Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego ukarany grzywną!

Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego ukarany grzywną. Taki wyrok wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. – Po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 15 grudnia 2021 roku sprawy z wniosku Marzeny Gołębiowskiej o wymierzenie prezydentowi miasta Ostrowca Św. w trybie art. 55 § 1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wymierza Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego grzywnę w kwocie 500 (pięćset) złotych, zasądza od Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na rzecz Marzeny Gołębiowskiej kwotę 597 złotych (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego – czytamy w wyroku.

Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

To jeden z nielicznych takich wyroków w Polsce. Mowa o wymierzeniu prezydentowi Ostrowca Świętokrzyskiego, grzywny w trybie art. 55 § 1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 12 maja 2021 r.  w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim poprosiliśmy o przekazanie kopii faktur, bądź potwierdzeń przelewów, bądź innych nieprzetworzonych dokumentów, na podstawie których Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim przelał środki finansowe na konta poszczególnych redakcji (wymienionych we wniosku) w 2020 roku. Na odpowiedź przyszło nam jednak trochę poczekać. 

W odpowiedzi Sekretarz Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 14 maja 2021 roku wskazała, że w związku z wnioskiem z dnia 12 maja 2021 roku informuje, że organ na dzień udzielenia odpowiedzi nie dysponuje gotowym wykazem oraz zbiorem dokumentów uwzględniających kryteria wskazane we wniosku, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie wniosku, tj. dzień 25 czerwca 2021 r. Termin udostępnienia przedmiotowej informacji publicznej upłynął, zgodnie z art. 13 ust. 1 u.d.i.p., po 14 dniach od złożenia wniosku jak również po nowym terminie wyznaczonym przez organ na podstawie art. 13 ust. 2 u.d.i.p. – po dniu 25 czerwca 2021 r. Pomimo upływu wskazanych terminów podmiot zobowiązany, do którego skierowaliśmy wniosek, nie udostępnił żądanej informacji publicznej. Co ciekawe nie wnioskowaliśmy o udostępnienie informacji publicznej przetworzonej. Organ był zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej w terminie 14 dni, a wnioskowane przez nas dane stanowią informację tzw. prostą. Organ pozostawał zatem w bezczynności z upływem 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku skarżącej na skrzynkę elektroniczną organu, gdyż w sposób nieuprawniony poinformował o przedłużeniu terminu do rozpatrzenia wniosku, po czym w nowym, wyznaczonym terminie wniosku tego nadal nie rozpatrzył.

Skan odpisu wyroku z uzasadnieniem

17 listopada 2021 roku za pośrednictwem pełnomocnika zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach  o wymierzenie grzywny Prezydentowi Ostrowca Św. Nie przekazał bowiem skargi (doręczonej 6 lipca 2021 roku) na bezczynność Prezydenta Miasta Ostrowca Św. w sprawie udostępnienia informacji publicznej,o którą wnioskowaliśmy 12 maja 2021 roku. 

W Urzędzie Miasta Ostrowca Św. tłumaczono że pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wraz z wnioskiem strony o wymierzenie grzywny było pierwszym pismem, z którego Prezydent Miasta […] powziął wiedzę o wniesieniu skargi na jego bezczynność w sprawie udostępnienia informacji publicznej żądanej ww. wnioskiem strony dnia 12 maja 2021 r. Organ podniósł że, skarga ta nie została uprzednio doręczona w Urzędzie Miasta, choć na co innego wskazuje wydruk ze strony internetowej Poczty Polskiej, pozwalający na śledzenie przesyłek. Wynika z niego, że przesyłka doręczona została 6 lipca 2021 roku o godzinie 10.45, choć urzędnicy tłumaczą, że nie została zarejestrowana… w dzienniku korespondencyjnym. 

Według art. 10 ust. 2 ustawy informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest
udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jak stanowi art. 14 ust. 1 u.d.i.p.,
udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba
że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają
udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

– W niniejszej sprawie mamy do czynienia ze skargą, złożoną w tradycyjnej pisemnej formie – za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. W tym kontekście nie budzi wątpliwości tut. Sądu, że do obowiązków organu administracji publicznej należy takie zorganizowanie – techniczne i osobowe – obsługi przychodzącej doń korespondencji, aby zapewnić bezproblemowy, niezwłoczny i jednoznaczny jej odbiór. Natomiast skutki ewentualnych trudności, błędów, czy nieprawidłowości w zakresie obsługiwania nadsyłanej korespondencji – zazwyczaj szczególnie ważnej z punktu widzenia składających ją stron – nie mogą być przerzucane na korzystających z usług operatora pocztowego. Odmienne zapatrywanie sprawiałoby, że w praktyce prawo do wnoszenia różnego rodzaju pism do organu byłoby iluzoryczne, a jego skuteczność zależna byłaby od woli organu. W niniejszej sprawie godziłoby to w konstytucyjne prawo do sądu (art. 45 § 1 Konstytucji RP) oraz regulacje konstytucyjne, wymagające zapewnienia sprawności działania władz publicznych (preambuła Konstytucji) – czytamy w Uzasadnieniu. 

W urzędzie miasta  stwierdzono, że niniejsze postępowanie w sprawie wymierzenia grzywny jest następstwem zbiegu okoliczności, na które organ nie miał jakiegokolwiek wpływu. Wniesiono o odstąpienie od wymierzenia grzywny lub o umorzenie postępowania. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach miał jednak inne zdanie.

– Z tych wszystkich względów, mając na uwadze charakter omawianej  instytucji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach stwierdził, że celowym i zasadnym jest nałożenie na organ grzywny w wysokości orzeczonej w punkcie I sentencji wyroku (500 zł) na podstawie art. 55 § 1 w związku z artykułem 154 §  6.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uznając, że wysokość grzywny osiągnie cel przewidziany w przywołanej normie prawnej – czytamy w uzasadnieniu. 

Poniżej publikujemy treść wyroku wraz z uzasadnieniem która dostępna jest także pod adresem: 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FE9550C078

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this