Znajdź nas na

FAKTY

W Sandomierzu obradował Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP!

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w pracy organów stanowiących samorządów województw, postulat w sprawie zmiany ustawy celem wprowadzenia możliwości uczestniczenia w komisjach sejmiku w trybie mieszanym oraz inicjatywa w sprawie utworzenia Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików – te między innymi zagadnienia zdominowały obrady Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP, które odbywały się dziś w sandomierskim Ratuszu. Posiedzenie, któremu przewodniczył Andrzej Pruś było drugim w czasie półrocznej prezydencji Województwa Świętokrzyskiego – poprzednie odbyło się 7 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach. W dzisiejszym wydarzeniu wzięli także udział wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała i radny Sejmiku Paweł Krakowiak a także przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Województwo Świętokrzyskie objęło prezydencję Konwentu 1 stycznia 2022 roku, a jego przewodniczącym został Andrzej Pruś, na co dzień przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Otwierając posiedzenie przedstawił podjęte przez siebie działania po pierwszym posiedzeniu Konwentu, które w kwietniu odbyło się w Kielcach.

– Z prawdziwą satysfakcją pragnę poinformować, że na apel naszego Konwentu z 7 kwietnia do wspólnot regionalnych i społeczności międzynarodowych o solidarną pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa odpowiedziały: Europejski Komitet Regionów, hiszpański Generalitat de Catalunya, Okręg Cluj w Rumunii, włoski Regione Abruzzo i słowacki Trnava Region – powiedział Andrzej Pruś.

Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Podziękował także przewodniczącym sejmików za liczną obecność w Sandomierzu i zachęcił gości do odwiedzania w przyszłości Królewskiego Miasta także w ramach prywatnych wizyt.

W imieniu władz samorządowych Sandomierza uczestników Konwentu powitali Wojciech Czerwiec, przewodniczący Rady Miasta oraz burmistrz Sandomierza Marcin Marzec.

Przewodniczący dyskutowali o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych

Rozpoczynając część roboczą obrad uczestnicy Konwentu przyjęli protokół poprzedniego posiedzenia tego gremium a następnie zajęli się zagadnieniem przetwarzania i ochrony danych osobowych w pracy organów stanowiących samorządów województw. Marek Kowalski,  Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zwrócił uwagę przewodniczącym sejmików na problemy natury formalno – prawnej i organizacyjnej związane z obecnie obowiązującymi przepisami.

Konwent przyjął w tej sprawie uchwałę z dwoma wnioskami. Pierwszy z nich skierowany jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych między innymi o wydanie oficjalnych rekomendacji określających środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez organy stanowiące samorządów województw, drugi zaś do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej o zainicjowanie przez Związek stosownych zmian legislacyjnych w ustawie ustrojowej samorządu województwa, rozstrzygających kwestie uznania organów stanowiących za odrębnych administratorów danych osobowych i definiujących normy kompetencyjne do przyjmowania przez nie polityki i określania dokumentacji ochrony danych osobowych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Zdjęcia i materiały wideo 

Postulaty w sprawie zmian do ustawy o petycjach

W czasie obrad Konwent sformułował także postulaty w sprawie zmian do ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach. Zostaną one skierowane do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wśród postulatów znalazły się:

  • postulat ujednolicenia przepisów dot. skarg, wniosków i petycji w ramach Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub odrębnego aktu prawnego rangi ustawowej,
  • postulat precyzyjnego zdefiniowania pojęcia petycji w celu jednoznacznego odróżnienia jej od skargi i wniosku,
  • postulat dotyczący właściwości organów województwa do rozpatrywania petycji w kontekście wyłącznej inicjatywy uchwałodawczej (zadania a kompetencje),
  • postulat dot. braku zgodności ustawy o petycjach z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • postulat zastosowania alternatywy wobec obowiązku przekazania petycji zgodnie z właściwością – w postaci możliwości wskazania wnoszącemu petycję organu właściwego do jej rozpatrzenia

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Konwent chce wprowadzenia możliwości uczestniczenia w komisjach sejmików województw w trybie mieszanym

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczpospolitej Polskiej przyjął także postulat w sprawie zmiany ustawy o samorządzie województwa celem wprowadzenia możliwości uczestniczenia w komisjach sejmiku województwa w trybie mieszanym. Stanowisko Konwentu w tej sprawie przedstawił Marek Gola, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

– Dwojaka możliwość uczestnictwa w posiedzeniach miałaby bezpośrednie przełożenie na pełniejsze wykonywanie obowiązków radnych województwa, którzy mając możliwość podłączenia się do posiedzenia w formie zdalnej, będą mogli uczestniczyć w posiedzeniu komisji wypełniając tym sposobem należycie mandat radnego. Powstanie tak przydatnej alternatywy dla tradycyjnych posiedzeń stacjonarnych będzie implikowało wydajniejsze wykonywanie obowiązków radnego, który pełni funkcję społeczną, co niejednokrotnie rodzi problemy w łączeniu niniejszej funkcji z pracą zawodową i zdarzeniami życia lokalnego – mówił Marek Gola. – Posiedzenia mieszane zapewnią także łatwiejszy dostęp dla obywateli, z pełnym poszanowaniem dla zasady jawności działania organów województwa. Uczestnictwo oraz zabranie głosu przez klientów zewnętrznych będzie wówczas ułatwione i nie będzie generowało dodatkowych kosztów związanych między innymi z dojazdem. Poszerzy to dostępność sejmiku oraz możliwości zabrania głosu przez obywateli na posiedzeniach komisji, zwłaszcza obywateli zamieszkujących dalsze krańce województwa. Alternatywą dla zdalnego uczestnictwa w komisjach sejmiku województwa, byłoby dalsze zapewnienie możliwości uczestnictwa w siedzibie samorządu dla obywateli preferujących taką formę udziału w obradach. Ogromny postęp technologiczny, który nastąpił w ostatnich latach, a także okres pandemii, z którym mierzył się cały świat, w sposób automatyczny wprowadził do życia codziennego obywateli oraz do funkcjonowania wielu instytucji publicznych formę zdalnych spotkań i posiedzeń. Spodziewać się można, iż taki sposób funkcjonowania na stałe zakorzeni się w naszym codziennym życiu – dodał wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Przyjęty w czwartek postulat Konwentu w tej sprawie otrzyma Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Inicjatywa w sprawie utworzenia Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP podczas obrad sformułował także wniosek do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP w sprawie utworzenia Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików. We wniosku czytamy między innymi:

„Ubiegły rok był przełomowy dla wzmocnienia dialogu młodzieży z władzami samorządów regionalnych. Przyjęta w kwietniu 2021 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmiana ustawy o samorządzie województwa wprowadziła zupełnie nowe rozwiązania ułatwiające powoływanie młodzieżowych sejmików. Na jej mocy rozszerzone zostały kompetencje młodzieżowych gremiów. (…) Ustawowe umocowanie działania młodzieżowych sejmików z pewnością będzie służyć zwiększeniu aktywności młodych ludzi w życiu publicznym na regionalnym szczeblu samorządu.

Mając na uwadze potrzebę usprawnienia i zwiększenia partycypacji młodych ludzi w sprawach publicznych, Konwent Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej wnioskuje do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań zmierzających do powołania Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików, jako organu opiniodawczo-doradczego Związku Województw RP. Utworzenie gremium zrzeszającego przedstawicieli młodzieżowych sejmików ze wszystkich województw będzie służyć wymianie doświadczeń i budowaniu relacji na gruncie młodzieżowego samorządu, a Związkowi Województw pozwoli na  poznawanie opinii i spostrzeżeń młodego pokolenia w istotnych sprawach. (…)”

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Głosowanie sprawie przyjęcia wniosku poprzedził raport przedstawiony przez Jakuba Mielczarka, dyrektora Biura Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczący aktualnego stanu wdrażania ustawy o samorządzie województwa w zapisach dotyczących wojewódzkich sejmików młodzieżowych. Raport został sporządzony na podstawie wyników 14 ankiet nadesłanych przez poszczególne województwa a wynika z niego między innymi, iż w większości Urzędów Marszałkowskich przeważa opinia, że zasadne jest powołanie Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików Wojewódzkich.

Ponadto, na ankietowe pytanie „Które województwa powołały sejmiki młodzieżowe” 50,00% (7) województw potwierdziło utworzenie młodzieżowego sejmiku województwa, 42,86% (6) stwierdziło, że trwają prace nad jego utworzeniem, a jeden tj. 7,14% odpowiedział, że młodzieżowy sejmik województwa nie został utworzony.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyskie przekazało prezydencję w Konwencie Województwu Lubelskiemu

Czwartkowe posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP w sandomierskim Ratuszu zakończyło się oficjalnym przekazaniem przez przewodniczącego Andrzeja Prusia na drugie półrocze bieżącego roku prezydencji Konwentu Województwu Lubelskiemu. Dodatkowo, życząc powodzenia w kolejnym półroczu, Andrzej Pruś wręczył Jerzemu Szwajowi, przewodniczącemu Sejmiku Województwa Lubelskiego prezent w postaci pióra i długopisu zdobionych świętokrzyskim krzemieniem pasiastym.

Jerzy Szwaj z kolei podziękował Andrzejowi Prusiowi oraz dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marcie Solińskiej-Peli za wytężoną pracę związaną z przewodniczeniem Konwentowi.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this