Znajdź nas na

FAKTY

Strata wygenerowana przez ostrowiecki MEC wyniosła w 2022 roku ponad 31 milionów złotych!

31 277 000 zł, to strata, jaką za rok 2022 wygenerowała Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Świętokrzyskim. O dane dotyczące m.in. wyniku finansowego spółki w swojej interpelacji pytał Marcin Marzec, radny Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z Klubu Radnych Ruchu Marka Materka. Przypomnijmy, że strata za rok 2021, o której informowaliśmy 22 lipca 2022 roku wyniosła 18 823 873,85 zł.

Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Freepik

Wygląda na to, że sytuacja Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Świętokrzyskim nie przedstawia się w „różowych barwach”. Jak wynika z odpowiedzi na interpelację Marcina Marca, radnego z Klubu Radnych Ruchu Marka Materka, który zapytał o wynik finansowy spółki za rok 2022, MEC wygenerował stratę w wysokości 31 277 000 zł. Jest ona zatem prawie dwukrotnie wyższa niż w roku 2021.  

Pisaliśmy o tym tutaj:

Czym Dariusz Wojtas, prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Św. i wiceprezes Renata Mikołajczak tłumaczą osiągnięty przez zarządzaną przez nich spółkę, ujemny wynik finansowy?

– Odnosząc się do faktu i poziomu poniesionej straty, należy zauważyć, iż podobnie jak w roku 2021 poniesiona strata wynikała z regulowanego przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) charakteru prowadzonej działalności. Strata finansowa powstała na skutek braku pokrycia kosztów działalności ciepłowniczej wpływami wynikającymi z taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE, co związane było z dynamicznym wzrostem cen węgla oraz uprawnień do emisji CO2, wobec którego nie nadążał wzrost taryf zatwierdzonych przez URE. Natomiast na gruncie księgowym, analogicznie jak w roku 2021, strata finansowa Spółki za rok 2022 w znacznym stopniu powstała z konieczności utworzenia rezerw z tytułu umorzenia uprawnień do emisji CO2 – czytamy w odpowiedzi na interpelację Marcina Marca, pod którą podpisali się Dariusz Wojtas i Renata Mikołajczak.

Dowiadujemy się z niej również, że w latach 2020-2022 MEC odnotował ujemne marże na sprzedaży ciepła. Czynnikiem znacząco wpływającym na pogarszający się wynik miały być, według prezesa i wiceprezesa MEC-u, rosnące koszty zużytego węgla oraz koszty ETS (unijny system handlu uprawnieniami do emisji przyp. red.)

Tłumaczą również, że zarówno wyniki na działalności pomocniczej, jak i koszty Ogólnego Zarządu nie miały znaczącego wpływu na pogarszający się wynik finansowy MEC.

– Największy wpływ na raportowaną stratę netto miały: drastycze wzrosty cen ETS, skok cen węgla w 2022 roku oraz niedopasowanie czasowe aktualizacji taryf przez URE – czytamy.

Prezes i wiceprezes dodają, że wyniki finansowe uzyskany w roku bieżącym są dodatnie. Plan finansowy Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą 9 marca 2023 roku przewiduje, że spółka zamknie rok zyskiem netto w wysokości 1 262 000 zł.

19 sierpnia 2022 roku w MEC-u  zapytaliśmy więc o wynik finansowy za pierwsze półrocze 2022 roku, a także jakie działania podjęła Spółka, aby zniwelować stratę. Władze spółki poinformowały wówczas, że za pierwsze półrocze 2022 roku Spółka osiągnęła wynik finansowy netto na plusie + 7 856 tys. zł. Jednak jak zaznaczyli Renata Mikołajczak, wiceprezes Zarządu MEC-u, jak i Dariusz Wojtas, prezes Zarządu MEC-u: „zaznaczyć należy, że wynik nie obejmuje kosztów zakupu i umorzenia uprawnień do emisji dwutlenku węgla za rok 2022 oraz części uprawnień wynikających z obowiązku za 2021 rok”.

Dziś już wiadomo, że wynik finansowy za rok 2022 zakończył się ponad 31 milionową stratą. 

Przypomnijmy, że w 2022 roku Dariusz Wojtas, prezes Zarządu MEC-u, jak i Renata Mikołajczak, wiceprezes Zarządu zarobili w sumie ponad 600 000 zł. 

Zgodnie z Uchwałą nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Św. z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z określonej kwotowo części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. Część zmienna wynagrodzenia członkowi Zarządu, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez członka Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty. § 5. Ustala się cele zarządcze dla członków Zarządu Spółki dotyczące w szczególności: realizacji planów i strategii, wzroście poziomu jakości świadczonych usług, wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.

Rada Nadzorcza Spółki: 1) określa wysokość stałej części wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu Spółki, 2) ustala wysokość zmiennego wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu Spółki, 3) dokonuje uszczegółowienia celów zarządczych, o których mowa w § 5, określa wagi dla tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania.

W Radzie Nadzorczej Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o zasiadają aktualnie.: Marek Nowak (przewodniczący Rady), Inga Kamińska, Dominik Smoliński, Inez Ratańska, Marta Katarzyna Chojnicka-Szymaniak. 

Odpowiedź na interpelację Marcina Marca Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.
Odpowiedź na interpelację Marcina Marca Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this