Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Ostrowiecki szpital z ujemnym wynikiem finansowym! W 2019 roku wygenerował 12 milionów straty!

Ponad 12 milionów złotych – taką stratę wygenerował ostrowiecki szpital w 2019 roku. Po amortyzacji strata netto będzie wynosiła ok. 9 milionów złotych. Strata, którą zgodnie z wciąż obowiązującą ustawą, powiat będzie musiał spłacić lub… zamknąć szpital. Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego wśród porządku obrad znalazła się informacja o realizacji planu rzeczowo-finansowego za rok 2019. Jak przeczytać możemy w nagłówku jest to: „wersja wstępna wg. stanu ewidencji księgowej na dzień 24.03.2020 r.”

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2019 zakładał osiągnięcie przychodów ze sprzedaży usług medycznych na poziomie podpisanych umów (kontraktów) z Narodowym Funduszem Zdrowia.  Po stronie kosztów uwzględnia stopę inflację, stopy podatkowe, odsetkowe, nakłady na remonty i inwestycje. 

Przychody całkowite z działalności gospodarczej za rok 2019 wyniosły 112 357 899, 21 zł i w stosunku do planu z 2019 roku były wyższe o 16 322 899, 21 zł. Na przychody całkowite składają się: przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe. 

Przychody ze sprzedaży w 2019 roku wyniosły 109 206 765,08 zł, i w stosunku do planu 2019 r. były wyższe o 16 206 765,08 zł. Wynikało to głównie ze zwiększenia przez NFZ ryczałtu na leczenie szpitalne w 2019 roku. W kwocie przychodów mieszczą się także nadwykonania za 2018 rok, na rzecz NFZ na kwotę 5 224 244, 22 zł, a także nadwykonania ryczałtu za rok 2019 w kwocie 2 340 099, 72 zł. 

Pozostałe przychody operacyjne za rok 2019 wyniosły 3 095 696, 45 zł – były wyższe od planowanych 96 6956, 45 zł. Zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych było spowodowane wyższym niż zakładano wpływem środków z dotacji oraz darowizn.

Przychody finansowe za 2019 rok wyniosły 55 437, 68 zł i były wyższe od planowanych o 20 437, 68 zł. 

Wynik finansowy za rok 2019 był ujemny i wyniósł minus 12 016 959, 53 zł. Wynik ten był wyższy od planowanego w marcu 2019 roku o 12 645 040, 47 zł.

Zobowiązania (stan na dzień 31.12.2019 r.) wyniosły 66 625 400,71 zł: z tytułu dostaw i usług – 12 029 992,84 zł, z tytułu podatków 518 549,00 zł, publiczno-prawne (ZUS) –  1 989 900, 15 zł, z tytułu wynagrodzeń – 4 734 250, 95 zł, inne – 2 247 430,36 zł, kredyty i pożyczki – 44 403 777,41, zobowiązania wekslowe – 701 500, 00 zł,

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. – 4 956 914,60 zł. 

Na dzień 31.12.2019 r. ZOZ w Ostrowcu Św. zatrudniał w oparciu umowę o pracę 759 osób. W tym 75 lekarzy etatowych, 326 pielęgniarek, 38 położnych, 49 – inny personel wyższy, 3 osoby – inny personel średni, 15 osób, stanowiących personel niższy, 46 osób – administracja, 38 osób – obsługa, 3 osoby – farmaceuci, 6 osób – ratownicy medyczni, 3 osoby – technik farmacji, 18 osób – technik analityki, 7 osób – technik fizjoterapii, 17 osób – technik rtg, 7 rejestratorek medycznych, 21 sekretarek medycznych, 5 statystyków medycznych, a także 82 salowe.

Wynagrodzenia za rok 2019 wyniosły 53 049 057, 43 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 9 711 481,78 zł. 

W 2019 roku kontynuowana była budowa jednokondygnacyjnego niepodpiwniczonego budynku, mieszczącego Szpitalny Oddział Ratunkowy. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu finansowanego ze środków  POIŚ „Budowa i wyposażenie pawilonu szpitalnego oddziału ratunkowego w Ostrowcu Św. w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego”. Szpital realizuje również zadanie, którego celem jest wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu finansowanego z RPOWŚ. Planowany koszt zadania to 2 504 689, 58 zł. z czego wysokość dofinansowania to 85 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

W roku 2019 szpital dokonał modernizacji oddziału neurologii wraz z pododdziałem udarowym, jak również dostosował pomieszczenia ZOZ (piwnice blok A), aby umieścić tam sterylizatornię. Łączny koszt tych zadań zamknął się w kwocie 723 417, 02 zł. Na realizację zadań ZOZ otrzymał dotację. W jej ramach zakupiono wózek transportowo-kąpielowy o wartości 10 999,80 zł.

W 2019 roku szpital nabył: ultrasonograf USG dla oddziału pediatrii, aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu dla noworodków, wózek do przewożenia chorych, diatermię chirurgiczną dla endoskopii, doposażono oddział ortopedii w łóżka ortopedyczne, zakupiono aparat do znieczuleń.

Zrealizowano remont powierzchni dróg wewnętrznych oraz podjazdów dla karetek przy budynku SOR ZOZ w Ostrowcu Św. Zadanie to zostało dofinansowane dotacją powiatu ostrowieckiego w wysokości 62 000 zł.  

Dokonano remontu oddziału ortopedii i pulmonologii z budżetu powiatu ostrowieckiego (koszt 216 247, 88 zł).

Jak przeczytać możemy w podsumowaniu, sytuacja ZOZ w Ostrowcu Św. wciąż jest trudna. Występują braki sprzętowe, od których zależy realizacja kontraktu z NFZ, brakuje także fachowego personelu, lekarzy: anestezjologów, internistów, nefrologów, neurologów etc. 

31 grudnia 2019 roku szpital zaciągnął pożyczkę w kwocie 27 000 000 zł. Termin jej spłaty mija 31 grudnia 2029 roku. Zabezpieczeniem pożyczki są: weksel własny in blanco z klauzulą nie na zlecenie oraz deklaracją wekslową, a także cesja kontraktu z NFZ.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this