Znajdź nas na

FAKTY

Uchwała w sprawie udzielenia burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania za 2021 rok unieważniona przez wojewodę!

Uchwały Nr LVII/374/2022 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania za 2021 rok została unieważniona w całości przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Przypomnijmy, że znajdowała się w niej rozbieżność pomiędzy treścią uchwały, a jej uzasadnieniem. Z treści uchwały wynikało, że radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania, w uzasadnieniu wyraźnie podkreślono, że nie osiągnięto wymaganej ustawowo bezwzględnej większości głosów, tym samym uchwała nie została podjęta. Nieprawidłowości doszukał się również wojewoda świętokrzyski. – W świetle regulacji art. 91 ustawy o samorządzie gminnym uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne – czytamy w dokumencie podpisanym przez Zbigniewa Koniusza.

fot. Agnieszka Kaca-Chmielińska/ Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

Podczas sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie, jaka odbyła się 22 lipca,  po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy radni głosowali za udzieleniem burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania. Zgodnie z zapisem sesji uchwała została odrzucona w trybie jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.  

Za udzieleniem Joannie Susce, burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania głosowali: Andrzej Bonarek, Jacek Bryła, Ewelina Cieślikowska, Zbigniew Kolasa, Piotr Małek, Józef Nowak, Witold Pernak.  Od głosu wstrzymali się zaś: Dariusz Maruszczak, Katarzyna Nikodem, Piotr Paszyński, Michał Szczęsny, Jerzy Sykała, Halina Wójtowicz i Krystyna Zdonek. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie opublikowana została uchwała, z której treści wynikało, że burmistrz Ćmielowa wotum zaufania otrzymała. Co ciekawe z uzasadnienia do tej samej uchwały wynika jednak coś zgoła innego – że nie została podjęta”. Pod dokumentem podpisała się Krystyna Zdonek, przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie. 

Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania za 2021 rok. Źródło: BIP Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
Uzasadnienie do Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania za 2021 rok. Źródło: BIP Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
Wynik głosowania nad uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania za 2021 rok. Źródło: BIP Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

Nieprawidłowości w przedstawionym projekcie uchwały doszukał się Wojewoda Świętokrzyski – Zbigniew Koniusz. Rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność uchwały Nr LVII/374/2022 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania za 2021 rok –  w całości.

Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa poinformowała nas wówczas, że wystosowała pismo do przewodniczącej Rady Miejskiej w Ćmielowie z prośbą o jej pisemne wypowiedzenie się w ciągu 7 dni na temat rozbieżności merytorycznej uchwały z uzasadnieniem. Na odpowiedź musiała jednak poczekać nieco dłużej. 

– Mając na względzie zaistniałe okoliczności, w ocenie organu nadzoru nie ulega wątpliwości w świetle poczynionych ustaleń, że głosowana uchwała nie uzyskała bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady, co daje podstawę do stwierdzenia, iż przedmiotowa uchwała podjęta została z istotnym naruszeniem art. 28aa ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Co do treści i formy uchwały w przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania wypowiedział się m.in. Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 9 lutego 2022 r. w wyroku o sygn. III OSK 4795/21. Jak wynika z uzasadnienia wyżej wymienionego wyroku „(…) ustawodawca w art. 28aa ust. 9 SamGminU przesądził, że zarządzając głosowanie nad wotum zaufania nad raportem o stanie gminy osoba kierująca obradami powinna zarządzić głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania i to niezależnie od przebiegu dyskusji, a w przypadku braku bezwzględnej większości radnych za udzieleniem tego wotum z mocy ustawy skutkiem jest podjęcie uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. Ustawodawca przesądził bowiem treść uchwały w przypadku, gdy większość radnych zagłosowałaby przeciwko udzieleniu wójtowi wotum zaufania a nie to, że w ogóle wówczas nie podejmuje się uchwały.” W świetle regulacji art. 91 ustawy o samorządzie gminnym uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. Biorąc pod uwagę powyższe, organ nadzoru stwierdził jak w sentencji. Stosownie do treści art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego – czytamy w uzasadnieniu do rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa potwierdza, że 31 sierpnia do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie przysłane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego, stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie z 22 lipca w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania za rok 2021.

– Nastąpiła dość widoczna kolizja merytoryczna, jeśli chodzi o treść uchwały i treść uzasadnienia według stanu faktycznego i prawnego. Pan wojewoda również to zauważył i wydał takie rozstrzygnięcie, które świadczy o tym, że uchwała ta nie istnieje w obiegu prawnym. Niezwłocznie po sesji absolutoryjnej zwróciłam się pisemnie do pani przewodniczącej Rady Miejskiej w Ćmielowie, pomimo że uchwała w swej treści była dla mnie rozstrzygnięciem korzystnym, ale nieprawdziwym w świetle przeprowadzonego przez radnych głosowania. Niestety pani przewodnicząca  w terminie, który wyznaczyłam, czyli  7 dni, nie ustosunkowała się do mojego pisma. Odpowiedź otrzymałam w 31 dniu po obradach sesyjnych, czyli w terminie,  który uniemożliwiłby mi wniesienie  odwołanie do sądu administracyjnego. Z ostrożności procesowej wniosłam skargę do WSA, nie posiadając jeszcze wówczas rozstrzygnięcia wojewody. Pani przewodnicząca w swoim wyjaśnieniu użyła sformułowania, że  „brak prawidłowej obsługi rady miejskiej, doprowadził do powstania tego błędu”, czy też „kolizja merytoryczna treści uchwały z dnia 22 lipca jest efektem braku zapewnienia radzie miejskiej bezstronnej i należytej obsługi prawnej oraz właściwej obsługi merytorycznej i dostępu do profesjonalnych i bezstronnych usług prawniczych”.  Będę jeszcze panią przewodniczącą dopytywać na najbliższej sesji, ponieważ 31 sierpnia nie uczestniczyła  w obradach radnych,  co miała na myśli. Padają zarzuty i sformułowania pod adresem pani mecenas, która reprezentuje profesjonalną kancelarię, a także pod adresem pracownika merytorycznego, który dokłada wszelkich starań, aby sesje przebiegały sprawnie.  Dlaczego ta odpowiedzialność popełnionego błędu przez panią przewodniczącą jest przerzucana na inne osoby? Na ostatniej stronie pisma od pani przewodniczącej czytamy zaś, „z uwagi na fakt, że jako przewodnicząca rady miejskiej podpisałam uchwałę, która nie została podjęta przez radę miejską, złożyłam wniosek do wojewody o stwierdzenie jej nieważności”. W efekcie pani przewodnicząca przyznała do tego, że podpisała uchwałę, która nie została podjęta. Nie wyobrażam sobie, że jako burmistrz, podpisałabym dokument, który nie miałby swojego odzwierciedlenia w stanie faktycznym, prawnym i merytorycznym. Tutaj kłania się profesjonalizm. Nie można przerzucać odpowiedzialności na innych – mówi Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa.   

Na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego –  w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this