Znajdź nas na

FAKTY

Problemy z „OstrąKartą”?

Rozstrzygnięciem nadzorczym z 3 lutego, Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nieważność uchwały (nr LXXIV/156/2022) Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu Ostrowiecka Karta Mieszkańca „OstraKarta” w części obejmującej § 8 (Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego). – Przedmiotowa uchwała została doręczona Wojewodzie Świętokrzyskiemu 5 stycznia 2022 r. Organ nadzoru przesłał do Rady Miejskiej zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego, zakreślając termin na złożenie wyjaśnień. W wyznaczonym terminie Rada nie przedstawiła swojego stanowiska – czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego.

Drogowskaz z napisem Ostrowiec Świętokrzyski fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Przypomnijmy, że Rada Miejska Ostrowca Świętokrzyskiego, podczas sesji, która odbyła się 30 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę nr LXXIV/156/2022 w sprawie wprowadzenia programu Ostrowiecka Karta Mieszkańca „OstraKarta”.

Program Ostrowiecka Karta Mieszkańca „OstraKarta” jest skierowany do osób zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy lub zamieszkujących na terenie gminy i rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Ostrowcu Świętokrzyskim ze wskazaniem gminy, jako miejsca swego zamieszkania, bez względu na to, czy osoba ta osiąga dochód. 

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały: „Głównym celem programu jest nie tylko poprawa warunków życia mieszkańców gminy Ostrowiec Świętokrzyski poprzez zwiększenie dostępu do usług świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne i spółki, ale również zwiększenie dostępności do komunikacji miejskiej i miejskich obiektów użyteczności publicznej oraz umocnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców, a także poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu. Przewidziany w ramach Programu pakiet zniżek, ulg, preferencji będzie nowym uprawnieniem w obszarach: komunikacja miejska, kultura, sport i rekreacja, wychowanie i oświata, zdrowie, handel i usługi. Program ma charakter otwarty, co oznacza możliwość jego rozbudowy.”

Jak zauważył Rafał Nowak, Wicewojewoda Świętokrzyski, z treści uchwały wynika, że program jest elementem polityki promocyjnej, określa w jakich obszarach ma być realizowany i kto będzie uprawniony do korzystania z karty. Zawiera też zapowiedź zniżek, ulg, preferencji i uprawnień w ramach programu. W § 8 aktu postanowiono, iż uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Przedmiotowa uchwała została doręczona Wojewodzie Świętokrzyskiemu 5 stycznia 2022 r. Przedmiotowa uchwała została doręczona Wojewodzie Świętokrzyskiemu 5 stycznia 2022 r. 

Wojewoda przesłał do Rady Miasta Ostrowca Św. zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego, zakreślając termin na złożenie wyjaśnień. W wyznaczonym terminie Rada nie przedstawiła swojego stanowiska. 

– Jako podstawę do podjęcia uchwały rada wskazała art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym wskazującym kwestie promocji gminy jako zadanie własne gminy. Brak jest jednak w treści uchwały wskazania na jakiej podstawie została ona zaliczona do aktów prawa miejscowego i skąd Rada wywodzi obowiązek jej publikacji. Powyższe nie wynika również z treści uzasadnienia uchwały. W ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego, jak również żaden przepis prawa nie nakazuje publikacji tej uchwały. Aby uchwała mogła zostać uznana za akt prawa miejscowego musi być aktem prawnym, który w sposób generalny i abstrakcyjny określa reguły postępowania wyznaczonej grupie adresatów. Wskazana uchwała nie rozstrzyga bezpośrednio o prawach i obowiązkach podmiotów, co jest właściwe aktom prawa miejscowego, lecz zawiera ona regulacje o charakterze programowym związane z realizacją założeń polityki mającej na celu promocję miasta – czytamy w uzasadnieniu do rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Wicewojewoda zauważa również, że zapisy dotyczące wejścia w życie uchwały nie znajdują również podstawy w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym przewidującego kompetencje rady gminy do wydania aktu prawa miejscowego w zakresie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Żadna bowiem regulacja analizowanej uchwały nie zawiera postanowień wynikających ze wspomnianego wyżej przepisu. W świetle powyższych rozważań, w ocenie organu nadzoru, przedmiotowa uchwała nie jest aktem, który podlegałby ogłoszeniu we właściwym dzienniku urzędowym i aby jego wejście w życie było uzależnione od takiej publikacji. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Źródło: BIP Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Źródło: BIP Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this