Znajdź nas na

FAKTY

Ostrowiec Św.: Usunięcie starego witacza, zamontowanie luster i koszy na śmieci. W jakich sprawach interweniują radni miejscy?

Usunięcie starego witacza przy wjeździe do miasta, zwiększenie ilości koszy na śmieci, przekazanie zdemontowanych ławek, zamontowanie luster drogowych, uprzątnięcie terenu oświetlenie domów, naprawy latarni, zamontowanie napisu „I Love Ostrowiec Św.” na Rynku, ale także remonty dróg gminnych, poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż monitoringu, czy odświeżenie oznakowania poziomego na drogach, to tylko niektóre z tematów interpelacji radnych Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Choć ich aktualna kadencja zbliża się do końca, są i tacy radni, którzy od 2018 roku nie złożyli ani jednej pisemnej interpelacji (Bożenna Morycińska z KWW Jarosława Górczyńskiego i Jerzy Wrona, radny z Klubu Prawa i Sprawiedliwości). W jakich sprawach interweniowali pozostali?

Dr Robert Sosik, Zespół Prasowy CBA Źródło: CBA

Wygląda na to, że wraz z kończącą się kadencją zmniejsza się ilość składanych przez (niektórych z) radnych Rady Miasta Ostrowca Św. –  interpelacji. Przypomnijmy, że interpelacja to przysługujący z mocy statutu danej jednostki samorządu terytorialnego środek kontrolno-interwencyjny, za pomocą którego radny ma prawo domagać się określonych działań, w tym udzielenia informacji na interesujący go temat.

Interpelacja  dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego ich przedmiotem oraz wynikające z niego pytania. 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia. Niestety są i tacy radni miejscy, którzy od 2018 roku (zgodnie z informacjami zawartymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.)  nie złożyli ani jednej pisemnej interpelacji (Bożenna Morycińska, czy Jerzy Wrona). 

Pozostali radni pytają, interweniują, proszą, jednak i tak często kończy się tylko na dokumencie zamieszczonym w BIP.  Jedną z częściej  powtarzanych  odpowiedzi na interpelacje radnych jest zdanie:  „W chwili obecnej Gmina Ostrowiec Świętokrzyski nie posiada środków finansowych na realizację przedmiotowego wniosku”. Czy zatem interpelacje to realna forma pomocy mieszkańcom, czy tylko dokument, który ma spełnić zadanie pijarowe w kolejnej kampanii wyborczej?  

W  jakich sprawach interweniowali radni miejscy z Ostrowca Św. w 2021 i 2022 roku? 

W 2021 roku Stanisław Choinka złożył 2 interpelacja w sprawie  zamontowania luster drogowych, które poprawią widoczność przy włączaniu się do ruchu w ul. Bałtowską i zmniejszenia lub usunięcia ustawionych barierek, które ograniczają widoczność na wysokości marketu spożywczego „Lewiatan” i Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski przy ul. Bałtowskiej.

W 2021 roku Mateusz Czeremcha złożył 2 interpelacje w sprawie wykonania  nawierzchni bitumicznej na łączniku pomiędzy nowo wybudowanym rondem na ul. Denkowskiej, a ul. Polną, a także wykonania trwałej nawierzchni drogi na ul. Ostrowieckiej bocznej (łącznik pomiędzy ul. Ostrowiecką, drogą powiatową oraz ul. Topolową), natomiast w 2022 roku, a w 2022 roku w sprawie wykonania oznakowania poziomego (w szczególności oznaczenia przejść dla pieszych) następujących ulic: Ostrowieckiej, Kilińskiego, Rudzkiej oraz Mostowej.

Renata Duda w 2021 roku złożyła  4 interpelacje   w  sprawie uprzątnięcia terenu usytuowanego naprzeciwko Piekarni Pod Telegrafem (zejście po schodach od ul. Polnej do ul. A. Mickiewicza obok garaży), braku oświetlenia domów położonych przy ul. Plac św. Floriana, a także w sprawie  uprzątnięcia chodnika przy posesji położonej na ul. Różyckiego 6/2 w Ostrowcu Św. i zamontowania lampy oświetleniowej na ul. Różyckiego w Ostrowcu Św. W 2022 roku nie złożyła żadnej pisemnej interpelacji (stan na dzień 18 maja 2022 roku BIP UM w Ostrowcu Św.)

Marek Giemza w 2021 roku złożył 1 interpelację w sprawie zainstalowania trzech progów zwalniających w ulicy Gajowej, w 2022 roku 14 interpelacji w sprawach: zainstalowanie progów zwalniających w ul. Gajowej, wyjaśnienie realizacji inwestycji Gminnej w postaci budowy oświetlenia ul. Leśnej i ulic bocznych, wyrównanie i naprawa ubytków w drodze ul. Zwierzynieckiej i ul. Migdałowej, wyrównanie kruszywem ul. Gajowej, prośba o interwencję Prezydenta ws. stanu drogi ul. Malinowej, zapytanie ws. budowy i rozbudowy ul. Malinowej i ul. Jarzębinowej, utworzenie punktu paszportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, udzielenie odpowiedzi, czy Szpital Powiatowy płaci do Gminy podatek od nieruchomości – jeśli tak, to podanie kwot w poszczególnych latach 2019-2020-2021, przedstawienie informacji jakie kwoty wydała Gmina na naprawę dróg: Malinowa, Zwierzyniecka w rozbiciu na lata 2019-2020-2021, a także w  sprawach: przejęcie lub wykupienie gruntów pod pas drogowy ul. Akacjowej przez Gminę Ostrowiec, wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Rzeczki, naprawa dziur w ul. Naruszewicza łącznie z poprawą wjazdu z ul Prusa, wyrównanie kruszywem ul. Rzeczki boczna i udzielenie informacji kiedy zostanie wykonana inwestycja w postaci kanalizacji, wyrównanie  kruszywem ul. Migdałowej bocznej, zamontowanie lustra przy ul. Jarzębinowej.

Artur Głąb w 2021 roku złożył  interpelacje w sprawie usunięcia starego witacza przy wjeździe do naszego Miasta, . w sprawie usunięcia wraku samochodu znajdującego się przy głównej ulicy (w pobliżu bloku, ul. Starokunowska 3), w sprawie remontu nawierzchni chodnika między boiskiem a ogrodzeniem wewnętrznym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7, naprawy nawierzchni chodnika przy ogrodzeniu kościelnym parafii św. Kazimierza, remontu nawierzchni chodnika wzdłuż ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7, remontu nawierzchni chodnika stykającego się z wyżej wspomnianym odcinkiem, przed punktami usługowymi, naprawy latarni nr 8/11 przy bocznym wejściu na teren PSP 7, w sprawie zamontowania monitoringu miejskiego między budynkami usługowymi mieszczącymi się przy Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz objęcie terenu dodatkowymi patrolami Straży Miejskiej. W 2022 roku nie złożył żadnej interpelacji pisemnej (stan na dzień 18 maja 2022 roku BIP UM w Ostrowcu Św.)

Dariusz Kaszuba nie złożył ani jednej interpelacji w formie pisemnej 2021 i 2022 roku.  

Kamil Kutryba w 2021 roku złożył 5 interpelacji: w sprawie  zainstalowania na rynku w Denkowie 4 kamer, montażu progu zwalniającego między ul. Tomaszów a ul. Topolową, montaż lustra drogowego przy wyjeździe z ul. Topolowej, przy wjeździe w ul. Ostrowiecką oraz przy wyjeździe z ul. Tomaszów z nowej ul. Ogrodowej, zmiany godziny odjazdu autobusu z godziny 16.56 na 17.00  linii nr 7 z ul. J. Kilińskiego w kierunku Denkowa lub wprowadzenie dodatkowego kursu autobusu,  w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu tranzytowego przez nowo powstałą drogę Ogrodową. W 2022 roku nie złożył żadnej interpelacji pisemnej (stan na dzień 18 maja 2022 roku BIP UM w Ostrowcu Św.)

Mariusz Łata w 2021 roku złożył 7 interpelacji w sprawie modernizacji  terenu pomiędzy ulicami: H. Sienkiewicza, L. Waryńskiego, J. Matejki, M. Kopernika,  wymiany źródeł światła wzdłuż ul. H. Sienkiewicza oraz przycinki gałęzi od ul. L. Waryńskiego do ul. Trzeciaków, montażu lustra przy wyjeździe z ul. Czerwonego Krzyża w ul. Siennieńską, wstawienia znaków zakazu zatrzymywania się przy wjazdach do bloków 6,8,10 przy ul. J. Kochanowskiego, wyeliminowanie parkowania poprzez namalowanie pasów na jezdni ul. J. Kochanowskiego, stworzenie i oznaczenie pasa ruchu dla rowerów wzdłuż ul. J. Kochanowskiego, naprawy ubytków w ul. J. Kochanowskiego z uwzględnieniem progu zwalniającego. W 2022 roku nie złożył żadnej interpelacji pisemnej (stan na dzień 18 maja 2022 roku BIP UM w Ostrowcu Św.)

Grażyna Maj w 2021 roku złożyła 9 interpelacji  w sprawie zwiększenia ilości koszy na śmieci wzdłuż ul. St. Żeromskiego, szczepień przeciwko Covid-19 osób powyżej 80-tego roku życia, naprawienia nawierzchni ul. St. Żeromskiego, naprawienia ul. Borowikowej, uporządkowania terenu przy ul. Borowikowej i ustawienie znaku „Zakaz wyrzucania śmieci”,  przekazania ławek zdemontowanych na ulicy H. Sienkiewicza, naprawy ulicy Borowikowej, remontu placu zabaw na os. Słonecznym, połączeń autobusowych na trasie Ostrowiec Świętokrzyski – Lublin. W 2022 roku nie złożył żadnej interpelacji pisemnej (stan na dzień 18 maja 2022 roku BIP UM w Ostrowcu Św.)

Marcin Marzec w 2021 roku złożył 4 interpelacje w sprawie zwiększenia atrakcyjności ostrowieckiego molo w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w sprawach: dostępności toalety publicznej w Parku Miejskim, upamiętnienia Cukrowni Częstocice, wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców na czas remontu ulicy 11 Listopada, w roku 2022 zaś w sprawie  poprawy  nawierzchni parkingu przy ul. M. Radwana i  kampanii  informacyjnej dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Bożenna Morycińska nie złożyła żadnej pisemnej interpretacji od początku tej kadencji (od 2018 roku).

Andrzej Pałka w 2021 roku złożył 9 interpelacji w 2021 roku  w sprawach: rekultywacji pasów zieleni przy ul. Grzybowej,  oczyszczenia chodników wzdłuż ul. Grzybowej, postawienia znaku drogi jednokierunkowej przy parkingu szpitala, wybudowania progu spowalniającego na ul. Jodłowej, na wysokości placu zabaw, usunięcia pęknięć nakładki bitumicznej w ul. Modrzewiowej i ul. Spacerowej, rekultywacji  trawiastego boiska piłki nożnej przy ul. Iłżeckiej, naprawy uszkodzonych ogrodzeń i urządzeń na placach zabaw przy ulicach: Jodłowa i Jaworowa,  ustawienia barierek przed wejściem na plac zabaw przy ul. Jodłowej, wyegzekwowania od właścicieli pojemników na odzież używaną częstszego ich opróżniania, w szczególności pojemnika przy ul. St. Żeromskiego. W 2022 roku zaś 9 interpelacji w sprawach: zabezpieczenia szafy ZK-4 na ul. Grzybowej, postawienia  nowej wiaty przystankowej przy Rondzie NSZ, usunięcia ubytków asfaltu przy studniach kanalizacyjnych na ul. Grzybowej, oczyszczenia rowów wzdłuż ul. Grzybowej – od ul. Nowe Piaski do ul. H. Sienkiewicza, naprawy ogrodzeń i furtek przy placach zabaw na terenie Gminy,  przeglądu i ewentualnych napraw wszystkich urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy, wymiany  konstrukcji huśtawki na placu zabaw przy „Orliku 2012” ul. F. Chopina, usunięcie gruzu znajdującego się w pasie drogowym ul. Leszczynowej 4, wyeliminowanie nadmiernego przekraczania prędkości na ul. Długiej – od Ronda NSZ w kierunku Kunowa.

Aron Pietruszka w 2021 roku złożył 11 interpelacji w sprawie udzielenia informacji dot. Stowarzyszenia Klub Piłkarski KSZO 1929,  w sprawie budowy zespołu, który opracuje „Strategię rozwoju Sportu w Ostrowcu Św.”, ws. remontu drogi przy ul. J. Chełmońskiego i A. Grottgera, ws. ujednolicenia oznakowania tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta, ws. parkowania i organizacji ruchu przy ul. M. Kopernika,  ws. objęcia młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe) nadzorem psychologa, ws. rozważenia zakupu małego samochodu do zbierania śmieci z koszy na terenie miasta dla Zakładu Usług Miejskich,  ws. strefy płatnego parkowania w centrum miasta,  ws. upamiętnienia tablicą pamiątkową wieloletniego działacza społecznego, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego, lekarza – Śp. Grigora Szaginiana, ws. remontu schodów na os. Trójkąt oraz dopilnowanie porządku na skarpie, ws. udzielenia informacji dot. „Wieży Ciśnień”. W 2022 roku nie złożył żadnej interpelacji pisemnej (stan na dzień 18 maja 2022 roku BIP UM w Ostrowcu Św.)

Joanna Pikus w 2021 roku złożyła 11 interpelacji w sprawach:  zwiększenia liczby patroli Policji na ulicy Polnej 3,  wdrożenia „Programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym w mieście Ostrowiec Świętokrzyski,  zapisania miasta Ostrowiec Świętokrzyski na badania w ramach akcji profilaktycznej „NIE nowotworom u dzieci”, w sprawie  udzielenie informacji ws. kontenerów na odzież używaną, zamontowania na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski recyklomatów (ew. butelkomatów),  odnowy kortu tenisowego na osiedlu Ogrody, zagospodarowanie skweru na osiedlu Stawki,  systematycznego monitoring terenu wokół Orlika na osiedlu Ogrody, udzielenia informacji dot. monitoringu Ogrodu Zdrowia na osiedlu Ogrody, udzielenia informacji, czy w 2021 r. jest planowana kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego, utworzenie parkingu na osiedlu Stawki przy bloku nr 83. W roku 2022 złożyła 11 interpelację w sprawie:  uzupełnienia ubytków w jezdni w okolicy przedszkola Nr 15 na Os. Ogrody,  zamontowania na terenie miasta tabliczek z hasłem „Posprzątaj po swoim psie”, zakupu i montażu  w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED, udzielenia informacji dot. funkcjonowania Działu Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji Pływalni „Rawszczyzna”,

udziału miasta w programie „NIE nowotworom u dzieci”, w sprawie udzielenia informacji ws. zakupu i montażu w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED, zagospodarowanie skweru na os. Stawki w okolicy PSP nr 14 i PP nr 21, udzielenie inf. ws. Budżetu Obywatelskiego w roku 2022, podania liczby interwencji Policji oraz Straży Miejskiej na terenie placu zabaw na os. Ogrody przy ul. Dziewulskiego, udzielenie inf. ws. daty wymiany piachu w piaskownicach na gminnych placach zabaw oraz terminie ich przeglądów,  uzupełnienia ubytków w ciągu pieszo-jezdnym na os. Ogrody (okolica bloku nr 13).

Irena Renduda-Dudek w 2021 roku złożyła 3 interpelacje w sprawie: remontu ul. Zygmuntówka – szczególnie w rejonie posesji nr 139, 141, 157; w sprawie zamontowania progów zwalniających w ul. Zygmuntówka – boczna od nr 138 do nr 192, a także w sprawie remontu ulicy bocznej Zygmuntówka od nr 108 do nr 114, zamontowanie dwóch słupów oświetleniowych w ul. Zygmuntówka boczna od nr 138 do nr 192 –  na przedłużeniu istniejącego oświetlenia. W 2022 roku nie złożył żadnej interpelacji pisemnej (stan na dzień 18 maja 2022 roku BIP UM w Ostrowcu Św.)

Włodzimierz Sajda w 2021 roku złożył jedną interpelację w sprawie przeprowadzenia właściwego remontu i wykonania nowej nawierzchni ulicy Zamłynie, w 2022 roku zaś 2 interpelacje w sprawie: remontu ul. Świętokrzyskiej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym od ronda 25-lecia NSZZ Solidarność do skrzyżowania z ul. Szewieńską, zamontowania dwóch słupów  oświetleniowych w ul. Zygmuntówka boczna od nr 138 do 192 – na przedłużeniu istniejącego oświetlenia.

Włodzimierz Stec w 2021 roku złożył  6 interpelacji  w sprawie  zamontowania dwóch progów zwalniających na łuku ulicy L. Staffa; w sprawie naprawy płyty studzienki znajdującej się przy przystanku autobusowym, między ul. Tetmajera i ul. Orkana, w sprawie obniżenia studzienki deszczowej; w sprawie zamontowania tablicy ogłoszeniowej przy ul. Zielnej, w sprawie zamontowania luster drogowych przy wyjeździe z ul. Chełmońskiego w ul. Krasińskiego oraz przy wyjeździe z ul. Cybisa w ul. Krasińskiego i zamontowanie nowych słupków przy przejściu z ul. Chełmońskiego do ul. Kraszewskiego, a także interpelację wspólną radnych Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego: Marty Woźnickiej-Kuzdak, Włodzimierza Steca, Karola Wójcika oraz Radnego Rady Powiatu Ostrowieckiego – Dariusza Czupryńskiego, z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania niezbędnych prac renowatorskich pomników upamiętniających mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zamordowanych przez niemieckich okupantów 31 października 1943 r. W 2022 roku nie złożył żadnej interpelacji pisemnej (stan na dzień 18 maja 2022 roku BIP UM w Ostrowcu Św.)

Interpelacje Kamila Stelmasika złożone pisemnie w 2021 roku dotyczyły: podjęcia niezbędnych działań zmierzających do uporządkowania sytuacji drogowej na ul. T. Jasińskiego; w sprawie budowy stadionu lekkoatletycznego na terenie pomiędzy III a IV Liceum Ogólnokształcącym, budowy ścieżki rowerowej w kierunku Nowej Dębowej Woli, oczyszczenia ścieżek rowerowych oraz odcinków pieszo-rowerowych w ciągu ulic powiatowych, wymiany tablicy z nazwą Skweru im. Honorowych Dawców Krwi, ustawienia pojemnika do zbioru plastikowych nakrętek na Skwerze im. Honorowych Dawców Krwi, poprawy nawierzchni fragmentu drogi osiedlowej znajdującej się przy Delikatesach „Sezam”, posprzątania terenu znajdującego się pod mostem im. Księdza Infułata Marcina Popiela,  w sprawie infrastruktury miejskiej na ul. M. Dąbrowskiej i B. Leśmiana, w sprawie wykoszenia traw i przycięcia żywopłotów przy ul. T. Jasińskiego wokół Skweru Honorowych Dawców Krwi, przy nowym parkingu wzdłuż ogrodzenia Przedszkola nr 16 oraz wewnętrznego chodnika wzdłuż kościoła, w sprawie Wykonania  bulodromu w przestrzeni dawnego placu zabaw – vis a vis muszli koncertowej, wykonania przestrzeni do gry w minigolfa, wykonania ścieżki 10 tys. kroków, wykonania naturalnego placu zabaw, wykonania zdroju pitnej wody, w sprawie kopalni odkrywkowej wapienia w Rudzie Kościelnej. W roku 2022 zaś  złożył je w sprawach: zainstalowania progu zwalniającego na ul. Siennieńskiej, montażu  azylu na ul. Iłżeckiej na przejściach dla pieszych na wysokości ul. Zielnej, ul. Armii Krajowej i ul. B. Prusa, a także  wykonania ogrodzenia przy Strudze Denkowskiej.

Daniel Strojny w 2020, 2021 i 2022 roku nie złożył ani jednej interpelacji pisemnej.

Marta Woźnicka-Kuzdak w 2021 roku złożyła 5 interpelacji:  w sprawie wykonania drogi dojazdowej do posesji wraz z oświetleniem ul. Koralowej oraz podłączeniem do kanalizacji miejskiej; w sprawie wybudowania tak zwanego aktywnego przejścia dla pieszych na ulicy M. Radwana, w sprawie utworzenia pogotowia dentystycznego na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w sprawie przycięcia rabat kwiatowych, które znajdują się przy skrzyżowaniu ulic Okólna i Iłżecka, a także interpelację wspólną radnych Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego: Marty Woźnickiej-Kuzdak, Włodzimierza Steca, Karola Wójcika oraz Radnego Rady Powiatu Ostrowieckiego – Dariusza Czupryńskiego, z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania niezbędnych prac renowatorskich pomników upamiętniających mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zamordowanych przez niemieckich okupantów 31 października 1943 r. W 2022 roku interpelowała zaś w sprawie: zamontowanie kamery monitoringu na otwartym (dla służb ratunkowych i pojazdów uprzywilejowanych) łączniku ul. Siennieńskiej z drogą równoległą do Al. Jana Pawła II na os. Słonecznym, a także przycięcie drzew wzdłuż ul. Siennieńskiej na odcinku przebiegającym przez os. Słoneczne.

Karol Wójcik w 2021 roku złożył 3 interpelacje w sprawach: przycięcie niektórych drzew, znajdujących się przy alei spacerowej w Parku  Saletyńskim, wykonania prac restauratorskich godła państwa znajdującego się na obelisku poległych podczas II Wojny Światowe, a także wpsólnie z Martą Woźnicką-Kuzdak, Włodzimierzem Stecem i Dariuszem Czupryńskim w sprawie wykonania niezbędnych prac renowatorskich pomników upamiętniających mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zamordowanych przez niemieckich okupantów 31 października 1943 r.   

Jerzy Wrona  nie złożył żadnej pisemnej interpretacji od początku tej kadencji (od 2018 roku).

Artur Zawadzki w 2021 roku złożył 17 interpelacji w sprawach: wykonania nakładki asfaltowej w uliczce dojazdowej przy ul. Świętokrzyskiej,  zamontowania lustra drogowego na ul. Szewieńskiej bocznej i ul. Kwiatowej,  wykonanie nakładki asfaltowej wraz z uzbrojeniem terenu na ul. L. Bugaja,  wymiany i uzupełnienia krawężników oraz wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Górnej,  wykonanie progów zwalniających na ul. Podgórze, wyczyszczenie studzienek oraz kanałów w ul. Świętokrzyskiej, zarezerwowanie środków finansowych w budżecie Gminy na 2022 r. na położenie asfaltu w uliczkach dojazdowych przy ul. Świętokrzyskiej,  remontu ulicy Chmielowskiej, uruchomienia pilotażowego programu i zainstalowania sekundników informujących, ile czasu pozostało do zmiany świateł na wybranym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną stałoczasową w Ostrowcu Świętokrzyskim, zamontowania słupa oświetleniowego przy ul. Las Rzeczki, przedstawienia harmonogramu koszenia trawy w parku, skwerach, placach zabaw, pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych oraz terenów należących do do gminy dla dzielnicy Częstocice, podania kosztów jakie zostały poniesione na utrzymanie-remont dróg w roku 2020 i 2021 dla ulic: boczna Świętokrzyska i Sadowa,  zakup i zamontowanie podświetlanego napisu „I ♥ Ostrowiec Świętokrzyski” na płycie rynku,  poszerzenie zakresu prac na remontowanej ulicy Chmielowskiej o ujęcie w remoncie ulicy bocznej Chmielowskiej znajdującej się na działce nr 37, zamontowania słupa oświetleniowego przy ul. Las Rzeczki, w sprawie wyremontowania zatoki autobusowej zlokalizowanej na ul. Świętokrzyskiej (obok MOMP), ws. wymiany nawierzchni asfaltowej na ul. Iłżeckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną/Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Rynek. W 2022 roku złożył zaś w sprawach: wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Zagłoby – ul. Żurawia, wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Reńskiego, remont ul. Świętokrzyskiej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym od ronda 25-lecia NSZZ Solidarność do skrzyżowania z ul. Szewieńską, w sprawie remontu uliczek dojazdowych oraz przylegających do nich miejsc postojowych przy ulicy Iłżeckiej. (w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych podpisy osób popierających wniosek zostały zanonimizowane), w sprawach: remont ubytków w ul. Józefówka oraz w drodze przy stawie przy ul. Świętokrzyskiej, wymiana studzienek oraz remont chodnika w ciągu ul. Świętokrzyskiej oraz Szewieńskiej.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this