Znajdź nas na

FAKTY

Ponad 2 miliony straty CRL-u! Anna Niedbała: Z zasady jednostki tego typu nie są tworzone w celu generowania zysków!

17 maja informowaliśmy o ponad 2 milionach złotych straty, jaka pojawiła się w najnowszym sprawozdaniu finansowym Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim. O kondycję tej jednostki budżetowej gminy zapytał Artur Głąb, radny Rady Miasta Ostrowca Św. – Aktualna kondycja finansowa Centrum Rozwoju Lokalnego, podobnie jak przez cały okres jego funkcjonowania jest stabilna, bo zależy od kondycji budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, która jest bardzo dobra – to fragment odpowiedzi na jego interpelację, pod którą podpisała się Anna Niedbałą, Sekretarz Miasta Ostrowca Św. Urzędnik tłumaczy również, że „z zasady jednostki tego typu nie są tworzone w celu generowania zysków”, a „analiza samych sprawozdań finansowych, w oderwaniu od realiów budżetu, może prowadzić do błędnych wniosków”. To jednak nie koniec „ciekawostek”.

Siedziba Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło: FB Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Św.

18 listopada 2023 roku informowaliśmy o sprawozdaniu finansowym, a konkretnie rachunku zysków i strat jednostki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2022 roku.  Wynikało z niego, że jednostka wygenerowała stratę w wysokości – 1 511 767,46 zł. 17 maja 2024 roku informowaliśmy natomiast, że z  najnowszego bilansu, jaki opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej CRL wynika, że jednostka na dzień 31 grudnia 2023 roku wygenerowała – 2 636 587,12 zł straty. 

Kilka dni po publikacji naszego artykułu o sytuację finansowa CRL w swojej interpelacji zapytał Artur Głąb, radny Rady Miasta Ostrowca Św. z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dopytywał co spowodowało ujemny wynik finansowy za 2023 rok i lata wcześniejsze, jakie działania wdrożono w celu poprawy sytuacji finansowej, kto pokryje stratę tej jednostki budżetowej, a także jak wygląda aktualna kondycja finansowa CRL.

–  (…) informuję, że Centrum Rozwoju Lokalnego jest jednostką budżetową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych „Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.” Z zasady jednostki tego typu nie są tworzone w celu generowania zysków. Jeżeli dany podmiot uzyskuje odpowiednio wysokie dochody (które pokryją jego koszty), powinien być albo zakładem budżetowym, albo spółką prawa handlowego (spółką akcyjną lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością). CRL, jako jednostka budżetowa, wszelkie uzyskane dochody przekazuje na rachunek budżetu (Gminy), a z budżetu otrzymuje środki w postaci zaliczki na wszystkie wydatki. Podobnie jak inne jednostki sektora finansów publicznych, oprócz sprawozdań budżetowych miesięcznych (z realizacji planu dochodów i wydatków) i kwartalnych (ze stanu należności i zobowiązań), CRL jest zobligowany do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych na zasadach ogólnych, czyli tak jak wszystkie firmy komercyjne. Do tego typu sprawozdań należy m.in: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych. Analiza samych sprawozdań finansowych, w oderwaniu od realiów budżetu, może prowadzić do błędnych wniosków – czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego, pod którą podpisała się Anna Niedbała, Sekretarz Miasta Ostrowca Św. 

W odpowiedzi zamieszczona została również tabelka pokazująca realizację dochodów i wydatków CRL w roku 2023 i dywagacje na temat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., czy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Św. – chociaż radny o nie nie pytał. 

Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

– Dochody i wydatki nie są tożsame z przychodami i kosztami wykazywanymi w rachunku zysków i strat, ale pokazują założenia działania jednostki. CRL uzyskało dochody wyższe niż zakładano o 31,34%, jednocześnie poniosło niższe niż planowało wydatki. Wynik był lepszy niż zaplanowany o kwotę ponad 387 tys. złotych, czyli 18%. Ujemny wynik finansowy nie miał żadnego negatywnego wpływu na działania jednostki. CRL na bieżąco reguluje swoje zobowiązania i nie ma żadnego zadłużenia. Nie grozi jej też utrata płynności. Ze względu na niekomercyjny rodzaj działalności, CRL nie musi równoważyć wydatków (kosztów) uzyskiwanymi dochodami (przychodami). Na rok 2024 planowane dochody wynoszą (według aktualnego stanu) 1.298.000,00 zł, a wydatki 4.793.138,29 zł, czyli są wyższe od dochodów o kwotę 3.495.138,29 zł. Ponieważ cały budżet CRL finansowany jest z budżetu Gminy, to również ta różnica będzie z niego sfinansowana. Przyjmując taki tok rozumowania, można by powiedzieć, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim powinien być już dawno zlikwidowany, bo uzyskane przez niego dochody w roku 2023 wyniosły 648.581,08 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 61.736.028,91 zł, co oznacza „stratę”, w kwocie 61.087.447,83 zł. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku szkół, czy przedszkoli. Przykładowo Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 poniosła w roku 2023 wydatki w łącznej kwocie 9.992.105,22 zł, co przy dochodach wynoszących 115.386,66 zł, „generuje stratę” na poziomie 9.876.718,56 zł. Aktualna kondycja finansowa Centrum Rozwoju Lokalnego, podobnie jak przez cały okres jego funkcjonowania jest stabilna, bo zależy od kondycji budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, która jest bardzo dobra – czytamy w odpowiedzi. 

Cytując klasyka: skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? 

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Źródło: BIP CRL
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r. Źródło: BIP CRL
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this