Znajdź nas na

FAKTY

O czym rozmawiano podczas posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2023 roku?

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakładce: „Protokoły Posiedzeń Komisji” znaleźć można informacje na temat czasu trwania, a także podejmowanych dyskusji przez poszczególne komisje działające w Radzie Miasta Ostrowca Św. Dziś publikujemy informacje na temat Komisji Rewizyjnej. W jej skład wchodzą: Aron Pietruszka, przewodniczący Rady, a także: Renata Duda, Krystyna Dziewięcka, Kamil Kutryba i Włodzimierz Stec.

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Komisja rewizyjna jest stałą i obligatoryjną komisją organu stanowiącego. Przedmiot działania Komisji Rewizyjnej określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także Statut Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Działalność kontrolna rady miasta odbywa się właśnie za jej pośrednictwem. Każda rada miasta ma obowiązek powołać komisje rewizyjną, w której skład wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego rady lub jego zastępcy, oraz będących członkami zarządu. Komisja rewizyjna opiniuje m.in. wykonanie budżetu miasta i występuje z wnioskiem do rady miasta w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium prezydentowi.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.

W Biuletynie Informacji Publicznej Ostrowca Świętokrzyskiego zgodnie ze stanem na dzień 5 lutego 2024 roku znaleźć można o trzech posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, jakie miały miejsce w 2023 roku. 

Pierwsze odbyło się 28 marca 2023 roku. Rozpoczęło się o godzinie 13.03, a zakończyło o 14.13. Trwało zatem 70 minut.  Tematem posiedzenia była kontrola funkcjonowania Centrum Rozwoju Lokalnego. W posiedzeniu komisji uczestniczyli pracownicy kontrolowanej jednostki: Agnieszka Rogalińska – Dyrektor Centrum Rozwoju Lokalnego,  Alina Wójcicka – Główna Księgowa CRL, Aneta Jedlikowska – starszy specjalista ds. organizacji i edukacji, Maciej Maksymiuk – Główny Specjalista CPiAZ oraz Łukasz Kot – Kierownik Działu Obsługi Inwestorów i Przedsiębiorczości.

Członkowie Komisji otrzymali informację z działalności Centrum Rozwoju Lokalnego (w załączeniu).

– W podsumowaniu dyskusji Przewodniczący A. Pietruszka stwierdził, że zarówno przedłożony materiał, jak i informacje przedstawione na dzisiejszym posiedzeniu komisji, świadczą o tym, że jednostka jest innowacyjna i elastyczna, podejmuje działania na szeroką skalę, a zwłaszcza działania edukacyjne na rzecz dzieci. To bardzo dobrze, że taki zespół pracuje na rzecz naszego miasta, bowiem same szkoły podstawowe i MOPS nie udźwigną ciężaru problemów, a jak wiadomo – specjalistów w tym zakresie jest bardzo mało. Bardzo ważnym aspektem jest również współpraca z organizacjami pozarządowymi, które również w swym działaniu podejmują szereg inicjatyw. Odnosząc się do wypowiedzi przewodniczącego, Dyrektor CRL – A. Rogalińska dodała, że centrum współpracuje również z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, wspólnie są organizatorami niektórych przedsięwzięć. Przewodniczący A. Pietruszka stwierdził, że przekształcenie Agencji Rozwoju Lokalnego w Centrum Rozwoju Lokalnego wyszło po prostu na dobre. Dyrektor A. Rogalińska wyjaśniła, że ARL nie mogła pozyskiwać środków z zewnątrz, był problem z wkładem własnym. Spółka prowadziła bar mleczny, który w pandemii nie funkcjonował, co oczywiście miało bezpośredni wpływ na dochody. Strata była dość duża, ponad 820 tys. zł, ale udało się ją zniwelować w 2022 r. o ponad 500 tys. zł na podstawie programu naprawczego – czytamy w protokole. 

Podsumowując kontrolę Przewodniczący Komisji – A. Pietruszko zaproponował członkom komisji przyjęcie wniosku w następującym brzmieniu: „Zgodnie z planem pracy przyjętym na 2023 r. w dniu 28 marca 2023 r. Komisja Rewizyjna Rady Miasta przeprowadziła kontrolę Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją i obszerną informacją przedłożoną przez Dyrektora oraz pracowników Centrum Rozwoju Lokalnego Komisja pozytywnie oceniła pracę Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Powyższy wniosek został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu.

Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 2 czerwca 2023 roku. Rozpoczęło się o godzinie 12.16, zakończyło 12.48. Trwała zatem 32 minuty. W posiedzeniu Komisji udział wziął również Sławomir Kijak, Skarbnik Miasta Ostrowca Św. Do zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący Komisji – Aron Pietruszka wniósł nowy punkt – „Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej”. Została nim Krystyna Dziewięcka. Członkowie Komisji otrzymali Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2022. Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali również Uchwałę Nr 51/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2023 r. (w załączeniu do protokołu).

– W trakcie dyskusji nad przedłożonymi materiałami poruszono kwestie wydatków w zakresie rozdz. 75022 „Rada gminy” oraz rozdz. 75414 „Obrona cywilna”, rozdz. 751 „Ochrona zdrowia” (radna R. Duda), a następnie nadwyżki za 2022 r. (w porównaniu do lat ubiegłych), dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, gospodarki odpadami, dochodów z najmu i dzierżawy, pozostałych dochodów, dotacji celowej z budżetu państwa, subwencji oświatowej, dochodów z najmu placówek oświatowych, dotacji na przedszkola, programu realizowanego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski „Laboratoria przyszłości” (radna K. Dziewięcka). Szczegółowych wyjaśnień w zakresie powyższych zagadnień udzielił Skarbnik Miasta – S. Kijak. Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji zaproponował, aby pozytywnie zaopiniować przedłożone sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2022 r. Członkowie Komisji Rewizyjnej – stosunkiem głosów: za – 3, przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się – pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2022 rok. – czytamy w protokole.

Komisja spotkała się również 6 czerwca 2023 roku. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00, zakończyło  o 12.12. Trwało 12 minut.  Tematem posiedzenia było: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r. (praca nad absolutorium – sporządzenie treści wniosku).

– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – A. Pietruszka przedstawił członkom komisji propozycję wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2022 rok. W głosowaniu jawnym – stosunkiem głosów: 3 – za, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się – członkowie Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. Wniosek, podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komisji, zostanie przekazany do Przewodniczącej Rady Miasta z prośbą o jego przekazanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu – czytamy w protokole.

Choć mamy już początek lutego 2024 roku na tym kończą się protokoły z roku 2023 zamieszczone w BIuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrowca Św., a dotyczące Komisji Rewizyjnej. Jeśli zsumujemy czas pracy tej najważniejszej komisji rady (bazując na informacjach z opublikowanych protokołów) to radni dyskutowali przez 114 minut (zaledwie dwie godziny). 

Pełna treść protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej dostępna jest TUTAJ

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this