Znajdź nas na

FAKTY

Odbyła się LIII Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego!

W poniedziałek, 28 listopada w Filharmonii Świętokrzyskiej obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Sejmik wyraził zgodę na udzielenie Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2022/ 2023 oraz na wystąpienie Województwa Świętokrzyskiego z Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Radni przyjęli także stanowisko w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu ochronę rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Jednym z najważniejszych punktów poniedziałkowej sesji Sejmiku było przyjęcie stanowiska w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu ochronę rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Projekt stanowiska przedstawił przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Artur Konarski. Czytamy w nim m.in.:

„(…) Mając na względzie coraz częściej pojawiające się przypadki nieuczciwych praktyk niektórych podmiotów gospodarczych wykorzystujących swoją przewagę w relacjach handlowych z rolnikami i przetwórcami stanowczo wnioskujemy o stworzenie mechanizmów dających rolnikom szanse na obronę swoich interesów. Nieuczciwe praktyki handlowe stosowane przez silniejszych kontrahentów stawiają rolników w bardzo trudnej sytuacji finansowej, a w dłuższej perspektywie czasowej – przy braku odpowiedniej reakcji – mogą doprowadzić do upadku wielu gospodarstw (…)”.

Marszałek Andrzej Bętkowski
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Zdaniem Sejmiku, krokiem niezbędne jest podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do powołania w ramach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa funduszu gwarancyjnego dla rolników, który powinien m.in. gwarantować wypłacalność transakcji w obrocie płodami rolnymi i zwierzętami hodowlanymi działając na zasadzie asekuracji oraz dysponować uprawnieniami inspekcyjnymi i prewencyjnymi, dającymi możliwości sprawdzenia wiarygodności podmiotów skupowych i przedsiębiorstw sprzedających nawozy sztuczne i środki ochrony roślin oraz eliminować lub chociaż ostrzegać przed ryzykiem transakcji z nieuczciwymi podmiotami.

Radni wyrazili także zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla gmin Samborzec i Baćkowice z przeznaczeniem na wsparcie finansowe rodzin poszkodowanych w wyniku pożarów. Wójt gminy Samborzec zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej UMWŚ o udzielenie wsparcia dla rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, gdyż spłonęły budynki, w których prowadzona była działalność gospodarcza, z której rodzina się utrzymywała. Spłonęły również narzędzia i urządzenia przeznaczone do przebierania i przechowywania owoców. Z budżetu województwa udzielona zostanie pomoc w wysokości 10 tys. zł. Z kolei wójt gminy Baćkowice zwrócił się z wnioskiem do ROPS o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 10 tys. zł dla pogorzelców z Nieskurzowa Starego, którzy stracili m.in. dom mieszkalny.

Magdalena Zieleń, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Radni zgodzili się także na udzielenie pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2022/ 2023. Pomoc będzie udzielona w kwocie 143.230 zł w roku 2022 i w kwocie 2.350.000 w roku 2023. Przyjęli też uchwałę w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz – granica województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2023 r. W tym celu zostanie przekazane Województwu Podkarpackiemu ponad 83 tys. zł.

Sejmik przyjął ponadto uchwały w sprawie nadania statutów następującym jednostkom: Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach, Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach, Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Kielcach oraz Regionalnemu Centrum Naukowo-Technologicznemu w Podzamczu.

Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Sejmik wygasił mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji Bartłomieja Słonia wybranego z okręgu III obejmującego powiat kielecki i miasto Kielce oraz zdecydował o wyborze radnego Młodzieżowego Sejmiku w naborze uzupełniającym. Z listy rezerwowej wybrano Olehsandra Horyslavetsa.

Radni wyrazili zgodę na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 24 miesięcy, Związkowi Polskich Spadochroniarzy części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc. Dotyczy ona kontynuacji 2-letniego wynajmu części nieruchomości, przeznaczonej pod organizację letniej bazy spadochronowej.

Sejmik zdecydował o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040 oraz zmianach w budżecie województwa na 2022 rok, dotyczących m.in. zakupu cytorobota do sporządzania leków cytostatycznych w dawkach dziennych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Przyjął także wyniki kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w latach 2015-2020 oraz kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w 2021 roku.

Sejmik na LIII sesji przyjął uchwałę w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie”. Wprowadzane zmiany wynikają z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Dotyczą m.in. dodatków funkcyjnych dla tzw. mentorów, opiekunów stażu, kierowników praktyk zawodowych, kierowników zespołów pozalekcyjnych. Projekt uchwały był konsultowany m.in. ze związkami zawodowymi oraz instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze edukacji.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Radni Sejmiku zdecydowali także o wystąpieniu Województwa Świętokrzyskiego z Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (ESRDzK), European Network of Regional Culinary Heritage (ENRCH), ustanowieniu planu ochrony dla Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego oraz przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zmiana uchwały związana jest z faktem, iż wójt gminy Baćkowice wystąpił z inicjatywą, aby wyłączyć sołectwo Wszachów z obszaru chronionego, bo jest to teren górniczy zajęty pod kopalnie.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this