Znajdź nas na

FAKTY

Niemal 60 procent uczniów stwierdziło, że nie zamierza zostawać w powiecie ostrowieckim!

To bardzo niepokojące dane. Mowa o informacjach przedstawionych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+ która dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. Niemal 60 procent uczniów nie zamierza zostawać w powiecie ostrowieckim, maleje liczba mieszkańców, a prognozy demograficzne nie są optymistyczne, z krytyką spotkał się poziom dostępności lekarzy specjalistów w ostrowieckim szpitalu.

Zdjęcie ilustracyjne fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+ obejmuje obszar powiatu ostrowieckiego w jego administracyjnych granicach. Dokument został sporządzony z inicjatywy Zarządu Powiatu Ostrowieckiego i opracowany w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy współudziale powołanego przez Zarząd zespołu zadaniowego, w skład którego weszli przedstawiciele Starostwa, Rady Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele gmin z terenu powiatu ostrowieckiego. Strategia opracowana została we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. 

– Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+ jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu powiatowego diagnozującym podstawowe uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał powiatu, opisującym podejście zintegrowane, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni powiatu w perspektywie najbliższych lat, w tym przy szerokiej partycypacji interesariuszy i partnerów. Tym samym stanowi strategię terytorialną w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz – czytamy w dokumencie zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. Znajdziesz go TUTAJ

Mieszkańcom zaproponowano wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sondaż trwał przez trzy tygodnie (od 20 maja do 10 czerwca 2021 r.) i wzięły w nim udział 152 osoby. Sondaż wśród młodzieży realizowany był w dniach 12-26 maja 2021 r. Wykorzystując sytuację zdalnego nauczania, przy wykorzystaniu szkolnych systemów poproszono uczniów szkół ponadpodstawowych o wypełnienie ankiety on-line, której celem było przede wszystkim poznanie ich oceny powiatu ostrowieckiego jako miejsca do życia. W badaniu wzięło udział 677 uczniów.

Celem badania było określenie wśród młodzieży atrakcyjności powiatu ostrowieckiego jako miejsca do życia. Według 70,01% respondentów powiat ten nie jest atrakcyjnym miejscem i jedynie uczniowie mieszkający w gminie Bałtów w większości określili go jako atrakcyjny.

Uczniowie oceniający powiat jako nieatrakcyjny wskazywali jakie ich zdaniem są tego powody. Podobnie jak w przypadku ich kolegów i koleżanek, najwięcej odpowiedzi dotyczyło oferty na spędzanie wolnego czasu (71,94%). Dla tej grupy osób istotnym jest również lokalny rynek pracy- 62,45% wskazało go jako nieatrakcyjny. Jako istotne czynniki zaznaczano również: dostępność i jakość usług społecznych (44,30%) oraz aktywność społeczną i współdziałanie mieszkańców (43,67%). 

Uczniom zadano pytanie, dotyczące ich planów w perspektywie najbliższych pięciu lat. Niemal 60 procent z nich stwierdziła, że nie zamierza zostać w powiecie ostrowiecki. Deklarację o pozostaniu złożyło niecałe 8 procent. Pozostali uczestnicy sondażu jeszcze nie wiedzieli jakie będą ich plany. 

– Decyzja o wyjeździe z powiatu ostrowieckiego może mieć wiele przyczyn, jednak najczęściej będą to te związane z poszukiwaniem pracy zarobkowej bądź kontynuacją nauki np. na studiach wyższych. Na chwilę obecną niemożliwym do oszacowania jest odsetek osób, które po zdobyciu doświadczenia zawodowego/ukończeniu studiów zdecydują się na powrót w rodzinne strony. Trzy spośród każdych czterech osób deklarujących wyjazd opuści województwo świętokrzyskie, ale pozostanie w kraju. Niemal co piąta osoba zamierza wyjechać za granicę,  a niecałe 5 procent deklaruje pozostanie w województwie świętokrzyskim – czytamy w dokumencie.

Osoby, które zadeklarowały chęć wyjazdu oraz takie, które nie posiadają planów na najbliższe 5 lat, odpowiedziały, co mogłoby spowodować, że zostaną w powiecie ostrowieckim. Młodzież najchętniej wskazuje na oferty pracy, odpowiadające ich zainteresowaniom i oczekiwaniom (50, 68 proc.) oraz warunki życia (bezpieczeństwo, oferta spędzania czasu wolnego, mieszkania – 24, 89 proc.). Uczniowie wskazywali również kwestie finansowe. 

Problem z demografią!

Analiza danych statystycznych pokazuje, że demografia jest jednym z najważniejszych problemów i zarazem wyzwań rozwojowych powiatu ostrowieckiego. Maleje liczba mieszkańców. Zjawisko wyludnienia dotyczy w większym stopniu obszarów miejskch. Niekorzystnie prezentuje się struktura demograficzna ludności powiatu. W roku 2020 osoby najstarsze, w wieku poprodukcyjnym stanowiły 26,9 procent ogółu wobec 24,14 proc. odnotowanych w całym województwie świętokrzyskim. 

Najgorzej pod tym względem prezentuje się gmina miejska Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie najstarsi mieszkańcy stanowili już 28,79 proc. ogółu – czytamy w Strategii. jej twórcy przyznają, że mało optymistyczne są również prognozy demograficzne. Według nich do 2050 roku liczba mieszkańców powiatu ostrowieckiego zmaleje  o blisko 27,5 procent, co na chwilę obecną odpowiada ludności 4 gmin powiatu.  W tym samym roku ludność w wieku poprodukcyjnym  może stanowić aż 35,61 proc. ogółu.

Powiat mało atrakcyjny dla dużych przedsiębiorców? 

Na koniec 2020 roku  w powiecie ostrowieckim działało, 10,5 tysiąca podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON. Zdecydowaną większość stanowiły firmy małe, zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników. Było 13 zakładów zatrudniających przynajmniej 250 osób, w tym jeden, który zatrudniał minimum 1000 pracowników.  

Na koniec roku 2020 powiat charakteryzował się wysokim poziomem bezrobocia: 4,2 tys. zarejestrowanych bezrobotnych przekładało się na stopę bezrobocia na poziomie 11,5%, znacznie wyższą niż w przypadku całego województwa (8,5%). Jednak  przeciągu ostatniego dziesięciolecia nastąpił znaczny spadek liczby osób pozostających bez pracy.

W obszarze profilaktyki i ochrony zdrowia z największą krytyką spotkał się poziom dostępności lekarzy specjalistów w szpitalu powiatowym. Ankietowani mieli również zastrzeżenia do jakości leczenia oraz dostępności do podstawowej opieki medycznej.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this