Znajdź nas na

FAKTY

Gmina Ćmielów: W świetle obowiązujących przepisów to nie burmistrz decyduje, czy kopalnia ma powstać czy nie!

– W związku z wieloma nieścisłościami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z/s w Kielcach, dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża wapieni jurajskich „Ruda Kościelna”, chcielibyśmy pokrótce, acz w szczegółach, przybliżyć państwu zasady przeprowadzania postępowania administracyjnego – brzmi fragment informacji zamieszczony m.in na oficjalnym fanpag-u Gminy Ćmielów. To odpowiedź urzędu na pojawiające się coraz częściej w przestrzeni publicznej, często niezgodne z prawdą – informacje, odnośnie wciąż hipotetycznej kopalni w Rudzie Kościelnej.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przypomnijmy, że Informacje o tym, że w Rudzie Kościelnej miałaby powstać kopalnia wapienia pojawiły się niedługo po wpisie Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, w momencie rozpoczęcia prac nad utworzeniem parku kulturowego. 

Hipotetyczna kopalnia  w Rudzie Kościelnej to także pokłosie uchwalonej 18 lat temu (13 marca 2003 roku) Uchwały 6/38/2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Ruda Kościelna w gminie Ćmielów. Na jej podstawie przeznaczono część działek, znajdujących się właśnie na terenie tego sołectwa pod eksploatację złoża wapieni jurajskich, obiekty produkcyjno-przetwórcze oraz urządzenia infrastruktury technicznej. Od tego czasu wiele się zmieniło. W Ćmielowie zmienili się przedstawiciele władzy samorządowej, Krzemionkowski Region Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a także zmianie uległa ustawa  o ochronie zabytków. 

Po 18 latach od uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w Rudzie Kościelnej w gminie Ćmielów w przestrzeni publicznej funkcjonować zaczęły nieścisłości lub niezgodne z funkcjonującym prawem informacje odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z/s w Kielcach, dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża wapieni jurajskich „Ruda Kościelna”.

Gmina zapewnia, że wszystkie podejmowane w tej kwestii decyzje muszą i zostaną podjęte zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach obowiązujących procedur. Urzędnicy tłumaczą także, że powracający temat kopalni w Rudzie Kościelnej to temat złożony, dla jednych wiąże się z obawami związanymi z funkcjonowaniem kopalni w sąsiedztwie, dla innych z nadziejami związanymi z nowymi miejscami pracy,

– Natomiast wszystkie podejmowane w tej kwestii decyzje muszą i zostaną podjęte zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach obowiązujących procedur. Należy wiedzieć, że burmistrz/wójt/prezydent na mocy prawa w świetle złożonego wniosku jest w obowiązku jedynie przeprowadzić procedurę administracyjną, a koncesję na otwarcie kopalni wydaje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W związku z wieloma nieścisłościami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej i dotyczącymi wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z/s w Kielcach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża wapieni jurajskich „Ruda Kościelna” chcielibyśmy po krótce, acz w szczegółach przybliżyć państwu zasady przeprowadzania postępowania administracyjnego – postępowanie, o którym mowa formalnie niczym nie różni się od każdego innego postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach każdej innej inwestycji zakwalifikowanej jako inwestycja o znacznym wpływie na środowisko – czytamy m.in. na oficjalnym fanpage-u gminy Ćmielów. 

Spotkanie z mieszkańcami Rudy Kościelnej w sprawie utworzenia hipotetycznej kopalni wapienia z dnia 31 lipca 2020 r. Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Urzędnicy tłumaczą, że postępowanie takie toczy się według ściśle określonego biegu.

Najpierw, inwestor składa wniosek w urzędzie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danego przedsięwzięcia. W przypadku inwestycji zakwalifikowanej jako inwestycja o znacznym wpływie na środowisko, wymagany jest również „Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko” (taki został złożony wraz z wnioskiem). Następnie gmina zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Zawiadamiane są strony, czyli właściciele i użytkownicy działek, na których ma być realizowana inwestycja oraz właściciele i użytkownicy nieruchomości znajdujących się w odległości do 100m. od działek, na których ma być realizowana inwestycja. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko poprzez obwieszczania oraz informacje przesłane do sołtysów, gmina zawiadamia również mieszkańców miejscowości, w których ma być realizowana inwestycja o wszczętym postępowaniu.

Wgląd  do złożonego wniosku i raportu ma każdy mieszkaniec, organizacje pozarządowe, zajmujące się ochroną środowiska. Co ważne, każdy w wyznaczonym terminie może wnieść uwagi lub zastrzeżenia.  

Później wniosek wraz z załącznikami (Raportem i wniesionymi uwagami) gmina przesyła do zaopiniowania właściwym organom współdziałającym, jako organom merytorycznym w przedmiotowym postępowaniu, w celu uzyskania opinii.

Są to: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Instytucje te mają  14 dni na zaopiniowanie wniosku. Następnie po analizie dokumentacji,  przesyłają ją do gminy tzw. pozytywne lub negatywne uzgodnienie wraz z uzasadnieniem. To opinia organów współdziałających RDOŚ i Wód Polskich jest wiążąca dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego jakim jest burmistrz/wójt/prezydent. Gmina, po uzyskaniu opinii organów, poprzez obwieszczenie, informuje mieszkańców, że niezbędny do wydania decyzji materiał,  został zgromadzony. 

W tym momencie powtórnie, przez 21 dni, mieszkańcy mają możliwość zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz składania opinii i zastrzeżeń. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko narzuca obowiązek wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na burmistrza/wójta/prezydenta  jako organu wykonawczego, przy czym zakres działań burmistrza/wójta/prezydenta  związany jest tylko i wyłącznie z procedurą administracyjną: uzyskaniem właściwych opinii organów współdziałających oraz zgodnością inwestycji z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

– Przypomnieć i podkreślić należy, że Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenu Sołectwa Ruda Kościelna dla wydobycia złoża wapieni zatwierdzono na mocy Uchwały podjętej przez Radę Miejską w Ćmielowie Nr VI/30/2003 w dniu 13 marca 2003 roku. To właśnie te zapisy umożliwiają inwestorom ubieganie się o uzyskanie u Marszałka Województwa koncesji na realizację przedsięwzięcia Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych związanego z wydobyciem i o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie decyzji ówczesnego Burmistrza oraz radnych Rady Miejskiej kadencji 2002–2006, którzy 18 lat temu dla tego terenu zatwierdzili Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w takim wariancie, by umożliwić  powstanie kopalni w Rudzie Kościelnej – czytamy w piśmie do mieszkańców.

To opinia organów współdziałających jest wiążąca dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego jakim jest burmistrz/wójt/prezydent. Jeśli którakolwiek z opinii (Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska czy Wód Polskich) jest negatywna burmistrz/wójt/prezydent nie może wydać decyzji pozytywnej. To burmistrz/wójt/prezydent wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, ale wyłącznie w oparciu o zgromadzoną dokumentację i przedstawione opinie RDOŚ i Wód Polskich i jest on w obowiązku przeprowadzić jedynie w/w procedurę a zezwolenie na otwarcie kopalni wydaje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

– W związku z błędnymi informacjami i kreowaniem negatywnego wizerunku aktualnego burmistrza informujemy, że burmistrz/wójt/prezydent w świetle obowiązujących przepisów nie decyduje, czy kopalnia ma powstać czy nie. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy po szczegółowe informacje do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie – podsumowują urzędnicy. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this