Znajdź nas na

FAKTY

Na czym polegać będzie „Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa” w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św.?

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. pojawiło się zarządzenie Starosty Ostrowieckiego, Marzeny Dębniak z 6 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania „Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej”.

Zdjęcie ilustracyjne. Budynek, w którym mieści się Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Celem wewnętrznej polityki antymobbingowej, jak czytamy w dokumencie dołączonym do Zarządzenia, jest wspieranie działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także podejmowanie przez pracodawcę starań, by środowisko w pracy w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. było wolne od mobbingu oraz innych form przemocy psychicznej, zarówno przełożonych, jak i innych pracowników.

W jaki sposób pracodawca działać będzie przeciwko mobbingowi? Poprzez promowanie pożądanych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego postaw i zachowań w relacjach międzyludzkich; upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska mobbingu, metod zapobiegania jego występowaniu oraz konsekwencji jego wystąpienia;  zapewnienie pracownikom dostępu do szkoleń w celu zapobiegania mobbingowi oraz ochrony przed mobbingiem. Pracodawca jest zobowiązany zaznajomić pracowników z przepisami Kodeksu pracy, dotyczącymi mobbingu   oraz wewnętrzną Procedurą Antymobbingową.  

Pracownicy zobowiązani są do: przestrzegania zakazu stosowania mobbingu w urzędzie, rozwiązywania konfliktów z innymi pracownikami bez uszczerbku dla godności osobistej stron konfliktu, kultury organizacyjnej Starostwa, a także bez szkody dla toku pracy; nie wykorzystywanie posiadanych uprawnień i informacji uzyskanych w trakcie pracy w celach innych niż te, dla których zostały udostępnione; reagowanie na zauważone przejawy mobbingu i zgłaszanie tych zdarzeń zgodnie z obowiązującą procedurą; wykorzystywanie dostępnych środków w celu dbałości o własną godność i bezpieczeństwo; zapoznanie się z procedurą. Fakt ten pracownicy  potwierdzają w pisemnym oświadczeniu.

Pracownik, który uznał, że został poddany mobbingowi może wystąpić z pisemną lub ustną skargą do pracodawcy. Każdy pracownik ma prawo: żądania podjęcia przez pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego działań zmierzających do zaprzestania mobbingu oraz zniesienia jego skutków; dochodzenie ochrony prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od postanowień procedury, w tym skierowania sprawy na drogę sądową. 

W terminie 7 dni od złożenia skargi pracodawca powołuje Komisję Antymobbingową, której zadaniem jest wyjaśnienie czy skarga jest zasadna. W skład Komisji wchodzą: przedstawiciel pracodawcy spośród pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., przedstawiciel załogi, przedstawiciel wskazany przez osobę mobbowaną spośród pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. Komisja obraduje w pełnym składzie. Członkiem komisji nie może być pracownik, którego dotyczy skarga o stosowanie mobbingu. 

Komisja, której członkowie spośród siebie wybierają przewodniczącego, rozpoczyna postępowanie w ciągu 14 dni od dnia złożenia skargi. Skarga jest składana bezpośrednio Staroście lub Sekretarzowi. Pracodawca przekazuje skargę przewodniczącemu komisji. Na podstawie protokołu oraz materiałów zebranych w trakcie postępowania, w zależności od charakteru i skali niepożądanych zachowań i zdarzeń podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych niesprawiedliwości i przeciwdziała ich powtarzaniu. 

Pełna treść zarządzenia starosty dostępna jest TUTAJ

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this