Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Ogłoszenie o konsultacjach i konsultacjach społecznych!

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego poddaje konsultacjom i konsultacjom społecznym projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025”.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Działając na podstawie art. 10a ust. 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.), Uchwały Nr X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2011 r. Nr 217, poz. 2537) oraz Uchwały Nr VIII/94/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2019 r. poz. 1917).

 1. Konsultacje i konsultacje społeczne przeprowadza się w terminie 10 dni, liczonych od dnia następnego po dniu publikacji „Projektu Uchwały”.
 2. W konsultacjach i konsultacjach społecznych uczestniczą: Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, realizatorzy Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także mieszkańcy Województwa Świętokrzyskiego.
 3. Konsultacje i konsultacje społeczne przeprowadza się w formie wyrażenia opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025”, który będzie dostępny:

1) W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w zakładkach:

 1. Urząd/Ogłoszenia Marszałka Województwa: http://bip.sejmik.kielce.pl/79-ogloszenia-marszalka-wojewodztwa-swietokrzyskiego.html ,
 2. Projektowanie aktów normatywnych/Konsultacje społeczne: http://bip.sejmik.kielce.pl/981-konsultacje-spoleczne.html

2) Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w zakładce Aktualności: https://www.swietokrzyskie.pro/category/aktualnosci/

 1. Opinie, uwagi i wnioski, wraz z ich uzasadnieniem, należy przesłać na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia (liczy się data wpływu do Urzędu):

1) drogą elektroniczną na adres: sekretariat.oz@sejmik.kielce.pl ,

2) przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu pod wskazany poniżej adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Departament Ochrony Zdrowia

IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

z dopiskiem „KONSULTACJE I KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2021-2025”

 1. Uczestnicy konsultacji i konsultacji społecznych zobligowani są do przekazania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a w przypadku opinii grupowej – określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.
 2. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 3. Po zakończeniu konsultacji i konsultacji społecznych, Departament Ochrony Zdrowia sporządzi sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji i konsultacji społecznych a następnie przedłoży je Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego oraz do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego: http://bip.sejmik.kielce.pl/981-konsultacje-spoleczne.html .
 4. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie jest zobowiązany do rozpatrywania opinii anonimowych lub niezawierających informacji o uczestnikach wymienionych w pkt 2. Również uwagi, które wpłyną po upływie terminu określonego w pkt 1, nie będą rozpatrywane.
 1. Konsultacje i konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.
 2. Szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzanych konsultacji i konsultacji społecznych udziela: Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce tel.: 41 342 14 41.

Załączniki do Ogłoszenia:

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025 wraz z projektem Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025

Formularz konsultacji

Uchwała Nr 4353-21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2021-2025

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this