Znajdź nas na

FAKTY

Ostrowiec Św.: PSP nr 5 będzie mieć nowego dyrektora?

Zarządzeniem prezydenta Ostrowca Św. – Jarosława Górczyńskiego z 2 czerwca, ogłoszono konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, dla której organem prowadzącym jest gmina Ostrowiec Świętokrzyski. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać m.in. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej placówki oświatowe, czy życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej. Oferty składać można do 20 czerwca 2022 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowcu Św. Fot. Łukasz Grudninewski/naOSTRO.info

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać m.in.  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej placówki oświatowej; życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: staż pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo staż pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym staż pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem; oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: a) imię (imiona) i nazwisko, b) datę i miejsce urodzenia, c) obywatelstwo, d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.).

W konkursie nie dopuszcza się możliwości składania ofert w postaci elektronicznej. 

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Jana Głogowskiego 3/5, p. 107 w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata na stanowisko dyrektora, adresem zwrotnym, telefonem, adresem poczty elektronicznej (e-mail) i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody 20” lub wysłać na adres: Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, p. 107 z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody 20” w terminie do 20 czerwca 2022 r., do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta. 

Pełna treść ogłoszenia dostępna TUTAJ

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this