Znajdź nas na

FAKTY

Jak wypadł Ostrowiec Św. w rankingu „Sukces kadencji samorządowej 2018-2023”? 

Przy tworzeniu rankingu pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” – „Sukces kadencji samorządowej 2018-2023”, pod uwagę wzięto cztery wskaźniki cząstkowe: sukces finansowy, sukces ekonomiczny, sukces infrastrukturalny oraz sukces społeczny. Które miasta powiatowe z terenu województwa świętokrzyskiego znalazły się przed Ostrowcem Św., a które uplasowały się za miastem nad Kamienną?

Drogowskaz z napisem Ostrowiec Świętokrzyski fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Jak informują twórcy rankingu, metoda obliczania wskaźnika jest podobna jak pięć lat temu, choć pojawiły się pewne różnice (związane z dostępnością danych, jak i zmieniającą się wagą różnych elementów składowych rozwoju lokalnego).

Końcowy wskaźnik sukcesu jest sumą czterech wskaźników cząstkowych odnoszących się do: sukcesu finansowego (związanego z  budżetem jednostki samorządowej), – sukcesu ekonomicznego (wiążącego się ze stanem gospodarki lokalnej), – sukcesu infrastrukturalnego (odnoszącego się przede wszystkim do komunalnej infrastruktury technicznej), – sukcesu społecznego (który uwzględnia szeroko rozumiane polityki społeczne, np. wyniki edukacyjne, ale także polityki związane z ochroną środowiska czy lokalnym transportem publicznym).

Podczas tworzenia rankingu pod uwagę wzięte zostały różne zmienne.  W przypadku sukcesu finansowego: zmiany wielkości budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w  latach 2017–2022 (wszystkie potencjalne dochody oprócz dotacji celowych i po odjęciu przekazywanych przez gminy składek na tzw. podatek janosikowy;

SUKCES FINANSOWY

Wśród miast powiatowych w tej podkategorii Ostrowiec Świętokrzyski zajął 208 miejsce na 267 przewidzianych miejsc. Znalazł się za Bartoszycami (202 miejsce), Końskimi (181 miejsce), Włoszczową (164 miejsce), Jędrzejowem (158 miejsce), Starachowicami (157 miejsce),  Staszowem (153 miejsce), Kazimierzą Wielką (125 miejsce), Sandomierzem (118 miejsce), Pińczowem (113 miejsce). Gorzej od Ostrowca Św. w rankingu wypadły: Skarżysko-Kamienna (216 miejsce), Opatów (230 miejsce), Busko-Zdrój (236 miejsce).

W latach 2002-2006 Ostrowiec Świętokrzyski zajmował 145 miejsce, w latach 2006-2010 – 92 miejsce,  2009-2013 – 247, 2013-2017 – 196 miejsce. 

Źródło: Ranking pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” – „Sukces kadencji samorządowej 2018-2023”

SUKCES EKONOMICZNY

Tu pod uwagę wzięto zmianę odsetka zarzarejestrowanych bezrobotnych (2017– 2022), – liczbę nowo zarejestrowanych (w latach 2018–2022) prywatnych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, – liczbę nowo zarejestrowanych (w latach 2018–2022) podmiotów gospodarczych działających w sferze wysokiej techniki oraz usług high-tech w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (posłużyliśmy się tu stosowaną przez GUS definicją sfery wysokiej techniki i  usług high-tech, ze względu na jej obszerność nie przytaczamy jej tutaj w całości), – zmianę wielkości dochodów z CIT przeliczonych na mieszkańca w latach 2017–2022, – zmianę wielkości bazy podatkowej podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2017–2022 w przeliczeniu na mieszkańca (nowe inwestycje gospodarcze zwiększają powierzchnię nieruchomości objętych tym podatkiem, a zatem zwiększają bazę podatkową); 

W tej podkategorii w latach 2017-2022 – Ostrowiec Świętokrzyski uplasował się na 113 miejscu na 267 uwzględnionych w Rankingu. W latach 2002-2006 zajmował 161 miejsce, w latach 2006-2010 – 29, 2009-2013 – 166, 2013-2017 – 141 miejsce. 

Ostrowiec Świętokrzyski znalazł się przed: Końskimi (128 miejsce), Sandomierzem (129 miejsce), Jędrzejowem (136 miejsce), Włoszczową (169 miejsce), Buskiem-Zdrój (180 miejsce), Skarżysko-Kamienną (202 miejsce), Pińczowem (222 miejsce), Opatowem (223 miejsce), Starachowicami (227 miejsce), Bartoszycami (235 miejsce) i Kazimierzą Wielką (262 miejsce). 

Źródło: Ranking pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” – „Sukces kadencji samorządowej 2018-2023”

SUKCES INFRASTRUKTURALNY

Pod uwagę wzięto wielkość wydatków finansowanych z dotacji z unijnych programów operacyjnych – łączna kwota z lat 2018–2022 (uwaga: w przypadku miast na prawach powiatu oprócz danych odnoszących się do budżetów samorządowych pod uwagę zostały wzięte informacje pochodzące z przeprowadzanych corocznie przez „Wspólnotę” ankiet odnoszących się do środków pozyskiwanych przez spółki komunalne), – powierzchnię użytkową nowych mieszkań oddanych do użytku – liczbę metrów kwadratowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (łącznie w latach 2018– 2022), – przyrost odsetka mieszkańców podłączonych do oczyszczalni ścieków w latach 2017– 2022 (uwaga: wskaźnik zostauwzględniony tylko w  kategorii miasteczek i gmin wiejskich), – przyrost odsetka mieszkańców w mieszkaniach podłączonych do kanalizacji komunalnej (w  latach 2017–2021) (uwaga: wskaźnik został uwzględniony tylko w kategorii miasteczek i gmin wiejskich), – przyrost długości ścieżek rowerowych w latach 2017–2022, – udział odpadów zebranych selektywnie w relacji do ogółu zebranych odpadów komunalnych (dane za rok 2022), – bilans nasadzeń drzew (suma nasadzeń minus suma ubytków w latach 2018–2022 na km kw.) (uwaga: wskaźnik został uwzględniony tylko w  kategorii miast wojewódzkich i innych miast na prawach powiatu); 

W tej podkategorii w latach 2017-2022 – Ostrowiec Świętokrzyski uplasował się na 149 miejscu na 267 uwzględnionych w Rankingu. W latach 2002-2006 zajmował 60 miejsce, w latach 2006-2010 – 198, 2009-2013 – 35 miejsce, 2013-2017 – 250 miejsce. 

Ostrowiec Świętokrzyski znalazł się za Starachowicami (107 miejsce), Buskiem-Zdrój (73 miejsce). 

Za Ostrowcem Św. uplasowały się: Sandomierzem (161 miejsce), Jędrzejów (171 miejsce), Staszów (216 miejsce),  Bartoszyce (231 miejsce), Opatów – 238 miejsce,  Końskie – 240 miejsce, Kazimierza Wielka (218 miejsce), Włoszczowa (245 miejsce), Skarżysko-Kamienna (258 miejsce), Pińczów – 266 miejsce. 

Źródło: Ranking pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” – „Sukces kadencji samorządowej 2018-2023”

SUKCES SPOŁECZNY

W wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku – średnią z egzaminu z języka polskiego i matematyki w sesji głównej (porównanie z  danymi sprzed reformy likwidującej gimnazja, gdy uczniowie pisali egzamin szóstoklasisty, okazało się problematyczne, uwzględniono  tylko dane z ostatniego roku objętego analizą), – zmianę odsetka dzieci w wieku 1–3 lata objętych opieką żłobkową w latach 2016–2021 (dane obejmują także kluby dziecięce oraz dzieci w wieku 3 lata i młodsze w przedszkolach, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych), – liczbę mieszkań komunalnych oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców w latach 2018– 2022, – wydatki budżetowe ponoszone na ochronę powietrza atmosferycznego i  klimatu (rozdział 90005), ochronę gleby i  wód podziemnych (rozdział 90006), zmniejszenie hałasu i wibracji (rozdział 90007) oraz ochronę różnorodności biologicznej i  krajobrazu (rozdział 90008) (suma z lat 2018–2022 w przeliczeniu na mieszkańca, – dopłaty do kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego ponoszonych przez budżety samorządowe w przeliczeniu na mieszkańca (suma z lat 2018–2022) (uwaga: wskaźnik został uwzględniony tylko w  kategorii miast wojewódzkich i  innych miast na prawach powiatu).

W tej kategorii Ostrowiec Św. zajął 85 miejsce. W latach 2009-2013 – 154 miejsce, w latach 2013-2017 –  103 miejsce.

Przed Ostrowcem Św. znalazły się: Opatów (3 miejsce), Starachowice (4 miejsce), Busko-Zdrój (10 miejsce), Sandomierz (24 miejsce), Włoszczowa (34 miejsce), Pińczów (40 miejsce).

Za Ostrowcem Św. znalazły się: Jędrzejów (87 miejsce), Kazimierza Wielka (92 miejsce), Skarżysko-Kamienna (101 miejsce), Bartoszyce (145 miejsce), Staszów (151 miejsce), Końskie (251 miejsce).   

Źródło: Ranking pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” – „Sukces kadencji samorządowej 2018-2023”

SUKCES KADENCJI 2018-2023 – PODSUMOWANIE 

Ostrowiec Świętokrzyski zajął 131 miejsce na 267 uwzględnionych w Rankingu wśród miast powiatowych. W latach 2002-2006 zajmował 124 miejsce, w latach 2006-2010 – 72 miejsce, 2009-2013 – 158 miejsce, 2013-2017 – 203  miejsce.

Przed Ostrowcem Św. na miejscu 53 uplasowały się Starachowice, na miejscu 65 – Busko-Zdrój, na miejscu 85 – Sandomierz, na 106 miejscu – Opatów.

Za Ostrowcem Św. znalazły się: Jędrzejów (143 miejsce), Włoszczowa (163 miejsce), Pińczów (210 miejsce), Staszów (214 miejsce), Skarżysko-Kamienna – 238 miejsce, Końskie – 249 miejsce.    

Źródło: Ranking pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” – „Sukces kadencji samorządowej 2018-2023”

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this