Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Pracowity rok na świętokrzyskich drogach!

Rok 2022 dla Kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w minął pod znakiem licznych inwestycji. Na terenie województwa świętokrzyskiego realizowano dziewięć dużych projektów drogowych za prawie 2 mld złotych. Dwa z nich o łącznej długości 15 km zostały zakończone, realizacja pozostałych inwestycji kontynuowana będzie w przyszłym roku, wśród nich znalazła się m.in obwodnica Ostrowca Św.

Rondo przy węźle Brezelia Źródło: Biuro Inwestycyjno-Inżynieryjne PROSTA-PROJEKT

Obwodnica Morawicy – pierwszy etap zakończony, drugi rozpoczęty

W ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych w systemie Projektuj i buduj zrealizowany został I etap obwodnicy Morawicy w śladzie DK73 czyli ponad 4-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) od granicy miasta Kielce do miejscowości Brzeziny. W ramach inwestycji za blisko 80 mln zł wybudowane zostały m.in. skrzyżowania z sygnalizacją świetlną i kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza. W lipcu podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wybudowanie drugiego dwujezdniowego odcinka obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej o długości około 4,4 km biegnącego po nowym śladzie. W ramach inwestycji za blisko 215 mln złotych wybudowane zostaną m.in. dwie estakady, w tym najdłuższa w województwie świętokrzyskim o długości około 0,5 km nad Czarną Nidą. Trwa projektowanie nowego odcinka trasy, w przyszłym roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Trwa budowa obwodnicy Ostrowca Św. Źródło: Twitter GDDKiA Kielce

Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego – roboty ziemne i mostowe  

Zasadnicze roboty ruszyły w tym roku na budowie blisko 3-kilometrowego jednojezdniowego odcinka obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9. Kontynuowane były roboty ziemne, prace przy zagęszczeniu, wzmocnieniu i odwodnieniu podłoża gruntowego, rozpoczęła się także budowa obiektów mostowych. Realizacja inwestycji za blisko 53 mln zł w systemie Projektuj i buduj kontynuowana będzie w przyszłym roku, a zakończy się w 2024.

S74 – świętokrzyskie odcinki w realizacji

W marcu podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód o długości ok. 16,4 km. W ramach inwestycji za około 538 mln zł wybudowane zostaną m.in. dwa węzły drogowe – Mniów i Bugaj. Dwujezdniowa trasa poprowadzona będzie na przeważającym odcinku nowym śladem i skomunikowana z wybudowaną już łącznicą węzła Kielce Zachód.  W I kwartale przyszłego roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie ZRID. Uzyskanie decyzji pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych.

Zakończyły się natomiast prace nad projektem obwodnicy Opatowa w ciągu DK9 i S74. W pierwszej połowie br. złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID, która pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych w przyszłym roku. W ramach inwestycji za około 404 mln złotych wybudowany zostanie blisko 7-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S74 i około 5-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi klasy GP w ciągu DK9. Obwodnica biec będzie nowym śladem, a komunikację z istniejącą siecią dróg zapewnią dwa węzły i bezkolizyjne skrzyżowania. Uzupełnieniem 12-kilometrowej trasy będzie jednojezdniowy 3-kilometrowy łącznik północny w ciągu DK74. Inwestycja za ok. 57,5 mln złotych, podobnie jak obwodnica Opatowa, realizowana jest systemie Projektuj i buduj. W grudniu br. w śladzie przyszłej obwodnicy Opatowa prowadzone już były badania gruntów w lokalizacji obiektów mostowych, ale roboty budowlane rozpoczną się po uzyskaniu decyzji ZRID.

Również w marcu ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie kolejnego w województwie świętokrzyskim odcinka S74 węzeł Kielce Zachód – Kielce o długości około 5 km. W ramach inwestycji planowana jest m.in. budowa dwóch tuneli i dwóch węzłów drogowych. Aktualnie procedura przetargowa dobiega końca – trwa obligatoryjna kontrola uprzednia postępowania przetargowego prowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Program budowy 100 obwodnic

Obwodnica Wąchocka – jest pierwszy fragment z nawierzchnią

W 2022 roku ruszyły roboty budowlane na blisko 12-kilometrowym odcinku obwodnicy Wąchocka realizowanej w ciągu DK42 w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.  Nowa dwujezdniowa droga główna ruchu przyspieszonego pobiegnie nowym śladem. Inwestycja realizowana jest w systemie Projektuj i buduj. W tym roku wydana została decyzja ZRID, rozpoczęła się realizacja obiektów mostowych, prowadzone były roboty ziemne i branżowe. Ułożone zostały pierwsze odcinki podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej nawierzchni. Koszt robót to około 284 mln zł.

Obwodnice Chmielnika, Osieka i Starachowic mają warianty przebiegów

Równolegle prowadzone były prace przygotowawcze do budowy obwodnic Chmielnika w ciągu DK73 i DK78, Osieka w ciągu DK79 i Starachowic w ciągu DK42. Projektanci pracowali nad wariantami przebiegu obwodnic i materiałami do złożenia wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Złożenie wniosków o te decyzje planowane jest w przyszłym roku.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 

Ogłoszono 9 przetargów na działania dla poprawy bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na sieci dróg krajowych województwa świętokrzyskiego. W ramach zadań dedykowane oświetlenie zyska około 670 przejść dla pieszych przy wszystkich drogach krajowych. Realizacja w systemie projektuj i buduj większości zadań będzie prowadzona w przyszłym roku. Aktualnie trwają prace projektowe, pierwsze roboty w terenie związane z budową  infrastruktury zasilającej oświetlenie przejść rozpoczęły się na odcinku DK73 w gminie Morawica.

W ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej rozpoczęto w tym roku projektowanie ronda w Stopnicy na skrzyżowaniu DK73 z drogą powiatową i ronda w Zawadzie na skrzyżowaniu DK74 z drogą wojewódzką, a także chodnika w Górnie w ciągu DK74 o dł. ok 1,8 km i zatok autobusowych w Lisowie przy DK73. Ruszyła budowa ścieżki rowerowej o długości blisko 7 km na odcinku DK78 między Nagłowicami a Prząsławiem. Koszt robót, które kontynuowane będą w przyszłym roku to ok. 5,7 mln zł. Zakończyły się roboty na budowie  drugiego odcinka ciągu pieszego w Wyszmontowie przy DK79. Uzyskaliśmy decyzję ZRID dla odcinka chodnika wzdłuż DK 9 w Opatowie.

Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej

Kolejne odcinki dróg krajowych w województwie świętokrzyskim zostaną rozbudowane, wzmocnione i przystosowane do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. W tym roku ogłosiliśmy przetargi na prace przygotowawcze i uzyskanie decyzji środowiskowych dla inwestycji na czterech fragmentach dróg krajowych nr 78 i 79 o łącznej długości ok. 50 km. Wykonane zostanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla odcinków DK78 granica województwa śląskiego i świętokrzyskiego (Goleniowy) – Nagłowice ok. 14,8 km, Nagłowice – Prząsław ok.10,3 km, Jędrzejów – Kije ok.17,7 km i DK79 Sośniczany – Koprzywnica ok. 7,2 km.

Do podobnego standardu, a także do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś dostosowanych będzie pięć odcinków DK79 o łącznej długości ok. 74 km. W tym roku kontynuowano opracowanie dokumentacji  projektowej dla rozbudowy fragmentów DK79 Ożarów – Sobótka, Skrzypaczowice – Osiek, Osiek – Połaniec, Połaniec – Słupia i rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do rozbudowy  odcinka Słupia – Nowy Korczyn. Złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowych dla odcinków Skrzypaczowice – Osiek i Osiek – Połaniec. 

Rozbudowy i remonty

DK78 Kije – Chmielnik – inwestycja zrealizowana

W lipcu zakończyła się rozbudowa ponad 10-kilometrowego odcinka DK78 między Kijami, a Chmielnikiem. Pierwszy zasadniczy etap inwestycji zakończył się w grudniu 2021 roku. W ramach zadania droga została rozbudowana, wzmocniona i dostosowana do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Poprawę bezpieczeństwa i skrócenie czasu podróżowania zapewnia wiadukt wybudowany nad linią kolejową, który zastąpił tradycyjny jednopoziomowy przejazd kolejowy. Projekt zakładał także wykonanie wykopów i nasypów, przebudowę i budowę skrzyżowań, wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę i budowę przepustów pod drogą i pod zjazdami. W ramach inwestycji za około 60 mln zł powstały też chodniki, zjazdy i zatoki autobusowe, wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz usunięto kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną. Poprawiona została geometria drogi poprzez m.in. złagodzenie łuków i spadków. Dla zapewnienia obsługi przyległych terenów wybudowane zostały drogi dojazdowe. Odcinek zyskał parametry drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego).  W 2022 roku kontynuowane były prace na jego końcowym fragmencie w Przededworzu.

Most w Sandomierzu – rozbiórka przed rozbudową

Inwestycja realizowana jest w systemie Projektuj i buduj od ubiegłego roku. Pierwsze prace rozbiórkowe na przeznaczonym do rozbudowy moście rozpoczęły się we wrześniu 2022. Wykonawca rozpoczął je od frezowania istniejącej nawierzchni, rozbiórek w obrębie chodników i demontażu oświetlenia. Stopniowo demontowane są elementy górnej konstrukcji mostowej. Wykonane zostały w tym celu tymczasowe podpory, które posłużą także w czasie prac budowlanych. Górna konstrukcja starego mostu zostanie rozebrana, a istniejące podpory wzmocnione. Wykonawca kontynuuje prace związane z przełożeniem mediów czyli sieci, które były podwieszone do starego obiektu. Sieci kanalizacyjne, wodociągowe i teletechniczne poprowdzone zostały tymczasowo zabezpieczonym kanałem po nowym moście wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego. Gazociąg poprowdzony będzie docelowo na głębokości kilkunastu metrów pod dnem rzeki. Główny kanał już został wykonany metodą przewiertu – trwają prace przy połączeniach z istniejącą siecią po lewej stronie Wisły. Równolegle z robotami rozbiórkowymi, kontynuowane są prace na dokumentacją dla włączenia mostu do układu komunikacyjnego miasta.

Docelowo przeprawa przez Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Sandomierz – Stalowa Wola – Przemyśl komunikującej Świętokrzyskie z Podkarpaciem będzie dwujezdniowa.  W ramach realizowanej inwestycji za ok. 69 mln zł przewidziana jest rozbiórka znacznej części starego mostu, wzmocnienie istniejących podpór, wybudowanie na nich nowej konstrukcji zbliżonej wizualnie do usytuowanego równolegle obiektu z 2011 roku. Pięcioprzęsłowy most o długości ok. 460 m powinien być gotowy w II połowie 2024 roku.

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury podpisuje Program inwestycji dla obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego (DK9 Rudka – Jacentów). 3 października 2022 rok.
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

DK9 obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego na odcinku Rudka – Jacentów – przetarg na projekt

W listopadzie ogłoszono przetarg na zaprojektowanie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przebieg nowego, blisko 13-kilometrowego odcinka DK9 od Rudki do Jacentowa został wskazany w decyzji środowiskowej. Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej. Zaprojektowana zostanie droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) biegnąca nowym śladem. W ramach inwestycji przewidziano m.in. budowę dwóch węzłów drogowych (w Rudce i Miłkowie), dwóch skrzyżowań (w Szewnej i Jacentowie), mostów, wiaduktów, ekranów akustycznych, a także przejść dla zwierząt. Zaplanowano pełne skomunikowanie terenów przyległych.

Trzy kolejne odcinki z nową nawierzchnią  

W tym roku w województwie świętokrzyskim wyremontowaliśmy trzy kolejne odcinki dróg krajowych o łącznej długości 2,2 km, w tym dwa na DK73. Koszt remontów to blisko 6 mln zł. W ramach robót remontowych odcinek DK78 o długości ok. 0,8 km między Szczekocinami a Jędrzejowem zyskał nową nawierzchnię i oznakowanie poziome. Koszt zadania to ok. 1,2 mln złotych. Zakończył się kompleksowy remont odcinka DK73 Kielce – Tarnów w Pacanowie obejmujący także prace w obrębie konstrukcji drogi. Koszt robót to ok. 3,9 mln złotych. Wyremontowany został także odcinek DK73 o długości 0,6 km w Suchowoli między Kielcami, a Chmielnikiem. Koszt robót to ok. 0,9 mln zł. 

Bezpieczniej na mostach i wiaduktach

Zakończył się kolejny etap montażu zabezpieczeń prześwitów między wiaduktami i mostami na odcinkach dróg dwujezdniowych. Do tej pory zabezpieczyliśmy w ten sposób obiekty mostowe w 40 lokalizacjach na sieci dróg krajowych województwa świętokrzyskiego. Zgodnie z przepisami na obiektach inżynierskich montowane są wyższe od zwykłych, bariery zabezpieczające przed zjechaniem pojazdu poza krawędź obiektu oraz przed upadkiem człowieka z wysokości. GDDKiA dodatkowo prewencyjnie zabezpiecza przestrzeń między obiektami mostowymi, po których przebiegają jezdnie jednej trasy. Docelowo siatki zabezpieczające prześwity zostaną zamontowane na 67 obiektach mostowych na drogach krajowych województwa świętokrzyskiego. W tym roku zabezpieczaliśmy prześwity między wiaduktami i mostami m.in. na odcinku S7 od Skarżyska-Kamiennej do obwodnicy Kielc i na północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu DK78.

Poprawiło się bezpieczeństwo na moście w Samborcu w ciągu DK79. Przebudowa obiektu zakończyła się w pierwszej połowie roku. Dzięki inwestycji za około 3,2 mln złotych most zyskał nową konstrukcję, nawierzchnię, oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Źródło: GDDKiA Kielce

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this