Znajdź nas na

FAKTY

Ostrowiec Św.: Radni miejscy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości zrezygnowali z członkostwa w komisji rewizyjnej!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w skład komisji rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wygląda na to, że w przypadku Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z tym ostatnim może być problem. Z członkostwa w komisji rewizyjnej zrezygnowali bowiem radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Podczas sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, jaka miała miejsce 28 maja (wtorek) Irena Renduda-Dudek, przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poinformowała, że z członkostwa w komisjach rewizyjnej zrezygnowali radni z Klubu  Prawa i Sprawiedliwości: Mateusz Czeremcha i Krzysztof Ołownia. Swoje oświadczenia o rezygnacji złożyli podczas posiedzenia komisji, a decyzję potwierdzili podczas sesji Rady Miasta Ostrowca Św., 28 maja. Stwierdzili, że z prac w komisji rewizyjnej zrezygnowali z dniem 20 maja. 

Do porządku obrad wprowadzono uchwałę w sprawie uzupełnienia składu komisji rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Św., a podczas omawiania tego punktu obrad,  Irena Renduda-Dudek zwróciła się do przewodniczącego klubu radnych z PiS o wskazanie kandydatur na członków, celem uzupełnienia składu komisji rewizyjnej. 

– Szanowna pani przewodnicząca, ja tylko zwrócę uwagę, że przewodniczący klubu nie jest osobą czy instytucją właściwą do wskazywania radnym, w których komisjach mają pracować. To jest indywidualna decyzja poszczególnych radnych – podkreślał Krzysztof Ołownia, przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta Ostrowca Św. 

Zgodnie ze Statutem Gminy Ostrowiec Św. (§ 56) „Rada powołuje komisję rewizyjną odrębną uchwałą. 2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz radnych będących pracownikami samorządowymi gminnych jednostek organizacyjnych. 3. Każdy klub radnych wskazuje do składu komisji rewizyjnej przynajmniej jednego przedstawiciela. W przypadku powstawania lub likwidacji klubów radnych dokonuje się stosownej zmiany składu komisji.”

W Statucie nie ma jednak sformułowania, że to przewodniczący Klubu wskazuje radnych, którzy zasiadać mają w komisji rewizyjnej. 

Irena Renduda-Dudek poprosiła o opinię radcę prawnego, który stwierdził m.in.,  że przedstawiciela klubu wskazuje przewodniczący, który tym klubem kieruje. 

– Pani przewodnicząca ja nie bez przyczyny przytoczyłem te słowa, które padły przed chwilką. Żaden z radnych Klubu Rady Miasta Ostrowca Św. Prawa i Sprawiedliwości nie zgłosił takiej chęci. W związku z czym ta wypowiedź moja brzmiałą tak jak brzmiała – tłumaczył Krzysztof Ołownia.

Zapytani przez przewodniczącą Rady Miasta Ostrowca Św. poszczególni radni z Klubu PiS nie wyrazili zgody na uczestnictwo w komisji rewizyjnej. 

Wobec decyzji radnych głosowanie nad projektem uchwały nie odbyło się. 

Komisja rewizyjna to jedna z najważniejszych, o ile nie najważniejsza z komisji w Radzie Miasta Ostrowca Św. Zgodnie z Art.  18a. Ustawy o samorządzie gminnym:

1.  Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

2.  W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.

3.  Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

4.  Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.

5.  Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

Przed radnymi z gminy Ostrowiec Świętokrzyski już wkrótce sesja absolutoryjna. Kto zopiniuje wykonanie budżetu, jeśli w komisji rewizyjnej nie ma przedstawicieli wszystkich klubów?

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2012 roku (sygn. II OSK 2351/11, publ. LEX nr 1113780) skład ilościowy komisji rewizyjnej zależy od uznania rady gminy, nie może on jednak być odmienny od uregulowanego w statucie, a ponadto w komisji tej liczba członków musi być tak ukształtowana, aby każdy z klubów był reprezentowany przez co najmniej jednego radnego. Nie jest zatem dopuszczalne wybranie składu komisji rewizyjnej w którym pominięty zostałby przedstawiciel chociażby jednego z klubów. Rada gminy nie jest przy tym związana kandydaturą przedstawioną przez klub. Jeżeli jednak na danej sesji rady nie można podjąć uchwały w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej, próbę wyboru należy ponowić na kolejnej sesji, zaś organy gminy oraz kluby radnych winny dążyć do wypracowania konsensusu w sprawie wyboru konkretnego kandydata.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this