Znajdź nas na

FAKTY

Nie milkną echa sesji absolutoryjnej w Ćmielowie! Głos zabierają mieszkańcy!

Ani „za”, ani „przeciw”, tak w sprawie absolutorium i wotum zaufania zagłosowało 9 z 15 radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie. Pomimo pozytywnej opinii komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Ćmielowa za 2020 rok, a także pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Joanna Suska nie otrzymała ani wotum zaufania, ani absolutorium. Burmistrz Ćmielowa nie jest tym faktem zaskoczona. Już po głosowaniu radnym życzyła, aby nie rządziła nimi polityka, a merytoryka. Ze zdaniem 9 radnych, którzy wstrzymali się od głosu, nie zgadzają się mieszkańcy gminy Ćmielów, z którymi udało się nam porozmawiać.

Sesja absolutoryjna w gminie Ćmielów. 28 lipca 2021 rok. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Jacek Bryła, Ewelina Cieślikowska, Zbigniew Kolasa, Piotra Małek, Józef Nowak i Witold Pernak – to radni, którzy podczas sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie, jaka odbyła się w środę, 28 lipca zagłosowali zarówno za wotum zaufania dla burmistrz, jak i udzieleniem absolutorium. Od głosu wstrzymali się: Andrzej Bonarek, Dariusz Maruszczak, Katarzyna Nikodem, Ewelina Otolińska, Piotr Paszyński, Michał Szczęsny, Jerzy Sykała, Halina Wójtowicz, Krystyna Zdonek. 

Podczas debaty nad Raportem o stanie gminy Ćmielów za rok 2020 burmistrz przypomniała najważniejsze inwestycje i zamierzenia, jakie udało się zrealizować w roku ubiegłym. Pomimo, że nie było naboru do powodziówek, gmina wyremontowała, własnym sumptem lub przy wsparciu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych drogi gminne i te prowadzące do pól.  I tak udało się wykonać  przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Ruda Kościelna. Ogólna wartość wykonanych prac to 39 893,94 zł brutto, czy drogę w Łysowodach. Wartość zadania to  97 600,03 zł brutto. W tym przypadku z pomocą przyszły środki z FOGR-u. Przebudowano także 100 metrowy odcinek ulicy Dworcowej, ulice Jasną  w Ćmielowie, czy 100-metrowy odcinek w Woli Grójeckiej. 

Gmina dołożyła także spore środki do remontu dróg powiatowych, choć remont tych dróg jest zadaniem własnym powiatu. Wyremontowano drogę w Piaskach Brzóstowskich, czy ulicę Skała.

Z budżetu gminy wyodrębniono środki w postaci funduszu sołeckiego, w 2020 roku było to blisko 300 000 zł. W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego mieszkańcy przeznaczyli środki finansowe na realizację przedsięwzięć związanych m.in. z budową placów zabaw i siłowni plenerowych, zakupem ogrodzeń placów zabaw. Ponadto sołectwa z posiadanych środków realizowały również inwestycje polegające na budowie altan i wiat przystankowych, remoncie świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie terenu wokół nich. Wiele sołectw przeznaczyło również środki finansowe na poprawę przejezdności dróg gminnych oraz wewnętrznych w ramach wykonywania remontów bieżących powstałych ubytków zakupionym na ten cel kruszywem kamiennym. W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono także drobny sprzęt, doposażając w ten sposób świetlice wiejskie.

Rozpoczęto  budowę Świetlicy Wiejskiej w Piaskach Brzóstowskich, a także przebudowę dziś już funkcjonującego Domu Senior+ i Klubu Seniora.

Miała być debata nad raportem o stanie gminy Ćmielów, ostatecznie ten punkt porządku obrad przerodził się w „sprawy różne”. Radni pytali o wizję rozwoju gminy i samego Ćmielowa (Katarzyna Nikodem, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie), mówili o aktualnych tendencjach demograficznych gminy i jej wyludnianiu się. O ranking Europejskiego Kongresu Samorządów,  a także miejsce Ćmielowa w tym rankingu pytał Michał Szczęsny. Andrzej Bonarek mówił, że w raporcie zabrakło mu dobrych i pozytywnych informacji o jego okręgu (Buszkowice, Przeuszyn i Trębanów). Mówił, że mieszkańcy czekają na wykonanie asfaltu na drogach gminnych, poruszał także kwestie związane z wodociągiem. 

Wynik głosowania w sprawie udzielenia burmistrzowi Ćmielowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

Piotr Paszyński, radny i sołtys Piasków Brzóstowskich twierdzi z kolei, że nie ma żadnej współpracy pomiędzy burmistrzem, a radą. 

– W okręgu, który ja reprezentuje głównymi zadaniami inwestycyjnymi na 2020 rok było wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi wewnętrznej o długości 393 metry, wykonanie odcinków kanalizacji oraz lamp oświetlenia ulicznego. Z tych planów nie wyszło nic, jedynie lampy, o których tu już była mowa wcześniej, zostały wykonane w roku bieżącym, z opóźnieniem, ale wykonane.  Nie ma żadnej współpracy pani burmistrz z radą, podkreślam, pani burmistrz z radą, nie odwrotnie. To brak jakiegokolwiek dialogu, porozumienia ze strony pani burmistrz. Żadne zadanie inwestycyjne nie jest konsultowane i omawiane z radnymi. Radni dowiadują się o planach pani burmistrz i podjętych już przez gminę działaniach z masmediów. W pani rozumieniu radni są tylko maszynką do głosowania. Decyzje ważne dla gminy, które powinna podejmować pani burmistrz, jako organ wykonywawczy (pisownia oryginalna) zrzuca pani na radę i o tym mówi w radio. A tak przecież nie powinno być. Rada ma swoje kompetencje, a pani burmistrz swoje, czyżby bała się pani podejmować własnych decyzji? W mediach społęcznościowych, w prasie lokalnej, w radio, nasza gmina pięknie, niezwykle kolorowo wygląda, barwnie i radośnie, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Podobnie jest w przedstawionym nam Raporcie o stanie gminy za rok 2020, gdzie umieszczono większość zdjęć z różnego rodzaju imprez i zabaw. Zabawa i integracja jest potrzebna, bardzo potrzebna, ale to nie są zadania urzędu miasta, czy gminy. Gmina  Ćmielów słynie z zabawy, a nie z inwestycji –  czytał  z kartki  Piotr Paszyński.

Piotr Małek radny z Brzóstowej  przypomniał, że burmistrz przez długi czas pracowała bez sekretarza. Nie ma także swojego zastępcy, dzięki czemu gmina może wygenerować oszczędności. Dodał także, że gmina, choć ma skromny budżet wsparła Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.  dofinansowując remont dróg powiatowych. 

– Powiem pani to, o co poproszono mnie przez mieszkańców – zwrócił się do Joanny Suski, Piotr Małek. –  Jeśli chodzi o politykę lekową, czy zwrot zakupów. Proszę przyjąć na swoje ręce ogromne podziękowania, bo to nie jedna osoba. Pani, można powiedzieć uratował tym wiarę w ludzi, że ktoś może pomóc, że osoby ciężko chore często nie mają na leki, mają gdzie się udać i z tego korzystają. I proszę państwa powiem na koniec: Jeżeli jest dom, w którym jest zgoda, w którym ludzie się szanują, rozmawiają merytorycznie, kulturalnie, to do takiego domu się chętnie przychodzi. Ale jeżeli jest kłótnia, zawiść, nienawiść, to takich osób się unika, takim osobom się nie pomaga. Myślę, że mnie rozumiecie – podsumował Piotr Małek. 

Wynik głosowania w sprawie udzielenia burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania za 2020 rok.
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

Inny radny, Jacek Bryła dodał także, że podległe jednostki poprawiły swoja pracę i są w bardzo dobrej kondycji.

– Szkoda, że pani burmistrz nie ma maszynki do drukowania pieniędzy, bo w końcu nakarmiłabym wszystkich tych  głodomorów radnych – podsumował Jacek Bryła. 

Głosowaniem radnych nie była zaskoczona Joanna Suska. 

– Przewidziałam taki wynik głosowania i powiem tak: jako burmistrz dla ludzi dziękuję wszystkim tym, którzy wraz ze mną wytrwale dążyli do wytyczonego celu, jakim był, jest i będzie nadal rozwój naszej gminy i dbałość o mieszkańców. W tym miejscu jeszcze raz dziękuję moim pracownikom, moim kierownikom jednostek, mojemu panu skarbnikowi, wszystkim tym państwu, którzy rzeczywiście pomagali mi w tym trudnym czasie i tym radnym, którzy byli za udzieleniem absolutorium i są razem ze mną w tak trudnych chwilach jakim był rok 2020. A wam drodzy radni życzę nade wszystko zdrowia i tego, aby niektórymi z was nie rządziła polityka, a merytoryka. I powiem tak kolokwialnie, bo już wiele tu padło kilka razy stwierdzeń, że mam piękną mowę, nie muszę korzystać z kartek podłożonych przez kogoś, ale powiem tak: Nic się nie stało mieszkańcy, bo nadal będę pracować sumiennie na rzecz lokalnej społeczności po to, aby za te dwa i pół roku ocenili mnie faktycznie i sprawiedliwie mieszkańcy mojej gminy – podsumował burmistrz.

Zaskoczeni wynikiem głosowania są natomiast mieszkańcy Ćmielowa, a także niektórzy obecni na sali obrad sołtysi.

–   Ćmielów się zmienił pod względem estetyki, ale co najważniejsze, zmieniło się też  życie mieszkańców. Jest urozmaicone, wreszcie można i jest gdzie wyjść, miło spędzić czas. Olbrzymią pomocą okazał się wprowadzony przez panią burmistrz fundusz refundujący leki. W moim przypadku miałam bardzo chorą mamę, która mogła z tego korzystać. Mieliśmy 500 złotych zwrotu, a za jedną receptę płaciłam wtedy  800 zł. Moja mama nie mogła się też już doczekać, aż uruchomiony zostanie dom seniora i klub seniora. Często bywam też przy tężni, pomimo że część radnych krytykowała ten pomysł, uważam, że jest to strzał w dziesiątkę. Bardzo dużo ludzi z niej korzysta.  Gdybym miała taką możliwość to dałabym pani burmistrz wotum zaufania i absolutorium. Rok 2020 zamknął się na plus. Dziwie się, ale widzę też, że potworzyły się dwa obozy. To co mnie, jako mieszkańca Ćmielowa bardzo razi, to  zachowanie  pani przewodnicząca rady i wiceprzewodniczącej. One nie potrafią przeczytać uchwały , a już nie mówiąc o ich wypowiedziach i zabieraniu głosu. To jest poniżej krytyki. Dziwię się, że zachowują się w ten sposób, bo piastują określone funkcję i reprezentują naszą radę  – podsumowuje Ewa Kaniewska, która uczestniczyła w sesji absolutoryjnej

Zrzut ekranu. Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie z 28 lipca 2022 roku. radny Józef Nowak wręcza kwiaty Joannie Susce, burmistrzowi Ćmielowa Źródło: You Tube Gmina Ćmielów

Inny mieszkaniec Ćmielowa – Andrzej Wójcikowski, który podkreśla, że z dziada pradziada jest ćmielowianinem,  dodaje, że jeżeli przewodnicząca komisji rewizyjnej informuje, że budżet za 2020 rok został wykonany prawidłowo i nie ma  w nim żadnych nieścisłości, to chociażby na tej podstawie należało zagłosować „za” absolutorium. Inną , bardziej polityczną kwestią jest wotum zaufania. Podkreśla, że jego zdaniem, podobnie jak innych mieszkańców gminy, z którymi rozmawia – burmistrz wykonuje dobrą pracę i powinna ją kontynuować. Zastanawia się także dlaczego przy głosowaniu za absolutorium pod uwagę brane były głosy wstrzymujące się, skoro tak naprawdę, żaden z radnych nie zagłosował przeciwko. 

–  Co nas to obchodzi, jako mieszkańców gminy, że są radni, którzy chodzą tylko po to, żeby dietę wziąć i dziewięć osób wstrzymuje się od głosu? To w zasadzie po co oni tam chodzą? Od młodych lat byłem społecznikiem, działałem w prezydium Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie, w zarządzie głównym, w prezydium zarządu okręgu w Tarnobrzegu ze związku wędkarskiego, w wielu organizacjach się udzielałem i nigdy nie spotkałem się, zaznaczam nigdy, ani „za komuny”, ani „za Solidarności”, ani za „wolnej Polski”, żeby wniosek nie wchodził z powodu wstrzymania się od głosu niektórych osób. Dla mnie są to osoby bezradne, które powinny zastanowić się nad tym co robią w radzie miasta. Bo tam należy wyrazić swoją wolę, jestem „za” lub jestem „przeciw”. I jeśli tych 9 osób byłoby „przeciw”,  nie miałby absolutnie nic przeciwko temu, gdyż uważałbym, że każdy radny ze swoim elektoratem rozmawiał i tak ustalono  – mówi Andrzej Wójcikowski.

Dodaje, że ćmielowska tężnia to pierwszy obiekt w Ćmielowie, który jest otwarty dla ludzi. 50 lat temu miał powstać basen na stadionie. Wykopany był już nawet dół w ziemi pod tę inwestycję, nigdy nie doszła jednak do skutku.

– Mamy pierwszą osobę, która wywiązała się z tego co obiecała na wyborach. Do tej pory ta kobieta zrobiła już wszystko, co obiecywała w kampanii wyborczej. Zrobiła dom seniora, tężnie, dokończyła drogi, których budowę rozpoczął poprzedni burmistrz. Widzę, że integruje grupy społeczne. Dziwię się tym  ludziom, nie z Ćmielowa, bo ludzie którzy żyją Ćmielowem reagują inaczej, jak można komuś nogi wiązać, gdy chce dawać kroki w dobrym kierunku. Gdyby ode mnie to zależało burmistrz otrzymałaby absolutorium, jeśli będzie startować w kolejnych wyborach, my ćmielowiacy jej pomożemy – podsumowuje.  

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this