Znajdź nas na

FAKTY

W 2020 roku ostrowiecki MEC wygenerował ponad 4 milionową stratę!

Do 15 września 2021 roku do Miejskiej Energetyki Cieplnej podłączono 16 obiektów (12 budynków jednorodzinnych). To o ponad połowę mniej niż na przestrzeni roku 2020 (34 obiekty, 24 budynki jednorodzinne) i o wiele mniej niż w latach 2019 (71 obiektów, 63 budynków jednorodzinne), 2018 (90 obiektów, 82 budynki jednorodzinne). Według informacji udostępnionych w Internetowym Monitorze Sądowym i Gospodarczym w roku 2020 spółka wygenerowała stratę w wysokości 4 369 740,19 zł. Jeśli dodamy do tego zarobki Dariusza Wojtasa, prezesa MEC-u, które według oświadczenia majątkowego z 21 kwietnia 2021 roku wyniosły 309 058 zł, a także Renaty Mikołajczak, wiceprezesa Zarządu MEC-u , która w 2020 roku zarobiła w sumie 263 502, 78 zł, rodzi się pytanie dokąd zmierza ostrowiecki MEC.

By Krugerr - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11235115

12, to liczba budynków jednorodzinnych, jakie do 15 września 2021 roku podłączono do miejskiego systemu ciepłowniczego w Ostrowcu Świętokrzyskim. To dużo mniej (choć czasookres, o który pytaliśmy w 2021 roku  obejmował 9, a nie 12 miesięcy) niż w latach poprzednich. Przypomnijmy, że według odpowiedzi udzielonej nam przez Renatę Mikołajczak, wiceprezesa Zarządu MEC-u  w roku 2020 do miejskiego systemu ciepłowniczego  podłączono 24 budynki jednorodzinne (34 obiekty), w 2019 roku – 63 budynki jednorodzinne (71 obiektów), w 2018 roku – 82 budynków  jednorodzinne (90 obiektów), w 2017 roku 49 budynków jednorodzinnych (69 obiektów), w 2016 roku 70 budynków jednorodzinnych (76 obiektów), w 2015 roku – 51 budynków jednorodzinnych (64 obiekty). W ramach inwestycji związanych z podłączeniem do sieci cieplnej nowych odbiorców wybudowano w 2020 roku 1 062 m sieci ciepłowniczej.

Odpowiedź z Miejskiej Energetyki Cieplnej, jaką otrzymaliśmy

Zgodnie z danymi zawartymi w Internetowym Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,) spółka osiągnęła stratę finansową netto w wysokości 4 369,7 tys. zł.

– Na działalności ciepłowniczej Spółka zanotowała ujemny wynik finansowy. W 2019 roku na wytworzeniu ciepła Spółka osiągnęła zysk ze sprzedaży brutto 545,9 tys. zł, natomiast przesył ciepła przyniósł stratę ze sprzedaży brutto 727,3 tys. zł. Ujemny wynik na działalności podstawowej ma swoje źródło w decyzji Prezesa URE. W odniesieniu do cen taryfowych ciepła obowiązujących do końca kwietnia 2020 roku Prezes URE zastosował współczynnik korekcyjny 92% dla wytwarzania oraz 98 % dla przesyłu ciepła. Natomiast od 1 maja do końca 2020 roku obowiązywała nowa taryfa również obarczona współczynnikiem korekcyjnym, jednak tym razem dotyczył on tylko przesyłu ciepła i wyniósł 93,5%. W związku z tym przychody z działalności ciepłowniczej w 2020 roku nie pokryły poniesionych kosztów. Dodatni wynik Dodatni wynik finansowy na działalności pomocniczej Spółka zawdzięcza głównie zyskowi ze sprzedaży usług niematerialnych oraz obrotu i dystrybucji energii elektrycznej. Sprzedaż towarów i materiałów w 2020 roku przyniosła stratę w związku z kosztami umorzenia praw majątkowych. Na działalności pozostałej operacyjnej Spółka zanotowała ujemny wynik finansowy w związku utworzoną rezerwą na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla dotyczącą 2020 roku . Ogólnie wysoki poziom przychodów i kosztów pozostałej działalności operacyjnej wynikał właśnie z utworzenia i rozwiązania rezerwy na uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. W 2020 roku Spółka zanotowała stratę na działalności finansowej. Niższe przychody finansowe (w głównej mierze odsetki od nieterminowych spłat należności) nie pokryły kosztów finansowych (odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych). Należy zauważyć, że w 2020 roku wystąpił wysoki poziom wykorzystania kredytów bankowych i w związku z tym Spółka poniosła wysokie koszty obsługi zobowiązań finansowych. Jest to główna przyczyna zanotowania straty na działalności finansowej. W 2020 roku nastąpiła nieznaczna popraw wyniku finansowego netto o 626,0 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego. Największy wpływ na kształt wyniku finansowego w 2020 roku miała pozostała działalność operacyjna – czytamy w Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020
Źródło: imsig.pl

W 2020 roku Spółka była nieznacznie nierentowna na działalności operacyjnej podstawowej. Wartość uzyskana oznaczała, że na każdej złotówce ze sprzedaży straciła ponad 0,1 grosza. Pozostała działalność operacyjna w dużym stopniu pogłębiła nierentowność. Nastąpił jej wzrost o 6,34%. Działalność finansowa również miała negatywny wpływ na rentowność obniżając jej poziom o 0,61%. Negatywny wpływ na rentowność miały również obowiązkowe obciążenia zysku, które podwyższyły nierentowność Spółki o 0,36% tzn. z minus 7,07 % na minus 7,43%. Spółka nie korzystała z żadnych ulg w odliczeniach podatku dochodowego od osób prawnych.

Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MEC o pokryciu straty
Źródło: imsig.pl

Uchwałą nr 5/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 15 września 2021 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020, postanowiono pokryć stratę za rok 2020  w wysokości 4 369 740,19 zł z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach.

Przypomnijmy, że zgodnie z oświadczeniami majątkowymi, zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrowca Św. Dariusz Wojtas, prezes Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Św. w 2020 roku zarobił 309 058 zł (oświadczenie majątkowe z 21 kwietnia 2021 roku), a Renata Mikołajczak, wiceprezes Zarządu 263 502,78 zł (oświadczenie z 23 kwietnia 2021 roku).

Pełna treść oświadczeń majątkowych dostępna jest TUTAJ

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this