Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Joanna Suska: Nie chciałabym żeby na tej sali była uprawiana polityka! Czy Klub „Świt” Ćmielów stał się elementem gry politycznej?

Nie sposób nie zadać tego pytania po ostatniej sesji Rady Miasta Ćmielowa, na której po raz kolejny powrócił temat Świtu Ćmielów. Z jednej strony przeprowadzona na zlecenie Joanny Suski, burmistrz Ćmielowa, kontrola nie wykazała nieprawidłowości, z drugiej stan w jakim zastał Klub nowy Zarząd najlepszy nie był. Podczas zorganizowanej 14 sierpnia sesji, nie zabrakło także wycieczek do życia prywatnego burmistrz Ćmielowa. Czy zaplanowana na 3 września wizyta Regionalnej Izby Obrachunkowej rozwieje wszelkie wątpliwości? Już wkrótce się przekonamy.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Podczas środowej sesji Rady Miasta w Ćmielowie Wioletta Rogala-Mazur, prezes Miejskiego Klubu Sportowego „Świt” w Ćmielowie podsumowała jego działalność za I półrocze 2019 roku.

– Pani przewodnicząca dziękujemy za zaproszenie, za możliwość zabrania głosu w kwestii związanej z działalnością Klubu MKS „Świt” w Ćmielowie. Uważamy, że takie sprawy powinny być załatwiane na tej sali, a nie na forach społecznościowych, czy też w radio. Członkami zarządu zostaliśmy 11 stycznia 2019 roku czyli w połowie sezonu piłkarskiego. W klubie jest drużyna seniorów i dwie drużyny dziecięce. Drużynę seniorów musieliśmy utrzymać na warunkach poprzedniego zarządu do czerwca, jeśli byśmy tak nie zrobili drużyna seniorów rozwiązałaby się i nie przystąpiłaby do rozgrywek rundy wiosennej. Nagrody, które zostały przyznane zawodnikom utrzymane zostały na poziomie rundy jesiennej, a nawet bym powiedziała, zmniejszone o premie. Decyzją członków Zarządu wszystkie nagrody finansowe przyznawane były na postawie uchwał, sporządzonych podczas posiedzeń Zarządu. Wszystkie nagrody przyznawane miały charakter motywujący, po przeanalizowaniu sytuacji sportowej, kadrowej i finansowej. W poprzednim sezonie drużyna składała się z 23 zawodników, z czego tylko trzy osoby były zawodnikami z gminy Ćmielów. Zawodnicy dojeżdżali z Warszawy, okolic Kielc, co wiązało się przy tym z dodatkowymi większymi kosztami za dojazdy. Pragnę przy tym tutaj zaznaczyć, że obecnie zawiązała się również drużyna seniorów i w jej skład wchodzi w tej chwili siedmiu zawodników z Ćmielowa, do z czego tak naprawdę dążyliśmy. Ponieważ jest to dotacja gminna uznaliśmy, że najważniejsze, to żeby korzystali mieszkańcy gminy, a nie mieszkańcy innych miejscowości powiatu, czy nawet, tak jak tutaj zaznaczyłam – województwa – tłumaczyła Wioletta Rogala-Mazur.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Jak twierdzi, Klub MKS „Świt” Ćmielów przyczynił się do promowania aktywności ruchowej, kultury fizycznej i zdrowego spędzania czasu przez mieszkańców. Drużyna seniorów Klubu uczestniczyła w rozgrywkach piłkarskich pod patronatem Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach, w klasie okręgowej. Rozegrała mecze sparingowe w okresie luty-marzec celem dobrego przygotowania do sezonu. Po rundzie jesiennej drużyna była na 10 miejscu, natomiast po rundzie wiosennej uplasowała się na 6 miejscu w tabeli. Grupa Młodzik Starszy i Orlik Starszy także uczestniczyła w rozgrywkach grup prowadzonych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach. Zawodnicy brali udział w treningach, sparingach, różnego rodzaju turniejach na boiskach trawiastych i na hali. MKS „Świt” zatrudnia trenerów seniorów i grup młodzieżowych na umowach zlecenie.

Nowy kontra stary Zarząd

– Na dzień 30 czerwca 2019 roku Klub otrzymał 80 tysięcy dotacji, co absolutnie nie jest 80 procent całych kosztów dotacji, koszty pokryte z dotacji to 77 985,93 zł, wkład własny 625, 78 zł. Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym 78 611,71 zł, co stanowi 64, 97 procent całego przedsięwzięcia i tutaj pozwolę sobie trochę swojej uwagi dodać do tego, ponieważ właśnie jesteśmy ciągle porównywani do poprzedniego Zarządu. Szanowni państwo poprzedni Zarząd na dzień 30 czerwca 2018 roku otrzymał dotacji 52 000 złotych, z czego w swoim sprawozdaniu na dzień 30 czerwca złożył sprawozdanie na 32 812, 08 zł, ale co dziwne na koncie zostało 134, 78 zł, a w raporcie kasowym w gotówce 1128, 29 zł. A podobno nasz Zarząd jest niegospodarny. Natomiast jeżeli chodzi o koszty transportu, które też są ciągle poruszane, że my jako Zarząd za dużo wydaliśmy na transport. Po rundzie wiosennej obecny zarząd wydał 7 120,00 zł, natomiast poprzedni Zarząd przez cały okres, przez cały rok 12 483, 18 zł, ale w sprawozdaniu ujęli tylko kwotę 9 900 zł. No to porównując naszą kwotę ze sprawozdania ze sprawozdaniem za cały rok tamten, faktycznie można by nam uznać, że jesteśmy niegospodarni, tylko, że tak naprawdę trzeba byłoby oprzeć się na wszystkich fakturach. Jeżeli chodzi jeszcze o transport, to za 2018 rok na kwotę 650 zł została opłacona faktura w styczniu, ze składek członkowskich już za ten rok, zebranych przed Walnym Zebraniem, które odbyło się 11 stycznia. Z tych składek została również zapłacona faktura za światło z zeszłego roku, to jest pozostała część faktury w kwocie 203, 96 zł – tłumaczyła prezes MKS „Świt” Ćmielów.

Poprzedni Zarząd korzystał z Rządowego Programu KLUB, w ramach rozwijania sportu przez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Jak podała Wioletta Rogala-Mazur były to środki w wysokości10 000 zł.

– My nie mogliśmy skorzystać z tego programu KLUB. W przyszłym roku nie będziemy mogli również z niego skorzystać i w ogóle z żadnego nie będziemy mogli skorzystać, w związku z tym, że było wybudowane boisko na ulicy Staszica, z którego tak naprawdę klub nie korzysta, a przez to nie możemy z żadnego rządowego programu my skorzystać – wyjaśniła Wioletta Rogala-Mazur.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Klub Świt Ćmielów ma także zadłużenie wobec radnego Piotra Paszyńskiego, jest to zadłużenie Zarządu z lat 2011-2015.

– Pan radny był trenerem i bez zawartej pisemnej umowy zlecenia świadczył prace, za którą nie dostał wynagrodzenia. Kiedy zmienił się Zarząd w 2015 roku pan radny wszczął roszczenia za zaległe wynagrodzenie w toku postępowania sądowego. 4 czerwca tego roku Sąd II Instancji potwierdził roszczenia pana Piotra Paszyńskiego. 15 lipca Klub „Świt” Ćmielów dostał od pełnomocnika wezwanie do zapłaty należności głównej tj. 5 354,26 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienia od dnia 17 marca 2016 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu postępowania przed Sądem I i II instancji. W przypadku niewypłacenia sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. Ogólna kwota, jak się już dowiedzieliśmy, to jest 9 300 zł. Jest nam bardzo przykro, że jako osoby pracujące w tym Zarządzie społecznie zostaliśmy w bardzo negatywny sposób ocenieni. Zapraszamy osoby, którym tak naprawdę bardzo zależy na dobru tego Klubu tak jak i nam, do współpracy i do zaangażowania się w prace Klubu MKS „Świt” Ćmielów – podsumowała prezes Klubu.

Jest nam bardzo przykro, że jako osoby pracujące w tym Zarządzie społecznie zostaliśmy w bardzo negatywny sposób ocenieni.

Wioletta Rogala-Mazur, prezes Klubu „Świt” Ćmielów

Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa potwierdziła, że powołała zarządzeniem Zespół Kontrolujący, składający się trzech pracowników merytorycznych z Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, który miał zweryfikować kwotę dotacyjną, udzieloną w ramach konkursu dla MKS „Świt” Ćmielów.

– W wyniku przeprowadzonej kontroli na podstawie protokołu, który został mi przedstawiony przez członków komisji kontrolującej, nieprawidłowości nie stwierdzono. Jest tylko jedno stwierdzenie, najważniejsze proszę państwa, że ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi na dzień 31 grudnia 2019 roku , gdzie w terminie do 31 stycznia 2020 roku zgodnie z zawartą umową Zarząd jest w obowiązku złożyć stosowne sprawozdanie. Na ostatniej sesji zwyczajnej, 27 czerwca, padło tutaj oczekiwanie co do zawiadomienia stosownych organów kontrolnych, co oczywiście jako burmistrz uczyniłam – przypomniała Joanna Suska.

W dokumencie pokontrolnym czytamy m.in. że:

„Na podstawie dokumentów źródłowych poddanych kontroli komisja stwierdza, że środki finansowe (dotacja celowa) przekazane przez Gminę Ćmielów do 30 czerwca 2019 roku na realizację zadania określonego w umowie nr 1/SPORT/2019 z 14.022019 r. zostały wykorzystane zgodnie z celem i na warunkach określonych w umowie. Termin wykonania zadania został ustalony od dnia 15.02.2019 do dnia 31.12.2019 r.W związku z powyższym ostateczna analiza struktury wydatków oraz określenie udziału środków własnych w poniesionych wydatkach będzie możliwe po przedstawieniu przez Zarząd MKS „Świt” Ćmielów sprawozdania końcowego według stanu na 31.12.2019 rok. ”

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Dokonane wydatki wynikają z realizacji zadania opisanego w części merytorycznej i są zgodne z przyjętą kalkulacją. Poszczególne pozycje kosztorysowe mieszczą się co do zasady w przyjętych limitach w trzech pozycjach kosztorysowych, bieżący koszt za pierwsze półrocze 2019 roku jest większy w wielkości niewymagającej podpisania aneksu – tłumaczyła burmistrz.

Do umowy dołączono dwa aneksy: w styczniu 2019 – dotyczył zmiany transz przekazania dotacji (5000 zł przesunięto z października na czerwiec), aneks z 31 lipca 2019 – zaktualizowanie treści kosztorysu realizacji zadania poprzez zatwierdzenie nowego limitu w ramach udzielonej kwoty dotacji.

Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi 31 grudnia 2019 rok.

– Regionalna Izba Obrachunkowa przyjedzie do nas w wrześniu, oczywiście po to, aby zweryfikować całość działalności budżetowej jednostki jaką jest gmina, w tym dotacji za 2017, 2018, 2019, co było też planową kontrolą, aby przypadała na ten rok. I to ona ostatecznie przez fachowców w danej dziedzinie będzie weryfikowana proszę państwa o wstrzymania się z wszelkimi komentarzami i wnioskami, dlatego, że to RIO jest odpowiednim organem do wypowiadania się czy dotacja została udzielona zgodnie z prawem czy też nie – dodała Joanna Suska.

Jak zapewniała Wioletta Rogala-Mazur, drużyna seniorów będzie utrzymana do końca sezonu, czyli do listopada, jednak negatywny szum medialny jaki powstał wokół Klubu sprawił, że z Ćmielowa wycofali się strategiczni sponsorzy piłki nożnej. Zarząd stara się pozyskać nowych sponsorów.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Podczas sesji nie zabrakło też wystąpienia Joanny Madioury, która zainteresowała się sytuacją Klubu po tym ja na jednym z portali społecznościowych pojawiła się informacja o trudnej sytuacji Klubu. Przypomnijmy, że przewodnicząca rady osiedla z Ćmielowa zainteresowała się dotacją celową udzieloną Klubowi przez gminę. Nie zabrakło także pytań, które dotyczyły prywatnego życia burmistrz z Ćmielowa.

Joanna Madioury opierając się na Ustawie o Samorządzie gminnym pytała, czy w Zarządzie Klubu Ćmielów znajduje się osoba, która Zarządza mieniem gminnym, a która jest osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z burmistrz Joanną Suską.

Pora się pogodzić, że to Joanna Suska została burmistrzem i chcę, żeby mnie rozliczać za działalność społeczną, za działalność nakierowaną na rozwój gminy Ćmielów, a nie rozliczać z osobistych tutaj pożyć.

Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa

–Jeśli pani chce mnie rozliczać z pożycia osobistego, no to powiem, że po prostu mało eleganckie pytanie. Natomiast powiem tak, nie wie pani jednej kwestii, że Miejski Klub Sportowy „Świt” w Ćmielowie nie prowadzi działalności gospodarczej, mamy w tym temacie opinię radców prawnych, nie ma prowadzonej działalności, a wobec tego ten paragraf tego nie dotyczy. Jeśli klub „Świt” sprzedawałby bilety na mecz wtedy tę działalność gospodarczą faktycznie prowadzi, póki co takich działam faktycznie nie ma, czyli nie ma stanu prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystkie dochody jakie są przekazywane są na cele statutowe. Także pani nie doczytała, ja już ten przepis dawno, przed jakimikolwiek działaniami skonsultowałam z prawnikami. Jesteśmy na prawie i prawa nie łamiemy, I ja mam do pani też taka prośbę. Rozliczano mnie tez podczas kampanii z życia osobistego i to się odbiło niestety dla niektórych niekorzystnie. Pora się pogodzić, że to Joanna Suska została burmistrzem i chcę, żeby mnie rozliczać za działalność społeczną, za działalność nakierowaną na rozwój gminy Ćmielów, a nie rozliczać z osobistych tutaj pożyć. Natomiast pani Madioury, pani przewodnicząca rady osiedla, pani przewodnicząca Platformy Obywatelskiej, bo taką funkcje pani też pełni, nie chciałabym żeby na tej sali była uprawiana polityka i do tego nie będę dopuszczać. Zbliżają się wybory, z tego co wiem będzie pani kandydować, czy chce pani kandydować, dlatego unikajmy polityki, bo nie wiem czy ma pani takie swoje wyobrażenie, że to nie przysparza pani splendoru i po raz kolejny wyborcy pokażą pani w tym temacie, jakie jest poparcie ich dla pani, pod warunkiem, że będzie pani oczywiście kandydować. Proszę oddać sprawę kontroli w ręce fachowców. W ręce Regionalnej Izby Obrachunkowej – podsumowała Joanna Suska.

1 Comment

1 Comment

  1. I.D.A

    16 sierpnia, 2019 at 08:05

    Po raz kolejny odsłania się perfidna twarz i bufonowatość w działaniu członków Platformy Obywatelskiej. Pani radna zrobi wszystko, aby zaistnieć w mediach, nie ważne jak czy na smieszno czy na straszno , bo merytorycznie jeszcze nie było. Ważne, aby zaistnieć, ale musi jeszcze dużo uczyć się. Nie wiem tylko z jakim skutkiem, bo niczym nie uzasadnione zarozumialstwo może być przeszkodą.
    Życzę Pani Burmistrz Ćmielowa wielu sukcesów, po tej stagnacji, a wręcz cofaniu się miasta Ćmielów pod rządami PSL-owskiego skostniałego układu. Ma Pani wszelkie cechy charakteru i merytoryczne przygotowanie, aby poradzić sobie z przeciwnościami i kłodami, które pojawią się pewnie jeszcze nie raz na drodze. Wszystkiego dobrego.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Popularne

Bajońskie zarobki prezesów i dyrektorów ostrowieckich spółek i zakładów miejskich!

FAKTY

Był dobrym duchem ostrowieckich rzemieślników i przedsiębiorców! Nie żyje Robert Minkina! Miał 64 lata!

FAKTY

Czy zakażenia w starachowickim oddziale Animex-u mają wpływ na zdrowie mieszkańców powiatu ostrowieckiego?

FAKTY

Radni powiatowi z PiS apelują do Jarosława Górczyńskiego! Wzywają do podjęcie pilnych działań w sprawie drogi wojewódzkiej nr 754!

FAKTY

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this