Znajdź nas na

FAKTY

Ostrowiec Św.: Proces prezydenta Jarosława Górczyńskiego bez udziału mediów!

Jak poinformowała nas Karina Adamska z Sądu Rejonowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim postanowieniem Sądu z 1 października 2020 roku wyłączono w całości jawność rozprawy przeciwko Jarosławowi Górczyńskiemu, prezydentowi Ostrowca Św. Przypomnijmy, że prezydent podejrzany jest m.in. o to, że jako funkcjonariusz publiczny przekroczył uprawnienia i działał na szkodę interesu publicznego.

Zdjęcie ilustracyjne Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Media nie będą miały wstępu na salę sądową podczas procesu przeciwko Jarosławowi Górczyńskiemu, prezydentowi Ostrowca Św. Taką informację otrzymaliśmy dziś z Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.

– W odpowiedzi na Państwa wniosek o wyrażenie zgody na udział w rozprawie ​ uprzejmie informuję, iż udział mediów  nie jest możliwy z uwagi na fakt, iż postanowieniem Sądu z dnia 1 października 2020 roku wyłączono  jawność rozprawy w całości – czytamy w uzasadnieniu.

Przypomnijmy, że Sąd może z własnej inicjatywy wyłączyć jawność rozprawy jeżeli jawność rozprawy mogłaby: wywołać zakłócenie spokoju publicznego, obrażać dobre obyczaje, ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy, naruszyć ważny interes prywatny.

Sąd ma prawo do wyłączenia jawności także w przypadku, gdy choćby jeden z oskarżonych jest nieletni lub na czas przesłuchania świadka, który nie ukończył 15 lat. Jawność wyłączana jest także w razie przesłuchania w charakterze świadka albo biegłego osób zwolnionych z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej lub związanej z pełnioną funkcją, a także w wypadku, gdy ujawniane są na rozprawie dokumenty, które dotyczą tajemnicy zawodowej

3 lipca  Prokuratura Rejonowa w Skarżysku-Kamiennej zakończyło się śledztwo (o sygn. PR 2 Ds. 146.2018) prowadzone przeciwko Jarosławowi Górczyńskiemu, podejrzanemu m.in. o to, że jako funkcjonariusz publiczny przekroczył uprawnienia i działał na szkodę interesu publicznego.

W toku śledztwa – dotyczącego postępowań przetargowych w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski – zebrano obszerny materiał dowodowy w postaci dokumentacji przetargowej, zeznań świadków oraz dwóch opinii biegłych z zakresu zamówień publicznych.

Materiał ten dał podstawę do przedstawienia  Jarosławowi Górczyńskiemu  dwóch zarzutów: zarzutu związanego z przekroczeniem uprawnień w związku z przeprowadzeniem w 2016 r. procedur przetargowych, dotyczących gospodarowania odpadami w sposób uniemożliwiający złożenie prawidłowych ofert podmiotom innym, niż podmiot dotychczas świadczący te usługi i złożeniem fałszywego oświadczenia, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, tj. w przedmiocie braku istnienia okoliczności wykluczających go od rozstrzygania w tej kwestii, a przez to niezagwarantowania wymaganego prawem równego traktowania wszystkich oferentów oraz uczciwej konkurencji i działanie w ten sposób na szkodę interesu publicznego i prywatnego. 

Drugi z zarzutów dotyczył  złożenia w 2017 r. fałszywego pisemnego oświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, tj. w przedmiocie braku istnienia okoliczności wykluczających go od rozstrzygania w tej kwestii.

Jarosław Górczyński  nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Złożył wyjaśnienia odnoszące się do stawianych mu zarzutów, które jednak nie podważają ustaleń śledztwa. Za zarzucane czyny oskarżonemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

3 lipca prokurator skierował w tej sprawie akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ten chciał jednak wyłączyć się ze sprawy i przekazać ją do innego sądu.  Wniosek taki 20 lipca wpłynął do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy nie uwzględnił wniosku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim o przekazanie sprawy Jarosława Górczyńskiego, prezydenta Ostrowca Św. do innego sądu. W postanowieniu Sąd Najwyższy tłumaczy m.in., że nie stanowi zagrożenia dla wymiaru sprawiedliwości rozpoznanie sprawy w Sądzie pierwotnie właściwym dlatego, że oskarżonym w sprawie jest prezydent miasta, w którym siedzibę ma ten Sąd. Dodał także, że żadne „naciski”, wpływy ze strony opinii publicznej, czy sugestie medialne nie mogą ograniczać swobody orzekania sądu.

1 października wyznaczono tzw. posiedzenie przygotowawcze, na którym  Sąd uzgodnił ze stronami terminy rozpraw.  Rozprawy będą trzy. Pierwszą z nich zaplanowano na 20 października, druga 27 października, trzecia 10 listopada.

Sędzią referentem przedmiotowej sprawy jest Piotr Baraniak.

1 Comment

1 Comment

  1. c_k

    16 października, 2020 at 18:41

    Skandal!
    Czy jest jakieś jawne uzasadnienie tej decyzji sądu?
    Czy prokurator nie miał możliwości wyrażenia sprzeciwu?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this