Znajdź nas na

FAKTY

Stowarzyszenie „Ziemia Ćmielowska” bez zgody burmistrza wykorzystało herb miasta i gminy Ćmielów! Sprawa znajdzie swój finał w sądzie?

Herb miasta i gminy Ćmielów to dobrze rozpoznawane przez lokalną społeczność oznaczenie, powszechnie wykorzystywane przez Gminę przy wykonywaniu ustawowych zadań. To przez kogo i w jakich okolicznościach może być jeszcze wykorzystany określa uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie z 29 stycznia 2014 roku. Zgodę na wykorzystanie herbu wyrazić może jedynie burmistrz Ćmielowa. Pomimo prawnych obostrzeń, Stowarzyszenie „Ziemia Ćmielowska” nie zwróciło się z pisemnym wnioskiem o możliwość wykorzystania wizerunku herbu, który to pojawił się na okładce wydanego przez nie w październiku 2020 roku pierwszego numeru aperiodyku pod tytułem „Ziemia Ćmielowska”. Wizerunek herbu został także zwielokrotniony na każdej ze stron w nagłówku obok tytułu. – Użyty bez mojej wiedzy i zgody herb wprowadza mieszkańców gminy Ćmielów w błąd i może sugerować im, że jest to oficjalne czasopismo wydawane przez gminę, co jest nieprawdą. Gmina takiego czasopisma nie wydaje – tłumaczy Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa i zapewnia, że podjęła już stosowne kroki prawne.

Fragment okładki czasopisma Ziemia Ćmielowska z herbem miasta i gminy Ćmielów fot. Łukasz Grudniewski/naOSTROinfo

W październiku bieżącego roku do rąk niektórych mieszkańców gminy Ćmielów trafiło czasopismo, którego wydawcą, według informacji umieszczonych w stopce redakcyjnej, jest Stowarzyszenie „Ziemia Ćmielowska”, mieszczące się pod adresem ul. Ostrowiecka 5 w Ćmielowie. Tytuł czasopisma jest identyczny jak nazwa Stowarzyszenia, a także przewodnika krajoznawczego, jaki miesiąc przed pojawieniem się czasopisma, wydała gmina Ćmielów.  Jako redaktor naczelny pisma w stopce redakcyjnej wymieniona jest Honorata Radosz, były pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.   

Stowarzyszenie „Ziemia Ćmielowska” nie wystąpiło o zgodę na wykorzystanie herbu Miasta i Gminy Ćmielów
Reguluje to Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie z 29 stycznia 2014 r.

Pismo składa się z 29 stron i porusza tematykę związaną z gminą Ćmielów, jak powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmielowie, historia ćmielowskiej fabryki porcelany. Na stronie 18 pod herbem powiatu ostrowieckiego pojawiły się także „wieści z powiatu” z umieszczonymi w ramce podziękowaniami dla Mariusza Pasternaka, przewodniczącego rady Powiatu Ostrowieckiego za „przekazanie darowizny finansowej na rzecz budowy i promocji wizerunku gminy Ćmielów od redakcji czasopisma „Ziemia Ćmielowska” Pojawił się także komunikat  z Urzędu Pracy  w Ostrowcu Św.  Jest jednak jedno ale… zarówno na okładce, jak i na każdej ze stron w nagłówku tuż przy tytule zwielokrotniony został herb miasta i gminy Ćmielów. Na jego użycie Stowarzyszenie zgody nie miało, co więcej o taką zgodę nigdy nie wystąpiło, choć regulują to przepisy prawa miejscowego, a konkretnie Uchwała nr XXXV/281/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie  z 29 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i warunków używania herbu Miasta i Gminy Ćmielów. 

Strona 18 aperiodyku „Ziemia Ćmielowska”

Czy aby na pewno najlepszą  „ budową i promocją wizerunku gminy Ćmielów” jest  postępowaniu niezgodnie z przepisami prawa miejscowego? Czy przedstawiciele firm i instytucje, które „reklamują się”  na  ostatnich stronach periodyku są świadomi faktu, że wydawca czasopisma nie miał zgody na użycie herbu miasta i gminy Ćmielów? Na jakiej zasadzie pojawiły się tam wieści z powiatu, a także komunikat z Urzędu Pracy w Ostrowcu Św.? Czy przewodniczący rady powiatu ostrowieckiego, jako osoba publiczna, a także piastująca istotną rolę w samorządzie powiatowym sprawdził wszystkie warunki stawiane przed wydawcą czasopisma, zanim dokonał „darowizny”? 

Strona 18 aperiodyku „Ziemia Ćmielowska”

Uchwała podjęta 29 stycznia 2004 roku przez radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie mówi jednoznacznie: 

„ Herb Miasta i Gminy może być używany przez organy samorządowe Miasta i Gminy , osiedla , organizacje samorządowe Miasta i Gminy i ich organy , szkoły i inne placówki oświatowo-kulturalne mające siedzibę w mieście Ćmielów bez obowiązku występowania z wnioskiem .

§ 2. Rada Miejska w Ćmielowie upoważnia Burmistrza Ćmielowa do podejmowania decyzji w sprawie wykorzystywania wizerunku Herbu Miasta i Gminy przez podmioty inne niż wymienione w § 1 . Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały .

§ 3. Burmistrz Ćmielowa na uzasadniony pisemny wniosek podmiotów innych niż wymienione w § 1 może udzielić na czas oznaczony bądź nieoznaczony zgody na używanie herbu.

§ 4. 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia sposobu używania Herbu.

2. Burmistrz może zawiesić bądź cofnąć udzielone zezwolenie w przypadku używania Herbu w sposób niezgodny z zezwoleniem , przeznaczeniem bądź narażeniem interesów i wizerunku Miasta i Gminy , bądź z naruszeniem dobrych obyczajów i przepisów prawa.

3. .Herb może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek a sposób jego używania nie może godzić w dobre obyczaje , prestiż i interes gminy.

§ 5. 1. Zgoda na używanie Herbu udzielana jest nieodpłatnie.

2. Zgoda może być cofnięta lub nie zostanie wyrażona w przypadku , gdy podmiot naraża na szkodę dobre imię Miasta i Gminy lub używa Herbu niezgodnie z § 4 ust. 3”.

Do uchwały dołączony jest wzór wniosku o zgodę na użycie herbu Miasta i Gminy Ćmielów.

Uchwała podjęta 29 stycznia 2004 roku przez radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

– Poszczególne paragrafy uchwały  mówią o tym, że ktokolwiek chce z takiej możliwości skorzystać i umieścić herb gminy, musi zapytać w formie pisemnej o zgodę burmistrza, ponieważ ten obowiązek scedowali na niego  radni.  Oczywiście są też  pewne wyłączenia dla organizacji, dla których organem prowadzącym jest gmina, jak szkoły czy instytucje kultury. Gmina jest dysponentem prawa do własnego herbu. Uprawniona jest też nad sposobem do jego używania i zobligowana do dbałości o to, aby wykorzystywanie go przez podmioty trzecie nie narażało lokalnego symbolu na ujmę  i brak poszanowania lub nie wprowadzało w błąd, co do związku  tego podmiotu z jednostkami samorządowymi lub gminą. Używanie herbu przez Stowarzyszenie „Ziemia Ćmielowska” należy zatem uznać za  bezprawne. Niektórzy mieszkańcy, którzy widzieli to czasopismo stwierdzili, że myśleli, iż jest to  oficjalne pismo miasta i gminy Ćmielów. Nie jest to biuletyn naszej gminy. Nikt ze Stowarzyszenia „Ziemia Ćmielowska” nie zwrócił się do mnie, jako burmistrza z pisemnym wnioskiem o możliwość wykorzystania herbu Miasta i Gminy  Ćmielów.  Redaktor naczelna czasopisma, pani Honorata Radosz, de facto były pracownik Urzędu Miasta i Gminy w  Ćmielowie doskonale wiedziała, że mamy zamiar wydawać zarówno przewodnik, jak i czasopismo, o tytule „Ziemia Ćmielowska”. Przewodnik pojawił się miesiąc przed czasopismem, we wrześniu tego roku. Mieszkańcy wciąż myślą, że jest to czasopismo gminne –  wyjaśnia Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa.  

Do uchwały dołączony jest wzór wniosku o zgodę na użycie herbu Miasta i Gminy Ćmielów
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

Jak dodaje, w aperiodyku pojawiły się też niezgodne ze stanem faktycznym  informacje, mówiące o tym, że Ćmielów to miasto radzieckie.

Strona 3 aperiodyku „Ziemia Ćmielowska”

 – A konkretnie, że „w złotym wieku Ćmielowa pod władaniem Szydłowieckich, urząd wójtowski i radziecki wolny miał być od wszelkich podatków  zarówno na rzecz skarbu państwa jak i dziedzica…”  To jest niezgodne ze stanem faktycznym. Dlatego też występujemy z wnioskiem o sprostowanie nieprawdziwych informacji.  Wykonałam już stosowne ruchy prawne. W piśmie, sporządzonym przez pełnomocnika, wzywa się Stowarzyszenie  do niezwłocznego zaniechania naruszania dóbr osobistych gminy Ćmielów, wizerunku, renomy, wiarygodności oraz oznaczenia indywidualizującego w postaci herbu Miasta i Gminy Ćmielów, usunięcia skutków dokonanych naruszeń poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o konkretnej treści, zapłaty na wskazany cel społeczny – zadośćuczynienia, a także sprostowania wprowadzającej w błąd informacji zamieszczonej na stronie 3 czasopisma „Ziemia Ćmielowska”.   Jeśli  Stowarzyszenie nie weźmie pod uwagę naszych argumentów i nie  zaprzestanie naruszania dóbr osobistych, a także skutków tych naruszeń, jako burmistrz będę domagać się praw gminy i mieszkańców w sądzie. Radni Rady Miejskiej w  Ćmielowie  podejmowali tę uchwałę po to,  żeby doprecyzować kto i kiedy może z herbu korzystać – podsumowuje Joanna Suska. 

Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Próbowaliśmy zarówno telefonicznie, sms-owo, jak i mailowo uzyskać komentarz do powyższej sprawy ze strony redaktor naczelnej aperiodyku, a także samego Stowarzyszenia. Niestety bezskutecznie. Czy zamieszczone na stronie 16 czasopisma „Ziemia Ćmielowska” zdanie  „ignorantia iuris nocet”  stanie  się prorocze?

Gdy tylko otrzymamy oficjalną odpowiedź ze Stowarzyszenia „Ziemia Ćmielowska”  lub od redaktor naczelnej, do tematu powrócimy.  

Strona 2 aperiodyku „Ziemia Ćmielowska”. Stopka redakcyjna

1 Comment

1 Comment

  1. Monika Bryła-Mazurkiewicz

    17 listopada, 2020 at 16:34

    Wydawnictwa regionalne, które w istocie mają za zadanie promocję wiedzy o regionie, powinny dbać o rzetelny przekaz. Trudno zrozumieć, że autorzy wydawnictwa dotyczącego gminy Ćmielów, nie wiedzą, gdzie ona leży. Tu bowiem należy wyjaśnić, że gmina Ćmielów częściowo leży na terenie Przedgórza Iłżeckiego. Nie bardzo natomiast rozumiem, o co chodzi ze słowem „radzieckie”. W artykule jest napisane: „(…) w aperiodyku pojawiły się też niezgodne ze stanem faktycznym informacje, mówiące o tym, że Ćmielów to miasto radzieckie. – A konkretnie, że „w złotym wieku Ćmielowa pod władaniem Szydłowieckich, urząd wójtowski i radziecki wolny miał być od wszelkich podatków zarówno na rzecz skarbu państwa jak i dziedzica… (…)”. Z tego zdania wynika, że urząd „wójtowski” i „radziecki” był wolny od obciążeń podatkowych. Tylko tyle. Czy ta informacja jest niezgodna z faktami?
    Jeżeli chodzi o samo słowo „radziecki” to trzeba wiedzieć, że w dawnej Polsce odnosiło się ono do Rady Miejskej. Powszechnie mówiło się o posiedzeniach radzieckich, czyli posiedzeniach Rady Miejskiej,
    Monika Bryła-Mazurkiewicz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this