Znajdź nas na

FAKTY

Czy w gminie Ćmielów szykuje się powtórka z rozrywki? 

Podczas czwartkowej (15 czerwca) sesji absolutoryjnej w gminie Ćmielów, 7 radnych obecnych na sali obrad wstrzymało się od głosu w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania, 7 pozostałych było „za”. Identyczna sytuacja miała miejsce przed rokiem, kiedy to Wojewoda Świętokrzyski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność uchwały podjętej przez radnych. Uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi wotum zaufania podejmowana jest bowiem przez radę gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.

Wynik głosowania radnych nad uchwałą dotyczącą udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Ćmielowa Źródło: YT Gmina Ćmielów

Za udzieleniem Joannie Susce, burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania podobnie jak przed rokiem głosowali: Andrzej Bonarek, Jacek Bryła, Ewelina Cieślikowska, Zbigniew Kolasa, Piotr Małek, Józef Nowak, Witold Pernak.  Od głosu wstrzymali się zaś: Dariusz Maruszczak, Katarzyna Nikodem, Piotr Paszyński, Michał Szczęsny, Jerzy Sykała, Halina Wójtowicz i Krystyna Zdonek. W głosowaniu udziału nie brała Ewelina Otolińska. 

Co takiego zrobiła lub czego nie zrobiła burmistrz Ćmielowa, że 7 radnych wstrzymało się od głosu w sprawie udzielenia jej wotum zaufania? Dlaczego radni wstrzymujący się od głosu,  nie zagłosowali przeciwko udzieleniu wotum?

Jak czytamy w uzasadnieniu jednego z orzeczeń Sądu Administracyjnego w Poznaniu.  „Choć przepisy u.s.g., normujące zagadnienia związane z podejmowaniem uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi wotum zaufania, nie formułują wprost obowiązku uzasadniania przez radę gminy tego rodzaju uchwał, to nie sposób uznać aby rada gminy, realizując ww. kompetencję była niczym nieskrępowana i mogła wykorzystywać instytucję wotum zaufania dla wójta wyłącznie jako instrument stricte polityczny. W demokratycznym państwie prawnym nie może być bowiem akceptowana samowolna, arbitralna decyzja organów publicznych, nie podporządkowana celom tego porządku i wartościom, którym ma służyć władza publiczna. Reguła ta należy do samej istoty zasady praworządności (art. 7 Konstytucji RP).” (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 3 marca 2021 r., sygn. akt IV SA/Po 1222/20)

Przypomnijmy, że  w ubiegłym roku rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nieważność uchwały z 22 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania.

Wynik głosowania radnych nad uchwałą dotyczącą udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Ćmielowa Źródło: YT Gmina Ćmielów

–  Mając na względzie zaistniałe okoliczności, w ocenie organu nadzoru nie ulega wątpliwości w świetle poczynionych ustaleń, że głosowana uchwała nie uzyskała bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady, co daje podstawę do stwierdzenia, iż przedmiotowa uchwała podjęta została z istotnym naruszeniem art. 28aa ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Co do treści i formy uchwały w przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania wypowiedział się m.in. Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 9 lutego 2022 r. w wyroku o sygn. III OSK 4795/21. Jak wynika z uzasadnienia wyżej wymienionego wyroku „(…) ustawodawca w art. 28aa ust. 9 SamGminU przesądził, że zarządzając głosowanie nad wotum zaufania nad raportem o stanie gminy osoba kierująca obradami powinna zarządzić głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania i to niezależnie od przebiegu dyskusji, a w przypadku braku bezwzględnej większości radnych za udzieleniem tego wotum z mocy ustawy skutkiem jest podjęcie uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. Ustawodawca przesądził bowiem treść uchwały w przypadku, gdy większość radnych zagłosowałoby przeciwko udzieleniu wójtowi wotum zaufania a nie to, że w ogóle wówczas nie podejmuje się uchwały.” W świetle regulacji art. 91 ustawy o samorządzie gminnym uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. Biorąc pod uwagę powyższe, organ nadzoru stwierdził jak w sentencji. Stosownie do treści art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego – czytamy w uzasadnieniu do rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Pisaliśmy o tym tutaj:

Czym jest  bezwzględna większością głosów ustawowego składu rady gminy?

To wymóg oddania za wnioskiem poddanym pod głosowanie, liczby całkowitej głosów, przewyższającej połowę ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższą. W praktyce będzie to wyglądało tak, że przy piętnastu radnych, wymóg bezwzględnej większości ustawowego składu rady gminy będzie spełniony jeśli za wnioskiem oddanych zostanie co najmniej osiem ważnych głosów.

Czy w tym roku samorząd Ćmielowa czeka „powtórka z rozrywki”? 

– Jeśli chodzi o uchwałę co do wotum, to też dziękuję państwu radnym, którzy w liczbie siedmiu zagłosowali za udzieleniem mi wotum. Chcę powiedzieć, że analogicznie taka sytuacja miała miejsce rok temu, kiedy państwo radni nie podjęli uchwały odnośnie udzielenia, bądź nieudzielenia wotum zaufania. Pan wojewoda stwierdził, że uchwała o takiej treści jak teraz i z taką samą liczbą głosów, została podjęta z istotnym naruszeniem przepisów prawa – mówiła podczas sesji Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa, dodając, że na wydanie rozstrzygnięcia wojewoda ma 30 dni.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this