Znajdź nas na

FAKTY

Kunów z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego! Korzyści odczują przedsiębiorcy i mieszkańcy!

9 czerwca 2022 r. podczas sesji nadzwyczajnej Rada Miejska w Kunowie uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący miasto Kunów. Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie przypomina, że nie była to prosta procedura. Dokument trzykrotnie wykładany był do publicznego wglądu, dwukrotnie składano uwagi, których w sumie było 8. – Taki plan, mówiąc najprościej, umożliwia rozwój miejscowości, której dotyczy. To ukłon w stronę mieszkańców i przedsiębiorców. Tereny, które dotychczas były niezagospodarowane będą mogły zatętnić życiem – wyjaśnia Lech Łodej.

Lech Łodej, burmistrz Kunowa fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa przeznaczenie terenów na obszarze danej gminy, a więc określa co i w jaki sposób może zostać wybudowane na poszczególnych działkach.

– To dokument, który określa, co można wybudować na danej działce, ale również informuje,  jak będzie kształtować się w kolejnych latach jej otoczenie. Potencjalny mieszkaniec może dowiedzieć się z niego m.in.: jakie jest przeznaczenie terenów leżących w danej miejscowości, gdzie są obszary przemysłowe, a gdzie mieszkaniowe, jak duża może być wielkość budowli, a także odległość między budynkami, gdzie obowiązuje zakaz zabudowy, gdzie planowana jest infrastruktura wodociągowa, drogowa, kanalizacyjna, a także wskazuje tereny, gdzie w przyszłości powstać mogą punkty usługowe, czy sklepy  – tłumaczy Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie.

Ulica Langiewicza w Kunowie po remoncie
fot. Tadeusz Krawętkowski/ Centrum Krajoznawczo-Historyczne imienia profesora Mieczysława Radwana w Ostrowcu Św.

Plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mówi burmistrz obejmuje obszar o powierzchni 720, 2 ha. Dzięki jego uchwaleniu prywatni właściciele terenów przy ulicy Mariana Langiewicza będą mogli  zagospodarować je m.in. pod działalność usługową. To także udogodnienia dla przedsiębiorców skupionych wokół Strefy Przemysłowej w Kunowie. Możliwa będzie także budowa farmy fotowoltaicznej. 

26 czerwca 2018 r. gmina Kunów zleciła opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miasto Kunów. Plan był realizowany zgodnie z procedurą planistyczną na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

Jak przypomina Małgorzata Mazur, kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, zmiana miejscowego planu dla miasta Kunowa trwała cztery lata. 

– W trakcie realizacji procedury planistycznej, w celu uzyskania zgody Ministra Klimatu i Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, należało sporządzić opisy taksacyjne lasów (część danych inwentaryzacyjnych planu urządzenia lasu, obejmuje charakterystykę lasów i gruntów przyp. red.), ponadto decyzja Ministra została wydana wiele miesięcy po złożeniu wniosku – 14 stycznia 2021 r. W trakcie oczekiwania na decyzję o zmianie przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, Gmina Kunów uzgadniała projekt planu z instytucjami właściwymi do opiniowania i uzgadniania, m. in. z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach, Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego – wyjaśnia Małgorzata Mazur.

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie. Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Po uzyskaniu uzgodnień i opinii przystąpiono do wyłożenia publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kunowa i przeprowadzono pierwszą dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. 

Podczas wyłożenia publicznego wpłynęły uwagi do projektu planu, część z nich uwzględniono, więc znów należało wystąpić o uzgodnienia i opinie do odpowiednich organów i instytucji w zakresie wprowadzonych zmian w projekcie planu.

Po uzyskaniu uzgodnień projekt został drugi raz udostępniony publicznie i przeprowadzono drugą dyskusję publiczną. Do planu wpłynęły kolejne uwagi, część z nich została uwzględniona i miejscowy plan został znów przekazany do uzgodnień, następnie po raz trzeci – wyłożony do publicznego wglądu. Przeprowadzono również trzecią dyskusję publiczną. Nie wpłynęły żadne uwagi do projektu planu. Projekt miejscowego planu został przekazany Radzie Miejskiej w Kunowie do uchwalenia.

Uchwała nr LXXV.492.2022 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego Miasto Kunów została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 23 czerwca 2022 r., poz. 2271. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this