Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Program refundacji leków w gminie Ćmielów już działa! Mieszkańcy złożyli pierwsze wnioski!

15 osób złożyło wnioski w ramach pilotażowego programu refundacji leków, jaki realizowany jest od października w gminie Ćmielów. Głównym jego celem jest zaspokojenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców gminy, poprzez kompensację wydatków związanych z zachowaniem, ratowaniem lub poprawą stanu zdrowia. Dedykowany jest osobom niepełnosprawnym, długotrwale i przewlekle chorym, którzy dotychczas mieli utrudniony dostęp do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej z powodu przekraczania przez nich kryterium dochodowego przewidzianego ustawą. – Jeśli program pilotażowy się sprawdzi, a już widzimy, że tak jest, będziemy go kontynuować – zapewnia burmistrz Joanna Suska i przypomina, że kolejny etap składania wniosków mija 5 grudnia.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Gmina Ćmielów na dzień 31 grudnia 2018 roku liczyła 7 345 mieszkańców, z czego większość to mieszkańcy stali – 7219, a 126 – czasowi. W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie objął świadczeniami pomocy społecznej 596 osób. Wśród powodów przyznawania pomocy najczęściej występowały: ubóstwo – 427 osób, bezrobocie – 401 osób, długotrwała lub ciężka choroba – 211 osób, niepełnosprawność – 163 osoby. Możliwość korzystania z szerokiego wachlarza świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej miały osoby i rodziny, których dochód nie przekroczył kryterium ustawowego kwalifikującego do pomocy społecznej.

Zasiłek celowy specjalny przyznany został 9 świadczeniobiorcom, którym dochód przekraczał kryterium dochodowe kwalifikujące do świadczeń pomocy społecznej z powodu obciążenia budżetu domowego znacznymi kosztami leczenia. Pomoc finansowa była przyznawana na podstawie wywiadów środowiskowych, przeprowadzonych przez pracowników socjalnych u wszystkich osób i rodzin.

Analizując potrzeby w zakresie pomocy społecznej ustalono, że niepełnosprawni lub długotrwale i przewlekle chorzy mieszkańcy gminy Ćmielów, mimo iż często utrzymują się z emerytur lub rent, to mają jednak utrudniony dostęp do świadczeń pomocy społecznej, gdyż ich dochody przekraczają podstawowe kryteria dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (701,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł netto na osobę w rodzinie) – uprawniające do bezzwrotnych świadczeń.

– Osoby te nie są w stanie z posiadanych dochodów zaspokajać swoich podstawowych potrzeb bytowych, a tym bardziej pokryć wydatki związane z leczeniem farmakologicznym. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, ale również mając na uwadze poprawę ich aktywności, sprawności i lepszego samopoczucia, po raz pierwszy zaplanowano wprowadzenie w gminie Ćmielów osłonowego programu w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców – mówiła podczas wrześniowej sesji Joanna Suska, burmistrz miasta i gminy Ćmielów.

Mieszkańcy wnioski o skorzystanie z programu mogli składać w trzech terminach: do 20 października, 5 listopada i 5 grudnia. Program okazał się strzałem w dziesiątkę. Dotychczas skorzystało z niego 15 osób, które dotychczas nie spełniały określonego ustawą kryterium dochodowego.

– Kolejny etap składania wniosków do 5 grudnia. Jest to program ważny dla tych osób, u których istnieje zagrożenie, że zaspokajając swoje inne podstawowe potrzeby, mogłyby nie wykupić leków, które są niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania. W związku z tym świadczymy taką. Każdy kto jeszcze nie skorzystał z takiej możliwości powinien zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie i złożyć stosowny wniosek. Jeśli program pilotażowy się sprawdzi, a już widzimy, że tak jest, będziemy go kontynuować – zapewnia burmistrz Joanna Suska.

Przypomnijmy, że do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku oraz: kserokopie recept wystawionych na nazwisko osoby lub osób uprawnionych, obejmujących leki na fakturze, oryginał faktury/faktur na zakup lekarstw (dane osoby kupującej lub uprawnionego
członka rodziny, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty, nazwę leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty). W przypadku osób niepełnosprawnych – kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci) z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do pracy
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (do pierwszego wniosku), w przypadku osób długotrwale i ciężko chorych – zaświadczenie lekarskie potwierdzające przewlekłą chorobę i konieczność leczenia farmakologicznego, które winno być wydane w danym roku, z okresem ważności do końca 2019 r.

Finansowane będą leki recepturowe, w wyjątkowych przypadkach finansowany jest też zakup suplementacji np. w przypadku chemioterapii czy radioterapii.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this