100) za jeden rozniesiony list.

Strony ustalają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2020 r.

22 stycznia 2020 roku, zawarta została umowa pomiędzy Spółką Miejskiej Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Świętokrzyski, reprezentowaną przez Artura Łakomca, prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, a Gminą Ostrowiec Św. – Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Św., reprezentowanym przez Dariusza Stachurę, zastępcę dyrektora ZUM-u na: na wykonywaniu prac porządkowych 

wewnątrz budynków , Wydziałów Zleceniodawcy, położonych przy ul. Mostowej 72: Wydział Oczyszczalni Ścieków, Wydział Sprzętu i Transportu.

Usługa realizowana była od 23.01.2020 r. do 10.02.2020 r.

Fragment umowy z 22 stycznia 2020 roku

Za wykonaną  usługę Zleceniobiorca otrzyma następujące wynagrodzenie brutto wynikające z iloczynu stawki godzinowej w wysokości 35,01 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 1/100) oraz liczby godzin, jaka poświęcona została do realizacji przedmiotu umowy.

Umowa z 26 lutego 2020 roku pomiędzy Powiatem Ostrowieckim – Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Św., reprezentowanym przez Dariusza Stachurę, zastępcę dyrektora ZUM-u na: wykonywanie regularnego koszenia wraz z transportem i utylizacją urobku terenu tarczy boiska sportowego wraz z terenem przyległym, położonego przy ulicy Żeromskiego 5  w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Koszenia będą się odbywać kosiarką mechaniczną zbierającą każdorazowo na zlecenie zamawiającego (telefonicznie, e-mail). Usługa realizowana była od 01.07.2020 r. do 30.09 2020 r.

Fragment umowy z 26 czerwca 2020 roku

Strony ustalają następujące stawki jednostkowe za realizację usługi:

a) Koszenie 100 m2 powierzchni boiska -14,61 zł netto plus 8% VAT w kwocie 1,17 zł,

razem 15,77 zł brutto;

b) Utylizacja urobku- 210,60 zł/tonę netto plus 8°/o VAT w kwocie 16,85 zł, razem 227,45

zł brutto; .

c) Załadunek urobku-15,94 zł/tonę netto plus 8°/o VAT w kwocie 1,28 zł, razem 17,22 zł

brutto;

d) Transport urobku na wysypisko-94,40 z netto plus 23% VAT w kwocie 21,71 zł,

razem 116,11 zł brutto

Kolejna umowa zawarta został 4 stycznia 2021 roku pomiędzy Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św., reprezentowanym przez Stanisława Adamskiego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a  Gminą Ostrowiec Św. – Zakład Usług Miejskich, reprezentowaną przez Łukasza Dybca, dyrektora ZUM-u na: „doręczanie listów ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2021 roku”. 

Za wykonanie czynności zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie netto 4,00 zł (słownie: cztery złote 00/100) za jeden rozniesiony list.

Strony ustalają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2021 r.

Fragment umowy z 4 stycznia 2021 roku

Umowa zawarta  26 lutego 2021 roku pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, reprezentowanym przez Łukasza Witkowskiego, Sekretarza Powiatu Ostrowieckiego, a Gminą Ostrowiec Św. – Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Św., reprezentowanym przez Dariusza Stachurę, zastępcę dyrektora ZUM-u na: „ Doręczanie listów na terenie miasta za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

„ Za wykonanie czynności wymienionych w § 1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za 200 doręczonych listów w wysokości 920,00 zł netto (słownie: dziewięćset dwadzieścia złotych) plus podatek VAT 23% (211,60 zł), co daje kwotę 1 131,60 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści jeden złotych sześćdziesiąt groszy brutto) miesięcznie.

2. Za każdy następny doręczony list Zleceniodawca zapłaci 4,60 zł netto (słownie: cztery złotych sześćdziesiąt groszy) plus podatek VAT (1,06 zł), co daje kwotę 5,66 zł brutto (słownie: pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy). Wartość umowy nie przekroczy 18 000 zł. 

Strony ustaliły, że niniejsza umowa zlecenie zostaje zawarta na okres od 01 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Fragment umowy z 26 lutego 2021 roku

Co ciekawe odpowiadając na nasze pytania dotyczące umów zleceń i umów o dzieło jakie w 2021 roku ma zawarte Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim Łukasz Witkowski, Sekretarz Powiatu Ostrowieckiego poinformował nas cyt: „ (…) informuję, że w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2021 roku Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim nie podoisywało umów zleceń i umów o dzieło ”.

Jaki charakter miała umowa  zawarta  26 lutego 2021 roku pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, reprezentowanym przez Łukasza Witkowskiego, a Gminą Ostrowiec Św. – ZUM-em, reprezentowanym przez Dariusza Stachurę?

Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy na nasz wniosek z 16 sierpnia

Przypomnijmy także, że Łukasz Dybiec, pełniący funkcję dyrektora Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim jest także członkiem Zarządu Powiatu Ostrowieckiego. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this