Znajdź nas na

FAKTY

Tylko 17 proc. ostrowczan znalazłoby schronienie w budowlach ochronnych i ukryciach? 

Tylko 17 procent mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego znalazłoby miejsce w budowlach ochronnych i w ukryciach do doraźnego przygotowania. To zaledwie 8218 miejsc w ukryciach do doraźnego przygotowania i 2336 miejsc w budowlach ochronnych (dane na 1 kwietnia 2024 r.). O nieprawidłowościach w kwestii „Zapewnienia warunków umożliwiających prawidłową realizację zadań dotyczących budownictwa ochronnego”, które stwierdziła również Najwyższa Izba Kontroli informowaliśmy 5 lutego 2024 roku. Dwa miesiące później o budowle ochronne zapytał Łukasz Wojciechowski. Odpowiedź, jaką otrzymał nie napawał optymizmem.

Wojna, jaka toczy się za wschodnią granicą Polski spowodowała, że Polacy częściej i bardziej intensywnie dopytują o miejsca schronienia w razie konfliktu zbrojnego. Nie inaczej jest w Ostrowcu Świętokrzyskim. 20 kwietnia 2023 roku Ostrowieckie Koło Ruchu Narodowego zwróciło się z wnioskiem do władz powiatu i gminy Ostrowiec Św. o podjęcie działań mających na celu poprawę obronności. 5 lutego 2024 roku informowaliśmy z kolei o nieprawidłowościach w kwestii „Zapewnienia warunków umożliwiających prawidłową realizację zadań dotyczących budownictwa ochronnego”, które stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. W kwietniu 2024 roku o miejsca schronienia w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św. dopytywał Łukasz Wojciechowski. Pytał m.in. o stan techniczny schronów i miejsc ukrycia, a także prowadzenie lub podjęcie planów oraz działań w celu przystosowania ich do stanu używalności w razie zagrożenia bezpieczeństwa ludności cywilnej. 

Zgodnie z odpowiedzią jaką otrzymał, a pod którą podpisała się Anna Niedbała, sekretarz miasta Ostrowca Św. (według danych na 1 kwietnia 2024 r.) liczba miejsc w budowlach ochronnych wyniosła 2336, mieszkańcy którym zapewniono miejsca w budowlach ochronnych w procentach – 4 proc., liczba miejsc w ukryciach do doraźnego przygotowania –  8218, mieszkańcy, którym zapewniono miejsce w budowlach ochronnych i w ukryciach do doraźnego przygotowania – 17 proc.

Aktualny wykaz budowli ochronnych przedstawia poniższa tabela. 

Źródło: BIP UM w Ostrowcu Świętokrzyskim

Anna Niedbała w udzielonej odpowiedzi tłumaczy, że w 2019 r. został zbyty budynek po Publicznym Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, osiedle Słoneczne 37 na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na budowę i utrzymanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa (piwnice pod budynkiem przeznaczone były jako miejsca schronienia dla 169 osób). 

– W chwili obecnej brak jest podstawowych przepisów wskazujących odpowiedzialnych za zarządzanie budowlami ochronnymi, określających ich niezbędne wyposażenie oraz wymogi techniczne, jakie muszą spełniać, a co za tym idzie stanowi to trudność w określeniu ich stanu technicznego w odniesieniu do wymagań technicznych dla tego rodzaju obiektów. Ostatnim aktem prawnym regulującym wymogi techniczne i zasady użytkowania budowli ochronnych w Polsce było rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej, uchylone z dniem 1 lipca 2004 roku. W celi zapewnienia właściwej realizacji zadań związanych z budownictwem ochronnym do czasu systemowego uregulowania budownictwa ochronnego w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych, Szef Obrony Cywilnej Kraju wydał wytyczne w dniu  4 grudnia 2018 r. w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego (obowiązywały do 22 kwietnia 2022 roku). W dniu 19 kwietnia 2023 roku został skierowany przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i obiekty służące bezpieczeństwu lub obronności państwa do uzgodnień wewnątrzresortowych. W związku z powyższym jakiekolwiek działania w kwestii „budowli ochronnych” nie znajdują uzasadnienia prawnego – czytamy w odpowiedzi. 

„(…) Ewidencje budowli ochronnych i ukryć do doraźnego przygotowania były sporządzone nierzetelnie. Prezydent nie udostępniał mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wykazu budowli ochronnych, mimo że obowiązek taki wynikał z obowiązujących do 22 kwietnia 2022 r. wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego (dalej: wytyczne SOC). Urząd udzielał nierzetelnie odpowiedzi na złożone wnioski dotyczące budowli ochronnych. W okresie objętym kontrolą, stan techniczny i utrzymania budowli ochronnych nie podlegał sprawdzeniu, a ocena stanu przygotowań obrony cywilnej gminy w części dotyczącej tych budowli była nierzetelna” – to tylko fragment ogólnej oceny sporządzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Przypomnijmy, że kontrolą objęte zostały lata 2019-2023 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem, jeżeli miały znaczenie dla działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą.

Pisaliśmy o tym szerzej tutaj: 

Anna Niedbała odpowiadając na zapytanie Łukasza Wojciechowskiego informuje również, że miejsca schronienia znaleźć można za pomocą specjalnej aplikacji, która dostępna jest na stronie strony.straz.gov.pl

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this