Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Kolejne uchwały Rady Powiatu Ostrowieckiego unieważnione przez Wojewodę Świętokrzyskiego!

Kolejne uchwały Rady Powiatu Ostrowieckiego zostały unieważnione w całości przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Pierwsza z nich procedowana była na sesji 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w całości, druga – 10 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2022 rok.

Tablice informacyjne na budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Uchwała w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych wojewodzie dostarczona została 3 grudnia 2021 roku.  Na skutek analizy prawnej poczynionej w ramach nadzoru Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzono, że § 6 uchwały narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1461). Organ nadzoru skierował więc do Rady Powiatu zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego. W odpowiedzi Rada Powiatu przychyliła się do stanowiska Organu nadzoru nie wskazując jednak zamiaru usunięcia niezgodności z prawem z treści uchwały.

– Przedmiotowa uchwała zawiera normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, a zatem stanowi ona akt prawa miejscowego. W związku z tym uchwała podlega dyspozycji art. 4 ust. 1 u.o.a.n., który stanowi, że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Wynika z tego, że uchwała powinna wskazywać jedna datę wejścia w życie, a tym samym uzyskania mocy obowiązującej. Pojęcia: ,,wchodzi w życie” oraz ,,uzyskuje moc obowiązującą” stanowią synonimy, a uchwała powinna określać jedną datę wejścia w życie, a tym samym nabycie mocy obowiązującej – czytamy w uzasadnieniu do rozstrzygnięcia nadzorczego.  

Fragment rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego
Źródło: https://www.kielce.uw.gov.pl

Uchwała, której nieważność w całości stwierdził wojewoda, zawiera dwie daty, tj. ,,wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia” oraz ,,obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.” Z uzasadnienia dowiadujemy się również, że wskazane naruszenie prawa ma istotny charakter.

Wojewoda Świętokrzyski stwierdził także nieważność innej uchwały z 10 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2022 rok.

Przedmiotowa uchwała została doręczona Wojewodzie Świętokrzyskiemu 16 grudnia 2021 r. Na skutek analizy prawnej poczynionej w ramach nadzoru Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzono, niezgodność uchwały z prawem. Organ nadzoru skierował do Rady Powiatu zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego. W odpowiedzi Rada Powiatu zakwestionowała stanowisko Organu nadzoru i podtrzymała swoje stanowisko wyrażone w uchwale.

Kolejne uchwały Rady Powiatu Ostrowieckiego zostały unieważnione w całości przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Pierwsza z nich procedowana była na sesji 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w całości, druga – 10 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2022 rok.
Fragment rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego
Źródło: https://www.kielce.uw.gov.pl

– Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944) – zwana dalej ,,pr. farm.”, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Tym samym dostęp ten powinien mieć charakter całodobowy. Przedmiotowa uchwała nie zapewnia takiego dostępu, gdyż jak wynika z § 1 uchwały dostęp ten jest zapewniony tylko do 23.00. Za nietrafne należy także uznać stanowisko Rady Powiatu, że brak jest zainteresowania zakupami środków medycznych po 23.00, gdyż celem całodobowej dostępności do apteki jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do środków medycznych w sytuacjach nagłych i niemożliwych do przewidzenia – czytamy w uzasadnieniu do rozstrzygnięcia nadzorczego z 31 grudnia 2021 roku.

Wojewoda przypomina, że podmioty prowadzące apteki jak i organy jednostek samorządu terytorialnego nie są uprawnione do swobodnego określania godzin pracy aptek, ale musza spełnić wymogi wynikające z art. 94 ust. pr. farm., tj. zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Ograniczenia wynikające z tego przepisu są konieczne dla ochrony zdrowia publicznego, które to pojęcie obejmuje swoim zakresem przedmiotowym zapewnienie dostępności świadczenia usług farmaceutycznych, w tym także w porze nocnej i dni wolne od pracy. 

Na rozstrzygnięcia nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this