Znajdź nas na

FAKTY

XXXIV Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego!

XXXIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2021 roku o godzinie 11:00, w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach ul. Stefana Żeromskiego 12.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Część uroczysta – godz. 11:00.

 1. Otwarcie XXXIV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez przewodniczącego Sejmiku – Andrzeja Prusia.
 2. Uroczyste wręczenie Odznak Honorowych Województwa Świętokrzyskiego.
 3. Wręczenie podziękowań dla Małgorzaty Rupniewskiej za długoletnią pracę w Muzeum Narodowym w Kielcach oraz za działalność na rzecz ochrony dóbr kultury w regionie świętokrzyskim.

Cześć robocza – godz.13:00.

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 3. Wybór sekretarzy obrad.
 4. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Europejskiemu Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego,
  2. stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego,
  2. stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie przewodniczącej Komisji Pani Agnieszki Buras,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
  2. stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wysokości udzielonej pomocy rzeczowej gminom z powiatów objętych testowaniem Modelu Kooperacji w ramach projektu pn. „Liderzy Kooperacji” z terenu województwa świętokrzyskiego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałek województwa Pani Renaty Janik,
  2. stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów- wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika województwa Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika województwa Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/687/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika województwa Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/354/2016 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika województwa Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
  2. stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
  3. stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIII/454/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
  2. stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIII/455/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
  2. stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie”:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
  2. stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałek województwa Renaty Janik,
  2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
  3. stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 43,30 m², na okres 4 lat:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałka województwa Marka Bogusławskiego,
  2. stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Marka Jońcy,
  2. stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – wystąpienie przewodniczącego Komisji Artura Konarskiego,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Marka Jońcy,
  2. stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – wystąpienie przewodniczącego Komisji Artura Konarskiego,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szanieckiego Parku Krajobrazowego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Marka Jońcy,
  2. stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – wystąpienie przewodniczącego Komisji Artura Konarskiego,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości położonej w Sandomierzu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Sandomierz Mokoszyn, jako działka nr 151/4 o pow. 0,0251 ha:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Marka Jońcy,
  2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości położonych w gminie Nowa Słupia, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Trzcianka, jako działki nr 105/1 i nr 155/1 o łącznej pow. 0,0238 ha:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Marka Jońcy,
  2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Artwińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 931/6 o pow. 10,2176 ha, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Marka Jońcy,
  2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Kusocińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0022, jako działki nr 60/25 o pow. 0,1864 ha i nr 60/27 o pow. 2,1180 ha, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Marka Jońcy,
  2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pawła Krakowiaka,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały.
 27. Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego Sejmiku:
  1. powołanie komisji skrutacyjnej,
  2. przeprowadzenie głosowania.
 28. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami województwa świętokrzyskiego za lata 2019 – 2020.
 29. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku.
 30. Interpelacje i zapytania.
 31. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
 32. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 33. Sprawy różne.
 34. Zamknięcie XXXIV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this