Znajdź nas na

FAKTY

Wykonanie zdroju wody pitnej, czy zwiększenie ilości koszy na śmieci! Sprawdziliśmy w jakich sprawach interpelują radni miejscy!

W sprawie zwiększenia ilości koszy na śmieci, wykonania zdroju pitnej wody, uporządkowania terenu, naprawienia nawierzchni drogi, usunięcia wraku samochodu, naprawach latarni, zamontowania kamer, oznaczenia progów zwalniających, stworzenie i oznaczenie pasa ruchu dla rowerów, zwiększenia atrakcyjności ostrowieckiego molo w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – to tylko niektóre z interpelacji, jakie w 2021 roku złożyli radni Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Przypomnijmy, że zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta, burmistrza, prezydenta w sprawach dotyczących gminy. Co ważne interpelacja powinna dotyczyć spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Czy wszystkie interpelacje ostrowieckich radnych miejskich spełniają te kryteria? Sprawdziliśmy w jakich sprawach w 2021 roku interpelowali radni?

Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z 23 lipca 2019 roku fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym  „w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi. Wójt (burmistrz, prezydent) lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”

Zdarza się bardzo często, co podkreślają prawnicy specjalizujący się w prawie samorządowym, że radni nadużywają słowa „interpelacja” w stosunku do pism, jakie składają na ręce przewodniczącego rady.  W Piśmie Samorządu Terytorialnego Wspólnota ( „Interpelacje i zapytania radnych w nowym stanie prawnym”) Zygmunt Laskowski wskazuje wprost co jest interpelacją, co zaś – zapytaniem: „ wystąpienie radnego w sprawie przedstawienia przez wójta strategii modernizacji i planów budowy nowego oświetlenia ulicznego w całej gminie lub wystąpienie w sprawie przedstawienia polityki naprawy układu komunikacyjnego polegającego na przedstawieniu harmonogramu budowy nowych i odbudowie istniejących gminnych dróg – będą interpelacjami, gdyż są istotnymi sprawami dla całej gminy i całej gminy dotyczą. Natomiast pytanie dlaczego nie świeci się kilka latarni ulicznych lub pytanie o termin zakończenia naprawy ubytków na drogach gminnych, albo interwencja radnego na prośbę mieszkańca w konkretnej sprawie – to jest zapytanie.” 

Sprawdziliśmy więc w jakich sprawach w 2021 roku interpelował radni  Rady Miasta Ostrowca Św. i czy wszystkie te pisma spełniają wyznaczone przez Ustawodawcę – kryteria. 

Stanisław Choinka, radny miejski z KWW Jarosława Górczyńskiego w 2021 roku złożył jedną interpelację, 26 lutego w sprawach: zamontowania luster drogowych, które poprawią widoczność przy włączaniu się do ruchu w ul. Bałtowską, zmniejszenia lub usunięcia ustawionych barierek, które ograniczają widoczność na wysokości marketu spożywczego „Lewiatan” i Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski przy ul. Bałtowskiej. Mateusz Czeremcha, radny niezrzeszony – nie złożył w tym roku, ani jednej interpelacji. Renata Duda, radna z Klubu Prawa i Sprawiedliwości – złożyła tylko jedną interpelację, 10 marca w sprawach: 1) uprzątnięcia terenu usytuowanego naprzeciwko Piekarni Pod Telegrafem (zejście po schodach od ul. Polnej do ul. A. Mickiewicza obok garaży), 2) braku oświetlenia domów położonych przy ul. Plac św. Floriana, Marek Giemza, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego, 10 czerwca  złożył jedną interpelację w sprawie zainstalowania trzech progów zwalniających w ulicy Gajowej. Artur Głąb, radny z Klubu PiS złożył cztery interpelacje: 3 lutego 2021 r. w sprawie usunięcia starego witacza przy wjeździe do naszego miasta, 5 maja 2021 r. w sprawie usunięcia wraku samochodu znajdującego się przy głównej ulicy (w pobliżu bloku, ul. Starokunowska 3), 16 lipca 2021 r. w sprawie remontu nawierzchni chodnika między boiskiem, a ogrodzeniem wewnętrznym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 i 16 lipca 2021 r. w sprawach:  naprawy nawierzchni chodnika przy ogrodzeniu kościelnym parafii św. Kazimierza, remontu nawierzchni chodnika wzdłuż ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7, remontu nawierzchni chodnika stykającego się z wyżej wspomnianym odcinkiem, przed punktami usługowymi, naprawy latarni nr 8/11 przy bocznym wejściu na teren PSP 7. Dariusz Kaszuba, radny z Klubu PiS nie złożył w tym roku ani jednej interpelacji. Kamil Kutryba, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego – 9 sierpnia złożył interpelacje w sprawie zainstalowania czterech kamer na rynku w Denkowie. Mariusz Łata, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego  21 lipca złożył interpelację w sprawach: 21 lipca 2021 r. w sprawach: modernizacji terenu pomiędzy ulicami: H. Sienkiewicza, L. Waryńskiego, J. Matejki, M. Kopernika, wymiany źródeł światła wzdłuż ul. H. Sienkiewicza oraz przycinka gałęzi od ul. L. Waryńskiego do ul. Trzeciaków, montażu lustra przy wyjeździe z ul. Czerwonego Krzyża w ul. Siennieńską, wstawienia znaków zakazu zatrzymywania się przy wjazdach do bloków 6,8,10 przy ul. J. Kochanowskiego, wyeliminowania parkowania poprzez namalowanie pasów na jezdni ul. J. Kochanowskiego, stworzenia i oznaczenie pasa ruchu dla rowerów wzdłuż ul. J. Kochanowskiego, naprawy ubytków w ul. J. Kochanowskiego z uwzględnieniem progu zwalniającego. Grażyna Maj, radna z Klubu Prawa i Sprawiedliwości złożyła 27 kwietnia  jedną interpelację w sprawach: zwiększenie ilości koszy na śmieci wzdłuż ul. St. Żeromskiego, szczepień przeciwko Covid-19 osób powyżej 80-tego roku życia, naprawienie nawierzchni ul. St. Żeromskiego, naprawienie ul. Borowikowej, uporządkowanie terenu przy ul. Borowikowej i ustawienie znaku  „Zakaz wyrzucania śmieci”. Marcin Marzec, radny niezrzeszony złożył jedną interpelację – 12 kwietnia  w sprawie zwiększenia atrakcyjności ostrowieckiego molo w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Bożenna Morycińska, radna z KWW Jarosława Górczyńskiego w 2021 roku ( a także od początku aktualnej kadencji) nie złożyła ani jednej interpelacji. Andrzej Pałka, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego złożył w tym roku dwie interpelacje.Pierwszą z nich, 22 kwietnia w sprawach: rekultywacja pasów zieleni przy ul. Grzybowej, oczyszczenie chodników wzdłuż ul. Grzybowej,  postawienie znaku drogi jednokierunkowej przy parkingu szpitala, wybudowania progu spowalniającego na ul. Jodłowej, na wysokości placu zabaw, usunięcia pęknięć nakładki bitumicznej w ul. Modrzewiowej i ul. Spacerowej. Drugą –  25 maja w sprawach: rekultywacja trawiastego boiska piłki nożnej przy ul. Iłżeckiej, naprawy uszkodzonych ogrodzeń i urządzeń na placach zabaw przy ulicach: Jodłowa i Jaworowa,) postawienie barierek przed wejściem na plac zabaw przy ul. Jodłowej, )wyegzekwowania od właścicieli pojemników na odzież używaną częstszego ich opróżniania, w szczególności pojemnika przy ul. St. Żeromskiego. Aron Pietruszka, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego złożył jedną interpelację w tym roku – w sprawie udzielenia informacji dot. Stowarzyszenia Klub Piłkarski KSZO 1929. Joanna Pikus, radna z KWW Jarosława Górczyńskiego w 2021 roku złożyła trzy interpelacje.  7  stycznia w sprawach: 1) zwiększenia liczby patroli Policji na ulicy Polnej 3,  2) wdrożenia „Programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym w mieście Ostrowiec Świętokrzyski, 3) zapisania miasta Ostrowiec Świętokrzyski na badania w ramach akcji profilaktycznej „NIE nowotworom u dzieci”. 29 kwietnia w sprawach:  udzielenie informacji ws. kontenerów na odzież używaną, zamontowania na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski recyklomatów (ew. butelkomatów). 15 lipca w sprawach: odnowy kortu tenisowego na osiedlu Ogrody, zagospodarowanie skweru na osiedlu Stawki, systematyczny monitoring terenu wokół Orlika na osiedlu Ogrody, udzielenia informacji dot. monitoringu Ogrodu Zdrowia na osiedlu Ogrody, udzielenie informacji, czy w 2021 r. jest planowana kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego, utworzenie parkingu na osiedlu Stawki przy bloku nr 83. Irena Renduda-Dudek, radna z KWW Jarosława Górczyńskiego 12 maja  interpelowała  w sprawie remontu ul. Zygmuntówka –  szczególnie w rejonie posesji nr 139, 141, 157. Włodzimierz Sajda, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego złożył w tym roku jedną interpelację – 12 kwietnia, w sprawie  przeprowadzenia właściwego remontu i wykonania nowej nawierzchni ulicy Zamłynie. Włodzimierz Stec, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego złożył w tym roku trzy interpelacje:  15 kwietnia 2021 r. w sprawie zamontowania dwóch progów zwalniających na łuku ulicy L. Staffa, 3 sierpnia  w sprawie naprawy płyty studzienki znajdującej się przy przystanku autobusowym, między ul. Tetmajera i ul. Orkana, a także  3 sierpnia  w sprawie obniżenia studzienki deszczowej. Kamil Stelmasik, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego – w 2021 roku złożył pięć interpelacji: 2 marca. w sprawie podjęcia niezbędnych działań zmierzających do uporządkowania sytuacji drogowej na ul. T. Jasińskiego. 17 marca w sprawach: 1) Budowy stadionu lekkoatletycznego na terenie pomiędzy III a IV Liceum Ogólnokształcącym. 2) Budowy ścieżki rowerowej w kierunku Nowej Dębowej Woli. 3) Oczyszczenia ścieżek rowerowych oraz odcinków pieszo-rowerowych w ciągu ulic powiatowych. 4) Wymiany tablicy z nazwą Skweru im. Honorowych Dawców Krwi. 5) Ustawienia pojemnika do zbioru plastikowych nakrętek na Skwerze im. Honorowych Dawców Krwi. 6) Poprawy nawierzchni fragmentu drogi osiedlowej znajdującej się przy Delikatesach „Sezam”. 7) Posprzątania terenu znajdującego się pod mostem im. Księdza Infułata Marcina Popiela. 17 maja w sprawie infrastruktury miejskiej na ul. M. Dąbrowskiej i B. Leśmiana. 2 czerwca  w sprawie wykoszenia traw i przycięcia żywopłotów przy ul. T. Jasińskiego wokół Skweru Honorowych Dawców Krwi, przy nowym parkingu wzdłuż ogrodzenia Przedszkola nr 16 oraz wewnętrznego chodnika wzdłuż kościoła.  7 czerwca w sprawie rozwoju przestrzeni rekreacyjnej ośrodka „Gutwin”, wykonania bulodromu w przestrzeni dawnego placu zabaw – vis a vis muszli koncertowej, wykonania przestrzeni do gry w minigolfa, wykonania ścieżki 10 tys. kroków, wykonania naturalnego placu zabaw, wykonanie zdroju pitnej wody. Daniel Strojny, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego w 2021 roku nie złożył ani jednej interpelacji. Marta Woźnicka-Kuzdak, radna z KWW Jarosława Górczyńskiego w 2021 roku złożyła dwie interpelacje: 19 stycznia  w sprawie wykonania drogi dojazdowej do posesji wraz z oświetleniem ul. Koralowej oraz podłączeniem do kanalizacji miejskiej i 25 marca w sprawie wybudowania tak zwanego aktywnego przejścia dla pieszych na ulicy M. Radwana. Karol Wójcik, radny niezrzeszony w 2021 roku nie złożył ani jednej interpelacji. Jerzy Wrona, radny z Klubu Prawa i Sprawiedliwości w tej kadencji nie złożył ani jednej interpelacji. Artur Zawadzki, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego złożył pięć interpelacji:  18 stycznia 2021 r. w sprawach: 1) wykonania nakładki asfaltowej w uliczce dojazdowej przy ul. Świętokrzyskiej, 2) zamontowania lustra drogowego na ul. Szewieńskiej bocznej i ul. Kwiatowej, 3) wykonania nakładki asfaltowej wraz z uzbrojeniem terenu na ul. L. Bugaja, 27 kwietnia w sprawach: wymiany  i uzupełnienie krawężników oraz wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Górnej, wykonania progów zwalniających na ul. Podgórze,  wyczyszczenie studzienek oraz kanałów w ul. Świętokrzyskiej. 26 maja  w sprawach: 1) zarezerwowanie środków finansowych w budżecie Gminy na 2022 r. na położenie asfaltu w uliczkach dojazdowych przy ul. Świętokrzyskiej, 2) remontu ulicy Chmielowskiej.  21 czerwca  w sprawie uruchomienia pilotażowego programu i zainstalowania sekundników informujących, ile czasu pozostało do zmiany świateł na wybranym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną stałoczasową w Ostrowcu Świętokrzyskim.15 lipca w sprawach: zamontowania słupa oświetleniowego przy ul. Las Rzeczki, przedstawienie harmonogramu koszenia trawy w parku, skwerach, placach zabaw, pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych oraz terenów należących do do gminy dla dzielnicy Częstocice, podanie kosztów jakie zostały poniesione na utrzymanie-remont dróg w roku 2020 i 2021 dla ulic: boczna Świętokrzyska i Sadowa.

Pełny wykaz interpelacji radnych miejskich dostępny jest pod adresem:

https://bip.um.ostrowiec.pl/artykuly/3104/interpelacje-radnych-rady-miasta

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this